ویژگی های افراد خلاق
ویژگی های دانش آموزان خلاق
چگونه می توان خلاقیت را در دانش آموزان پرورش داد
هوش و خلاقیت
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
شخصیت چیست
فرآیندهای اصلی در رشد شخصیت

ساختار خانواده
تفاوت های جنسی
عدم حضور پدر و شاغل بودن مادر
آثار اولیه گروه همسالان
نظریه فروید در مورد شخصیت
ساختار شخصیت از نظر یونگ
سنخ های شخصیتی در نظریه یونگ
روش های سنجش شخصیت
 
 
فصل سوم:
جامعه آماری و حجم نمونه
روش اجرای آزمون
ابزار نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
پیوست
 
چكیده:
ما دراین پ‍ژوهش به دنبال بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی (برونگرا، درونگرا) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر هستیم.و فرض ما در این پژوهش این است كه بین خلاقیت و شخصیت افراد رابطه ی معنی داری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه مورد نظر و آزمون متغیرهای پژوهش كه شامل خلاقیت و شخصیت برونگرا و درونگرا است از آزمون شخصیت آیزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال

 

است و بر روی 120 دانش اموز دختر شهرستان ابهر اجرا شده و برای خلاقیت نیز از آزمون خلاقیت عابدی استفاده شد.همچنین برای آزمون فرضیه از روش   استفاده شده است كه   محاسبه شده (14/9) بزرگتر از   جدول در سطح معنی دار 0.01 (63/6) است بنابراین فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم كه بین خلاقیت و وی‍ژگی های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد.
 
فصل اول
مقدمه:
بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ایران، به خوص در پنج سال دوم (طرح كلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران) اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیندیسد و به جای وابستگی و استفاده از دست آوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران، مولد دانش، تكنولوژ‍ی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خلاق در عصر دانایی باشند.این موضوع اخیراً توجه بسیاری از دانشمندان و مسئولان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...