انرژی پتانسیل كل به صورت تابعی از مؤلفه های تغییرمكان صفحه میانی در می آید. بر اساس معیار انرژی پتانسیل كمینه برای مسائل استاتیكی و با توجه به اصول حساب تغییرات، با كمینه سازی تابع انرژی پتانسیل كل توسط روابط Euler، معادلات تعادل حاصل می شود. با بهره گرفتن از معیار مجاور تعادل و با ایجاد نمو مجازی بسیار كوچكی در مؤلفه های تغییرمكان صفحه میانی و جایگذاری آنها در معادلات تعادل و حذف جملات مربوط به آن روابط، معادلات پایداری بدست می آید. جواب های تحلیلی تقریبی تك- جمله ای كه شرایط مرزی مفروض را ارضا می كنند، برای مؤلفه های تغییرمكان صفحه میانی در نظر گرفته می شود. برای كمینه سازی خطاهای این تقریب از روش Galerkin استفاده می شود. برای ایجاد كمانش، دترمینان ماتریس ضرایب معادلات حاصل از به كارگیری روش Galerkin باید صفر باشد كه با حل آن بار بحرانی كمانش

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...