سایشی رینگ پیستون مورد مطالعه قرار گرفته است.
در گذشته پوشش كرم سخت متداولترین پوشش اعمالی بر روی رینگ هـای پیـستون بـود. در
سالهای اخیر این پوشش با رینگ های فـولادی نیتریـده شـده جـایگزین شـده ا سـت. همچنـین

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...