۲-۵-۱-نظریه همسان همسری [۱] این نظریه، استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی‌های همسان میان زن و شوهر می‌داند. همسانی میان دو فرد، نه تنها آنان را به سوی یکدیگر جذب می‌کند بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوار می‌سازد. به سخن دیگر، ناهمسانی میان دو همسر سرچشمه کشمکش‌های خانوادگی است. به عقیده هیل [۲]؛ افراد مایلندهمسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان و چنانچه این قاعده به دلایلی رعایت نگردداحتمالاً زوجین دچار ناسازگاری و در نهایت جدایی می‌شوند. باورمن می‌گوید؛ انسان دانسته یا ندانسته درپی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد. افراد، در تمامی سنین در میدانی فراخ تر ازآنکه تصادف بتواند بر آن کارگر باشد، با کسانی وصلت می‌کنند که از نظر موقعیت زناشویی همانند خودشان باشد. به گمان لاک و برگس ؛ بخت هر فرد بیشتردر راستای ازدواجی همسان گزینانه عمل می‌کند تاناهمسان گزین. وود، در اثرش، ازدواج از دیدگاه مذهبی، می‌گوید؛ هر قدر همگونی میان دو همسر از نظرمذهب و نژاد کمتر باشد، اختلاف و کشمکش ایشان بیشتر است. شنگ و یامامورا، بر این باورند که هر قدرپیوند‌های قومی و فرهنگی میان زن و شوهر محکم تر باشد، خطر جدایی به مراتب در میان ایشان کمتراست. به طور کلی، هر قدر درجه همگونی همسران بیشتر باشد، زناشویی آنان استوارتر و پایدارتر است در مجموع، میتوان گفت که تقریباً تمامی نظام‌های همسرگزینی، متمایل به (ساروخانی ۱۳۸۵،۵۴). ازدواج همسان هستند که این خود می‌تواند نتیجه ی تمایل به معامله گری و مبادله ارزش‌های معنوی ودارایی‌های مادی باشد.   ۲-۵-۲- نظریه مبادله[۳] مطابق اصول اساسی این نظریه، انسان‌ها همواره در زندگی خود با دیگران در ارتباط متقابل هستند وسعی می‌کنند که در این ارتباط، برای خود نفعی به دست آورند. هر گونه ارتباط با دیگران در حکم نوعی مبادله است. نظریه مبادله، سعی دارد نشان دهد که رفتار برحسب پاداش هایی که دریافت کرده و هزینه هایی که به همراه می‌آورد، تغییر می‌کند. رفتارهای مورد نظر در این جا، رفتارهایی هستند که بین دو شخص تعامل ایجاد می‌کنند، یعنی رفتارهایی که در آنها بین دو شخص تبادل وجود دارد و هر دو نفر پاداش‌ها وهزینه‌های ناشی از این تبادل را محاسبه می‌کنند. طبق اصل عدالت، تعامل زمانی حفظ می‌شود که رابطه پاداش‌ها و هزینه‌های طرفین، برابر باشد. در واقع، فرد آنچه را که برای یک رابطه هزینه می‌کند و آنچه راکه از آن بدست می‌آورد، با یکدیگر مقایسه می‌کند؛ سپس نتیجه را با آنچه از نظر او طرف مقابل بدست می‌آورد، مقایسه می‌کند. اگر احساس نابرابری کند، احتمالا این رابطه با خطر مواجه خواهد شد. برای تبیین روابط زن و شوهرها و نیز روابط بین گروههایی که باید برای رسیدن به توافق مذاکره کنند، از دیدگاه مبادله اجتماعی استفاده می‌شود (بدار و دیگران ۱۳۸۱،۸۲). بدین ترتیب، از دیدگاه این نظریه، روابط بین زن و شوهر هم یک نوع مبادله محسوب می‌شودکه ازابتدای زندگی شروع می‌شود. اگرحقوق متقابل آنها را به عنوان پاداش وهزینه تلقی کنیم، زندگی آنها برمدارمبادله متقابل جریان می‌یابد. از طرف دیگر، عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می‌گردد و در نهایت، منجر به گسست روابط متقابل زوجین می‌شود. برای مثال، زمانی که هریک از زوجین هزینه‌های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی نماید، این نظریه پیش بینی می‌کند که این شخص به رابطه مذکور خاتمه خواهد داد. در واقع، پنداشت فرد از سود یا زیانی که بدین ترتیب، هر چه درزندگی زناشویی خود بدست می‌آورد، اهمیت پیدا می‌کند (جلیلیان ۱۳۷۵،۴۸) پاداش هایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می‌کند، از پاداش هایی که پرداخت می‌کند کمتر باشد به طور واقعی یا خیالی؛ و یا هزینه‌های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر، یا حتی کل خانواده بیشتر از حدواقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی به فرد دست می‌دهد. در این وضعیت، او خود را در مقام یک فرد زیان دیده می‌بیند که پایان دادن به رابطه زناشویی، به عنوان یکی از راه حل‌های اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار از پرداخت هزینه‌های بیشتر، برایش ارزشمند می‌گردد. بنابراین، زوجینی که نتوانندتعادل دلخواه را در زمینه ی مبادله هزینه‌ها و پاداشها برقرار نمایند، به احتمال زیاد به گسستن این رابطه، یعنی طلاق گرایش می‌یابند. ۲-۵-۳-نظریه شبکه [۴] تحلیل‌های شبکه ای، به مطالعه قواعدی درباره اعتقادات افراد و این که چه باید انجام دهند، می‌پردازد. این نظریه، هر نظریه غیرساختی را که فرایندهای اجتماعی را ناشی از جمعی از کنشگران فردی، گرایش‌های شخصی و هنجارهای درونی شده می‌داند، رد می‌کند. یکی از چهره‌های مشهور نظریه شبکه، الیزابت بات، درجه ی تفکیک نقش‌های زن و شوهر را با میزان تراکم شبکه‌ای که زوجین، بیرون از خانه برای خود حفظ می‌کنند، همبسته می‌داند. هرچه ارتباط ایشان با شبکه‌های خویشاوندان، دوستان وهمسایگان نزدیک تر و هرچه این شبکه‌ها متراکم تر باشند، رابطه زن و شوهر به عنوان زوج زناشویی تفکیک شده تر بوده و بیشتر تابع سلسله مراتب است. عکس قضیه نیز صادق است، هرچه شبکه‌ها کم تراکم ترباشند، نقش‌های مردانه و زنانه نشانگر جدایی و تفکیک هستند. وی این نکته را در قالب فشارهای فرهنگی تبیین می‌کند اگر زن و شوهر، هر دو به شبکه‌ای متراکم تعلق داشته باشند و این شبکه‌ها حفظ شوند، ازدواج صرفاً به همین روابط موجود تحمیل می‌گردد؛ به نحوی که زوجین فقط به سوی فعالیت هایی که شبکه، مجاز میداند کشانده می‌شوند. در این حالت، تفکیک خشک و انعطاف ناپذیرنقش‌ها امکانپذیر می‌گردد، زیرا زوجین هر دو قادر به کسب حمایت از خارج از حیطه خانواده خواهند شد. بنابراین، نظریه شبکه بر روابط زوجین و شبکه خویشاوندی تأکید دارد و بیان می‌کند که هر چه روابط بین شبکه کمتر و سست تر باشد، زوجین وظایف خود را بهتر انجام می‌دهند. پس اگر شبکه قوی باشد، زوجین خودنمی توانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند؛ چرا که باید براساس شرایط و روابط شبکه عمل کنند و دخالت دیگران را در زندگی خود قبول کنند. این مسئله، می‌تواند زمینه بروز اختلافات درخانواده را بوجود آورد و نتیجه ی دخالت دیگران، خانواده دچار انحلال شود (ملتفت ۱۳۸۱، ۸۱). امکان دخالت افراد در زندگی زناشویی، گویای نفوذ افراد مسن تر همخون و تسلط شبکه روابط نسبی است که از سنن کهنسال جوامع مشرق زمین است. این امر، موجب تضاد شبکه‌های روابط نسبی و سببی شده و به کلیشه‌ها و عقاید قالبی در باب مادر زن و مادر شوهر جان بخشیده است (پیران ۱۳۶۹، ۷۱).

 1. Homogamy Theory

[۲] Hill [۳]. Exchange Theory [۴]- Network Theory

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...