کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو
جستجو

 فهرست مطالب:

کلیات…………………………………………………………………………….. 1

(مفاهیم) و متغیّرها…………………………………………………………….. 3

پیش‌فرض‌های پژوهش………………………………………………………….. 3

اهداف پژوهش…………………………………………………………………… 3

سؤالات پژوهش…………………………………………………………………. 3

الف) سؤالات اصلی…………………………………………………………….. 3

ب) سؤالات فرعی………………………………………………………………. 4

ضرورت تحقیق……………………………………………………………………. 4

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 5

بخش اول: ادراک و شناخت……………………………………………………. 8

فصل اول: مفهوم شناسی ادراک……………………………………………. 9

«معنای لغوی»………………………………………………………………….. 10

تعریف شناخت و معرفت……………………………………………………….. 12

(ادراك) علم و معرفت از منظر قرآن و روایت…………………………………… 13

اختلاف شناخت‌ها زمینه‌ساز تفاوت ایدئولوژی­ها ……………………………….14

امكان شناخت…………………………………………………………………… 15

فصل دوّم: اهمیّت و لزوم ادراك از منظر قرآن و روایات……………………….. 17

الف) قرآن مجید………………………………………………………………….. 18

ب) روایات معصومین……………………………………………………………. 21

فصل سوّم: مبادی ادراك (معرفت یا شناخت)………………………………… 24

راه‌های شناخت…………………………………………………………………..26

الف) راه حسّ (معرفت حسّی)……………………………………………….. 26

محدودیت‌ها و ویژگی‌های چهارگانه شناخت حسّی………………………… 27

برخی آیات و روایات مربوط به ابزار شناخت حسّی…………………………. 28

آیات……………………………………………………………………………….. 28

روایات…………………………………………………………………………….. 28

ب) راه عقل و خرد (معرفت عقلانی) ………………………………………….29

مشخصات شناخت عقلی……………………………………………………… 29

برخی از آیات و روایات مربوط به شناخت عقلی……………………………. 30

آیات………………………………………………………………………………. 30

روایات……………………………………………………………………………. 30

حقیقت عقل……………………………………………………………………. 32

ج) راه دل و قلب (معرفت شهودی و اشراقی)……………………………….. 32

زمینه شناخت اشراقی………………………………………………………… 36

مكانیزم شناخت عرفانی یا همان ادراك و معرفت از راه دل……………….. 37

د) راه وحی (معرفت و ادراك وحیانی)……………………………………….. 42

بخش دوّم: فضائل و رذایل در قرآن و روایات معصومینE…………………….

فصل اوّل: مفهوم‌شناسی فضایل و رذایل………………………………….. 46

الف) لغت………………………………………………………………………. 47

واژة فضائل…………………………………………………………………….. 47

واژة رذایل……………………………………………………………………… 47

ب) در اصطلاح………………………………………………………………… 47

ملاك و معیار تشخیص فضائل و رذایل اخلاقی……………………………… 48

«سودگرایی»………………………………………………………………….. 48

«قصد انجام وظیفه»………………………………………………………….. 49

«نوع دوستی»………………………………………………………………… 49

«تبیین دیدگاه اسلام دربارة معیار فضایل و رذایل»………………………… 50

فصل دوّم: بررسی مسئلة «فضیلت و رذیلت» در قرآن و روایات……………54

دورنمایی از «فضایل و رذایل اخلاقی» در قرآن و روایات……………………. 55

فضائل…………………………………………………………………………… 55

الف) فضائل اخلاقی عام……………………………………………………… 56

ب) فضایل اخلاقی ایمانی……………………………………………………..56

ج) فضایل اخلاقی اجتماعی……………………………………………………56

رذایل…………………………………………………………………………….. 57

«ارتباط بین عمل و حوادث عالم»……………………………………………. 58

روش قرآن در بیان فضایل و رذایل……………………………………………… 58

«هشدارهای قرآن»……………………………………………………………. 59

راه‌های تحصیل فضائل و دفع رذائل……………………………………………. 59

بخش سوّم: نقش فضائل و رذائل در ادراك………………………………….. 61

فصل اوّل: كلیات……………………………………………………………….. 62

«علّت حجاب دل» ………………………………………………………………64

شكوفایی عقول هدف اصلی انبیاء‌ از تهذیب نفوس بشر…………………. 65

تأكید قرآن و روایات بر بُعد شناختی انسان…………………………………. 66

كاركرد فضائل و رذایل بر قوة ادراك…………………………………………….. 67

الف) کارکرد رذایل……………………………………………………………… 67

ب) کاركرد فضائل………………………………………………………………… 67

«علوم اشراقی و شهودات عرفانی» …………………………………………68

حكمت، نوعی از شناخت و بصیرت قدسی…………………………………. 70

عدم اختصاص علوم اشراقی به انبیاء فقط…………………………………… 72

«اندكی سالكان طریق در عین امكان برای همه»…………………………… 74

فصل دوّم: رذایلی كه بر ادراك تأثیر می‌گذارند……………………………….. 78

عدم وصول به مقصد با مركب گناه و نافرمانی حقّ ………………………….79

قلب مریض………………………………………………………………………. 80

رذایلی كه بر ادراك تأثیر می‌گذارند (از دیدگاه قرآن و روایت)……………….. 81

1- كفر حجاب قلب……………………………………………………………… 81

2- تكبّر حجاب نفس…………………………………………………………….. 82

3- گناه «اعمال سیئه» زنگار دل………………………………………………. 84

تیره شدن روح به وسیله گناه ………………………………………………….85

گناه باعث محرومیّت آدمی از رزق…………………………………………….. 87

4- اثر اعراض از ذكر خدا ………………………………………………………….87

5- هواپرستی مانع حكمت ……………………………………………………..89

6- نادیده گرفتن حقّ اهل‌بیت7 باعث نقص علم……………………………… 91

7- طول امل و ذهاب عقل………………………………………………………. 91

8- حرص و آز و دنیازدگی مانع حضور ملائكه در قلب…………………………. 92

9- محبّت دنیا مانع بزرگ معرفت……………………………………………….. 93

10- شرك باعث پیدا نكردن راه راست…………………………………………. 94

11- نفاق سبب عدم فهم………………………………………………………. 94

12- تكذیب آیات الهی و جدل در آیات الهی مانع گشایش درهای آسمان…95

13- ظلم علّت محرومیّت از هدایت الهی…………………………………….. 95

13- دروغگویی…………………………………………………………………… 96

14- عشق و نفرت سدّ معرفت و ادراك …………………………………………97

15- پرخوری و حرام‌خواری مانع فطانت و زیركی در ادراك……………………. 98

16- اغواء شیطان مانع فهم صحیح و القاء شیطان باعث سهو و نسیان……99

17- میل به باطل………………………………………………………………… 100

18- لجاجت و تعصّب بی‌جا مانع تفكّر، استدلال و حقّ‌بینی………………. 101

19- بهانه‌جویی باعث قساوت قلب…………………………………………… 101

20- غفلت، گمراهی جان………………………………………………………. 102

21- شقاوت و محرومیّت از علم………………………………………………… 103

22- فسق موجب گمراهی ومانع شناخت حقایق………………………….. 103

23- ترك عمل موجب از دست دادن علم ………………………………………104

24- تن‌پروری و راحت‌‌طلبی موجب محرومیّت از معرفت ……………………..105

25- فضائل اخلاقی پائین حجاب از امّ‌الفضائل………………………………… 105

26- منع دیگران از علم، باعث سلب علم از خود عالم ……………………..105

27- حسّ‌گرایی افراطی مانع رسیدن به علوم غیبی………………………… 106

 

28- تقلید كوركورانه مانع تفكّر و اندیشه………………………………………..106

29- غضب موجب تباهی عقل…………………………………………………. 107

30- دون همّتی مانع پیگیری اهداف بلند……………………………………… 107

31- فرار از جنگ موجب مهر بر قلب و عدم فهم………………………………. 108

32- زیاده‌گویی و پرحرفی و پریشانی و آشفتگی قلوب مانع از دیدن حقایق..108

فصل سوم: فضائلی كه بر ادراك اثر مثبت می‌گذارند………………………… 110

فضایل……………………………………………………………………………… 111

«فضائلی كه بر ادراك تأثیر دارند.»………………………………………………. 111

مقصود از رزق در قرآن مجید……………………………………………………… 113

1- ایمان و تقوا شكوفاگر فطرت………………………………………………….. 114

2- عمل فضیلت‌مندانه كلید شناخت…………………………………………… 117

4- زهد و بی‌رغبتی به دنیا مایة حكمت……………………………………….. 119

5- اخلاص مایة جوشش حكمت………………………………………………… 121

6- ذكر مدام الهی باعث بینایی چشم دل……………………………………… 123

7- استغفار و توبه سبب بارش رزق الهی……………………………………… 124

مقصود از رزق در روایات معصومین……………………………………………….124

8- القای ملك باعث فزونی فهم …………………………………………………125

9- پند پذیری و عبرت گیری موجب بینایی…………………………………….. 125

10- استمداد از خداوند باعث بصیرت……………………………………………. 125

11- نوافل سبب قرب الهی و دیدن و شنیدن از نوعی دیگر…………………… 126

12- طهارت قلب راه نیل به مراحل برتر قرآن……………………………………. 127

13- خوف الهی سبب نوعی علم………………………………………………. 128

14- خلوت كردن یا شاغل زدایی زمینة كسب فیض الهی……………………. 129

15- دعا كلید رحمت……………………………………………………………… 130

16- صبر زمینة نور و صفای باطن…………………………………………………130

17- حسن خلق سبب زیادی در رزق………………………………………….. 131

18- شكر نعمت باعث زیادت در علم و معرفت…………………………………. 131

19- حسن نیّت …………………………………………………………………….131

20- شرح صدر سبب هدایت…………………………………………………….. 132

21- پیروی از صاحب وحی شهود آور و موجب عقلانیّت………………………. 132

22- همّت بلند شرط رسیدن به كمالات بالا…………………………………… 132

23- مشورت و مشاوره باعث فزونی عقل………………………………………. 133

24- تواضع مزرعة حكمت ………………………………………………………….133

25- دعوت به حق راهی برای وصول به حقیقت علم و بصیرت ……………….134

26- حدیث اهل‌بیت صیقل قلوب، زمینه ساز معرفت برتر ………………………134

27- مجاهده در راه خدا، راه رسیدن به مسیر حق…………………………….. 135

28- اتباع حقّ، سبب كمال عقل………………………………………………….. 135

29- غلبه بر هوا و هوس، سبب ظهور نیروی عقل…………………………….. 135

30- خودشناسی و معرفت نفس باعث علم به دیگران……………………….. 136

31- لقمة حلال سبب نور قلب…………………………………………………….. 136

32- گرسنگی و كم‌خوری علّت تابش نور حكمت بر قلب……………………… 137

33- حفظ زبان كلید حكمت………………………………………………………… 137

34- عبودیت حق سبب رسیدن به مقام یقین…………………………………. 138

35- حركت بسوی خدا و توجه به دوستی خداوند باعث رفع حجوب……….. 138

36- تفكّر باعث نورانیت……………………………………………………………. 139

جمع­بندی……………………………………………………………………………. 140

فهرست منابع……………………………………………………………………… 157

چکیده:

از آنجایی كه دغدغة بشر در طول اعصار دستیابی به اصیل‌ترین و ناب‌ترین معارف بوده است تا بتواند تیشه بر ریشة همة جهالت­ها بزند و خود را از بند اسارت جهالت برهاند. این پایان نامه بر آن است تا بتواند راهی را برای دستیابی بشر به ادراكاتی مصون از خطا معرفی نماید. از آنجایی كه در روایات معصومین: و آیات قرآن كریم در مورد تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر شناخت و ادراك، اشاراتی به صورت مستقیم و  غیر مستقیم وارد شده است این تحقیق بر آن است كه این نقش و تأثیرگذاری را در این پژوهش بررسی نماید.

برخی قائلند كه گناه حجابی بر دیدگان انسان ایجاد می‌كند كه مانع از دید صحیح می‌شود و یا  اصلاً دیده را كور كرده و آدمی را از دیدن بسیاری از حقایق بازمی‌دارد. آیا این ادّعا صحیح می‌باشد؟

آیا گناه می‌تواند در نوع نگاه و نگرش انسان و بالطبع ادراك آدمی اثر بگذارد؟

آیا آدمی می‌تواند با رعایت تقوا به مدارجی دست یابد كه دیگران از آن محرومند؟

بر فرض جواب مثبت به این تأثیرگذاری، آیا می‌توان دیگران را هم نسبت به این تأثیرگذاری متقاعد نمود؟ یا دست كم به تأمّلی جدی در این مسئله وادار كرد؟

آیا در بررسی علل و عوامل اُفت تحصیلی دانشجویان و طلاب و محصّلین می‌توان عواملی همچون، گناه و یا رذایل اخلاقی را به عنوان یكی از فاكتوری‌های تأثیرگذار در این امر به حساب آورد؟

آنچه كه از آیات و روایات استفاده می‌شود این است كه نافرمانی از خداوند و گناه كه حركت در خلاف مسیر كلّ نظام هستی می‌باشد باعث دگرگونی در عقل و خرد و حسّ تشخیص آدمی می‌گردد. در حقیقت دگرگونی و ناموزونی حسّ تشخیص و ادراك آدمی، معلول بیماری خاصّی است كه همانند بیماری‌های جسمی بر مزاج و یا روح انسان مسلّط می‌گردد.

گرایش به گناه، نوعی بیماری روانی محسوب می‌شود كه در روح آدمی اثر منفی گذاشته و باعث دگرگونی در نحوة اندیشة او و اعوجاج در دستگاه ادراك می‌گردد. از منظر قرآن و روایات در اثر تكرار گناه آدمی به حالت خاصی می‌رسد كه دیگر زشتی‌ها را نمی‌بیند و آن را امری طبیعی قلمداد می‌كند و آرام و آرام فاعل گناه خود به شكل گناه درمی‌آید. و بر اثر آن بر قلب و گوش او مهر می‌خورد و پرده‌ای در برابر دیدگانش آویخته می‌گردد و از فهمیدن حقایق و شنیدن نصایح، محروم می‌ماند. ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ…﴾[1].

با انجام رذایل، زمینة سقوط آدمی فراهم گشته و در اندیشه او شبهه و زمینه كج‌فهمی و اعوجاج در بینش ایجاد می‌شود. و بر عكس؛ با فضیلت‌مندی زمینة ارتقاء فهم و ایجاد بصیرت فراهم گشته و وسعت دید او زیاد می‌گردد.

کلیات:

در یك تقسیم‌بندی كلّی می‌توان عوامل مهم تأثیرگذار بر ادراك را به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم كرد:

عوامل بیرونی می‌تواند مصادیقی همچون شیطان، دوستان گمراه یا خوب، اجتماعات صالح یا ناصالح، دسترسی یا عدم دسترسی به امكانات آموزشی و معلم داشته باشد.

امّا عوامل درونی نیز مثل ملكات و فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی، در نوع شناخت تأثیرگذارند.

البته تأثیرگذاری عمل بر شناخت و ادراك و همچنین اثرگذاری ادراك و شناخت بر عمل یك تأثیرگذاری دوسویه و متقابل است، امّا ما در این تحقیق فقط یك سوی این تأثیرگذاری كه همان نقش عمل[1] بر شناخت است را در قالب تأثیرگذاری اعمال خوب یا بد بر شناخت و معرفت مورد مطالعه و دقت نظر بیشتر قرار می‌دهیم.

این تأثیرگذاری‌ها را می‌توان از منظر فلسفی، دینی، روان‌شناختی و یا علوم اجتماعی مورد بحث و پژوهش قرار داد امّا از آنجایی كه ما در اینجا از منظر قرآن و روایات معصومین: آن را مطرح می‌نمائیم امكان ورود به همة این رویكردها را به طور مفصّل نداریم و غالب بحث جنبة دینی و از نگاه و منظر قرآن و روایات می‌باشد.

(مفاهیم) و متغیّرها

معرفت و ادراك عنوان متغیّری است كه در پرتو رفع و دفع رذایل اخلاقی توسعه پیدا می‌كند و همچنین كسب فضائل اخلاقی باعث تسهیل كسب معارف می‌شود.

پیش‌فرض‌های پژوهش

در این بحث ما پیش‌فرض‌های زیر را مفروض می‌دانیم:

1- انسان موجودی اخلاقی است.

2- انسان تربیت‌پذیر می‌باشد.

3- ظواهر كتاب و سنّت حجّت می‌باشد.

4- شیوه اكتساب از منابعِ دینی شیوة اجتهادی است.

اهداف پژوهش:

تأثیرات علمی این پژوهش در علم اخلاق نظری، بسیار وسیع و گسترده می‌باشد و همچنین در حیطة اخلاق عملی و كاربردی تأثیرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

از دستاوردهای این پژوهش می‌توان به كاربرد این بحث و نتایج آن در محیط‌های – علمی حوزه و دانشگاه – اشاره نمود. و این گونه نتیجه‌گیری نمود كه: تزكیه مقدّم بر تعلیم بوده و عدم التزام به اخلاق دینی یكی از آفات و دلایل اُفت تحصیلی در محیط‌های علمی می‌باشد. و با تهذیب اخلاقی می‌توان سطح علمی مراكز علمی را بالا برد.

سؤالات پژوهش:

سؤالاتی كه در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد به دو گروه سؤالات اصلی و فرعی تقسیم می‌گردند:

الف) سؤالات اصلی:

آیا فضایل و رذایل در ادراك آدمی نقش دارند؟

نظر قرآن و روایات معصومین: در این باره چیست؟

ب) سؤالات فرعی:

آیا برای فهم بهتر و بیشتر مسائل و ارتباط دقیق‌تر با عالم هستی، «تقوا» كارساز است؟

آیا می‌توان گناه را به عنوان یكی از دلایل اُفت تحصیلی در مراكز علمی قلمداد نمود؟

و آیا می‌شود چنین ادعایی را طرح نمود كه هر كس كه در راه شناخت و معرفت گام برمی‌دارد گریز و گزیری از پاك‌سازی درونِ خویش به عنوان ظرف معلومات ندارد و برای بهتر دیدن باید فضای ذهن و جان را از آلودگی‌ها و غبارهای غفلت و گناه زدود؟

ضرورت تحقیق:

از آنجایی كه همة جهان‌بینی‌ها، از نوعِ شناختِ انسان‌ها از جهان هستی نشأت می‌گیرند و شناخت‌های صحیح و سقیم هستند كه جهان‌بینی‌ها را شكل می‌دهند و از طرفی هم متون دینی همه ادیان الهی و سخنان بزرگان هر دینی بر كسب شناخت و ادراكی بی‌پیرایه تأكید فراوان دارند لذا برای رسیدن به ایدئولوژی صحیح، باید، نوع شناخت و ادراك خود را از كجی و اعوجاج مصون بداریم.

از دیرباز بشر به دنبال دستیابی به معرفتی ناب و ادراكی دقیق بوده است تا خود و دیگران را از تاریكی‌های جهل و گمراهی برهاند. و به نور ادراك و معرفت دست یابد و در شأن و منزلت به قلة رفیع جایگاه عالمان و عارفان حقیقی برسد. چرا كه قرآن مجید شأن عالمان را رفیع دانسته و آنان را از جاهلان ممتاز نموده است: ﴿هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾[2].

و در رفعت مقام عالمان می‌فرماید: ﴿یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ﴾[3].

امّا رسیدن به ادراكِ ناب و بی‌پیرایه و بدور از خطاء، موانعی بر سر راه خود دارد.

در آیات شریف قرآن مرتبه علم و یقین به عنوان برترین هدف آفرینش ذكر گردیده است. به گونه‌ای كه «عبادت» كه خود در آیاتی از كلام الله به عنوان هدف خلقت نام برده شده است[4] خود، زمینه و مقدّمه‌ای برای رسیدن به مقام رفیع و شامخ یقین می‌باشد: ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ﴾.[5]

ترغیب آیات و روایات به كسب علم و دستیابی به آن، مستلزم شناسایی و بررسی موانع ادراك و شناخت است و به نوعی به آن الزام می‌كند.

امّا از پس این همه تأكید كه به علم‌اندوزی و رسیدن به معرفت در آیات و روایات است سئوال اساسی این است كه برای رسیدن به این معرفت ناب چه موانعی را باید از سر راه كنار زد و آن موانع كدامند؟

ما در این پژوهش می‌خواهیم رذایل را به عنوان یكی از موانع ادراك و معرفت معرفی نموده و به تشریح این مطلب بپردازیم كه گناه به عنوان مانع بزرگی در راه رسیدنِ به ادراك صحیح می‌باشد و همچنین این نكته را بازگو نمائیم كه فضیلت‌مندی می‌تواند ما را در دستیابی به علوم و شناختی برتر و بالاتر مدد رساند.

پیشینه تحقیق:

برای تحقیق حاضر، دو گونه پیشینه می‌توان ذكر نمود:

الف) پیشینة بحث كه منظور از آن، ریشه‌دار بودن این بحث در آیات قرآن مجید و روایات معصومین: به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می‌باشد. كه در تفاسیر و كتب روایی ما انعكاس یافته است.

واژه‌هایی نظیر «ختم»، «طبع»، «رین»، «قفل»، «غلاف»، «كنان»، «عمی»، «ضیق»، «غشاوة» و نظایر آن و همچنین واژه‌هایی مثل «علم»، «نور»، «فتح»، «شرح»، و غیره در قرآن مجید اشاره به این مطلب در قرآن دارند كه ما در بحث‌های آینده در بارة آنها سخن خواهیم گفت.

همچنین در آثار فلاسفة اسلامی و علمای علوم اجتماعی و روان‌شناسان نیز مطالب مفیدی در این باب مطرح شده است. كه نشان‌دهندة حضور این بحث‌ها در نزد گذشتگان می‌باشد.

ب) پیشینة تحقیق و پژوهش كه مقصود از آن بررسی‌های محقّقان و پژوهشگران در این زمینه است كه در سال‌های گذشته به صورت رساله‌های علمی و پایان‌نامه انجام پذیرفته است.

با توجّه به اهمیّت موضوع، تعداد پژوهش‌های انجام شده در این زمینه بسیار محدود بوده و در عین حال هر كدام از آنها نیز با رویكردی خاص طرح شده است كه همین امر سبب می‌شود كه فضا برای كارهای جدید در این زمینه بسیار گسترده باشد.

در این مجال اشاره‌ای كوتاه به پژوهش‌های انجام شده می‌نمائیم.

1- رساله‌ی دكترای با عنوانِ «تأثیر گناه بر معرفت» با تأكید بر آراء آگوستین قدّیس كه توسط خانم میترا «زهرا» پورسینا در سال 1382 ارائه گردید و بعدها با همین عنوان به صورت كتابی به چاپ رسیده است. این رساله با راهنمایی آقای دكتر شهرام پازوكی و مشاورة آقایان دكتر محمّد لگنهاوسن و مصطفی ملكیان – در مركز تربیت مدرّس دانشگاه قم در مقطع دكتری در رشتة فلسفه تطبیقی دفاع گردیده است.

در این پژوهش، امكان تأثیرگذاری گناه به منزلة مقوله‌ای دینی – اخلاقی بر تحصیل معرفت، از دیدگاه یكی از متفكران مسیحی بررسی شده است.

2- پایان‌نامه كارشناسی ارشد با عنوان «گناه مانع معرفت» كه توسّط خانم فرانك بهمنی در سال 1379 ارائه گردیده است. در این پژوهش نیز گناه به عنوان یكی از امور مهم تأثیرگذار بر خلاّقیت انسان مورد پژوهش قرار گرفته است. این پایان‌نامه با راهنمایی آقای مهدوی راد و مشاورة آقای دكتر قاسم كاكایی، در مركز تربیت مدرّس دانشگاه قم، مقطع كارشناسی ارشد در رشته الهیّات و معارف اسلامی دفاع گردیده است.

3- پایان‌نامة كارشناسی ارشد با عنوان «تأثیر گناه بر شناخت» با تأكید بر دیدگاه علاّمه طباطبایی; توسط آقای مهدی شكری در سال 1386 ارائه گردید. این پایان‌نامه با راهنمایی استاد محمّد حسین‌زاده و مشاورة آقای دكتر محمّد لگنهاوسن در مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی; قم در رشتة دین‌شناسی دفاع گردیده است.

4- پایان‌نامة كارشناسی ارشد با عنوان «موانع شناخت از منظر آیات و روایات» توسط آقای قربان ابراهیمی ارائه گردیده كه تا لحظه تدوین این پایان‌نامه متأسفانه نتوانستم آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 08:47:00 ب.ظ ]
مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­ گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین ­المللی می­ کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی ­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

پیشگفتار                                                                                               1

مقدمه                                                                                                  2

 

بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6

   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     7

      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       8

مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”                                             9

بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  9

بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     11

بند سوم: کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        17

بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18

بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19

بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21

بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22

بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23

مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            25

مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             30

بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه

مسئولیت حمایت                                                                                                  31

بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         33

بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36

بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            38

   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین ­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     41

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

        نشست سران کشورها                                                                                           42

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52

بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       52

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009                     54

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59

   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62

      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66

مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74

       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81

 

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86

 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91

 

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93

   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94

      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115

بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119

    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120

         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121

بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125

        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128

بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133

فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و

توانمندی نهادهای بین ­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135

   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136     

         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136

بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136

بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140

        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142     

بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین ­المللی 142

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144

  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146     

مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:46:00 ب.ظ ]
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
هدف: در این پژوهش وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و سه عامل موثر بر آن یعنی شرایط سازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خودکارآمدی و رابطه این سه عامل با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران بررسی گردید.

روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش تحقیق یک تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی می‏باشد. همچنین ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه های استاندارد اسپریتزر و میشرا و وتن و کمرون و ابزار تجزیه و تحلیل آنها استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL می‏باشد.

نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران به عنوان یک کل با میانگین 65/5 در سطح مطلوب، در بعد شرایط سازمانی با میانگین 54/4 در سطح متوسط رو به بالا، در بعد راهبردهای مدیریتی با میانگین 64/4 در سطح متوسط رو به بالا و در بعد منابع خودکارآمدی با میانگین 47/4 در سطح متوسط رو به بالا قرار دارند. همچنین میان عامل شرایط سازمانی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران، میان عامل راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران و میان عامل منابع خودکارآمدی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف و بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی آنان تفاوت معنی‏داری وجود داشت.

کلیدواژ­ه­ها: توانمندسازی، توانمندسازی روان‏شناختی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده ح‌

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله. 4

1-3. اهداف پژوهش…. 6

1-3-1. هدف کلی.. 6

1-3-2. اهداف فرعی.. 6

1-۴. پرسش‌های پژوهش…. 7

1-۴-1 پرسش‌اصلی.. 7

1-4-2. پرسش‌های فرعی.. 8

1-5. فرضیه‌های پژوهش…. 8

۱-6. اهمیت وضرورت پژوهش…. 9

1-6-1. اهمیت نظری.. 9

1-6-2. اهمیت کاربردی.. 10

1-7. تعریف‌های متغیرهای تحقیق.. 11

1-7-1.  تعریف‌های مفهومی و عملیاتی.. 11

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 17

2-1.بخش اول: مبانی نظری.. 18

2-1-1.مقدمه. 18

2-1-2. تعاریف توانمندسازی کارکنان.. 18

2-1-3. ریشه‏های توانمندسازی کارکنان.. 20

2-1-4.دیدگاه‏های مختلف توانمندسازی.. 22

2-1-4-1.توانمندسازی از دیدگاه عقلایی.. 23

2-1-4-2.توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی.. 24

2-1-4-3. توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی.. 25

2-1-4-4. توانمندسازی از دیدگاه روان – سیاسی.. 26

2-1-4-5. توانمندسازی از دیدگاه روان – نمادین.. 27

2-1-4-6. توانمندسازی از دیدگاه رابطه‏ای(چند بعدی). 28

2-1-4-7. توانمندسازی از دیدگاه روان‌شناختی.. 29

2-1-5. توانمندسازی روان‌شناختی.. 31

2-1-6. الگوی نظری مورد استفاده توانمندسازی روان‌شناختی در این پژوهش…. 32

2-1-7.ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی.. 34

2-1-8. شرایط سازمانی.. 38

2-1-8-1. مقدمه. 38

2-1-8-2. داشتن اهداف روشن.. 38

2-1-8-3. ساختار سازمانی.. 39

2-1-8-4. دسترسی به منابع. 40

2-1-8-5. نظام پاداش‏دهی.. 41

2-1-9.راهبردهای مدیریتی.. 43

2-1-9-1. فراهم نمودن اطلاعات… 43

2-1-9-2.تفویض اختیار. 44

2-1-9-3.استقلال و آزادی عمل کارکنان.. 45

2-1-9-4.مدیریت مشارکتی.. 46

2-1-9-5.تشکیل گروه‌های کاری.. 47

2-1-10.خودکارآمدی کارکنان.. 48

2-1-10-1.الگوسازی.. 47

2-1-10-2.حمایت‏های کلامی‌و اجتماعی.. 48

2-1-10-3.برانگیختگی هیجانی.. 51

2-1-11.اهمیت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی و لزوم توانمندسازی آنان.. 52

2-1-12. پیشینه درداخل کشور. 54

2-1-13.پیشینه در خارج کشور. 59

2-1-14.مرور، جمع بندی و نتیجه‏گیری از  پیشینه‌های پژوهش در داخل و خارج کشور. 61

فصل سوم : روش پژوهش…. 63

3-1. مقدمه. 64

۳-۲. روش پژوهش…. 64

3-۳. جامعه پژوهش و روش نمونه گیری.. 65

3-4. ابزارگردآوری داده‌ها 65

3-5. روایی یااعتبار. 67

3-6. پایایی یااعتماد 67

3- 7. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 68

3-8. شیوه انجام پژوهش… 69

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش…. 71

4-1. مقدمه. 72

۴-۲. ویژگی‏های جمعیت شناختی پژوهش…. 72

4-2-1.جنسیت… 72

4-2-2.سطح تحصیلات… 73

4-2-3.دانشگاه محل فعالیت… 74

4-3.پاسخ به سوالات پژوهش…. 75

4-3-1.سوال اول.. 75

4-3-2.سوال دوم. 77

4-3-3.سوال سوم. 79

4-3-4.سوال چهارم. 81

4-3-5.سوال پنجم.. 83

4-3-6.سوال ششم.. 86

4-3-7.سوال هفتم.. 89

4-3-8.فرضیه اول پژوهش…. 92

4-3-9.فرضیه دوم پژوهش…. 92

4-3-10.فرضیه سوم پژوهش…. 93

4-3-11.فرضیه چهارم پژوهش…. 94

4-3-12. فرضیه پنجم پژوهش…. 95

4-3-13.سوال اصلی پژوهش…. 96

فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 99

5-1. مقدمه. 100

۵-۲. خلاصه یافته‌های پژوهش…. 100

 

5-3. بحث و نتیجه‏گیری.. 106

5-4. پیشنهادات اجرایی.. 117

5-5. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 119

منابع و مآخذ. 120

پیوست‌‌ها 129

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول (2-1). سیر تاریخی توانمندسازی در روان‏شناسی. منبع (عبداللهی، 1385) 21

جدول (2-2).سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در علم مدیریت. منبع:(عبداللهی، 22:1385) 22

جدول (2-3). تفاوت‌های توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی.. 26

جدول 2-4. مزایای تفویض اختیار(منبع: رمزدن، 1997، ص218) 45

جدول (3-1). آلفای کرونباخ مقیاس‌ها 68

جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 72

جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 73

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشگاه محل فعالیت… 74

جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی.. 75

جدول(4-5): وضعیت احساس شایستگی کتابداران. 76

جدول(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس موثر بودن. 77

جدول (4-7):میانگین و انحراف معیار احساس موثر بودن کتابداران. 79

جدول(4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس معنی‏دار بودن. 79

جدول (4-9):میانگین و انحراف معیار احساس معنی‏دار بودن کتابداران. 81

جدول(4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس اعتماد. 81

جدول (4-11):میانگین و انحراف معیار احساس اعتماد کتابداران. 83

جدول(4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی.. 83

جدول (4-13):میانگین و انحراف معیار شرایط سازمانی کتابداران. 84

جدول (4-14):میانگین و سایر عوامل شرایط سازمانی کتابداران. 85

جدول(4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی.. 86

جدول (4-16):میانگین و انحراف معیار راهبردهای مدیریتی کتابداران. 87

جدول (4-17):میانگین وانحراف معیار سایر عوامل راهبردهای مدیریتی کتابداران. 88

جدول(4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی.. 89

. جدول (4-19):میانگین و انحراف معیار عامل منابع خودکارآمدی کتابداران. 90

جدول (4-20). میانگین و انحراف معیار سایر عوامل منابع خودکارآمدی.. 91

جدول(4-21):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی   92

جدول (4-22):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی   93

جدول(4-23):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی   94

جدول(4-24): آماره‌های توصیفی میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات… 94

جدول (4-25)نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات… 95

جدول (4-26): آماره‌های توصیفی جنسیت  در مقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی.. 96

جدول (4-27): نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی.. 96

جدول(4-28): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی کارکنان. 97

جدول (4-29): وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران. 98

جدول (5-1):وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران. 101

جدول (5-2): وضعیت عامل شرایط سازمانی کتابداران. 102

جدول (5-3). بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی کتابداران. 103

جدول (5-4). وضعیت عامل منابع خودکارآمدی کتابداران. 104

جدول (5-5). وضعیت فرضیه‌های پژوهش توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران  105

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی.. 76

نمودار (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موثر بودن. 78

نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان معناداری.. 80

نمودار (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد. 82

نمودار(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی.. 84

نمودار(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی.. 87

نمودار(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی.. 90

نمودار (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی روان‌شناختی کتابداران. 98

-1. مقدمه
مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌ها حیاتی‏ترین نوع مدیریت به شمار می‌رود. فرسودگی سرمایه انسانی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی را به مخاطره می‏اندازد و آموزش و پرورش منابع انسانی در عصر محوریت دانایی می‏تواند راهکاری برای همه جوامع باشد. بنابراین تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‏ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و از این روست که مسئولان سازمان‏ها با یاری متخصصان رفتار و منابع انسانی توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‏دارند (احمدی، صفری کهره و نعمتی، 1:1389).

یکی از مفاهیمی‌که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح می‏شود، توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی عبارت است از اینکه افراد تصمیمات و اقدامات خود را به عهده بگیرند. این امر به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‏گیری‏هایی است که بر فعالیت آنان تاثیر می‌گذارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:44:00 ب.ظ ]
دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی
 
استاد مشاور :
دکتر احمد یعقوب نژاد
  
تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131

5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132

 

                                     فهرست جدول ها

شماره                                                 عنوان                                                  صفحه

2-1        مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14

2-2        مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15

3-1        پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68

3-2        ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70

3-3        ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71

4-1        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-2        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-3        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82

4-4        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82

4-5        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82

4-6        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-7        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-8        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84

4- 9       خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84

4-10      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85

4-11      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85

4-12      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85

4-13      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-14      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-15      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87

4-16      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87

4-17      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-18      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-19      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88

4-20      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89

4-21      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89

4-22      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90

4-23      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90

4-24      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90

4-25      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91

4-26      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-27      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-28      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92

4-29      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92

4-30      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93

4-31      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93

4-32      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93

4-33      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-34      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-35      نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95

4-36      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96

4-37      آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97

4-38      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98

4-39      آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99

4-40      آزمون t  فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100

4-41      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101

 

4-42      آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102

4-43      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103

4-44      آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104

4-45      آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105

4-46      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106

4-47      آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107

4-48      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108

4-49      آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109

4-50      میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111

4-51      آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112

4-52      میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113

4-53      آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114

4-54      آزمون t  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115

4-55      میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116

4-56      آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117

4-57      میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای  حسابرسی کامپیوتری                                                                                                                                                                           (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118

4-58      آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119

4-59      آزمونt  فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120

4-60      آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121

4-61      آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121

5-1        مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130

 

                                 فهرست نمودارها

 

شماره               عنوان                                                                               صفحه

 

2-1        فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….28

4-1        جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79

4-2        سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79

4-3        نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80

4- 4       مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80

 

 

 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

 

علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد  حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.

لذا با توجه به مسئله پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، پنج فرضیه تدوین و به ترتیب فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری و عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری،به عنوان دلایل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران در نظر گرفته شد.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت، تکمیل شده توسط حسابرسان مستقر در شهرداری تهران، جمع آوری و پس از آزمون نرمال بودن توزیع داده های تحقیق، در سطح اطمینان 95% و توسط نرم افزار20 SPSS با بهره گرفتن از آزمون پارامتریک t و آزمون های ناپارامتریک خی-دو و دوجمله ای تحلیل و موانع با بهره گرفتن از آزمون رتبه ای فریدمن رتبه بندی گردید.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آنست که حسابرسان شهرداری تهران به دلیل فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری و عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری از آن استفاده نمی کنند.

 

فصل اول

کلیات

 

 

1-1  مقدمه

هم اکنون در دنیا کامپیوتر به عنوان یک ابزار قدرتمند و پیشرفته کاربرد گوناگونی در حرف از جمله در حسابداری و حسابرسی یافته است (یزدانی،97،1384). پردازش اطلاعات و عملیات  سازمان ها توسط سیستم های کامپیوتری انجام شده و حجم و سرعت تبادل اطلاعات بسیار بالا    می باشد.

در طول سه دهه گذشته شاهد رشد انفجاری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف از جمله بهره گیری ازآن در فرآیند پردازش و ثبت تراکنش های مالی و تهیه صورتهای مالی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی وخصوصی کشورمان بوده ایم (قنبریان،1391،24).این دگرگونی و توجه به مفاهیمی چون حسابخواهی، حسابدهی و شفافیت اطلاعات مالی حسابرسان را ناگزیر می کند که جهت رسیدگی به انبوه داده های رایانه ای پشتوانه ی صورتهای مالی و دیگر گزارش های نیازمند گواهی گری از روش های جدید حسابرسی(حسابرسی به کمک رایانه)استفاده کنند.در بعضی ازموارد،استفاده از رایانه حسابرسان را قادر به اجرای وظایفی می کند که انجام دستی آنها غیر ممکن یا بسیار زمان بر است.لذا با شناخت ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه، حسابرسان می توانند وظیفه خود را با اثر بخشی بیشتری انجام دهند و زمینه های بهبود حسابرسی را فراهم سازند.

امروزه اکثر حسابرسان در دنیا از ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه برای اهداف   حسابرسی های داخلی و مستقل استفاده می کنند. در ایران نیز حسابرسی به کمک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:43:00 ب.ظ ]
مفهوم خود                                   12

مفهوم بخشیدن به خود                             14

چگونگی تشکیل خود                            14

رشد مفهوم خود                               16

تعریف خود از دیدگاه های تجربی و پژوهش                    18

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری                  19

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی                 20

مفهوم خود از دیدگاه راجرز                           21

ثبات و هماهنگی خویشتن                               22

مفهوم خود از نظر سالیوان                        24

خودپنداری از نظر اریکسون                        24

خود در نظر یونگ                                26

شرایط فردیت یافتن                           27

خود در نظریه نوام                               28

خود در نظریه هارتز                              29

تغییر در محتوای مفهوم خود                           30

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری                   31

خود پنداره                                  32

خوانگاره در نظریۀ هورنایی                           34

عوامل موثر بر خودپنداره                             35

خودپنداری و خوش بینی                            36

پیشینه پژوهش                                38

معرفی آزمون                                 48

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری)   Self Concept        49

فصل سوم : روش تحقیق                             62

جامعه                                   63

حجم نمونه                                   64

ابزار گردآوری اطلاعات                            64

روش گردآوری اطلاعات                              65

روش آماری                               66

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها            67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     71

پیشنهادات                                   74

محدودیت ها                                  75

منابع و مأخذ                                76

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

مقدمه

توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، 1373)

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

یکی از شناخت های مهم و پیچیده در مورد انسان شناخت خود انسان است که چگونه موجودی است؟ دارای چه قوای درونی و تقویت آنها ئر تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تحصیلی و شغلی و خانوادگی چه پیامدها و نتایج را به بار می آورد؟

همه ی این سوالات و پاسخ ها شخصیت انسان را به وجود می آورد. و در واقع شخصیت هر فردی مجموعه ای از توانایی ها و استعداد ها و باورها و علایق و انگیزه ها و رفتارهای صادره و در مقابل محیط و محرک ها است. (دوران شولتز، 1377)

هر فردی نسبت به خود شناختی دارد برخی خود را افراد ترسو و بی اعتماد و نالایق تصور می کنند و برخی خود را توانا و برتر و لایق و با اعتماد به نفس می دانند برخی از توانایی و استعدادهای خود به نحو مطلوب استفاده می کنند و از این رهگذر باز هم راضی نمی باشند. (کولی کن، حسینی. 1367)

بعضی ها تحول و تغییرات را دوست دارند و از زمان حال راضی نمی شوند و دائم در حال تغییر وضع جدید هستند و عده ای به سنت ها و رفتارها پایبند می مانند و از تغییر و تحول وحشت دارند.

در این تحقیق درصدد بررسی خود پنداری دانشجویان دختر و پسر هستیم.

 

 

 

«کلیات»

بیان مسئله :

خود پنداری یا نوع شناخت نسبت به خود و نوع از خویشتن و بروز رفتارها و نگرش های متناوب با این

 

تلقی از خود پنداری نامیده می شود. (راجرز، نظریه های شخصیت 1987) خود پنداری ممکن است مثبت با منفی باشد، خود پنداری در واقع برداشت فرد از شخصیت خود است. اگر فردی نسبت به خود نگرش حقارت آمیز ناتوان، بی اراده، کم صحبت، گوشه گیر، راحت طلب، گروه گریز، ترس داشتن به هنگام تصمیم، عدم جرأت ورزی داشته باشد. همین رفتارها و صفات و ویژگی ها در پاسخ محرک از وی صادر می شود. برعکس اگر فردی خود را شجاع و باعزت نفس بالا، جسور، مطمئن، بااراده، خودجوش متعالی و موثر بشناسد، اتفاقاً همین خصوصیات و ویژگی ها در بروز رفتارهای او مشاهده می شود.

نظریه راجرز نسبتاً در همین راستا طراحی شده است و وی معتقد است که انسان پرخاشگر آفریده شده را با برتری طلبی تعویض نمود. وی معتقد است که انسان هر لحظه در حس برتری جویی به سر می برد و برای رسیدن به هدف های ترسیم شده از همه ی قوا و استعداد و توان خود استفاده می کند و به هدف می رسد و هدف نایل شده خود پله ابتدایی برای هدف های بعدی به شمار می رود و این برتری جویی او را تا به هدف نهایی و متعالی نایل می سازد. (دوران شولتز 1378)

کودکان در منزل مشاهده می کنند که برادرشان در اثر کمک به جمع کردن و برتری سفره مورد تشویق و حمایت والدین قرار می گیرد. و این احساس نوعی انگیزش و برتری طلبی نسبت به برادر را در وی احیاء می کند تا خود را در جلب حمایت و تشویق والدین بالاتر از برادر بزرگترش نشان دهد این احساس و هیجان و انگیزش عامل حرکت و هدف برخورداری از محبت و حمایت والدین است.

در این تحقیق واژه ی خودپنداری در جهت مثبت ارائه شده است یعنی قصد محقق این است خود پنداری مثبت و متعالی از خود نظیر … بااراده بودن، عزت نفس بالا، ایفای نقش و استعداد و توان خود و قابلیت ارائه ارزش ها و نقش های خود در مواقع لازم بدون ترس و اضطراب و واهمه در میان دانشجویان دختر و پسر چگونه است.

اهمیت و لزوم طرح مسئله :

اگر خودپنداری را تلقی خود فرد از ویژگی ها و خصوصیات و توانایی ها و استعدادهای خود را بدانیم و اگر خودپنداری را در ارائه رفتارهای روزمره و تحصیلی و شغلی و فردی و اجتماعی موثر بدانیم و اگر خوپنداری را در پرورش استعدادها و تقویت خلاقیت ها و حفظ تمامیت نقش افراد به هنگام ضروری مهم و لازم بدانیم و این صفات و ویژگی ها را در پیشرفت تحصیلات و ترقی ماهیت و انجام شغل و تعامل بریا و زنده رفتارهای ارتباطی چشمگیر و مؤثر بدانیم و افراد را در مقابل موفقیت های هراس و اضطراب و تردید و دودلی قوی و قاطع و خودمدار و مسئول و متعهد تلقی کنیم تا چه میزان شاهد موفقیت های تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعیو فرهنگی و هنری می شویم و همین رفتارها باعث تقویت این رفتارها در دیگر افراد هم سالان و هم گروه و هم خانواده می گردد و افراد دارای ثبات قدم و اراده استوار و به دور از شک و دودلی خواهند بود، هیچ گاه گناه و تقصیر کار و ایفای نقش خود را به دیگران و یا شانس موقعیت ممنتقل نمی کنند و همه ی عواقب کار خود را خود به عهده می گیرند.

خود پنداری دانشجویان از چند نظر اهمیت خاص دارد :

الف ) اینکه عناصر و چهره های علمی و تحصیلی و شغلی آینده نظام تولید و اراده ی امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور هستند.

ب ) از این نظر که پدران و مادران آینده نزدیک جامعه و هسته اصلی خانواده ها در ارائه و الگوهای رفتاری مختلف برای فرزندان می باشند.

ج ) از این منظر که توسعه و رشد علمی و تکنولوژی منوط و معطوف به آنها می باشد.

د ) حوزه عناصر و نیروهای دانشجویی منشأ توجه و میزان دانش و اندیشه و عملیت دانایی در نگاه جهانی هستند و اگر دانشجویان فرهیخته و باهوش و مقتدر  باشند و از خودپنداری والا برخوردار باشند نشان فرهنگ و تمدن قابل طرح و ارائه در سطح جهان است.

هـ ) نقش دانشجویان دختر و پسر در جهان امروز مثل گذشته نیست و زنان مثل مردان نقش های بزرگی در اداره امور، تصمیم های حیاتی و مسئولیت های خطیر و سرنوشت ساز از آموزش و مدیریت تا بهداشت و نمایندگی و وزارت و وکالت و رهبری و هدایت عمومی جامعه را به عهده دارند.

اهداف تحقیق :

هدف های عمده این تحقیق عبارتند از :

1 ) تبین مفهوم خود پنداری و درک خویشتن توسط دانشجویان دختر و پسر ایرانی ؛

2 ) معیارها و شاخص ها و نمودهای خودپنداری دانشجویان دختر و پسر ؛

3 ) عوامل و زمینه های ایجاد و بروز خودپنداری مثبت ؛

4 ) مقایسه خودپنداری دانشجویان دختر و پسر ؛

5 ) شاخص های برتر خوپنداری دانشجویان پسر نسبت به دختر و بالعکس.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:42:00 ب.ظ ]