درج جدول
سطر:

 
 
 
ستون:

عرض:

       درصد
       Pixels
       Em
     
 

ترکيب بندي 
:محل قرار گيري
   بدون تنظيم
   چپ
   راست
   بالاي متن
   کاملا در وسط
   خط کرسي
   کاملا در پايين
   پايين
   مرکز
   بالا
 
 

:ضخامت حاشيه
 
فاصله ها 
:فاصله خانه ها
 

:کناره ها
 
تاييد انصراف

C:\Users\Milad\Documents\siteAria.pdf

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...