فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………1
بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
اهداف تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6
هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
اهداف فرعی…………. …………………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیه ها………. …………………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….7
تعریف مفهومی واژه ها………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
تاریخچه دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..9
تعریف دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………10
نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………12
اهمیت نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………14
مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….15
حساسیت و کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….16
نظام دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..16
مدلهای فعال ساز درونی……………………………………………………………………………………………………………..16
نظام کاوشی………………………………………………………………………………………………………………………………17
دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی…………………………………………………………………………………..18
دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ……………………………………………………………………………………..18
ارتباط نظریه دلبستگی

 

با سایر نظریات دیگر…………………………………………………………………………………20
نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………..20
نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………….22
دیدگاه کردارشناسی……………………………………………………………………………………………………………………23
چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….25
مراحل دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….25
شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان……………………………………………………………………………………..30
طبقه بندی کیفیت دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….31
دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………………………………………….31
دلبستگی نا ایمن(اجتنابی) …………………………………………………………………………………………………………..31
دلبستگی نا ایمن(دوسو گرا) ……………………………………………………………………………………………………….31
دلبستگی آشفته………………………………………………………………………………………………………………………….32
سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی………………………………………………………………………………………….32
دلبستگی های متعدد…………………………………………………………………………………………………………………..33
دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد…………………………………………………………………33
دلبستگی در بزرگسالی…………………………………………………………………………………………………………………34
دلبستگی و آسیب شناسی روانی……………………………………………………………………………………………………35
تمایز یافتگی خود………………………………………………………………………………………………………………………35

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...