کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو
جستجو

 زمانی کوتاهتر، سطح پایینتر، پیشرفت اندک و دارای فرصت شغلی بالا، کاهش میدهند. به علاوه آنها اغلب مواقع برای کنترل هزینه ها جذب مؤسسات نزدیک محل زندگی والدین خود میشوند(کونر ،2001؛فارلانگ و فورسیز ،2000). مطالعات مختلف حاکی از آن است که دانشجویان درباره میزان بدهی احتمالی خود، به خصوص دانشجویان گروه های با زمینه اقتصادی- اجتماعی پایین، نگران هستند(همان). به نظر میرسد دانشجویان بر این عقیده باشند که بدهی مانع ورود آنها به آموزش عالی است و اغلب بدهی را به عنوان یکی از موانع زندگی دانشجویی قلمداد میکنند. با وجود این، دریافتکنندگان وامهای دانشجویی اعتبار و بدهی را میپذیرند(کلندر،2005). این امر با توجه به افزایش مستمر نسبت دریافتکنندگان وام دانشجویی تأیید شده است(از28% در سال 1990 به 82% در سال2003) و به دلیل اینکه حمایت از تمام دانشجویان هم اکنون به سبک ارائه وامهای دانشجویی صورت میپذیرد، دریافت وامها به امری ضروری تبدیل شده است.
تعداد زیادی از دانشجویان مشاغل نیمه وقت را به عنوان جایگزینی برای دریافت وامها در نظر میگیرند. دانشجویان بدهیهای تحصیلی خود را با افزایش درآمدهای شغلی، استفاده از کمکهای والدین یا کوتاه کردن دوران تحصیل جبران میکنند (وسینستین ،2005). نتیجه اینکه احساس ریاضت و صرفهجویی در نظام آموزش عالی افزایش یافته است و دولتها قدر منافع خود را بیش از پیش میدانند. همه این مسائل و ادراکات به مفهوم سهیم شدن در هزینه های آموزش عالی است(جان استون و جانگبلاد ،2004). با در نظرگرفتن فرایند پیچیدگی فرایند تصمیمگیری، مشخص میشودکه بسیاری از عوامل میتواند بر تصمیمهای دانشجو تأثیر داشته باشد که جنبه­ های مالی مجموعهای از آنها به شمار میرود. شهریه یا«هزینه تحصیلی» وجهی است که دانشجویان یا خانواده آنها و یا کارفرمایان، در برابر خدمات آموزشی پرداخت میکنند. خصوصیسازی از طریق دریافت شهریه، در سادهترین شکل، به این معناست که دانشجویان وجه معینی را در برابر خدمات آموزشی بپردازند تا مؤسسات آموزشی با اتکا بر این درآمد و یا دیگر منابع اعتباری، عایداتی کسب کنند و آنها را از زیر بار فشارهای مالی برهانند. با توجه به مزایای شخصی آموزش عالی، برای افراد و فرصتهای نابرابر برتری اجتماعی- اقتصادی حاصل از آن، از نظر بیشتر مالیاتدهندگان که هزینه های آموزش عالی را متحمل میشوند ولی به طور شخصی از مزایای آن بهره نمیبرند؛ پرداخت شهریه، تدبیری عادلانه به نظر میرسد(تونز ،1372). متداولترین روش انتقال منابع مالی از دانشجویان به مؤسسات آموزش عالی(صرفنظر از هدایا، وقف و کمکهای فارغالتحصیلان) از طریق شهریه و به دو شکل شهریه ثابت و متغیر انجام میشود. در کشورهای مختلف، تجارب شهریه متفاوت است. در بعضی کشورها مؤسسات آموزش عالی اصولاً شهریه دریافت نمیکنند، در بعضی از آنها شهریه دریافتی کل هزینه ها را میپوشاند و در بعضی دیگر اینگونه نیست؛ اما در بیشتر کشورها به همراه دریافت شهریه، برنامههای کمک دانشجویی نیز تدارک دیده شده است(قارون،1375). حمایتهای مالی از دانشجویان به دو گروه اصلی تقسیم میشود: کمک دانشجویی و وام دانشجویی. روش های مختلفی در هر یک از این گروه ها وجود دارد و هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود، ترکیبی از کمک و وام دانشجویی برگزیده است. سیاستهای حمایتی دانشجویان از نظر منبع مالی، شیوهی پرداخت، ملاکهای استحقاق و نحوه بازپرداخت، طیف وسیعی را تشکیل میدهند و در کشورهای مختلف مبلغ کمکها متفاوت است. از دیگر روش های تأمین مالی دانشجویان، تدارک مشاغل دانشجویی و برنامههای کار و تحصیل بوده که این خود مستلزم حمایت دولت و برقراری ارتباط مستمر و پویا میان بخش آموزش عالی و سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی است(خورشیدی،1383).

2-9-3- ترفیع :
عنصر دیگر در آمیختهی بازاریابی ترفیع یا ترویج است. عنصر ترفیع به تصمیمگیری در مورد نحوهی برقراری ارتباط مناسب با مشتریان بر میگردد. هدف از برقراری ارتباط افزایش آگاهی مشتریان از محصول، ویژگیهای آن، تمایل به خرید و احتمال امتحان محصول یا تکرار خرید آن است(سیلک،1388). در آمیخته بازاریابی ترفیع عبارت است از ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تأثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی. آمیخته فعالیتهای ترفیعی مجموعهای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم و روابط عمومی است (کاتلر،1385) که برای دستیابی به هدفهای برنامه فروش مورد استفاده قرار میگیرد. ترکیب بالا که برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان بازار هدف تهیه میشود، آمیختهی ترفیع نامیده میشود. از نظر اقتصادی هدف اصلی توزیع عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی های تقاضا و درآمد برای محصولات شرکت(روستا و همکاران،1386). اما از دیدگاه بازاریابی هدف از ترفیع؛ ارتقا سطح آگاهی، بهبود تصویر ذهنی یا ایجاد رجحان در بازار هدف است(کاتلر،1385). به طور اساسی ترفیعات یا ارتقا عبارت است از مجموعه فعالیتهای اطلاع رسانی، ترغیب و اثرگذاری که این سه عامل مرتبط و وابسته به هم هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سازمانهای خدماتی ارزش و اهمیت ترفیع در منافعی است که از خرید خدماتشان حاصل میشود (روستا و همکاران ،1386). هیچ برنامه بازریابی بدون یک برنامه ارتباطی مؤثر که ارتقا و آموزش را فراهم کند، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در بازاریابی خدمات، بخش عمدهای از ارتباطات، خصوصاً ارتباطات با مشتریان جدید که طبیعت آموختنی دارد، ممکن است ضرورت داشته باشد شرکت به آنها آموزش دهد که خدمات چه منافعی برای آنها به همراه دارد، کجا و چه زمانی میتوان آنها را به دست آورد و چگونه در فرایندهای خدمات شرکت نمود. ارتباطات را میتوان از طریق افرادی چون عاملین فروش و مربیان و یا از طریق رسانه های چون تلویزیون، رادیو، روزنامهها، مجلات، تابلوهای تبلیغاتی، بروشورها و شبکه اینترنت ارائه نمود (لاولاک و رایت، 1385).
هر کدام از عناصر آمیختهی ترفیع متأثر از عوامل مختلفی است که نقش اساسی در تدوین مؤثر این آمیخته دارند. ضمن اینکه هر کدام از عناصر آمیختهی ترفیع ویژگیهای دارند که آنها را برای ترفیع در سازمان خاصی مؤثرتر مینمایاند. در حقیقت در هر سازمان خاص، باید با توجه به ویژگیهای آن سازمان و خصوصیات هر کدام از عناصر آمیختهی ترفیع به تهیه و تدوین این آمیخته پرداخت. تعریف مختصری در رابطه با این عناصر ارائه میگردد:

2-9-3-1تبلیغات :
تبلیغات هر گونه ارائه و عرضه ایدهها، کالاها یا خدمات که یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه ارائه مینماید که مستلزم پرداخت هزینه میباشد(محمدیان،62،1382). تبلیغات برای مطلع ساختن مردم از محصولات بکار میرود و خریداران در بازار هدف را بیشتر به خرید مارکهای تجاری خاصی ترغیب مینماید. برای ایجاد آگاهی و شناخت نسبت به محصول، تبلیغات بسیار مؤثرتر از سایر ابزارهای ارتباطی است. تبلیغات توجه برانگیز است و گاه علاقهمندی و ترجیح نیز ایجاد میکند.
استراتژی تبلیغات در دانشگاه شامل برگزاری همایشهای منطقهای، تهیه بروشور از امکانات آموزشی و تحقیقی، برگزاری مسابقات منطقهای و کشوری علمی و استفاده از رسانه های تبلیغاتی در خصوص مزایای تحصیل در دانشگاه میباشد.
2-9-3-2-پیشبرد فروش :
پیشبرد فروش از مجموعه ابزارهای محرک، متنوع، مختلف و اغلب کوتاهمدت تشکیل میشود که برای تحریک مصرفکنندگان یا بخش تجاری به خرید سریعتر یا بیشتر کالاها و خدمات، طراحی شده به کار گرفته میشوند(رضایی،1389). همچنین اقداماتی که برای پشتیبانی از آگهیهای تبلیغاتی و هماهنگ ساختن فروش مستقیم انجام میگیرد، پیشبرد فروش نامیده میشوند روش های پیشبردی از قبیل: قرعهکشی جوایز، محرکهای قیمتی، نمونه های رایگان و غیره نیز از طریق تقویت عزم مشتری برای آزمایش مارک تجاری تأثیر زیادی بر پیشبرد مشتری به سمت خرید دارد. یکی از مزیتهای بزرگ ترویج فروش بالا بردن توانایی ایجاد علاقه و هیجان بیش از حد در مصرفکنندگان است. مزیت بعدی پیشبرد فروش آن است که سریعتر از آگاهیهای تجاری میتواند ایجاد علاقه نماید و بیشتر از سایر تکنیکها و پیشبرد فروش زمانبندی دقیق را میسر میسازد. و بالاخره زمانی که راه برای دیگر عناصر مربوط به بالا بردن سطح فروش مؤثرترین شیوه برای پیامرسانی به مشتری است (فروغی و زارع مدوئیه،1388)..

2-9-3-3 -روابط عمومی :
برنامههای متنوعی که برای پیشبرد و یا حمایت از تصویر ذهنی شرکت یا هر یک از محصولات تولیدی آن در نظرگرفته میشود(رضایی،1389). نشر اخبار داخلی دانشگاه در مطبوعات، روزنامهها و وبسایتهای مرتبط، برگزاری سمینارها. روابط عمومی یعنی ایجاد برقراری روابط مطلوب با دانشگاهها و مجامع علمی از طریق شهرت مطلوب، ایجاد یک ذهنیت کلی خوب در (مجامع علمی)سطح کشور(فروغی و زارع مدوئیه،1388). روابط عمومی دو مزیت دارد:
1- پایین بودن هزینه های مربوطه، در پارهای از موارد نداشتن هزینه؛
2- قابلیت درک هدف که اعتبار پیام را نزد مردم بالا میبرد.

2-9-3-4-فروش شخصی :
شامل ارتباط ترغیبکننده و آگاهانه بین خریدار و فروشنده با هدف ایجاد معامله بین آنهاست(رضایی،1389). برای مثال: تشکیل جلسات فروش(مذاکره)، مراجعه شخصی، فروش تلفنی(مذاکره تلفنی)، برپایی نمایشگاهها.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1400-02-21] [ 09:17:00 ق.ظ ]
کشاورزی
صنعت
خدمات
عرضه میوه با وانت بار، گاری دستی، گنجشک فروشی، کبوتربازی
کلیدسازی، فروش کارد و چنگال توسط کولی، تعمیر کار سیار
واکسی، فالگیر، معلم سرخانه، سیگار فروش
2
بر اساس
ماهیت کار
تولید
توزیع
خدمت
بستنی فروشان سیار، تهیه نان خشکه توسط زن روستایی، کلیدسازی
دست فروش، آدامس و بادبادک
تعمیرکاران سیار، تدریس خصوصی، دعانویسی
3
بر اساس
موضوع کار
خوردنی
پوشیدنی
تعمیرات
جابجائی
فرهنگی
چای آماده، بستنی سیار، گاری میوه فروشی
بساطی لباس‌های کهنه، شلوار لیف حراج پیاده روئی زیر پیراهن
تعمیر کار سیار، عمله ساختمانی، پینه دوز سر خیابان
مسافرکش شخصی، باربر کنار خیابان
تدریس خصوصی، فالگیر، دعانویسی
4
بر اساس
اندازه سرمایه
بدون سرمایه
سرمایه کم
سرمایه متوسط
سرمایه زیاد
عدم مقبولیت
گدا، دزد، شاگرد بقالی
شیر داغ فروشی، لبوئی، بلالی
بساطی لباس فروش، تعمیرکار سیار
مسافرکشی شخصی، رباخواری
گدایی، دزدی، روسپیگری
5
بر اساس
درجه مقبولیت
مقبولیت کم
مقبولیت متوسط
مقبولیت زیاد
ماشین پاک کنی، تعویض 2 ریالی با 5 ریالی
عمله گی، سیگار فروشی
تدریس خصوصی، روضه خوانی
6
براساس
نزدیکی با مشاغل رسمی
نزدیک
میانه
دور
خیلی دور
تعمیرکار سیار، مغازه‌های کوچک
سیگار فروشی، تدریس خصوصی
روسپیگری، رباخواری
جاسوسی، دزدی
انواع طبقه بندی
تقسیمات
مثال ها
7 بر اساس پراکندگی مکانی
مکانهای مذهبی
مکانهای اقتصادی
مکانهای مسکونی
مکانهای تفریحی
مهر و تسبیح، کتاب دعا، گدایی، روضه خوانی
فروش ارز آزاد، باربری، کیسه پلاستیک
کهنه خری، سبزی فروش سیار، بقالی کوچک
بلالی، بادبادکی، چشم بندی و پهلوانی
8 براساس درجه مهارت
ماهر
نیمه ماهر
غیر ماهر
فالگیر، چشم بندی، کلیدساز
واکسی، مسافر کش شخصی
کارگر ساختمانی، گاری میوه فروشی
9 بر اساس درجه تحصیلات
بی سواد
سواد خواندن و نوشتن
زیر دیپلم
دیپم
عالیه
عملگی، حمالی، دزدی
شاگرد بقالی، بساطی کنار خیابان مسافرکشی شخضی، تعمیر کار سیار
تدریس خصوصی، بساطی کتابفروشی
جاسوسی، واسطه گری
10 گروه های اجتماعی
بومی
غیر بومی
مذهبی
نژادی
انفرادی
اجتماعی
واسطه گری، رباخواری
ماشین شویی، عملگی، دست فروشی
روضه خوانی، دعانویسی، قاری قرآن
عتیقه خری سیار، ارز آزاد
سیگار فروشی، گاری مویه فروشی، حمالی
باند قاچاق، گروه تعزیه خوان حرفه‌ای

 
 
11 گروه های اقتصادی
کارگر
کارمند
بازاری
فرهنگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ق.ظ ]
 
 
تحقیق میلیمان در سال 2003: میلیمان در سال 2003 به بررسی معنویت در محیط کار میپردازد. تحقیق میلیمان اولین موردی است که به صورت تجربی معنویت در محیط کار را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج تجزیه و تحلیل حمایت از فرضیه روابط بین ابعاد معنویت و: تعهد سازمان؛ قصد فرد به ترک خدمت ؛ رضایت کار درونی، مشارکت شغلی و OBSE باشد. یافته های اصلی میلیمان عبارتند از: بعد کار بامعنا تعهد موثر، رضایت درونی از کار، مشارکت در کار و ارزش قائل شدن برای خویشتن را توضیح میدهد. پیوند با ارزشها نیز تعهد و تمایل به ترک خدمت را توضیح میدهد(کرمانشاهی،1388).
شیفل انور خالد و حسن علی در سال 2005 در مطالعهای تحت عنوان بررسی اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی سازمانی با رفتارهای انحرافی رابطه ای منفی و عکس دارد. در این مطالعه، تأخیر و غیبت کارمندان به عنوان مهم ترین رفتارهای انحرافی در نظر گرفته شده بود. بنا بر نظر کوسلوسکی و همکارانش، رفتارهای انحرافی رفتارهایی هستند که کارمندان بر اساس آن تلاش میکنند خودشان را از انجام کار بازدارند یا از انجام وظایف محوله خودداری کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحمل پذیری و مشارکت مدنی، بیشترین ارتباط منفی را با رفتارهای انحرافی دارند. همچنین وظیفه شناسی، ارتباط منفی با غیبت اختیاری دارد(Khalid & Ali, 2005)
تحقیق پل گیبونز: پل گیبونز برای بررسی تعریف معنویت و معیارهای آن در محیط کار، در سال 1999 دست به تحقیق می زند. حاصل تحقیق وی آن است که تاثیر جدی معنویت در سازمان بستگی به تعهد افرادی دارد که زمینه معنویت در محیط کار تحقیق میکنند ویا درصدد اجرای آن در محیط کار هستند. لذا به محققین و مجریان توصیه میکند که در این زمینه دقیق و جدی باشند(علی پناهی،1387).
تحقیق هیتون و همکاران: هیتون و همکارانش در تحقیقی که در سال 2004 انجام دادند تاثیر رشد معنویت را بر کارکنان سازمان را مورد بررسی قرار دادند.نتیجه تحقیق ایشان حاکی از آن بود که رشد معنویت باعث بهبود تمام سطوح ذهن می شود و مولفه های آن نیز عبارتند از افزایش سلامتی، شادکامی، فرزانگی، موفقیت و رضایت خاطر(اشرف،1390).
هوکوانگ کوان ویینا مائو در تحقیقی نحوه تقویت کیفی رفتار شهروندی سازمانی را از طریق یادگیری شخصی و مواجهه کار - خانواده در جامعه چنین بررسی نمودند.
385 زوج سرپرست و تابع در چین بررسی شدند و نتایج نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی بطور مثبت با تقویت رابطه کار با خانواده ارتباط دارد و یک نوع یادگیری فردی نیز آن را تقویت و میانجیگری می نماید که توسعه مهارت شخصی نامیده میشود )کوآن و مائو، .(2011 : 96

کورک ماز و آرپاسی در تحقیقی به بررسی» رابطه رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی» پرداختند. آنها 114 نفر شامل 57 مدیر و 57 سوپر وایزر را در این تحقیق شرکت دادند و متوجه شدند هوش هیجانی بطور بارز با وجدان کاری، رفتار مدنی و رفتار درستکاری ارتباط دارد.

تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ق.ظ ]
تعداد شعب، حجم تسهیلات اعطایی و… بر سپرده های بانک ها تأثیر گذار می باشند؟ و این که در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه میزان می باشد؟
سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و یا تحت تاثیر عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر می گذارند، می باشد. لذا برای دوری از هر انحرافی عوامل مؤثر بر سودآوری به دو گروه اصلی: عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی تقسیم شده اند .
در این مجموعه عوامل مؤثردرجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
1-2- بیان مساله
گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(رازانی،1382).
یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تشکیل سرمایه های مالی و فیزیکی می باشد و می توان ادعا نمود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از مهمترین نهادها در جذب وجوه سرمایه ای و انتقال آن به بخش های اقتصاد می باشند.
در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند(رازانی،1382).
حال در این شرایط بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی در گروه بانک رفاه در شهر اصفهان، و همچنین معرفی راهکارهای مؤثرتر جذب منابع مالی می تواند به عنوان چراغی فراسوی آینده جهت کارایی بیشتر و رقابت مؤثرتر و کاراتر این گروه بانکی مطرح شود.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در جهان امروز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از عمده ترین این دلایل ارائه خدماتی جدیدی همچون تلفن بانک، فاکس بانک، کارت های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از سرزمین اصلی و یا استفاده از فن آوری های پیشرفته مانند دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری و غیره جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است.
جذب منابع و سپرده ها نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده،وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. همین عوامل باعث شده که بانک ها به طرق مختلف مردم را جهت مراجعه به آنها و سپرده گذاری تشویق نمایند و به این ترتیب به رونق اقتصادی کشور کمک کنند(سپانلو،۱۳۸۳).
از طرفی تجهیزمنابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است .بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌ آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان را ایفا می‌کنند. در عصرحاضرمؤسسات مالی و بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری و واسطه گری نمی‌توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند.
بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.
1-4- اهداف تحقیق
با توجه به مباحث مطرح شده اهداف مطالعه حاضر را بصورت زیر می توان برشمرد:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 تعیین عوامل مؤثربرجذب منابع در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بر حسب اهمیت و اولویت از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک
1.۱ تعیین تأثیر عوامل خدماتی برجذب منابع درشعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک
1.۲ تعیین تأثیر عوامل مالی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک
1.۳ تعیین تأثیر عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک
1.۴ تعیین تأثیر شرایط فیزیکی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک.

 
 
5.1 تعیین تأثیر عوامل وابستگی سازمانی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک
2 تعیین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با عوامل پنجگانه مؤثر بر جذب منابع بانکی فوق در شعب بانک رفاه شهر اصفهان
1-5- سوال های تحقیق
در تحقیق حاضر پس از بررسی و تبیین مبانی نظری، سوال های زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1 عوامل مؤثر برجذب منابع بانکی در شعب بانک رفاه(شهر اصفهان) بر حسب اهمیت و اولویت از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک کدام اند؟
۲.۱ عوامل خدماتی تا چه میزان برجذب منابع بانکی درشعب بانک رفاه شهر اصفهان مؤثر است؟
۲.1 عوامل مالی تا چه میزان برجذب منابع درشعب بانک رفاه شهر اصفهان بانکی مؤثر است؟
3.1 عوامل ارتباطی و انسانی تا چه میزان برجذب منابع درشعب بانک رفاه شهر اصفهان بانکی مؤثراست؟
4.1 شرایط فیزیکی تا چه میزان برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان بانکی مؤثر است؟
5.1 عوامل وابستگی سازمانی تا چه میزان برجذب منابع بانکی درشعب بانک رفاه شهراصفهان مؤثراست؟
2 آیا عوامل پنجگانه مؤثر بر جذب منابع بانکی با هر یک از متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری دارد؟
1-6- قلمرو پژوهش
یکی از شرایط موفقیت هر تحقیق، تعیین قلمرو و یا دامنه تحقیق می باشد. چرا که انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی است. لذا باید سعی نمود که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می شود.
1-6-1- قلمرو موضوعی
همانگونه که از عنوان تحقیق آشکار است، تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی در شعب بانک رفاه اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک می پردازد .
1-6-2- قلمرو مکانی
محدوده مکانی این تحقیق شهر اصفهان می باشد که در آن از کلیه شعب بانک رفاه مستقر در این شهر،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ق.ظ ]
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان
Efficiency بهره وری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدیهی است با وجود مشتریانی که حجم بالایی از گردش مالی بانک رفاه کارگران به عهده آنهاست، سود بانک افزایش چشمگیری خواهد داشت و بایستی با وجود سپرده های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تمهیداتی جهت کاربرد بهینه از این منابع همچون سرمایه گذاری دربرخی پروژه ها و احداث واحدهای اقتصادی، توسط بانک رفاه صورت گیرد.
2-5-5-3- دریافت عواید سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه
سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه های همچون مؤسسات و شرکت های وابسته زیر را دارا می باشد:
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
شرکت کار و تأمین
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
شرکت گروه پزشکی حکمت
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران
این مؤسسات و شرکت های وابسته برای سازمان کسب منفعت می نمایند(فاطمی نوش آبادی،۱۳۸٧). عواید و درآمدی این مؤسسات و شرکت های وابسته مستقیماً از طریق بانک رفاه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد. این منبع عظیم می تواند راه گشای بسیاری از کمبود منابع را برای بانک رفاه جبران نماید.
2-6- پیشینه تحقیق
در این بخش در دو قسمت به سابقه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع می پردازیم.
2-6-1- مطالعات داخلی
موبدشاهی(۱۳۷۳)، در پایان نامۀ خود تحت عنوان «نحوه تخصیص منابع بانکی و عوامل مؤثر بر آن»، ضمن اشاره به روش های تخصیص منابع بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا؛ نسبت به توضیح و تشریح عوامل مؤثر در قالب دو مقولۀ مسائل اجرایی و سیاست های پولی از جمله: نرخ تنزیل مجدد، سپرده قانونی، خرید وفروش اوراق قرضه، ابزارهای تخصیص منابع و ابزارهای تجهیز منابع پرداخته است. در این تحقیق سعی شده است که نحوه تخصیص منابع بانکی را در ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی و اجرای قانون بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار داده و ضمن آشنایی با عملکرد سیستم بانکی در این رابطه عوامل مؤثر بر تخصیص منابع بانکی و تاًثیر سیاست های پولی اتخاذ شده توسط دولت را مورد بررسی قرار دهد. درادامه بوسیله روش های اقتصادسنجی اقدام به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص منابع بانکی نموده است.
پناهی(۱۳۷۴)در پایان نامۀ خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر در منابع بانک ها در ایران ۱۳۷۰-۱۳۵۰»، ضمن اشاره به تاریخچۀ بانکداری ایران و جهان و همچنین بررسی روند متغیرهای منابع مالی بانک ها طی سال های۱۳۷۰-۱۳۵۰ نسبت به معرفی عوامل مؤثر در منابع مالی بانک ها اقدام نموده است. درادامه با ارائه مدلی در این زمینه و با استفاده ازآزمون های مختلف به این نتیجه رسیده است که: “بعضی از عوامل از قبیل نرخ تورم، حجم واردات، مخارج جاری دولت خارج از کنترل شبکه بانکی بوده و ارتباط مستقیم با سیاست های کلان اقتصادی دارد ولی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی از طریق نقدینگی و شبه پول قادر است بیشترین اثر را در جذب منابع مالی داشته باشد، نرخ سود تسهیلات اعطایی در این راستا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.”
در ادامه، ابتدا مدل اساسی عرضه پول معرفی گردیده و سپس الگوی مورد نظر شناسایی و آنگاه بر اساس معیارهای اقتصادسنجی(OLS)مدل مورد نظر تخمین زده شده است و پارامترهای آن از دیدگاه اقتصادی تفسیر گردیده اند.
مغویی نژاد(۱۳۷۸)در پایان نامۀ خود تحت عنوان«بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان)»، اینگونه عنوان نموده است که، مهمترین عوامل مؤثر درافزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، مورد شناسایی و آزمون قرار گرفته است. این عوامل در قالب پنج متغیر شامل: بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، دسته بندی گردیده و سپس مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل پنج گانه مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس از آزمون های من- ویتنی و کروسکال والیس در خصوص نحوۀ پاسخ گویی آزمودنی ها بر اساس متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، وضعیت کار و مدت حساب داشتن به سؤالات، استفاده به عمل آمده است بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.

 
 
نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد
۱.از نظر مشتریان، بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان موجب افزایش سپرده در شعب می گردد.
۲.از نظر مشتریان،ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان باعث افزایش میزان سپرده در شعب می گردد.
۳.از نظر مشتریان، تبلیغات باعث افزایش سپرده نمی گردد.
۴.از نظر مشتریان، میزان سود پرداختی موجود به سپرده ها، باعث افزایش میزان سپرده در شعب نمی گردد.
فقیه نصیری(۱۳۷۸) در پایان نامۀ خود تحت عنوان«بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانک صادرات-استان مرکزی(۱۳۷۷-۱۳۶۸)»، هدف ازاین تحقیق را شناسایی منابع مالی بانک ها و سپس شناسایی عوامل مؤثر بر این منابع برشمرده است و در ادامه به معرفی منابع مالی بانکی و انواع سپرده ها پرداخته است. در این تحقیق، درصد رشد منابع بانک صادرات استان مرکزی را، به عنوان متغیر وابسته و پارامترهایی از قبیل: بکارگیری سیستم های رایانه ای، میزان تسهیلات پرداختی، سرانه منابع کارکنان و میانگین زمان توقف مشتریان جهت دریافت خدمات در هر شعبه به عنوان متغیرهای مستقل و از عوامل مؤثر بر جذب مطرح شده است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.
در تحقیق حاضر،منظور از منابع بانک وجوه سپرده شده از سوی مشتریان در حسابهای سپرد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و حسابهای پس انداز و جاری قرض الحسنه نزد بانک می باشد. عوامل مؤثر بر افزایش منابع نزد بانک ها به دو دسته عمـده، عوامـل خارجی و عوامل داخلی، قابـل تقسـیم می باشد. “از عوامل خارجی می توان، حجم نقدینگی، نرخ تورم، ثبات سیاسی حکومت ها و رکود یا رونق اقتصادی را نام برد. وجه مشترک عوامل خارجی مؤثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانک ها، تأثیریکسان و یکنواخت آنها بر کلیه بانک های تجاری می باشد. لیکن این تحقیق بر عوامل درونی که سبب افتراق بانک های تجاری از یکدیگر شده تکیه داشته و درنظر دارد سایر عوامل مؤثر بر افزایش منابع بانک ها را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.”
باقری (۱۳۷۸) در پایان نامۀ خود تحت عنوان«تحلیل عوامل موثربر سودآوری بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه )» عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها را به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک نموده است. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک ها را فرم خطی آن پیشنهاد می کند. در ضمن با بهره گرفتن از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (۱۳۶۲-۱۳۸۰) عوامل مؤثر و تعیین کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت هزینه های کارا یکی از توزیع گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می باشد. علاوه بر آن دارایی های کنترلی و مدیریت تعهدات همچنین تأثیر بامعنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است. در ضمن تأثیر ترکیب دارائی ها یعنی وام ها و اعتبارات و تسهیلات ، اوراق بهادار و مشارکت مستقیم در این مطالعه بررسی شده است.
قوامی(۱۳۷۹) دررسالۀ پایان نامۀ خود با عنوان «بررسی اقدامات جدید بانک کشاورزی در رابطه با جذب منابع و تأثیر آن بر ساختار مالی بانک» فرضیه های زیر را مطرح کرده است:
“بانک کشاورزی طی برنامه دوم توسعه، در جهت نیل به تجاری شدن از نظر جذب منابع، موفق عمل کرده است. در این خصوص، افزایش تعداد شعب و واحدهای بانکی و ارائه خدمات نوین بانکی طی برنامه دوم توسعه ازعوامــل مؤثر در جـــذب منابع و در مقابل، وجود تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت، مانع جذب منابع مطرح شده است. اطلاعات و آمار لازم از عملکرد بانک کشاورزی در طول برنامه اول و دوم توسعه و صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه و عملکرد سود و زیان بانک مذکور طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۶۸استخراج شده است. آزمون فرضیات فوق با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در صورت ها پذیرفته است. در این تحقیق از روش های اقتصاد سنجی استفاده شده است.
نتایج حاصل حاکی از آن بوده است که مجموعه عملکرد بانک مزبور طی دوره مورد بررسی در خصوص جذب منابع و تجهیز سپرده های مردمی، علی رغم اثر مثبت تسهیلات اعطایی تکلیفی، از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است و عملکرد آن بانک در مجموعه سیستم بانکی نیز مثبت و همراه با رشد مناسب ارزیابی شده است.".

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:16:00 ق.ظ ]