دانلود مقاله


مهر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30جستجو

جستجو

 1-4-1- اهداف اصلی…………………………………………………………………………………….   21
2-4-1- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………….   21
فصل دوم: ادبیات پژوهش
1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………….   23
2-2- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………….   24
1-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج………………………………………………………………   24
2-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………….   27
3-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………….   32
1-3-2- انواع اعتماد………………………………………………………………………………………   32
1-1-3-2- اعتماد بنیادی…………………………………………………………………………………   32
2-1-3-2- اعتماد میان فردی…………………………………………………………………………..   33
3-1-3-2- اعتماد تعمیم یافته یا عام………………………………………………………………….   33
4-1-3-2- اعتماد به نظام یا سیستم…………………………………………………………………..   34
2-3-2- سطوح اعتماد……………………………………………………………………………………   34
1-2-3-2- اعتماد در سطح خرد………………………………………………………………………   35
2-2-3-2- اعتماد در سطح میانه………………………………………………………………………   37
3-2-3-2- اعتماد در سطح کلان……………………………………………………………………..   40
3-3-2-  نظریه های مبتنی بر اعتماد…………………………………………………………………..   41
1-3-3-2- مک کوایل……………………………………………………………………………………   41
2-3-3-2- نظریه رسانه ها………………………………………………………………………………   45
1-2-3-3-2-  نظریه جبرگرایی رسانه ای………………………………………………………….   45
2-2-3-3-2-  نظریه کاشت……………………………………………………………………………   46
3-2-3-3-2-  نظریه پوتنام……………………………………………………………………………..   47
4-2-3-3-2-  نظریه وساطت………………………………………………………………………….   49
5-2-3-3-2-  نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………….   50
6-2-3-3-2- نظریه وابسته به نظام رسانه ها………………………………………………………   52
7-2-3-3-2- نظریه های مبتنی بر اعتبار رسانه……………………………………………………   43
4-2- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………….   55
5-2- مدل تحلیلی …………………………………………………………………………………………   57
5-2- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………   58
6-2- تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………….   59
7-2- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………….   73
فصل سوم : روش شناسی 
1-3- مقدمه………………………………………………………………………………………………….   77   
2-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………   77
3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..   77
4-3- تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………..   78
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………..   78
6-3- واحد تحلیل و روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….   79
7-3- اعتبار و روایی………………………………………………………………………………………   79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………   86
2-4- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….   87
1-2-4- آمار توصیفی مربوط به اساتید …………………………………………………………….   88
2-2-4- آمار توصیفی مربوط به دانشجویان………………………………………………………..   92
3-4- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………….   98
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………………….   114
2-5- خلاصه، بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………….   114
3-5- مشکلات، دشواری ها و محدودیت های پژوهش…………………………………………   118
4-5- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………..   118
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….  120
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………   124
 
 
  
 
فهرست جداول
جداول                                                                                                                           صفحه
 
 
(1-1) چکیده تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها…………………… …  26
(2-2) چکیده تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها…………………….. …  31
(1-3) جدول جامعه آماری……………………………………………………………………………… …  78
(2-3) جدول نتایج تحلیل پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ……………………………. …  80
(3-3) جدول نتایج تحلیل دوم پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ پس از حذف گویه
         های کم اعتبار……………………………………………………………………………………… …  82
(4-3) جدول روش شناسی……………………………………………………………………………… …  84
(1-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به گروه های مورد بررسی………………………………. …  87
(2-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت اساتید…………………………………………… …  88
(3-4) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن اساتید………………………………………… …  89
(4-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید……………………………….. …  90
(5-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید………………………………….. …  91
(6-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان…………………………………….. …  92
(7-4) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن دانشجویان…………………………………… …  93
(8-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان…………………………. …  94
(9-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان……………………………. …  95
(10-4) جدول توزیع فراوانی مربوط نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها   .  96
(11-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد
          سریالها……………………………………………………………………………………………… …  96
(12-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش
          مخاطب…………………………………………………………………………………………….. …  97
(13-4) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها در
          افزایش مخاطب………………………………………………………………………………….. …  97
(14-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها…. …  99
(15-4) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه اساتید.. …..  100
(16-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها …  102 
(17-4) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه دانشجویان  ..  103
(18-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش
          اعتماد مخاطب……………………………………………………………………………………. ….  105
(19-4) جدول خی دو مربوط به بررسی نظردانشجویان در مورد کارکرد سریالها در افزایش
          اعتماد مخاطب…………………………………………………………………………………… ….  106
(20-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید)…………………………………………………………… ….. 107
(21-4) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه اساتید)…………………………… ….  107
(22-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان)……………………………………………………… ….  108
(23-4) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه دانشجویان)…………………….. ….  108
(24-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید)…………………………………………………………… ….  109
(25-4) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه اساتید)……………………………….. ….  110
(26-4) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان)……………………………………………………… …  111
(27-4) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه دانشجویان)…………………………. …  111
 
 
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار ها                                                                                                                          صفحه
 
 
(1-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به گروههای مورد بررسی……………………… …..  87
(2-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت اساتید………………………………… ……  88
(3-4) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی اساتید مورد بررسی در پژوهش…………. …..  89
(4-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید…………………….. …..  90
(5-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید……………………….. …..  91
(6-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان………………………….. …..  92
(7-4) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی دانشجویان مورد بررسی در پژوهش…… …..  93
(8-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان……………….. …..  94
(9-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان…………………. …..  95
(10-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد

 

میزان مطلوبیت
          کارکرد سریالها…………………………………………………………………………………… …..  99
(11-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد مطلوبیت کارکرد
           سریالها (مقایسه ای)…………………………………………………………………………… …..  101
(12-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان در مورد میزان مطلوبیت
          کارکردسریالها……………………………………………………………………………………. …..  102
(13-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان درمورد مطلوبیت کارکرد
          سریالها(مقایسه ای)……………………………………………………………………………… …..  104
(14-4) نمودارستونی درصدفراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در
          افزایش اعتماد مخاطب………………………………………………………………………… …..  105
(15-4) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها
          در افزایش اعتماد مخاطب…………………………………………………………………….. …..  106
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل                                                                                                                                            صفحه
 
(1-2) مدل نظری اعتماد در سطح خرد …………………………………………………………….. …..  37
(2-2) مدل نظری اعتماد در سطح میانه……………………………………………………………… …..  40
(3-2) مدل نظری کارکرد رسانه در نظریه مک کوایل…………………………………………… …..  42
(4-2) مدل نظری کارکرد رسانه در ایجاد اعتماد اجتماعی…………………………………….. …..  43
(5-2) مدل نظری تلفیق دیدگاه های اعتماد اجتماعی…………………………………………….. …..  44
(6-2) تاثیر رسانه بر اعتماد در دیدگاه پوتنام………………………………………………………. …..  49
(7-2) مدل نظری عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه…………………………………….. …..  64
(8-2) مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………… …..  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و سنجش کارکرد سریالهای تلویزیونی تولید شده در سال1390-1389 و برخی متغیرهای مرتبط با آن، در سطح دانشجویان و اساتید ایرانی دانشکدۀ صدا و سیما بود. در مبانی نظری، از تلفیق نظریات مختلف در مبحث اعتماد و همچنین حوزه رسانه، چارچوب نظری تدوین و با بهره گیری از آن، مدل تحلیلی و فرضیات این مطالعه طراحی شدند. فرضیه ها مبتنی بر کارکرد مطلوب رسانه ملّی و موفقیت آن در افزایش اعتماد مخاطبین با پخش سریال های تلویزیونی به همراه تأثیر احتمالی عوامل غیررسانه ای (برون سازمانی) و عوامل رسانه ای (درون سازمانی) بر میزان اعتبار رسانه در نزد مخاطب و در نتیجه اعتماد آنها به رسانه تنظیم شد. روش از نوع زمینه یابی یا پیمایش بود و برای ابزار پژوهش، پرسشنامۀ حضوری محقق ساخته ای طراحی شد که طی یک پیش آزمون، مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت و به وسیلۀ آن داده ها گردآوری شد. حجم نمونه با بهره گیری از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، حدود 265 نفر(شامل 66 نفر اساتید و 199 نفر دانشجو) از جامعۀ آماری برآورد شد، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که؛ میزان مطلوبیت کارکرد سریالهای پخش شده از تلویزیون در سال 90-1389 و کارکرد آنها در افزایش اعتماد مخاطب به رسانه، از نظر اساتید و دانشجویان کم و رو به متوسط بوده است. همچنین متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی نمی توانستند پیش بینی کننده های معنی داری برای اعتماد مخاطب به رسانه باشند. از نظر اساتید، عینیت و موثق و معتبر بودن و از نظر دانشجویان، عوامل رسانه ای مانند صداقت، موثق و معتبر بودن، عینیت، بی طرفی، جامعیت، همگن سازی، جذابیت و انگیزه، قابلیت اعتماد پیش بینی کننده های معناداری برای اعتماد مخاطب به رسانه را نشان دادند. یافته ها نشان داد که بین سن و همچنین بین اکثریت عوامل رسانه ای و افزایش اعتماد به رسانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از آنجایی که از نظر اساتید و دانشجویان رابطه بین مطلوبیت و همینطور موفقیت کارکرد سریالها با افزایش اعتماد مخاطب به رسانه کم و رو به متوسط بوده است، لذا نمی توان بین این متغیرها رابطه مثبتی قائل بود. در استنتاج نهایی، الگوی نظری مطروح در ارتباط با نقش متغیرهای مطروح در اعتماد به رسانه مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت و به لحاظ نظری بحث و تفسیر شد.
واژگان کلیدی: رسانه، کارکرد، اعتماد، مخاطب.

 
فصل اول
کلیات تحقیق:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
 
 

مقدمه
تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های جمعی مهم، با وجود عمر نه چندان طولانی توانسته است در بسیاری از مناطق جهان خود را معرفی و با توجه به تحولاتی که از نظر علمی و فناوری در جهان پدید آمده است، هر روز گستره خود را وسیع تر کند. با توجه به توانایی های زیادی که این رسانه دارد، توانسته است به صورت های گوناگون حیات بشری را در حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد (شاه محمدی،184:1389). بسیاری از نظام ها تلاش می کنند با در اختیار گرفتن و جهت دهی به رسانه، در جهت تحکیم و تثبیت خود یاری بجویند؛ بنابراین یک رسانه برای حضور همیشگی خود نیاز به مخاطب و البته اعتماد او دارد (حیاتی، 6:1388).
در بستر تعاملات و کنش های گروهی، اعتماد به منزله یک مکانیسم اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی خود نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. در واقع زندگی انسان بدون احساس اعتماد به خود، اعتماد به آینده و اعتماد به جهان پیرامون خود همراه با اضطراب و کشمکش تحمل ناپذیری است که ممکن است باعث از هم پاشیدگی فرد و نابودی وی شود. اعتماد، رشد انسان و شکوفایی استعدادها و توانایی او را تسهیل می کند و رابطه او را با دیگران به رابطه ای خلاق و شکوفا تبدیل می سازد تا فرد بتواند آرامش، امنیت، آزادی و استقلال را در کنار دیگران تجربه کند (قدیمی،90:1386).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 10:23:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:بطلان ازدواج سفید در آیات
 
از نظر فقهی، برای اثبات بطلان نکاح بدون صیغه(ازدواج سفید)، دلایلی اقامه شده است که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.

2-6-1-1- آیات
بعضی از فقها کوشیده اند آیه 21 سوره نساء را با توجه به تفسیر روایی آن بر مورد بحث تطبیق دهند و از آن بی اعتباری نکاح معاطاتی را نتیجه بگیرند. ابتدا آیات مورد بررسی قرار میگیرد.

ـ «وَ إنْ أرَدَتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وَ آتَیتُم إحداهُنَ قِنطاراً فَلا تأخُذوا مِنه شَیئا أتأخُذونَه بُهتاناً و إثماً مُبیناً و کَیفَ تأخُذُونه و قَد أفْضَی‏ بَعضُکُم إلى‏ بَعضٍ و أخَذن مِنکُم میثاقاً غَلیظاً؛ و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‏اند؟» (نساء/ 21).

پیش از اسلام رسم بر این بود که اگر مردی قصد ازدواج مجدد را داشت، برای فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می کرد و بر همسر خود سخت می گرفتند تا ززن مهر خود را ببخشد و طلاق بگیرد. شان نزول این آیه در بطلان اعمال ناپسد دوران جاهلیت است. این اقدام جاهلین خود کارشکنی در ازدواج بود. در ازدواج سفید به لحظ نبود صیغه عقد، و امکان بر هم خوردن ازدواج سفید از سوی مرد یا زن، با توجه به شان نزول آیه در کارشکنی ازدواج، ازدواج سفید با دقت در این آیه نهی شده است(تفسر نمونه، ج1، 386).

در بعضی روایات، کلمات «میثاق غلیظ» به عهد خداوند از زوج مبنی بر «امساک به معروف یا تسریح به احسان» در ارتباط میان مرد با همسرش تفسیر گردیده اسـت که به این بحث بی ارتباط است. مطابق روایت دیگر، این کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است. برید بن معاویه عجلی» می گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود: «المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح؛ میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود»(کلینی:1365، ج5، 561).

برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر می باشد. آیت الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی:1377، ج3، 129).

 

مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی:1415، ج16، 84).

البته ارزش اثباتی آن کمتر است. ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفسیر ذکر شده، مـورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد(مکارم شیرازی:1382، ج1، 89).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ب.ظ ]
تعداد صفحه : 10

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

چکیده :

محرکه روش معمول مورد استفاده برای کاهش زمان اجرای برنامه های طولانی مدت است.با محرک ، وضعیت برنامه د حال اجرا را که به صورت متناوب است را می توان آزاد 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ب.ظ ]
1392 – 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقیق 5

1-1- مقدمه: 6

1-2- بیان مسئله: 6

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 8

1-4- اهداف تحقیق: 9

1-4-1-  هدف کلی: 9

1-4-2-  اهداف فرعی: 9

فصل دوم بررسی ادبیات مفهومی تحقیق 10

2-1- مقدمه 11

2-2- پیشینه تحقیق: 11

2-2-1-  مروری بر پژوهش‌های انجام شده در داخل ایران 11

2-2-2-  مروری بر پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران 12

2-3- فرضیات تحقیق 14

2-3-1-  فرضیه اصلی : 14

2-3-2-  فرضیات فرعی: 14

2-4- تعریف مفهومی واژگان: 14

2-4-1-  تعاملات رفتاری 15

2-4-2-  کیفیت ارائه خدمت: 15

2-4-3-  رضایت مشتری: 15

2-5- تعاملات رفتاری 16

2-1- کیفیت ارائه خدمت: 16

2-1-1-  ارائه خدمت: 17

2-1-2-  تفاوت ارائه با ارتباط: 18

2-2- ابعاد ارائه خدمت: 19

2-2-1-  روش کل گرا: 19

2-2-2-  روش رخدادی: 19

2-2-3-  رویکرد ابعادی : 19

2-2-4-  مدل چاندون: 21

2-2-5-  مدل وینستد 22

2-2-6-  مدل راجپوت. 23

2-2-7-  مدل کیلور و همکاران: 24

2-3- اهمیت کیفیت ارائه خدمت در بازارهای مالی 24

2-4- ویژگی‌های بازارهای مالی و مشتریان آنها 25

2-4-1-  دلایل مدیریتی: 25

2-4-2-  دلایل پرسنلی: 25

2-4-3-  کیفیت خدمت: 26

2-5- عوامل شکل دهنده ادراکات مشتری از خدمت: 27

2-6- عوامل شکل دهنده انتظارات مشتری از کیفیت خدمت: 27

2-7- ابعاد کیفیت خدمات مالی: 28

2-7-1-  مدل سروکوال (Servqual) : 28

2-7-2-  مدل گرونروس: 29

2-7-3-  مبادله محصول/خدمت: 30

2-7-4-  مبادله اطلاعات: 31

2-7-5-  مبادله مالی: 31

2-7-6-  مبادله اجتماعی: 31

2-7-7-  نهاد سازی / همکاری: 31

2-8- کیفیت خدمت در مؤسسات مالی : 32

2-9- رضایت مشتری 34

2-10- عوامل موثر بر رضایت مشتری: 36

2-11- رضایت از ارائه خدمت: 36

2-12- ارزش مشتری: 37

2-13- تفاوت‌های مفهومی میان رضایت و ارزش: 38

2-14- وفاداری مشتری: 39

2-14-1- وفاداری به خدمت : 40

2-14-2- وفاداری به کارکنان: 40

2-14-3- وفاداری به سازمان: 40

2-15- وفاداری مشتری به کارکنان: 43

2-16- تفاوت میان تعامل و ارتباط: 44

2-17- انگیزش مشتریان: 44

فصل سوم: روش تحقیق 47

3-1- مقدمه 48

3-2- نوع و روش پژوهش 48

3-3  جامعه آماری مورد بررسی 48

3-3-1-  جامعه آماری 48

3-3-2-  حجم نمونه 48

3-3-3-  واحد تحلیل 48

3-3-4-  شیوه نمونه گیری 49

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 50

3-4-1-  پرسشنامه تعاملات رفتاری 51

3-4-2-  پرسشنامه رضایت مشتری 51

3-5- تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش 51

3-5-1-  اعتبار یا روایی ابزار پژوهش 51

3-5-2-  اعتبار محتوای پژوهش 52

3-5-3-  قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 52

3-6- روش‌های تحلیل آماری 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری 55

4-1- مقدمه 56

4-2- نتایج توصیفی یک متغیره 56

4-2-1-  وضعیت جنسی پاسخگویان 56

4-2-2-  وضعیت تحصیلات پاسخگویان 57

4-2-3-  وضعیت سنی پاسخگویان 58

4-2-4-  آماره‌های توصیفی ابعاد تعاملات رفتاری 60

4-2-5-  آماره های توصیفی میزان کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان 61

4-2-6-  آماره های توصیفی کیفیت خدمت از نظر پاسخگویان 62

4-2-7-  آماره های توصیفی میزان رضایت مشتریان در شعبه های بانک ملی در شهر بندرعباس 64

4-3- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره 67

4-3-1-  آزمون فرضیه‌های پژوهش 67

4-3-1-2- آزمون فرضیه‌های جزیی 68

4-4- نتایج استنباطی تحلیل مدل‌های چند متغیره تحقیق 70

4-4-1-  برازش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره 70

4-4-2-  مدل برازش عوامل تبیین کننده رضایت مشتریان 70

فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 74

5-1 مقدمه………………………………………… ………………………………………… 75

5-2 نتایج فرضیات تحقیق 75

5-3 بحث و بررسی 75

5-4 پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق 77

5-3 محدودیت‌های تحقیق 78

5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی 79

 

منابع                                                         80

منابع فارسی : 81

منابع غیر فارسی : 82

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 2‑1 . ابعاد كیفیت خدمت در مدل ‏Servqual‏ (فروست و همكاران،2000) ………………………………………………………….. 29

جدول 2-2. ابعاد کیفیت خدمت در بانک‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..34

جدول2-3 .مقایسه مفهومی ارزش و رضایت از خدمات………………………………………………………………………………………………… 39

جدول3-1. نمونه آماری مشتریان بانک ملی در شعبات مختلف………………………………………………………………………………………. 49

جدول 3-2 .پایایی گویه های متغیر رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………. 53

جدول 3-3. تحلیل پایایی گویه های متغیر تعاملات رفتاری…………………………………………………………………………………………… 54

جدول ‏0‑1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………………… 57

جدول ‏0‑2 وضعیت تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………… 58

جدول ‏0‑3. آماره های توصیفی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………………………………… 59

جدول ‏0‑5. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی……………………………………………………………………………………………… 59

جدول ‏0‑6.آماره های توصیفی مربوط به میزان تعاملات رفتاری………………………………………………………………………………….. 60

جدول ‏0‑7.آماره های توصیفی میزان کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان…………………………………………………………………….. 61

جدول‏0‑8.توزیع فراوانی گویه های میزان تمرکز از دیدگاه پاسخگویان……………………………………………………………………………. 62

جدول 4-9. آماره های توصیفی، میزان کیفیت خدمت از دیدگاه مشتریان…………………………………………………………………………. 63

جدول  4-8.توزیع فراوانی گویه­های میزان کیفیت خدمت از دیدگاه پاسخگویان………………………………………………………………. 64

جدول ‏0‑9.آماره های توصیفی مربوط به رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………………… 65

جدول‏0‑10.توزیع فراوانی گویه های مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………….. 66

جدول ‏0‑11.آزمون همبستگی رابطه ابعاد ساختاری با مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………….. 67

جدول ‏0‑12. نتیجه آزمون نرمال بودن توزیع داده های متغیر رضایت مشتری…………………………………………………………………… 68

جدول ‏0‑13. آزمون همبستگی میزان کیفیت خدمت کارکنان با رضایت مشتریان………………………………………………………………. 69

جدول ‏0‑14.آزمون همبستگی کیفیت ارائه خدمت کارکنان با رضایت مشتریان…………………………………………………………………. 69

جدول ‏0‑15.آماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره رضایت مشتریان……………………………………………………………………………. 71

جدول ‏0‑16.تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره رضایت مشتریان………………………………………………………………………………. 71

جدول‏0‑17.آماره های مربوط به متغیرهای مستقلی که در مدل باقی مانده اند……………………………………………………………………..71

جدول ‏0‑18.نتایج فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………73

 

 

 

اظهار نامه

 

 

 

تأییدیه

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:21:00 ب.ظ ]
 واجدین شرایط آن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط قراردهد تا به امر کشاورزی بپردازند. طبق تبصره این ماده نیز اگر اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می گیرد و مابقی با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود. در آئین نامه موصوف نیز ابقاء حقوق زارعانه را مستلزم استمرار آبادانی و معطل نماندن زمین دانسته است طبق ماده 5 آیین نامه، اراضی دایر بزرگ به دوصورت به ملکیت صاحبان آنها در می آید.

الف) تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح؛ یعنی چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته که با رعایت شرایط اقلیمی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.

ب) تصرف اراضی از راه های غیر مشروع :از جمله آنچه می تواند در ارتباط با حقوق زارعین باشد، تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری است. در تبصره 1 ماده فوق آمده است که تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیأت 7 نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.

براساس ماده 6 بهای نسق اراضی دایر با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و

 

شرعی براساس ماده 28 این آئین نامه پرداخت خواهد شد. طبق تبصره 1 این ماده چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور میگردد و زمین به رئیس خانواده واگذار می شود در تبصره 2 نیز آمده است اشخاصی که دارای سن بیش از 18 سال و یا متأهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی. در این ماده همچنین موارد زیر نیز مورد اشاره قرارگرفته است:

– زمینهای واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض زمین مسترد می شود

– اراضی واگذارشده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین باید حدود اراضی را حفظ و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.

– اراضی واگذارشده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.

– گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می باشند.

در ماده 23 اولویت های واگذاری زمین در چهار دسته کلی آورده شده که زارعین در رأس این اولویت دهی قرار دارند. این چهار دسته عبارتند از:

کلیه زارعینی که در محل سا کن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آنها واگذار می گردد که دو مورد از آن، از مصادیق حق زارعانه میباشد:
الف) زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر به کار اشتغال دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:20:00 ب.ظ ]