دانلود مقاله


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30جستجو
آخرین مطالب


جستجو


آخرین مطالب
 مقدمه. 2

کلیات ومفاهیم. 4

بیان مسئله. 4

پیشینه تحقیق: 5

اهمیت وضرورت تحقیق. 5

هدف پژوهش: 6

سوالات پژوهش… 7

فرضیات پژوهش… 7

ساختار تحقیق. 7

مفاهیم. 7

پیشینه تاریخی اعتبار احکام کیفری خارجی در حقوق ایران. 19

فصل اول :اصول حاکم بر صلاحیت دولتها

1-1 اصل صلاحیت سرزمینی.. 31

2-1 اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران. 35

-12-اصل صلاحیت شخصی.. 37

-121-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران. 40

1-3–اصل صلاحیت واقعی.. 41

1-31-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران. 43

1-–4اصل صلاحیت جهانی.. 44

1-1-–4اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران. 45

فصل دوم :مبانی و دلائل اعتبار احکام کیفری خارجی

2-1-مبانی و دلائل فقهی(دیدگاه اهل سنت) 47

2-1-1نظریه ابوحنیفه. 50

2-1-2نظریه ابویوسف… 53

2-1-3نظریه مالک.شافعی واحمد. 54

2-1-4مقایسه شریعت با قانون. 57

2-2 مبانی و دلائل فقهی )دیدگاه شیعه (امامیه) 60

2-2-1جرائم مهم. 61

2-2-2جرائم کم اهمیت.. 63

2-2-3 اجرای قوانین جزایی از نظر مکانی.. 45

2-2-4محدوده اقلیمی شریعت.. 46

2-3-مبانی و دلائل حقوقی.. 64

2-3-1نطریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 66

2-3-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. 67

2-3-3اهمیت اعتبار امرمختوم کیفری.. 70

2-3-4منع محاکمه وتعقیب مجددمتهم. 73

2-3-5پذیرش به موجب معاهدات و عرف بین المللی.. 77

2-3-6پذیرش به موجب معاهدات دو جانبه. 78

فصل سوم :اعتبار احکام کیفری خارجی براساس نوع مجازات

3-1- احکام راجع به حدود. 88

3-1-1نظریه ایات عظام. 68

3-1-2نظریه اداره حقوقی.. 91

3-2- احکام راجع به قصاص… 92

3-2-1ماهیت حقوقی قصاص… 92

3-2-2نظریه اداره حقوقی.. 93

3-2-3نظریه ایات عظام. 71

3-3- احکام راجع به دیات.. 97

3-3-1نظریه اداره حقوقی.. 73

3-3-2نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 99

3-4- احکام راجع به تعزیرات.. 102

3-4-1مفهوم و گستره جرایم تعزیری.. 102

3-4-2نظریه ایات عظام. 81

3-4-3نظریات اداره حقوقی.. 107

3-4-4مرور زمان در جرائم تعذیری.. 109

3-4-5قانون مجازات 90 و لایحه ایین دادرسی90. 110

نتیجه گیری: 115

پیشنهادات.. 117

منابع وماخذ. 118

 

چکیده:

احکام کیفری صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده اعتبار دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاه های یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.» اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی باشد، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است. ازطرفی نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها حکم صادر شود.در این پژوهش در پی انیم تا با برسی صلاحیت دولتها در اعمال هر چه بیشتر قوانین کیفری در راستای اقتدار حکومتها, بررسی ابعاد نظرات فقهی و حقوقی واستفتائات مختلف از آیات عظام تقلید،,برسی تطبیقی قوانین قبل از انقلاب از جمله قوانین کیفری 1304و1352 وقوانین متفرقه وهمچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله لایحه جدید قانون مجازات که شیوه نوینی در قانونگزاری ایران محسوب میشود., بتوان پاسخی به اعتبار احکام کیفری خارجی داشت. در نهایت انچه مسلم است با توجه به اصل عدم پذیرش احکام کیفری خارجی در حقوق جزای بین الملل ایران احکام صادره ازمحاکم خارجی فاقد ارزش و اعتبار است .درحال حاضرباتصویب ق م ا 90قانونگذارپذیرش احکام کیفری خارجی را فقط در حوزه جرائم تعذیری تحت شرائطی مورد قبول قرار داده است.

کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم کیفری، اعتبار احکام کیفری خارجی، منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، صلاحیت، حقوق جزای بین‌الملل

 

 

 

مقدمه  

امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری  از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این

 

معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد

البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 10:57:00 ب.ظ ]
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

دانلود سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
 
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک

با عنوان : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان:
بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این سمینار مشخصه های DG-SOI MOSFET در جهت بهینه سازی عملکرد این ترانزیستور مورد بررسی قرار گرفته است. برای بهینه سازی از روش تغییر ابعاد ترانزیستورها

 

و کاهش ولتاژ تغذیه استفاده شده است. مزایا، نحوه بکارگیری در مدار و ساختارهای مختلف افزاره ماسفت دو گیتی سیلیکان بر روی عایق (DG-SOI MOSFET) مورد بررسی قرار گرفته است. ماسفت دو گیتی به عنوان افزاره مناسب، و ناحیه زیر آستانه به عنوان مناسب ترین ناحیه برای کاربردهای توان پایین معرفی شده اند. اثرات تغییر پارامترهای ساختاری بر روی مشخصات الکتریکی افزاره نانومتری DG-SOI MOSFET در ناحیه زیر آستانه، با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار ISE-TCAD مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهند که کاهش ضخامت بدنه منجر به کاهش ارتفاع سد پتانسیل و افزایش خازن موثر گیت (CG,eff) می شود، در صورتی که جریان حالت روشن افزاره (ION) کاهش می یابد؛ این امر ناشی از کاهش قابلیت حرکت الکترون ها در اثر کاهش ضخامت بدنه می باشد. با کاهش طول نواحی سورس و درین (LD,LS)، خازن های لبه ای (CFringe) کوچک می گردند و در نتیجه CG,eff کاهش می یابد، این در حالی است که مشصخه ولتاژ جریان و نیز ارتفاع سد پتانسیل تغییر چندانی نمی کنند. بررسی های انجام شده بر روی طول ناحیه ناهمپوشانی گیت (Lun) حاکی از آن است که افزایش Lun باعث کمتر شدن CG,eff و اثر کاهش سد پتانسیل القا شده توسط درین (DIBL)، و نیز افزایش نسبت جریان حالت روشن به حالت خاموش افزاره (ION/IOFF) می شود.
مقدمه
در دو دهه گذشته، فناوری CMOS به سرعت حوزه مدارهای مجتمع را در برگرفته و راهکارهایی ارزان و کارا عرضه نموده است. اگرچه افزاره دو قطبی سیلیکان هنوز کاربردهای مناسب خود را دارد ولی امروزه فقط 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:56:00 ب.ظ ]
هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین گسسته و پیوسته بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار بود.

روش: آزمودنی های تحقیق 45 نفر زن غیر ورزشکار بودند که از میان داوطلبان افرادی  که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند به صورت هدفمند به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ، پیوسته و کنترل(هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی تحقیق ،آزمودنی ها در جلسه آشنایی شرکت کردند. ضمن آشنا شدن با اهداف و مراحل پژوهش فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند و اندازه گیری های پیکر سنجی در مورد آنان انجام شد. روز قبل از آغاز برنامه ورزشی از کلیه آزمودنی ها با حضور در محل آزمایشگاه به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. سپس دو گروه تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 70-50 حداکثر ضربان قلب و به مدت 90-60 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. برنامه گروه تمرین پیوسته در یک جلسه انجام می شد ولی برنامه گروه تمرین گسسته با همان مدت زمان و حجم در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد. در پایان 8 هفته کلیه اندازه گیری ها مشابه با پیش آزمون انجام گرفت.اطلاعات بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه در بین گروه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی گسسته باعث کاهش لیپوپروتئین کم چگال و تری گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین پرچگال نسبت به گروه کنترل شد و فعالیت ورزشی پیوسته تنها باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال شد.

بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرین هشت هفته ای می تواند بر کاهش برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی تاثیر گذارد و برنامه تمرین ورزشی گسسته در کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی موثرتر از تمرین ورزشی پیوسته می باشد.

واژه های کلیدی:تمرین گسسته، تمرین پیوسته،عوامل خطرزای قلبی عروقی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………. 10

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………….. 11

1-6-1-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………… 11

1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 11

1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 12

1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG)……………………………………………………………………………….. 12

1-6-1-4- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 12

1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………… 12

1-6-1-6- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار………………………………………………………………………. 13

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

1-6-2-2- روش تمرین ……………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-3-تری گلیسیرید………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 14

1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 14

1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP)……………………………………………………………………. 14

1-6-2-7- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 14

1-6-2-8- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق

2-1- مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-1-بیماری های قلبی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2- لیپوپروتئین ها…………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-تشکیل و عملکرد لیپوپروتئین…………………………………………………………………………… 17

2-1-4- ساختمان و خواص لیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………. 18

2-1-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)………………………………………………………………….. 19

2-1-6- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)………………………………………………………………………. 19

2-1-7- تری گلیسیرید(TG)………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-8- کلسترول……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-1-10- تاثیر ورزش بر لیپید ها و لیپوپروتئین های خون……………………………………….. 23

2-1-11- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………………… 26

2-1-12- سیستاتین C………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-پیشینه ی تحقیقات……………………………………………………………………………………………………… 29

2-3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 40

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها…………………………………………………………………. 42

3-3-متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4- ابزارو وسایل تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 44

3-6- روش اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………………………………….. 44

3-7- پروتکل تمرین……………………………………………………………………………………………………………… 45

3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46

 

فصل چهارم: توصیف یافته ها

4-1- توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 48

4-2- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………. 50

 

4-2- 2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. 51

4-2-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2- 4- فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………. 53

4-2-5 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2-6-  فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………….. 55

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2-1- تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر سطوح استراحتی

پروتئین واکنشگر C……………………………………………………………………………………………………….. 59

5-2-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستاتین C……………………………………………………………… 61

5-2-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر کلسترول سرم………………………………………………… 63

5-2-4- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین پرچگال………………………………………. 64

5-2-5 تاثیرفعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین کم چگال………………………………………. 65

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-4- پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………… 68

5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………. 68

 

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG،

کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه تحقیق…………………………………………………………… 49

جدول 4-2- اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق

مربوط به متغیر LDL…………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-3- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر HDL………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-4- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر تری گلیسیرید……………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-5- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیرکلسترول………………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-6- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر پروتئین واکنشگرC……………………………………………………………………………… 54

جدول 4-7- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیرسیستاتینC…………………………………………………………………………………………. 55

 

 

1-1-مقدمه

انسان در طول حیات همواره به فعالیت و حركت نیاز داشته و به دنبال  كسب تجارب و كشف روش های جدید بوده است. ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه‌های گوناگونی متجلی گردیده است. ورزش جزء لاینفك

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:55:00 ب.ظ ]
*فصل اول:(کلیات)
-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………..22
2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25
3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26
4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28
5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35
*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39
*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39
1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39
2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39
3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44
بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44
بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44
بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45
بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46
بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47
بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49
بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50
بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54
بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54
بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54
بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56
بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60
بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61
بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67
بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71
بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71
بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71
بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73
بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74
بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77
بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل

 

90…………………………………………………………………81
بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83
بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85
بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89
*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94
بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96
بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ب.ظ ]
چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1.1 مقدمه. 3

2.1 اهداف پژوهش… 6

3.1 فرضیه‌ها 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 7

٢.١. حضور نیترات در محیط زیست… 8

٢.٢. سبزیجات بعنوان منبع نیترات… 9

٢.٣. نقش نیترات در گیاه 13

٢.٤. عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان. 14

٢.٤.١. عوامل تغذیه ای.. 14

٢.٤.٢. عوامل زیست محیطی.. 15

٢.٤.٣. عوامل فیزیکی.. 16

٢.٤.٣.١. تغییر پذیری ژنوتیپ… 16

٢.٤.٣.٢. پراکندگی نیترات در گیاه 16

٢.٥. راهکارهای موثر در جهت کاهش تجمع نیترات در اندامهای مصرفی گیاهان. 17

٢.٦. اثر انبارسازی و فرایند کردن مواد غذایی بر محتوای نیتریت… 19

٢.٦.١. انبارسازی.. 19

٢.٦.١.١. درجه حرارت معمولی.. 19

٢.٦.١.٢. درجه حرارت سرد. 20

٢.٦.١.٣. انجماد. 20

٢.٦.٢. فرایند کردن. 20

٢.٦.٢.١. شستشو دادن. 20

٢.٦.٢.٢. پوست کندن. 21

٢.٦.٢.٣. پختن.. 21

٢.٦.٢.٤. دیگر روش‌های فرایند کردن مواد غذایی.. 22

٢.٧. اثرات نیترات بر سلامتی انسان. 23

٢.٧.١. اثرات نامطلوب… 23

٢.٧.٢. مزایای نیترات و نیتریت… 25

٢.٨. اسید آسکوربیک… 26

٢.٩. سبزی‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر. 28

1.9.2 سیب زمینی.. 28

٢.٩.٢. هویج.. 30

3.9.2 پیاز. 32

٢.٩.٤. سیر. 32

5.9.2 ترب… 34

٢.١٠. پژوهش‌های پیشین.. 34

فصل سوم: مواد و روش ها 37

٣.١. مواد شیمیایی.. 38

٣.٢. مواد گیاهی مورد استفاده 38

٣.٣. اندازه گیری محتوای نیترات… 38

٣.٣.١. آماده سازیِ پودر مخلوط.. 38

٣.٣.٢. تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم. 38

٣.٣.٣. روش کار. 39

٣.٤. اندازه گیری محتوای نیتریت… 39

٣.٤.١. آماده سازی پودر مخلوط.. 39

٣.٤.٢. تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم. 39

٣.٤.٣. روش کار. 40

٣.٥. اندازه گیری آسکوربیک اسید. 40

٣.٥.١. روش کار. 40

٣.٥.٢. تهیه محلول‌های استاندارد اسید آسکوربیک… 41

فصل چهارم: نتایج و بحث… 42

٤.١. میزان اسید آسکوربیک… 43

٤.١.١. هویج.. 43

٤.١.٢. پیاز. 44

٤.١.٣. تربچه. 46

٤.١.٤. سیب زمینی.. 47

٤.١.٥. سیر. 48

٤.١.٦. مقایسه میزان اسید آسکوربیک در سبزی‌های مورد بررسی.. 49

٤.٢. نتایج ارزیابی محتوای نیترات… 51

٤.٢.١. هویج.. 51

٤.٢.٢. پیاز. 52

٤.٢.٣. سیب زمینی.. 53

٤.٢.٤. تربچه. 55

٤.٢.٥. سیر. 56

6.2.4 مقایسه میزان اسید نیترات در سبزی‌های مورد بررسی.. 57

٤.٣. نتایج ارزیابی محتوای نیتریت… 59

٤.٣.١. هویج.. 59

٤.٣.٢. پیاز. 60

٤.٣.٣. تربچه. 61

٤.٣.٤. سیر. 62

٤.٣.٥. سیب زمینی.. 63

6.3.4 مقایسه میزان نیتریت در سبزی‌های مورد بررسی.. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 65

٥.١. نتیجه گیری کلی.. 66

٥.٢. پیشنهادات… 67

منابع. 68

چکیده انگلیسی.. 77

فهرست جداول

جدول 1.2 مقدار نیترات مجاز در سبزیهای مختلف… 11

جدول ٢.٢. حد بحرانی سمیت نیترات بر حسب پی پی ام در ماده وزن تر. 12

جدول 3.2 حداکثر طول موج آسکوربیک اسید در pH‌های مختلف… 26

فهرست اشکال

شکل ٢.١. نمایش شماتیک سیکل بیولوژیکی نیتروژن، که نشاندهنده‌ی تغییرات مولکولی مهم می‌باشد  9

شکل ٢.٢. اسید آسکوربیک و محصولات متداولِ حاصل از اکسیداسیون آن. 27

 

شکل 3.2 ترکیب شیمیایی غده‌ی سیب زمینی.. 29

شکل ۴.١. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک هویج.. 43

شکل ۴.٢. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک پیاز. 45

شکل ۴.٣. تاثیر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک تربچه. 46

شکل ٤.٤. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک نمونه‌های سیب زمینی.. 47

شکل ۴.٥. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیکِ نمونه‌های سیر. 49

شکل ۴.٦. اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات هویج.. 51

شکل ۴.٧. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیترات نمونه‌های پیاز. 53

شکل 8.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیترات نمونه‌های سیب زمینی.. 54

شکل 9.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات نمونه‌های تربچه. 55

شکل 10.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات نمونه‌های سیر. 56

شکل 11.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های هویج.. 59

شکل 12.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های پیاز. 60

شکل 13.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیتریت نمونه‌های تربچه. 61

شکل 14.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های سیر. 62

شکل 15.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیتریت نمونه‌های سیب زمینی.. 63

چکیده

در این پژوهش، محتوای نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در پنج نمونه سبزی (پیاز، سیر، سیب زمینی، ترب و هویج) که به دو حالت خام و بخارپز به مدت ٩ روز در یخچال با دمای ٢±٥ نگهداری شدند، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های سبزی از استان سمنان در اردیبهشت ماه تهیه گردید. آزمون‌ها در سه تکرار و آنالیز داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام شد. در روز صفر، کمترین و بیشترین مقدار اسید آسکوربیک، به ترتیب مربوط به سیر و سیب زمینی بود. در طی انبارسازی، محتوای اسید آسکوربیک در همه‌ی نمونه‌ها کاهش پیدا کرد. جوشاندن نیز باعث کاهش محتوای آسکوربیک اسید در سبزیجات گردید. نیترات و نیتریت در سبزیجات (به جز سیر و سیب زمینی)، بطور معناداری (p<0.05) در نمونه‌های بخارپز کمتر از خام ارزیابی شد. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بیشترین مقدار نیترات مربوط به نمونه تربچه (ppm ٧٢) و کمترین میزان نیترات مربوط به نمونه سیر (ppm ٦/٠) بود. همچنین بیشترین مقدار نیتریت مربوط به نمونه تربچه (ppm ٤١/٠) و پیاز (ppm ٤٠/٠) و کمترین میزان نیتریت مربوط به سیب زمینی (ppm ١٢/٠) بود.

1.1 مقدمه

همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی و عروقی می‌گردد؛ لذا اطمینان از سلامتی این ماده غذایی ارزشمند در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد (الکساندر، ٢٠٠٨[1]؛ اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه، موجبات جذب فراوان نیترات توسط گیاه را فراهم نموده و در این بین، سبزیجات مهم ترین منبع مواجهه محسوب شده که در جذب بیش از ٨٠ درصد نیترات دریافتی سهیم می‌باشد (توروپ کریسنسن[2]، ٢٠٠١).

نیترات تجمع یافته در سبزیجات طی یک سری واکنشهای شیمیایی در دستگاه گوارش انسان به نیتریت و نیتروز اسید تبدیل شده و در ترکیب با آمینهای نوع اول و دوم، موجبات تشکیل نیتروزآمین که مسبب ایجاد انواع سرطانها (معده، روده، مثانه، دهان)، ناقص الخلقه زایی، بیماری مت هموگلوبینما[3] در کودکان می‌باشد را فراهم می‌آورد (هورد و همکاران[4]، ٢٠٠٩؛ وارزینیاک و سزپانسکا[5]، ٢٠٠٨؛ توروپ کریسنسن، ٢٠٠١).

در انسان نیترات به سرعت از معده و ابتدای روده کوچک جذب شده و حداقل ٢٥ درصد آن به بزاق منتقل می‌شود. طوری که غلظت آن در بزاق ١٠ برابر پلاسما است. در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:53:00 ب.ظ ]