در این فرآیند شش بستر ساكن جذب سطحی حاوی جاذب غربال مولكولی از نوع زئولیت 13x برای جذب انتخا بی مركاپتان وجود دارد در فرآیند مذكور، در هر زمان سه بستر در حال جذب و سه بستر دیگر در حال احیاء هستند. سیكل احیا شامل دو مرحله گرمایش و یك مرحل خنك كردن است.

در مدل سازی این فرآیند با در نظر گرفتن مدل پراكندگی محوری برای رژیم جریان گاز در داخل بستر معادلات موازنه جرم استخراج شده است. از آنجا كه جذب اجزاء در

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...