فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده:    1

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه    3
1- 1 بیان مسأله:    4
1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:    5
1-3 اهداف تحقیق:    5
1-4 چارچوب نظری:    6
1-5-  سؤالات تحقیق:    7
1-6-  فرضیه‏های تحقیق:    8
1-7 روش تحقیق :    8
1-8 قلمرو تحقیق :    9
1-9  محدودیتهای تحقیق :    9
1-10 واژگان کلیدی :    9

فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه:    12
2-1 تعریف بازاریابی :    12
2-2 ابعاد بازاریابی :    12
2-3 فلسفه های مدیریت بازاریابی:    15
2-3-1 گرایش تولید:    16
2-3-2 گرایش محصول:    16
3-3-3 گرایش فروش:    16
2-3-4 گرایش بازریابی :    16
2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی    18
2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات    18
2-5 روشهای ترفیع:    18
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی:    19
2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع:    19
2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:    20
2-9 انواع بازاریابی    21
2-9-1 بازاریابی خود (شخصی)    21
2-9-2 بازاریابی سازمان    21
2-9-3 بازاریابی مکان    22
2-9-4 بازاریابی ایده    22
2-9-5 بازاریابی خدماتی    22
2-10مفهوم تبلیغات    23
2-11 طبقه بندی تبلیغات:    24
2-12 انواع تبلیغ تجاری    25
2-13عناصر تبلیغ    27
2-14ویژگی های تبلیغ    28
2-15 تمهیدات تبلیغ    28
2-16روش های تبلیغ    30
2-17زبان تبلیغ    31
2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ    32
2-8-1 تعیین هدف:    33
2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ    34
2-8-3 تصمیمات در مورد پیام:    35
2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی:    35
2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی:    36
2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات:    36
2-20 اهداف تبلیغات    40
2-21 اهداف ترغیب مشتریان:    40
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-22ویژگی های تبلیغات نوین    40
2-22-1 اشکال تبلیغات نوین    41
2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت    44
2-23-1 دسته بندی مخاطبان    45
2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی    46
2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها    46
2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها    46
2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی    47
2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی    47
2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان    48
2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد    48
2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها    49
2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام    49
2-23-2 هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف    49
2-24 رفتار مصرف کننده:    52
2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده:    52
2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده    55
2-24-3عناصر مبادله    55
2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده    58
2-25 تصویر محصول:    58
2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده:    61
2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف

 

کنندگان    62
2-27 الگوی رفتار مصرف کننده    66
2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار    67
2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری)    72
2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید    73
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان    75
2-32 مصرف در نمایش    78
2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب    80
2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی:    82
2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو    83
2-35 تاثیر ارتباطات:    86
2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات    86
2-36 روش داگمار    88
2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان    90
2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران    93
2-38 پیشینه تحقیق :    97

فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه    105
3-2 روش تحقیق:    105
3-2-1 قلمرو تحقیق    106
3-3 جامعه آماری:    106
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم    107
3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی    108
3-5-1 مطالعات کتابخانهای :    108
3-5-2 پرسشنامه :    108
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق :    109
3-7 روایی ابزار اندازه گیری :    109
3-8 اعتبار پایایی :    110
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها:    110

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...