کلید واژه­ها– ترانسفورماتور قدرت، حفاظت دیفرانسیل، جریان هجومی، جریان خطای داخلی، تابع همبستگی، تابع حداقل مربعات.

فهرست

عنوان…………………………….. صفحه
فصل اول: مقدمه و بیان مساله.. 1
1-1 مقدمه.. 2
1-2 پیشینه تحقیق.. 3
1-3 اهداف پایان نامه.. 4
فصل دوم: جریان هجومی در ترانسفوماتورقدرت و روش­های تشخیص آن از جریان داخلی.. 6
2-1 جریان گذرای هجومی ترانسفورماتور.. 7
2-2 روش­های تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی. 10
2-2-1 روش­هایی که تنها از سیگنال جریان استفاده می نمایند 10
2-2-2 روش­های مبنی بر ولتاژ القایی. 31
2-2-3 روش­های مبنی بر سیگنال شار. 34
2-2-4 روش تبدیل مودال شکل موج های ولتاژ و جریان.. 38
2-2-5 روش­های توان تفاضلی. 40
2-2-6 روش­های مبنی بر اندوکتانس نشتی. 45
2-2-7 روش­های مبتنی بر ریخت شناسی. 51
عنوان…………………………….. صفحه
2-2-8 روش های مبنی بر شبکه های عصبی، فازی و تکنیک تبدیل موجک 52
فصل سوم: تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس تابع همبستگی 57
3-1مقدمه.. 58
3-2 الگوریتم ارائه شده.. 58
3-2-1 جبران اشباع CT.. 58
3-2-2 الگوریتم تشخیص.. 61
3-3 مطالعات موردی.. 65
3-3-1 دادههای شبیه­سازی. 65
3-3-1-1 خط انتقال بدون جبرانسازی سری.. 65
3-3-1-2 سیستم شبیه سازی با جبرانسازی سری خازنی.. 69
3-3-1-3 اشباع شدید CT.. 71
3-3-2 داده­های عملی. 72
3-4 نتیجه­گیری. 75
فصل چهارم: تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس روش حداقل مربعات سینوسی.. 76
4-1- مقدمه.. 77
4-2 الگوریتم ارائه شده.. 78
4-2-1 الگوریتم تشخیص.. 78
عنوان…………………………….. صفحه
4-3 مطالعات موردی.. 83
4-3-1 موارد شبیه­سازی شده. 83
4-3-1-2 سیستم شبیه سازی با جبرانسازی سری خازنی.. 86
4-3-1-3 اشباع شدید CT.. 88
4-3-2 داده­های عملی. 90
4-4 نتیجه­گیری. 93
فصل پنجم: مقایسه­ی مهمترین روش­های کاربردی در تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی.. 94
5-1 مقدمه.. 95
5-2 معرفی روش­های بررسی شده. 95
5-3 مشخصه­های مورد استفاده جهت مقایسه. 97
5-4 مقایسه­ی روش­های مختلف. 99
5-4 نتیجه­گیری. 103
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 104
6-1 نتیجه­گیری. 105
6-2 پیشنهادات.. 106
منابع.. 107فهرست جدول­ها

عنوان……………………………….. صفحه
جدول 2- 1-مشخصه های تمایز در روش همزمانی شار-جریان 37
جدول 3- 1-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای جریان هجومی با با زاویه کلیدزنی و بی بار.. 67
جدول 3- 2-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای جریان خطای داخلی تک فاز با زاویه وقوع خطای …. 68
جدول 3- 3-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری.. 70
جدول 3- 4-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه خطای داخلی سه فاز به زمین ترانسفورماتور در حضور خازن سری.. 71
جدول 3- 5-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه خطای داخلی دو فاز به زمین ترانسفورماتور همراه با اشباع شدید CT 71
جدول 3- 6- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام راه اندازی ترانسفورماتور.. 74
جدول 3- 7-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیم­پیچی به زمین. 75
جدول 4- 1- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور با زاویه کلیدزنی⁰54 و بدون بار. 84

عنوان……………………………….. صفحه
جدول 4- 2- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ⁰54. 85
جدول 4- 3- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ⁰36. 87
جدول 4- 4- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع 88
جدول 4- 5- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT 89
جدول 4- 6- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور عملی.. 91
جدول 4- 7- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای دور سیم­پیچی در ترانسفورماتور عملی. 92
جدول 5- 1- مقایسه­ی الگوریتمهای مختلف با استفاده از شاخص­های معرفی شده.. 99فهرست شکل­ها

عنوان……………………………….. صفحه
شکل (2- 1) : مدار معادل بی بار ترانسفورماتور (الف) شرایط دائمی (ب) حالت گذرا.. 7
شکل (2- 2) :تغییرات و در حالات بی بار.. 9
شکل (2- 3) : منحنی های λ – برای هسته ترانسفورماتور 9
شکل (2- 4) : بلوک دیاگرام شیوه ارائه شده.. 12
شکل (2- 5) :مشخصه ی نسبت مهار حفاظت دیفرانیسل.. 13
شکل (2- 6): منطق مهار.. 14
شکل (2- 7) : نحوه ی تاثیر زاویه ولتاژ بر نسبت R31 18
شکل (2- 8 :(جریان هجومی نامتقارن. 22
شکل (2- 9) : فلوچارت الگوریتم تشخیص جریان هجومی از جریان خطا با استفاده از جریان توالی منفی.. 25
شکل (2- 10):منحنی شبکه ای.. 29
شکل (2- 11) :منحنی φm -∆i با احتصاب هیسترزیس(الف:کار عادی و جریان خطا ب:جریان هجومی).. 35
شکل (2- 12) : مدل خطای اتصال کوتاه سیم پیچ یک ترانسفورماتور تک فاز 36
شکل (2- 13) : الگوریتم تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در شرایط اضافه جریان.. 37
شکل (2- 14): ترانسفورماتور بااتصال Y_Y. 38
شکل (2- 15): شبکه دو ترمیناله.. 43
شکل (2- 16): ترانسفورماتور سه سیم پیچه.. 45
شکل (2- 17): مدار معادل عمومی.. 46
شکل (2- 18): مدار معادل به هنگام خطای داخلی.. 46
شکل (2- 19): نتایج محاسبات اندوکتانس های معکوس انتقالی(الف) و موازی(ب).. 47
عنوان……………………………….. صفحه
شکل (2- 20): مدار معادل عمومی برا ترانسفورماتور دو سیم پیچه 49
شکل (3- 1): شکل موج جریان ثانویه­ی یک CT اشباع شده. 59
شکل (3- 2): مدار معادل تقریبی CT اشباع شده. 59
شکل (3- 3) الگوریتم جبران اثر اشباع CT بر جریان ثانویه­ی آن 61
شکل (3- 4) الگوریتم تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس تابع همبستگی.. 63
شکل (3- 5) سیستم شبیه­سازی شده شکل (3- 6) اتصال­های CT در سیستم قدرت.. 66
شکل (3- 7) جریان تفاضلی بعد از راه اندازی ترانسفورماتور 67
شکل (3- 8) ACFهای یک جریان تفاضلی نمونه بعد از راه­اندازی ترایسفورمر.. 67
شکل (3- 9) جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای تک فاز با زاویه وقوع …. 68
شکل (3- 10) ACFهای یک حالت شبیه­سازی به هنگام وقوع خطای تکفاز با زاویه وقوع …. 68
شکل (3- 11) سیستم شبیه سازی شده همراه با جبرانسازی خازنی سری 69
شکل (3- 12) (a)جریان تفاضلی یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری. (b) ACFهای مربوطه. 70
شکل (3- 13) (a)جریان تفاضلی یک نمونه خطای داخلی سه فاز به زمین ترانسفورماتور در حضور

 

خازن سری. (b) ACFهای مربوطه 70
شکل (3- 14) شکل موجهای اشباع شده و جبران شده مربوط به جریان ثانویه CT در لحظه وقوع خطای داخلی. 72
شکل (3- 15) مقایسه­ی مقادیر معیار مربوط به همه­ی حالات شبیه­سازی شده در زمینه­ جریان هجومی و خطای داخلی. 72
شکل (3- 16) سیستم بکار گرفته شده در آزمایشگاه.. 73
شکل (3- 17) شکل موج جریان تفاضلی یک نمونه­ی عملی به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور.. 73
شکل (3- 18) ACFهای یک نمونه­ی عملی به هنگام راه اندازی ترانسفورماتور.. 73
شکل (3- 19) جریان تفاضلی مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیم­پیچی به زمین. 74
شکل (3- 20) ACFهای مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیم­پیچی به زمین. 74
عنوان……………………………….. صفحه
شکل (3- 21) مقایسه­ی مقادیر معیار مربوط به همه­ی نمونه­های عملی در زمینه­ جریان هجومی و خطای داخلی. 75
شکل (4- 1) دو نمونه از سیگنال باقیمانده به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور (a) و وقوع خطای داخلی. 80
شکل (4- 2) سیگنال نمونه­ی جریان هجومی. 80
شکل (4- 3) الگوریتم ارائه شده برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور.. 81
شکل (4- 4) جریان دیفرانسیل مربوط به راه­اندازی ترانسفورماتور قدرت با زاویه کلیدزنی و بدون بار.. 84
شکل (4- 5) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC؛ به همراه RSهای مربوطه به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور.. 84
شکل (4- 6) سیگنال­های جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع …. 85
شکل (4- 7) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ؛ به همراه RSهای مربوطه. 85
شکل (4- 8) جریان دیفرانسیل مربوط به راه­اندازی ترانسفورماتور قدرت در حضور خازن سری با زاویه کلیدزنی و بدون بار.. 86
شکل (4- 9) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور قدرت در حضور خازن سری با زاویه کلیدزنی و بدون بار ؛ به همراه RSهای مربوطه 87
شکل (4- 10) سیگنال­های جریان تفاضلی به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع .. 87
شکل (4- 11) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع ؛ به همراه RSهای مربوطه 88

عنوان……………………………….. صفحه
شکل (4- 12) شکل موج­های جریان­های اشباع شده و جبران شده­ی ثانویه­ی CT مربوط به رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالتی که وارد اشباع شده است… 89
شکل (4- 13) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT؛ به همراه RSهای مربوطه. 89
شکل (4- 14) مقادیر معیار مربوط به همه­ی حالات شبیه­سازی شده در زمینه­ جریان هجومی و خطای داخلی.. 90
شکل (4- 15) شکل­موج جریان تفاضلی مربوط به لحظه­ی راه­اندازی ترانسفورماتور عملی.. 91
شکل (4- 16) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور عملی ؛ به همراه RSهای مربوطه. 91

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...