برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلیک کنید

-

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

 

با عنوان : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
 

واحد دامغان
 

دانشکده حقوق
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
 

گرایش بین الملل
 

عنوان :
 

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی
 

رشته حقوق گرایش بین الملل
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر نامدار
 

استاد مشاور :
 

جناب آقای دکتر حسنی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

چکیده…1

فصل اول ـ کلیات… 11

مبحث اول: مقدمه. 11

مبحث دوم: موضوع حقوق کار. 12

مبحث سوم: تعریف حقوق کار. 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار. 14

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار. 15

کاستن از نابرابری.. 15
تحول در جهت افزایش حمایت… 16
گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند.. 16
تنوع مقررات کار. 17
گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق کار. 19

مفهوم قانون امری.. 19
نظم عمومی اجتماعی.. 20
توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
نظارت بر اجرای مقررات کار. 21
گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار. 21

مفهوم اجتماعی حقوق کار. 22
واقع‌گرایی در روابط کار، دگرگونی‌های کنونی و چاره‌جویی.. 23
مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار. 26

دوره‌ی آزادی مطلق.. 26
دوره‌ی دخالت دولت… 27
دوره‌ی روابط جمعی کار. 28
مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

قانون اساسی.. 29
قوانین عادی.. 30
مقررات اجرایی کار. 30
مبحث هفتم: روابط جمعی کار. 31

دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان.. 32
اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها 32
اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی.. 33
مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35

مبارزات سیاسی.. 35
مراحل قانونگذاری.. 35
مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37

مرحله عدم ثبات… 37
مرحله‌ی ثبات… 39
فصل دوم: شقوق حق بر کار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41

گفتار اول: ساعات کار. 41

کارهای کشاورزی.. 41
کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی.. 41
کار متناوب… 42
کار نوبتی.. 42
کار اضافی.. 42
کار نوجوانان.. 42
کار کارآموزان.. 42
گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات… 43

تعطیل هفتگی.. 44
تعطیلات رسمی.. 44
گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45

مرخصی استحقاقی.. 45
مرخصی‌ بدون حقوق.. 46
مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47
الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص…. 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت… 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. 68

ج: ضرورت‌های کارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی.. 71
اخراج موجه کارگر به سایر اسباب… 72
ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات… 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حکم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: کار کودک…. 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک…. 80

الف: تعریف کودک…. 80

ب: کار کودک…. 81

ج: انواع کار کودک…. 82

د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90

ه‍: کودکان از نگاه آمار. 92

کودکان و کار. 92
کودکان و تحصیل.. 92
و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک…. 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119

ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122
بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...