1-4-2 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………. 10
1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 11
1-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 12
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………….. 12
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. 17
2-3- تعریف موضوع کارآفرینی………………………………………………………………………………. 18

ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4- سیر تاریخی تعریف کارآفرینی………………………………………………………………………… 19
2-5- سیر توسعه و تحول کارآفرینی…………………………………………………………………………. 22
2-6- توسعه و تحول کارآفرینی در ایران…………………………………………………………………… 25
2-7- تئوریزه کردن کارآفرینی…………………………………………………………………………………. 26
2-8- نظریه های کارآفرینی……………………………………………………………………………………. 27
2-9- ویژگی های افراد کار آفرین…………………………………………………………………………… 31
2-10- مهم ترین ویژگی های روان شناختی کارآفرینان…………………………………………………. 31
2-11- رویکردهای رفتاری کارآفرینانه………………………………………………………………………. 31
2-12-وی‍ژگی های جمعیت شناختی كارآفرینان…………………………………………………………… 38
2-13- فرایند كارآفرینی ……………………………………………………………………………………….. 41
2-14- چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه…………………………………………………….. 44
2-16- مدل های کارآفرینی……………………………………………………………………………………. 49
2-17- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………… 54
2-17- اهمیت و ضرورت کارآفرینی………………………………………………………………………… 54
2-18- تاثیرات و منافع حاصل از کارآفرینی……………………………………………………………….. 56
2-19- انگیزه های کارآفرینی………………………………………………………………………………….. 58
2-20- نقش آموزش در توسعه فرهنگ کارآفرینی………………………………………………………… 62
2-21- اهداف آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………….. 65
2-22- مدل کارآفرینی در

 

ایران……………………………………………………………………………….. 67
2-22- کارآفرینی در ورزش…………………………………………………………………………………… 81
2-23- رفتار کارآفرینانه ……………………………………………………………………………………….. 68
2-24- مدل استیونسون در سنجش رفتارکارآفرینانه………………………………………………………. 74
2-25- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 76
2-25-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………….. 76
2-25-2- تحیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 82
فصل سوم : روش تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...