کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو
جستجو

 برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
عکس مرتبط با منابع انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 2-1- مدل پیشنهادی تحقیق

فصل سوم
روش شناسی
3- مقدمه
روش تحقیق در حقیقت استراتژی و چگونگی دستیابی به اهداف تحقیق می‌باشد و اتخاذ روش تحقیق، بستگی به ماهیت تحقیق، نوع تحقیق، فرضیات تحقیق و … دارد. انتخاب روش تحقیق مناسب نقش مهمی‌در دستیابی صحیح به اهداف تحقیق و نزدیکی به حقیقت را دارد. در این فصل به مواردی از جمله روش تحقیق، نوع تحقیق، جامعه آماری، ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، حجم نمونه، روش نمونه گیری و روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل داده ها و … اشاره می‌گردد.
3-1- نوع و روش تحقیق
این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارائه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد بنابراین تحقیق به لحاظ هدف “کاربردی” است و نتایج تحقیق می‌تواند مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران امر آموزش در وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین، از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق علاوه بر پرسشنامه، از اسناد و مدارک مکتوب کتابخانه ای همچنین مرور سایت های اینترنتی مرتبط داخلی و خارجی استفاده شده است.
3-2-متغیرهای تحقیق
الف) متغیر وابسته این تحقیق “دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی” می‌باشد برای سنجش این متغیر از 25 گویه استفاده گردید که مشتمل بر گویه هایی نظیر رضایت مندی، عملکرد سازمانی، ارتقای دانش فنی، سواد اطلاعاتی و …است.
ب) متغیر های مستقل این تحقیق عبارتند از :
مشخصات فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیر های مربوط به گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزش های بلند مدت
متغیر های مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان
متغیر های مربوط به شاخص های برنامه ریزی آموزش های بلند مدت
متغیر های مربوط به ضرورت و اهمیت آموزشهای بلندمدت کارکنان
متغیر های مربوط به انجام پایان نامه های تحصیلی کارکنان و پیامدهای آن
متغیر های مربوط به مسایل و مشکلات آموزش کارکنان
متغیر های مربوط به راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت
3-3-جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی وزارت جهادکشاورزی است که به شیوه تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند . بدین ترتیب حجم نمونه 130 نفر به شرح جدول زیر می‌باشد .
جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق
ردیف جامعه آماری تعداد جامعه آماری
1 مدیران موسسات تحقیقات ملی و مادری 50
2 مدیران مراکز آموزش کشاورزی استان 36
3 مدیران ترویج کشاورزی استان 32

4 مدیران ستادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 10
5 روسای مراکز تحقیقات استان ها 32
6 جمع 130
از بین تعداد 130 پرسشنامه توزیع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که که نشان دهنده نرخ بازگشت پذیری 61/74 درصد می‌باشد .
3-5- روش جمع آوری اطلاعات
در مرحله نخست از طریق مرور منابع کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی به بررسی و مرور پیش نگاشته ها پرداخته شد و بر مبنای آن چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. سپس ابزار گردآوری اطلاعات که شامل پرسشنامه است طراحی گردید. در مرحله عملیات میدانی پس از اجرای پیش آزمون و حصول اطمینان از پایائی و روایی، از طریق گفتگو و مصاحبه حضوری با شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی پرسشنامه های مورد نظر بر اساس حجم نمونه و نمونه های تعیین شده تکمیل گردید.
3-6- ابزار تحقیق
پرسشنامه ساختار یافته ابزار اصلی این تحقیق است. محورهای اصلی پرسشنامه شامل موارد زیراست :
مشخصات فردی و حرفهای پاسخگویان به تعداد 8 سؤال
سؤالات مربوط به گزینش کارکنان جهت گذران آموزش های بلند مدت به تعداد 8 سؤال
سؤالات مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان به تعداد 23 سؤال
سؤالات مربوط به شاخص های برنامه ریزی آموزش های بلند مدت به تعداد 14سؤال
سؤالات مربوط به نگرش مدیران نسبت به ضرورت و اهمیت آموزشهای بلندمدت کارکنان به تعداد 7 سؤال
سؤالات مربوط به اهداف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان(متغیر وابسته) به تعداد 25 سؤال
سؤالات مربوط انجام پایان نامه های تحصیلی کارکنان و پیامدهای آن به تعداد 7 سؤال
سؤالات مربوط به مسایل و مشکلات آموزش کارکنان به تعداد 9 سؤال
سؤالات مربوط به راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت به تعداد 7 سؤال
3-7- روائی یا اعتبار
مقصود از روائی ابزار سنجش، این است که که آیا آنچه که می‌خوایم می‌سنجد یا نه و زمانی اهمیت پیدامی‌کند که ظاهر ابزار در انگیزش؛ رغبت و تمایل آزمودنی با همکاری و پاسخ دادن به سؤال ها اثر داشته باشد. از طرفی شواهد وابسته به محتوا را نشان می‌دهد که نمونه سؤال ها، تکالیف یا پرسش های وسیله اندازه گیری تا چه حد معرف مجموعه کلی یا حیطه ای از محتوای مشخص و قبلاً تعریف شده است.
از نقطه نظرات و پیشنهادهای 5 نفر از کارشناسان، محققان و کارشناسان آموزشی استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد که سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.
3-8- پایائی یا اعتماد
مقصود از پایائی یک وسیله سنجش آن است که اگر خصیصه مورد نظر را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری و باز پدیدی باشد یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کند. اگر روش های اندازه گیری فاقد اعتبار کافی باشد، اجرای پژوهش تجربی بی معنا خواهد بود(ثرندایک،1982،ترجمه هومن،1376).
برای ‌آزمون ‌پایایی ‌پرسشنامه ‌پس ‌از انجام ‌مراحل ‌روایی‌ پرسشنامه از طریق‌ آزمون‌ ضریب ‌آلفای‌ کرونباخ‌ در نرم‌افزارSPSS مورد ارزیابی‌ قرار خواهد گرفت که مقدار آلفای بدست آمده برای مقایس ها بالاتر از 70 بود که‌ پایایی آنها قابل‌ قبول ‌می‌باشد.
جدول3-2- ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه
ردیف محور های پرسشنامه تعداد گویه ضریب الفای کرونباخ
1 گزینش کارکنان جهت گذران آموزش های بلند مدت 8 794/0
2 اعمال و رفتار شغلی آموزش های بلند مدت 23 891/0
3 نگرش مدیران نسبت به ضرورت و اهمیت آموزشهای بلندمدت کارکنان 7 764/0
4 برنامه ریزی دوره های آموزش 14 804/0
اهداف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان 25 952/0
5 نظارت بر پایان نامه های تحصیلی آموزش های بلند مدت 7 860/0
6 مسایل و مشکلات آموزش کارکنان 9 749/0
7 راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت 7 926/0

3-9- روش تجزیه و تحلیل
در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین، میانه، مد، درصد، فراوانی، انحراف معیار، واریانس استفاده گردید. در قسمت آمار استنباطی ازضرایب همبستگی، آزمون های مقایسه میانگین برای بررسی روابط و تاثیر متغیر های مورد مطالعه استفاده شد در ضمن برای اولویت بندی متغیرهای مورد مطالعه از شاخص آماری ضریب تغییرات (C.V) استفاده شده است. علاوه بر موارد فوق از تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه برای بررسی روابط بین متغیر های استفاده گردید .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1400-02-21] [ 09:22:00 ق.ظ ]
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
عکس مرتبط با منابع انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پدیده تیره و در حال رشد دشوار است تا دانست که چگونه بازاریابی سبز کارامد را اعمال کرد و اصول آن چه می‌باشند زیرا که نویسندگان دارای نظرات متعددی در مورد آن می‌باشند. پولونسکی ادعا می‌کند که بازاریابی سبز، گستره وسیعی از فعالیت‌ها شامل اصلاح محصول، تغییرات برای تولید، تغییرات بسته‌بندی، تبلیغات را ترکیب می‌کند. گلوریوس- بوتنت بازاریابی سبز را به دو نیاز مبنا کاهش می‌دهد که شمولیت مدیریت برتر و اهداف بلندمدت می‌باشند که شامل اراده آموزش مصرف‌کنندگان می‌باشد. اتمن از سوی خود 5 اصل ساده از بازاریابی سبز منتشر ساخته است:
1) حصول پیام صحیح و دانستن آنچه که برای مشتریان مهم است
2) قدرت‌مندسازی آنها تا احساس کنند که منجر به تغییر می‌شوند

 
 
3) شفاف بودن؛
4) حفظ کیفیت
5) ارزیابی دقیق پیامدهای قیمت‌گذاری.
شرکت‌های ناموفق از کمبود برنامه‌ریزی و پیام بازاریابی ایجاد شده ناشی می‌شوند. اگر شرکت این پنج اصل را رعایت کند، بایستی موفق شود. برخی نویسندگان نظیر پولونسکی عناصر زیادی را به بازاریابی سبز نسبت می‌دهند و آن را به عنوان یک استراتژی واقعی و کامل در نظر می‌گیرند. پولونسکی عوامل زیادی را در بازاریابی سبز بررسی کرده است اما دیگران نظیر پارکاش آن را از ترکیب بازاریابی متفاوتی در نظر می‌گیرند. برطبق نظراو، بازاریابی سبز شامل محصول‌های سبز و شرکت‌های سبز و همچنین دستکاری 4 P‌از ترکیب بازاریابی قدیمی می‌باشد. بردلی در سال 1989 با معرفی واژه‌ی ترکیب بازاریابی سبز یک گام جلوتر نهاد. سازمان حمایت محیط‌زیست دولت کوینزلند که در این روش عمیق مطالعه داشته است با بازاریابی سبز همانند یک بازاریابی کلاسیک تعامل می‌کند که دارای چهار P با درک این است که این Pها چه مشخصاتی دارند. همچنین بازاریابی سبز را به عنوان «توسعه و ارتقاء محصولات و خدماتی که خواسته‌ها و نیازهای مشتریان شما برای کیفیت، کارایی، قیمت‌گذاری معقول و متقاعدسازی بدون داشتن اثر مهلک بر محیط‌‌زیست» برآورده سازند، تعریف کرده است. این سازمان واقعاً چهار P را به روش سبز ایجاد کرده است.
محصول:
اولین عنصر احتمالاً یکی از مهمترین اجزاء می‌باشد که محسوس‌ترین پاسخ برای نیازهای افراد می‌باشد. محصولات و بازاریابی آنها خیلی برای عموم مشهود است. با این حال، از آنجایی که محصول تنها به هدف نهایی بلکه به عناصر دیگری نظیر تولید، بسته‌بندی، مواد و غیره محدود است و چون که بازاریابی سبز بر تمام این موارد تمرکز می‌کند از این رو تصمیم گرفته شده بود تا این P‌را به سه زیرمقوله تقسیم کرد. در واقع همانطور که توسط بردلی بیان شده است، تعداد Pها مهم نیست، برخی 4 و برخی 8 P را ترجیح می‌دهند. برای این طرح تصمیم گرفته شده بود تا از رایج‌ترین مدل استفاده شود و تنها با پنج P‌بازی شود اما ایجاد تمایز در محصول در نظر گرفته شده بود که شامل موارد زیر است: محصول (هدف)، تولید و بسته‌بندی.
شرکت‌هایی که می‌خواهند بازارهای جدید در حال ظهور را برون‌یابی کنند دو احتمال دارند.
مورد اول، شناسایی نیازهای زیست‌محیطی مشتریان و توسعه محصولات برای نشان دادن این نیازها می‌باشد.
احتمال دوم مشکل در توسعه محصول زیست‌محیطی برای اثر کمتر نسبت به رقبا تشکیل می‌شود. با این حال ضروری است تا مراقب بود و از خطای رایجی که تنها برای تمرکز بر ایجاد محصول محیطی صورت می‌گیرد و منجر به محصولی می‌شود که مصرف‌کنندگان نمی‌خواهند، اجتناب کرد.
محصول جدید:
پارکاش به منظور ارائه محصول محیط‌زیست‌دوستانه‌تر، ساخت مجدد را پیشنهاد می‌دهد. ساخت مجدد به معنای ایجاد محصول جدید بر مبنای یک ایده قدیمی می‌باشد. در این ایده از محصول جدید همچنین ممکن است تا یک محصول کاملاً جدید ایجاد کرد. انتخاب شما هرچه که باشد مهم است تا ایده‌ی بهبود برای محیط را حفظ کنید. در این مبحث، لوپی، دولت کوینزلند، پارکاش و بردلی بر اهمیت کاهش اصرار می‌ورزند. این کاهش با محصولاتی بدست می‌آید که از مواد خام کمتری استفاده می‌کنند یا زائدات کمتری تولید می‌کنند؛ مزایای بیشتری نسبت به نسخه قبلی یا محصولات رقابتی ارائه می‌کند. برطبق نظر پاتی و کرین، تعریف مجدد محصول نیز مهم است یزرا که درکی از وسایل تولید و فعالیت‌های گسترده‌تر تولیدکننده ارائه می‌کند.
اتومن عامل خیلی مهم دیگری در مفهوم محصول جدید ایجاد می‌کند که طرح محصول می‌باشد. در واقع این تعیین کننده مهم اثر محیطی شرکت است زیرا که 75 درصد برآورده شده از اثر زیست‌محیطی محصول به وسیله مرحله طراحی تعیین می‌شود. توسعه‌ی محصول می‌تواند خیلی کوتاه (شاید چند ماه یا چند سال) باشد، اما اثر آن در طول یا بعد از استفاده می‌تواند برای نسل‌ها ادامه یابد.
بازیابی:
بازیابی بخش مهمی از بازاریابی سبز است. بازیابی بدین معناست:
ایجاد محصولاتی را که بتوان دوباره پردازش کرد و به مواد خام تبدیل کرد تا در محصول دیگر یا همان محصول بکار روند. لوپی و بردلی استدلال می‌کنند که مهم است تا محصولاتی طرح کرد که قابل بازیابی باشند. دولت کوینزلند نیز اضافه می‌کند که شرکت‌ها می‌توانند تلاش کنند تا محصولاتی از کالاهای بازیابی شده ایجاد کنند.
استفاده مجدد:
بردلی و پارکاش نیز استفاده مجدد را طرح می‌کنند. این امر به معنای طراحی محصولی است که بتوان آن را برای چندبرابر کردن و عدم ارتقاء جامعه مصرف در جایی که محصولات تنها یکبار بکار می‌روند، استفاده کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ق.ظ ]
برطبق تعریف گراندی و زاهیرا: «بازاریابی سبز یا زیست‌محیطی متشکل از تمام فعالیت‌های طراحی شده برای تولید یا تسهیل هر تبادل موردنظر برای برآورده‌سازی نیازهای انسانی یا خواسته‌ها به گونه‌ای می‌باشد که برآورده‌سازی این نیازها و خواسته با کمترین اثر مهلک بر محیط طبیعی رخ دهد». مفهوم آنها بر این مبنا که بازاریابی سبز بایستی به دنبال بحداقل‌رسانی ضرر زیست‌محیطی باشد ضرورتاً آن را حذف نمی‌کند، با این حال مهم است زیرا با ایجاد آنها، مصرف انسان ماهیتاً برای محیط‌زیست طبیعی مخرب است. در حالی که بعید نیست که مصرف انسان کاهش یابد بجای اینکه زمان افزایش رفاه انسان، رشد کند و افراد بیشتری درخواست خدمات تفریحی کنند با این حال روش‌های پایدارتر برای برآورده‌سازی این نیازها موردنیاز می‌باشند.
وندر زوان و بامرا مفهوم خدمات کارامد اقتصادی را در تطبیق نظریه بازاریابی خدماتی در توسعه خدمات سبز، استفاده می‌کنند. هدف بازاریابی سبز یا خدمات کارامد اقتصادی، ایجاد ارزش اضافی برای مصرف‌کنندگان و کاهش اثرات زیست‌محیطی می‌باشد. برای خدمات، کاهش اثرات زیست‌محیطی به ویژه در طراحی فرایند خدماتی شامل شده است. به عنوان مثال ارزش اضافی ایجاد شده ممکن است هنگام افزایش راندمان تله اسکی به جای ایجاد یک مورد جدید، ماهیتاً دست نخورده باقی بماند. به طور مشابهی، تله اسکی کارامدتر برای مشتریان به معنای زمان صرف شده کمتر در ارتفاعات و کاهش مصرف انرژی همزمان باشد.
برطبق نظر گارسیا روسل و مویسندر مهم است تا ارزش‌ها و درک‌های ضمنی در مورد اخلاق که صحبت در مورد پایداری در سازمان‌ها را هدایت و محدود می‌کنند و مشروعیت برای سیاست‌های مدیریتی ارائه می‌کنند را شناسایی کرد. علاوه بر این، بازاریابی پایدار بایستی به عنوان فرایندی اجتماعی مشاهده شود که شامل بازیگران اخلاقی می‌باشد. مصرف‌کنندگان دارای اثری بر محیط‌زیست می‌باشند . برطبق نظر مایسندر، دلایل این رفتار عبارتند از انگیزش (که متشکل از انگیزه‌های اولیه و انتخابی) و توانایی (که شامل منابع شخصی و فرصت‌های خارجی است).
مصرف مرتبط محیطی به وسیله اهداف فردی مصرف‌کننده و اهداف مرتبط محیطی طولانی‌مدت جامعه، تحریک می‌شوند. مصرف‌کنندگان ممکن است از انگیزه‌های خود برای رفتار مشخص آگاه باشند یا اینکه نباشند بنابراین انگیزه‌های مرتبط ممکن است آشکار یا پنهان باشند.
انگیزه اولیه به اهداف آن سوی تصمیمات مصرف ‌کنندگان برای شرکت یا عدم شرکت در کل کلاس‌های رفتار اشاره می‌کند. عوامل داخلی که بر رفتار مرتبط محیطی اثر می‌گذارند، شامل نگرش‌ها، ارزش‌ها، عادات و هنجارهای شخصی می‌باشند. مایسندر استدلال می‌کند که استدلال اندکی در مورد این امر وجود دارد که چه ویژگی‌هایی رفتار مناسب محیطی را در رابطه با هدف کلی حمایت محیط‌زیست تعیین می‌کند و هیچ معیار مشخصی برای این امر وجود ندارد که چه چیزی محصول یا سرویس مناسب و ایمن را تشکیل می‌دهد. او نشان می‌دهد که این امر باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان سبز داوری‌های ارزش دشواری انجام دهند و بایستی سطوح قابل قبولی از اثر محیطی منفی برای فعالیت‌های مصرف خود ایجاد کنند. از این رو رفتار مصرف‌کننده پایدار خیلی فردی بوده که در آن ارزش‌ها و نگرش‌های فردی مصرف‌کننده دارای نقشی محوری می‌باشند و از این رو رفتار مصرف‌کننده سبز نیز یک پیامد اخلاقی است.

 
 
چان و دیگران از کاربرد نظریه‌های اخلاق عمومی برای توضیح رفتار مرتبط با مصرف‌کننده سبز حمایت می‌کنند. برطبق روش‌های بهره‌وری با اخلاق محیطی، فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان اعمال و تصمیمات خود را از لحاظ توانایی یا سودمندی خود در تولید پیامدهای مناسب داوری کنند. با این حال، روش‌های بهره‌وری تنها روش جایگزین از توضیح در مورد پیامدهای اخلاقی هستند که مصرف‌گرای سبز در آن شرکت دارد.
هانپا اشاره می‌کند که مصرف‌کنندگان سبز به احتمال زیادی مصرف خود را در مقایسه با مصرف‌کنندگان قدیمی‌تر کنترل می‌کنند و از این رو اثر محیطی رفتارهای سبز مستقیم است. با این وجود، حتی اگر خودرویی از لحاظ اکولوژیکی مناسب تلقی نشود اما خانواده از آن برای تعطیلات بجای هواپیما استفاده کند ممکن است به عنوان راه‌حل سبزتری در نظرگرفته شود. از سوی دیگر، انگیزه‌های انتخابی به اهداف فراسوی تصمیمات مصرف‌کنندگان در مورد رفتارهای خاص مثل بازیابی، حفظ انرژی یا خرید محصولات اکولوژیکی اشاره می‌کنند. مفاهیم افراد از رفتارهایی که از لحاظ اکولوژیکی مرتبط در نظرگرفته می‌شوند و چه چیزی مهم است یا حجم هر یک از رفتارهای شامل شده در شیوه‌ی آنها از مصرف مسئولانه اکولوژیکی، متغیر است. روش چگونگی استفاده خودرو ممکن است به عنوان یک انگیزه انتخابی برای رانندگی خودرو یا بااشتراک‌گذاری رانندگی در نظرگرفته شود.
منابع شخصی برای توانایی عمل به شیوه پایدار محیطی مهم می‌باشند. دانش از عقاید و ارزش‌ها پشتبانی می‌کند و از این رو دانش محیطی شامل آن چیزی است که افراد در مورد محیط می‌دانند و همچنین عقایدی که در مورد جنبه‌ها یا اثرات محیطی دارند و همچنین چگونه مسئولیت فردی آنها را ارزیابی می‌کنند. برطبق نظر هانپا، آگاهی از پیامدهایی که مصرف بر محیط دارد، تصمیمات مصرف مناسب محیطی را تحریک می‌کند. با این حال مویسندر استدلال می‌کند که اغلب دانش ویژه در مورد دلایل مشکلات محیطی و روابط جایگزینی مرتبط با ارزیابی‌های مختلف ممکن است برای حمایت محیطی اتخاذ شوند، به منظور درک اثرات محیطی از فعالیت‌های مصرف متعدد موردنیاز باشد. همچنین مهارت‌های عملی ویژه و دانش کار موردنیاز است، به عنوان مثال مصرف‌کنندگان بایستی بدانند که چگونه زائدات را جدا کنند و باتری‌های بکار رفته را در کجا قرار دهند. این امر به ویژه در خارج یا در دیگر محیط‌های فرهنگی که در آنها اصول متمایزی برای انجام همین روش‌ها اعمال می‌شوند، مشهود است. خیلی مهم است تا مصرف‌کنندگان را به صورت روشن و صریح هدایت کرد.
مویسندر پیشنهاد می‌دهد که اطلاعات محیطی مبهم، منبع فراوانی از بهانه‌های سریع برای رد مسئولیت شخصی آنها در وضعیت‌های اخلاقی ارائه می‌کند. مصرف‌کنندگان ممکن است اطلاعات غیرصحیح داشته باشند، به عنوان مثال ممکن است برخی بر این باور باشند که روشن گذاشتن لامپ‌ها در روز و شب انرژی کمتری نسبت به خاموش کردن آنها چند بار در روز داشته باشد. ممکن است انگیزش‌های متقاعدسازی شخصی فراسوی این نوع کج‌فهمی‌ها در مورد روشن‌گذاشتن نور در تمام طول روز بر این مبنا وجود داشته باشد بر این مبنا که کار کمتری نسبت به خاموش کردن آنها در هنگام ترک اتاق داشته باشد. از این رو به ویژه مهم است تا مصرف‌کنندگان را در مورد وقایع رفتار مناسب محیطی آموزش داد.
پیامد کلیدی در مورد هدف قراردهی مصرف‌کنندگان سبز در درک آنها و مشخصات آنها قرار دارد. بااین حال در حال حاضر، برطبق نظر سوزا و دیگران، شرکت‌ها پیش‌بینی واکنش مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات سبز با درجه‌ای از صحت که برای فعال‌سازی توسعه استراتژی‌های هدفمندسازی یا بخش‌بندی جدید را دشوار می‌یابند. توسط بسیاری از نویسندگان تایید می‌شود که شیوه‌های زندگی مختلف یا عوامل نمودار روانی، تعهد سبز را به صورت بهتری نسبت به استفاده از متغیرهای پیشینه اجتماعی- اقتصادی توضیح می‌دهند. به عنوان مثال برطبق مطالعه کینر و دیگران، متغیرهای شخصیتی، پیش‌بینی‌کننده‌های بهتری از متغیرهای اجتماعی- اقتصادی می‌باشند. آنها دریافتند که مصرف‌کنندگانی که درک می‌کنند که افراد می‌توانند بر کاهش آلودگی اثر گذارند، نگرانی بیشتری برای اکولوژی نشان می‌دهند. به طور مشابهی، آنهایی که مقاوم‌تر هستند و دارای تمایل قوی‌تری برای دانستن چگونگی انجام امور دارند، از لحاظ اکولوژیکی ارتباط بیشتری دارند. در مقابل، آنهایی که خیلی از ضرر اجتناب می‌کنند، کمتر با اکولوژی مرتبط بودند. برطبق نظراین نویسندگان، این یافته را می‌توان به گونه‌ای توضیح داد که وقتی اجتناب از ضرر خیلی افزایش یابد، فرد با انکار مسئله به ضرر آلودگی احتمالی واکنش دهد. از این رو به نظر مهم است تا برجسته ساخت که مصرف‌کنندگان چگونه با انتخاب خود بر ویژگی محیطی اثر می‌گذارند.
با این حال، برطبق نظر سوزا و دیگران، مصرف‌کنندگان هنگام خرید سبز، به قیمت و کیفیت حساس می‌شوند و مصرف‌کنندگان به احتمال کمتری کیفیت محصول را به خاطر قیمت اندک محصولات سبز به خطر می‌اندازند. از سوی دیگر هانپا نتایج کم و بیش مخالف را زمانی بدست آورد که به طور حیرت‌آوری دریافت که تمایل خرید برای محصولات سبز مرتبط با مشخصات شخصی مشتری و همچنین آمارگیری است علاوه بر این هانپا استدلال می‌کند که شیوه‌های مصرف شدیداً بر سطح تعهد سبز اثر می‌گذارند. بکن هزینه‌های سفر را در تصمیمات مسافرت توریست‌ه
ا مهم یافت در حالی که عوامل محیطی در نظر گرفته نمی‌شوند. مایسندر نیز استدلال می‌کند که حتی مصرف‌کنندگان سبز ممکن است به انتخاب جایگزین مخرب محیطی اغوا شوند زیرا که محصولات و خدمات مناسب اغلب پرهزینه‌تر از منابع دیگر می‌باشند و چون که مصرف‌کنندگان احساس می‌کنند که تعامل آنها با کیفیت محیطی اندک است. از این رو همانطور که هانپا بیان می‌کند، مصرف‌کنندگان آگاه محیطی به شیوه‌های بسیار مختلفی عمل می‌کنند و بخش مصرف‌کننده محکم و همگنی تشکیل نمی‌دهند.
تمایلات برای تغییر رفتار، به صورت خودکار منجر به تغییر رفتار واقعی نمی‌شوند، بر طبق نظر مایسندر، تنها چند مصرف‌کننده با ذهنیت اکولوژیک همه چیز را با مسئولیت محیطی انجام می‌دهند و در عوض اکثریت مصرف‌کنندگان سبز تنها آن چیزی را که به عنوان سهم متعارف خود می‌یابند انجام می‌دهند و با این حال خود را به عنوان مصرف‌کننده مسئول اکولوژیکی تلقی می‌کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:21:00 ق.ظ ]
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
عکس مرتبط با منابع انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیازهای جسمانی اولیه ( نیاز به غذا ، پوشاک ، مسکن و … ) ؛
نیازهای ایمنی ( نیاز به ثبات و رهایی از ترس و نگرانی ) ؛
نیاز به احترام ( حرمت و مقام و موقعیت ) ؛
نیاز به خودشکوفایی .
مزلو علاوه بر موارد فوق دو نوع نیاز و تمایل دیگر را در انسان شناسایی و مطرح کرده است :
نیاز به دانستن و فهمیدن ( شناخت و درک پدیده ها ) ؛

نیازهای زیباشناختی ( نیاز به زیبایی و نظم ) .
نمودار(2_2): سلسله‏ مراتب نیازهای مازلو
اگر نیازهای فیزیولوژیک و جسمانی به طور نسبتا خوبی ارضاء شوند، مجموعه های جدیدی از نیازها پدید می آیند که به طور کلی در زمره نیازهای ایمنی طبقه بندی می شوند به همین ترتیب با ارضاء نسبی هر سطح از نیازهای مذکور ، نیازهای سطح دیگر مطرح می شوند ، یعنی پس از ارضاء نیازهای جسمانی و ایمنی ، نیاز به عشق و محبت و تعلق پدیدار می گردد و پس از ارضاء این نیازها ، نیاز به عزت نفس و احترام مطرح می شود . حتی اگر همه این نیازها ارضاء شوند ، باز هم اغلب می توان انتظار داشت که نارضایتی و بی قراری تازه ای به وجود آید مگر آنکه فرد به انجام کاری مشغول باشد که آن کار برای شخص او مناسب است ، برای مثال ، اگر ذوق شعری دارد باید اشعار خوب بسراید و استعدادهای خود را شکوفا سازد . این نیاز به خودشکوفایی است که به «تمایل فرد به شکوفا کردن آنچه به صورت بالقوه در خویشتن دارد» و « تمایل وی به تکوین تدریجی و شدن هر آنچه شایسته شدنش را دارد » اشاره می کند . در این سطح ، بیشترین میزان تفاوت فردی ، در میان افراد مشاهده می شود(رضائیان، 1379: 444).
مزلو همچنین براین باور است که ما باید در مقابل گرایش ساده لوحانه به جداسازی نیازهای شناختی و نیازهای کنشی مقاومت کنیم . در واقع به نظر مزلو ، تمایل انسان به دانستن و فهمیدن نیز تمایلی کنشی به شمار می رود و در زمره نیازهای شخصیتی انگیزاننده قرار می گیرد . درباره نیازهای زیبا شناختی در مقایسه با نیازهای دیگر ، اطلاع کمتری در دست داریم . برخی از افراد با دیدن زشتیها بیمار می شوند و با قرار گرفتن در محیط زیبا بهبود می یابند و اشتیاق نشان می دهند ؛ به طوری که اشتیاق آنها را فقط زیبایی ارضاء می کند .
طبق برخی شواهد این حالت از دوران غارنشینی تا کنون ادامه داشته است . تداخل پیچیده این نیازها با نیازهای کنشی و شناختی ، تفکیک کردن دقیق آنها از یکدیگر را ناممکن می سازد .
در هر لحظه از زمان ممکن است برای هر انسان ، یکی از نیازهای اساسی اهمیت بیشتری بیابد ، در چنین حالتی ، ارضاء آن نیاز ، محرک اصلی رفتار فرد مورد نظر خواهد بود (رضائیان، 1379: 445).
به نظر مزلو این سلسله مراتب آنقدر هم انعطاف ناپذیر نیست . البته اکثر افرادی که او با آنها سروکار داشته است ، این نیازهای اساسی را تقریبا به همان ترتیبی که اشاره شد دارا بوده اند؛ اما موارد ذیل نیز به مثابه چند استثنا قابل تامل هستند :
چنین به نظر می رسد که برای برخی افراد ، نیاز به احترام از نیاز به محبت اهمیت بیشتری دارد .
برخی افراد به طور ذاتی خلاق و مبتکرند و نیاز به خودشکوفایی در آنها از هر نیاز دیگری مهمتر است .
ممکن است سطح اشتیاق برخی از افراد به طور ثابت در حدی پائین باقی بماند برای مثال ، افرادی که دچار بیکاری مداوم می شوند ، ممکن است اگر فقط بتوانند غذای کافی به دست بیاورند ، بقیه عمر را با رضایت کامل بگذرانند .
برخی از افراد ، به خاطر محروم بودن از محبت کافی در نخستین ماه های زندگی ، به طور کلی توان و تمایل مهرورزیدن و محبوب بودن را برای همیشه از دست می دهند و با نوعی بیماری روانی مواجه می شوند که حاکی از فقدان دائمی نیازهای عاطفی است؛
هنگامی که یک نیاز در مدت زمانی نسبتا طولانی ارضاء گردد ، ارزش آن برای فرد ، کمتر از ارزش واقعی آن به نظر می رسد برای مثال ، افرادی که هرگز با گرسنگی شدید و مداوم مواجه نشده اند ، معمولا اثرات آن را ناچیز می پندارند و غذا را چیزی کم اهمیت می دانند . اگر نیاز برتر بر آنان چیره شود ، ممکن است خود را در وضعیتی قرار دهند که از ارضاء نیازهای اساسی تر محروم بمانند البته ممکن است پس از محرومیت طولانی از نیاز اساسی تر ، تمایل بر ارزشیابی مجدد هر دوی این نیازها مطرح شود . به طوری که نیاز غالبتر فرد به طور واقعی قدرت غلبه خود را بازیابد برای مثال ، فردی که برای حفظ احترام خود شغلش را ترک می کند ، در صورت مواجه شدن با ناامیدی و فقر ، ممکن است راغب گردد که حتی به قیمت از دست دادن حرمت و احترام خود ، شغل سابقش را بازیابد .
در این نظریه در مورد سلسله مراتب نیازها ، برحسب خواسته ها و تمایلات آگاهانه سخن گفته می شود منظور آنست که اگر شخص از ارضاء دو نیاز محروم گردد ، از آن میان خواستار ارضاء نیازی است که اساسی تر است در حالی که برای رفتار ، عوامل تعیین کننده بسیاری ، سوای نیازها و تمایلات وجود دارد .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:21:00 ق.ظ ]
 
 
تعیین رابطه بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری از دیدگاه دستفروشان بازارچه جنت
تعیین فهرستی از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از حضور دستفروشان در بازارچه جنت
تعیین فهرستی از مشاغل غیر رسمی موجود در بازارچه جنت
تعیین رابطه بین ساماندهی دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری از دیدگاه دستفروشان بازارچه جنت
ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت افزایش ضریب امنیت اجتماعی شهری در راستای ساماندهی دستفروشان
1-4-2-اهداف ارمانی پژوهش:
1- ساماندهی به دستفروشان در معابر و گذرها
2-نظارت ادارات ذی ربط از سد معبر معابر عمومی
3-ایجاد بازارچه های دستفروشان در تمام مناطق تهران و حومه
4-نظارت مستقیم مسول بازارچه ها در مورد تهیه و توزیع اجناس از طرف دستفروشان
5-امکان دسترسی خریداران برای تهیه اجناس و تعویض در صورت معیوب بودن
6-جلوگیری از فضای نا به سامان معابر و گذرگاه ها
7-برخورد با افرادی که اجناس بدون فاکتور ارائه می نمایند
8-استفاده از مکان های شهرداری که از آنها استفاده بهینه به عمل نمی آید
9-ایجاد امنیت شغلی برای دستفروشان و همچنین جلوگیری از ازدحام مردم در معابر
1-4-3- هدف کاربردی:
از طریق انجام این پژوهش و نتایج و یافته های ان می توان ضمن شناسایی مهمترین چالشها و مشکلاتی که دستفروشان برای امنیت اجتماعی شهری ایجاد می کنند ، به ارائه راهکارهای اجرایی برای سازماندهی و ساماندهی دستفروشان ارائه نمود.
نتایج و یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمانها و دستگاه های زیر قرار گیرد:
شهرداری تهران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
سازمان بهزیستی
1-5- سوالات تحقیق:
ایا بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین ساماندهی فیزیکی دستفروشان و امنیت اجتماعی در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین سطح تحصیلات دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین تعداد ساعات کار دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین سابقه کار دستفروشی ( مدت زمان ) و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین نوع مشاغل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین وضعیت تاهل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق:
بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین ساماندهی فیزیکی دستفروشان و امنیت اجتماعی در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین سطح تحصیلات دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین تعداد ساعات کار دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین سابقه کار دستفروشی ( مدت زمان ) و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین نوع مشاغل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین وضعیت تاهل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
1-7- متغیرهای تحقیق:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهش حاضر ساماندهی مشاغل کاذب به عنوان متغیر مستقل و امنیت اجتماعی شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
1-8-تعریف متغیرها:
1-8-1- جرایم شهری
براساس تعاریف نیروی انتظامی جرایم شهری، جرایمی هستند که در سطح شهرها امکان وقوع دارند و در روستاها اتفاق نمیافتند. اما براساس بررسیهای انجام شده در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری سازمان شهرداریهای کشور جرایم شهری تعریف خاص خود را دارند و معمولاً شامل جرایمی میشوند که در فضاهای عمومی شهر و یا مکانهایی که احتمال سرایت جرم از فضاهای عمومی به فضاهای خصوصی وجود دارد، صورت میپذیرند.
1-8-2- احساس امنیت
امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد میشود که از مؤلفه های فعال محیط حاصل شده و پس از ادراک ذهنی، گونهای احساس در امان بودن را به وجود میآورد. احساس امنیت نیز از قرارگیری انسان در شرایط محیطی به مثابه نوعی ادراک روانی حاصل میشود که از یک ساختار شهری و فرهنگی ـ اجتماعی به ساختار دیگر متمایز میگردد. بر این اساس شکلگیری احساس امنیت از لحاظ روان شناختی، وابسته به شرایط محیط شهری، کنشها و حوادث آن از یک سو و از سویی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی در آن ساختار فرهنگی است و همین دو اصل آن را از شهری به شهری و از ملیتی تا ملیتی دیگر متفاوت میکند، به گونهای که نیازهای ایمنی بعد از نیازهای زیستی مهمترین نیازهای انسانی به شمار میآیند(حشمتی، 1382،12).
1-8-3- فضاهای شهری
«فضای شهری، چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراک میشود. فضای شهری به عنوان یکی از زیرمجموعههای فضا، از مقوله فضا مستثنی نیست. بدین معنی که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطهای پویا با یکدیگر دارند. در واقع فضای شهری مشتمل بر دو فضای اجتماعی و فیزیکی میشود. به تعبیر گاتمن محیط مصنوع یک سختافزار است که در درون آن، نظام اجتماعی به مثابه یک نرمافزار عمل میکند (مدنیپور،1379،48).
بنابراین فضای شهری به مفهوم صحنهای است که فعالیتهای عمومی زندگی شهری در آن به وقوع میپیوندند از این رو مسئله امنیت این نقاط بسیار واجد اهمیت است. خیابانها، میادین و پارکهای یک شهر فعالیتهای انسانی را شکل میدهند. این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بیحرکت محل کار و سکونت، اجزای اصلی و حیاتی یک شهر را تشکیل داده، شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و تفریح را در شهر تأمین میکنند (بحرینی،1382،313)
1-8-4- مشاغل کاذب
مجموعه تلاشهایی که افراد در سنین مختلف و در جنسیت متفاوت در ساعات شبانه روز بقصد کسب درآمد عمدتاً در شهرهای (پرجمعیت و فقیر) کشورهای جهان سوم در بخشهائی که مستقیماً کشاورزی یا صنعت و خدمات سالم نمی باشد انجام داده از ناحیه دولتها رسمیت نداشته از طرف نهاد و مقامی نیز حمایت نشده برنامه ریزان آنها را تایید نکرده خود نیز با علاقه و به نیت همیشگی آنها را انتخاب ننموده فاقد سرمایه و ابزار زیاد بوده حذف آنها خللی جدی و درازمدت در جامعه ایجاد نمی‌نماید. (صرامی ، 1385: 53)
1-9- روش و نوع تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ومیدانی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. در تحقیق کاربردی، مواد و جنبه های عملی و کاربردی در مسایل واقعی و استفاده عینی از نتایج تحقیق کاملاً مورد توجه قرار می گیرد. هدف محقق از تحقیق کاربردی، دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقیعت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش های اجرایی کمک می کنند. (شریفی و شریفی، 1383: 87)
همچنین پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقیقات پیمایشی (زمینه یابی) می باشد. تحقیق زمینه یابی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی (نگرش ها، باورداشت ها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ به پرسشهایی است که به دقت تدوین شده اند. (روزنبرگ و دیلی، 1993)
1-10- جامعه اماری تحقیق:
جامعه اماری دراین تحقیق عبارتست از کلیه دستفروشان بازارچه جنت که تحت نظارت شهرداری منطقه 5 تهران می باشند و در زمان این تحقیق به کار دستفروشی مشغول بوده اند.
می باشد.
نمونه گیری به روش هدفمند و از میان دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب در محدوده جغرافیایی بازارچه جنت انجام شده است.
حجم نمونه
نمونه ، معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های افراد جامعه را داراست.
برای محاسبه حجم نمونه در هر تحقیق با توجه به امکانات محقق و نوع تحقیق می‌توان اقدام نمود. در این پژوهش به منظور تعیین تعداد مناسب افراد نمونه که بتوانند معرف جامعه‌ آماری باشند از روش زیر استفاده می‌شود.
برای محاسبه حجم نمونه می‌توانیم از فرمول زیر (فرمول کوکران) استفاده کنیم.
که در این فرمول
N = حجم جامعه آماری (چند نفر)= 300 نفر کل تعداد دستفروش بازارچه جنت اباد
T=Z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی که برابر با 96/1 است.
P= درصد توزیع صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با 5% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود.
لذا با قرار دادن اعداد فوق در این فرمول تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش به روش زیر محاسبه می‌گردد.
تعداد 84 نفر از دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب شدند.
1-11- ابزار جمع اوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای است که از دو بخش تشکیل شده است . در بخش نخست تحقیق ویژگیهای دموگرافیک پاسخگویان نظیر سن ، تحصیلات ، میزان درامد ، سابقه دستفروشی، نوع دستفروشی ونظایر ان را مورد سنجش قرار می دهد. در بخش دوم پرسش نامه به طرح سوالات اصلی تحقیق اختصاص دارد که به بررسی نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری می پردازد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق و پیشینه

بخش اول : امنیت و امنیت شهری، جرم و جرایم شهری
2-1-مفهوم امنیت
امنیت در لغت به معنای آرامش، آسایش و ایمنی است. (قورچیبیگی،1386،12) امنیت و ایمنی (Safety and Security) در سلسله مراتب نیازهای انسانی، مرتبهای بالاتر از نیازهای زیستی- همچون خوراک، پوشاک، مسکن و جز اینها را به خود اختصاص میدهد. به عبارت دیگر، اولین و اساسیترین نیاز انسانی هر فرد امنیت میباشد. انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد، نیازمند امنیت، ایمنی و آرامش خاطر است. امنیت را میتوان از ابعاد گوناگون تحلیل نمود. تعابیری چون امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی و امنیت فردی از جمله آنهاست. برقراری هرکدام از انواع امنیت، لوازم و روش های خاص خود را دارد؛ اما امنیت علاوه بر شاخصه های بیرونی و تعاریف خاص خود، از جنبه­ های درونی هر فرد نیز اهمیت ویژهای دارد. به دیگر سخن، امنیت بیشتر احساس درونی است تا شاخص بیرونی؛ و احساس امنیت فردی و جمعی در بردارنده شاخصه های امنیت است. در دنیای کنونی به لحاظ گسترش شهرنشینی و تعاملات ویژه شهروندان با یکدیگر، و همچنین از منظر طراحی شهری و معماری، امنیت در شهرها اهمیت خاص پیدا کرده است. شهر به عنوان نماد زندگی جمعی در دنیای کنونی نیازمند نگاه ویژه در مقوله امنیت است.(علی آبادی،1384،4)
2-2- اقسام امنیت :
2-2-1- امنیت از لحاظ درونی و بیرونی ( امنیت ذهنی – امنیت عینی )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:20:00 ق.ظ ]