برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلیک کنید :

:

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
دانشکده
علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش: حسابداری
عنوان :
بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
           دکتر محمد حسین رنجبر
استاد مشاور :
            دکتر مختار رنجبر
زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
 
فصل اول : کلیات تحقیق. 1
1– 1 . مقدمه. 2
2 – 1 . تشریح و بیان موضوع. 3
3 – 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
4 – 1 .  اهداف تحقیق. 4
5 – 1 . سوالات تحقیق. 4
6 – 1 . فرضیات تحقیق. 4
7 – 1 . جامعه و نمونه آماری.. 5
8– 1 . متغیرهای تحقیق . 5
9 – 1 .  تعریف واژگان کلیدی.. 5
10 – 1 .  خلاصه فصل. 6
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 7
1 – 2 . مقدمه. 8
2 – 2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان. 8
3 – 2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. 9
1 – 3 – 2 .مربوط بودن. 9
2 – 3 – 2. قابلیت اتکا 9
3 – 3 – 2 . قابلیت مقایسه. 10
4 – 3 – 2 . مفهوم بودن. 10
4 – 2 . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن. 11
5 – 2 .  تناوب گزارشگری مالی.. 11
6 – 2 .  هدف افشاى اطلاعات مالى.. 12
7 – 2 .  سطوح افشاء. 13
1 – 7 – 2 . افشای مناسب.. 13
2 – 7 – 2 . افشای منصفانه. 13
3 – 7 – 2 . افشای کامل. 13
8 – 2 .  روشهای افشاء. 13
9 – 2.  عدم تقارن اطلاعاتی.. 14
1 – 9– 2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی.. 16
10 – 2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه. 16
11 – 2 .   هزینه سرمایه. 17
1 – 11 – 2 . تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه. 18
2 – 11 – 2 . مفهوم هزینه سرمایه. 18
3 – 11 – 2 . هزینه سرمایه ضمنی.. 19
12 – 2 .   چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه. 19
13 – 2 . فرضیه ومبانی نظری تحقیق. 19
1 – 13 – 2 .بخش اول: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 20
2 – 13 – 2 .بخش دوم: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه. 20
14 – 2 .  پیشینه تحقیق. 21
1 – 14 – 2 .  تحقیقات داخلی.. 21
2 – 14 – 2 .  تحقیقات خارجی. 23
15 – 2 . خلاصه فصل. 28
فصل سوم : روش تحقیق. 30
1 – 3  .  مقدمه. 31
2 – 3 . روش تحقیق. 31
3 – 3 . جامعه آماری.. 31
4 – 3 . نمونه آماری.. 32
5 – 3 . استخراج مدلها 34
1-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی.. 34
2-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه. 35
6 – 3 . روش گردآوری داده ها 36
7 – 3 . روش های آماری مورد استفاده 37
8 – 3 . خلاصه فصل. 37
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 38
1 – 4 – مقدمه. 39
2 – 4 . آمار توصیفی.. 39
3 – 4 . آزمون کلموگروف-اسمیرنف.. 40
4 – 4 . بررسی فرضیات تحقیق. 40
1– 4 – 4 . آزمون فرضیه اول. 40
2 – 4 – 4 . آزمون فرضیه دوم 42
5 – 4 . خلاصه فصل. 44
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 45
1 – 5 . مقدمه. 46
2 – 5 . خلاصه تحقیق. 46
3 – 5 . نتایج آزمون فرضیه ها 48
1 – 3 – 5 . فرضیه اول. 48
2 – 3 – 5 . فرضیه دوم. 49
4 – 5 . محدودیت های تحقیق. 49
5 – 5 . پیشنهادات.. 49
1 – 5 – 5 . پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 49
2 – 5 – 5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 49
6 – 5 . خلاصه. 50
منابع و ماخذ. 51
منابع و ماخذ فارسی. 51
منابع و ماخذ انگلیسی.52

چکیده :
 
سرمایه گذاران  برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود سعی دارند عواملی که بر بازده مورد انتظارشان اثر گذار باشد را شناسایی نمایند. یکی از مهم ترین عوامل در  انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بدست آوردن اطلاعات کافی و گزارش گری مالی درست از سوی شرکت هاست. از این رو شناسایی اطلاعات مورد نیاز سهامداران و بازده مورد انتظار آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه پرداخته شده است. این تحقیق متشکل از دو فرضیه می باشد که در بخش اول رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و در بخش دوم رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با هزینه سرمایه  مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از اطلاعات 81 شرکت عضو بورس تهران برای سالهای 1385 تا 1390 استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی : تناوب گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه.
. مقدمه
هدف اصلی از ارائه صورتهای مالی، فراهم نمودن اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
ازجمله مهمترین استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهای مالی، تامین کننندگان منابع مالی واحدهای تجاری می باشند که دو گروه سرمایه گذاران ( سهامداران) و اعتباردهندگان واحدهای تجاری را در بر می گیرد. از انجا که این دو گروه همواره جهت اخذ تصمیمات بهینه مالی و اقتصادی نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند می باشند، سیستم های اطلاعاتی باید به گونه ای باشند که آنها را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهند و مبنایی را فراهم کنند که بتوانند براساس آن، تصمیمات بهینه اقتصادی را اتخاذ نمایند.
افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با اعتباردهندگان و سرمایه گذاران، امکان خطر اخلاقی و گزینش نادرست را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکتها می شود و از سوی دیگر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، احتمال ناکارایی سرمایه گذاران و از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت برای سرمایه گذاران کاهش می یابد.
افزایش کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با وام دهندگان و سرمایه گذاران منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکت می شود. این امر بر سیاست های سرمایه گذاری شرکتها اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات کارا از سوی آنان می گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...