بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………
سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..
اهداف مشخص تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..
 
فصل اول –کلیات تحقیق
1-1-مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه …………………………………………………………………………………………………
3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل………………………………………………………………………………………………
4-1-بیمه در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………
5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران …………………………………………………………………………………………………..
6-1-حقوق قرارداد ها………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                         صفحه
فصل دوم– خسارت افت ارزش خودرو
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مفهوم خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت كلی در بیمه بدنه …………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو …………………………………………………………………………………….
آیین نامه شماره 53………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………..
الف -بررسی فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو…………………………………………………………………………………………..
دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه …………………………………………………………
دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو……………………
1-دلایل فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53………………………………………………………..
بررسی وآزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                         صفحه
  فصل سوم – بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو…………………………………………………………………………………..
تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل………………………………………………………………………………………………………
تعهدات

 

بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل……………………………………………………………………………………………………….
تخلف بیمه گذار از پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………….
الف-عدم توانایی در پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد……………………………………………………………………………………………………………………
برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه ………………………………………………………………………………………..
الف-تخلف عدم پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….
ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..
شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..
الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...