نتیجه گیری.. 56
راهكارهای پیشنهادی.. 58
منابع و مأخذ.. 59
پی نوشت.. 60

جرم كلاهبرداری و عناصر تشكیل دهنده آن در حقوق ایران
چکیده

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، کلاهبرداری را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند.کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز می شود.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...