دانلود مقاله


مهر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30جستجو

جستجو

 مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

دانلود سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
 
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک

با عنوان : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان:
بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این سمینار مشخصه های DG-SOI MOSFET در جهت بهینه سازی عملکرد این ترانزیستور مورد بررسی قرار گرفته است. برای بهینه سازی از روش تغییر ابعاد ترانزیستورها

 

و کاهش ولتاژ تغذیه استفاده شده است. مزایا، نحوه بکارگیری در مدار و ساختارهای مختلف افزاره ماسفت دو گیتی سیلیکان بر روی عایق (DG-SOI MOSFET) مورد بررسی قرار گرفته است. ماسفت دو گیتی به عنوان افزاره مناسب، و ناحیه زیر آستانه به عنوان مناسب ترین ناحیه برای کاربردهای توان پایین معرفی شده اند. اثرات تغییر پارامترهای ساختاری بر روی مشخصات الکتریکی افزاره نانومتری DG-SOI MOSFET در ناحیه زیر آستانه، با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار ISE-TCAD مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهند که کاهش ضخامت بدنه منجر به کاهش ارتفاع سد پتانسیل و افزایش خازن موثر گیت (CG,eff) می شود، در صورتی که جریان حالت روشن افزاره (ION) کاهش می یابد؛ این امر ناشی از کاهش قابلیت حرکت الکترون ها در اثر کاهش ضخامت بدنه می باشد. با کاهش طول نواحی سورس و درین (LD,LS)، خازن های لبه ای (CFringe) کوچک می گردند و در نتیجه CG,eff کاهش می یابد، این در حالی است که مشصخه ولتاژ جریان و نیز ارتفاع سد پتانسیل تغییر چندانی نمی کنند. بررسی های انجام شده بر روی طول ناحیه ناهمپوشانی گیت (Lun) حاکی از آن است که افزایش Lun باعث کمتر شدن CG,eff و اثر کاهش سد پتانسیل القا شده توسط درین (DIBL)، و نیز افزایش نسبت جریان حالت روشن به حالت خاموش افزاره (ION/IOFF) می شود.
مقدمه
در دو دهه گذشته، فناوری CMOS به سرعت حوزه مدارهای مجتمع را در برگرفته و راهکارهایی ارزان و کارا عرضه نموده است. اگرچه افزاره دو قطبی سیلیکان هنوز کاربردهای مناسب خود را دارد ولی امروزه فقط 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 10:56:00 ب.ظ ]
هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین گسسته و پیوسته بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار بود.

روش: آزمودنی های تحقیق 45 نفر زن غیر ورزشکار بودند که از میان داوطلبان افرادی  که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند به صورت هدفمند به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ، پیوسته و کنترل(هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی تحقیق ،آزمودنی ها در جلسه آشنایی شرکت کردند. ضمن آشنا شدن با اهداف و مراحل پژوهش فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند و اندازه گیری های پیکر سنجی در مورد آنان انجام شد. روز قبل از آغاز برنامه ورزشی از کلیه آزمودنی ها با حضور در محل آزمایشگاه به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. سپس دو گروه تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 70-50 حداکثر ضربان قلب و به مدت 90-60 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. برنامه گروه تمرین پیوسته در یک جلسه انجام می شد ولی برنامه گروه تمرین گسسته با همان مدت زمان و حجم در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد. در پایان 8 هفته کلیه اندازه گیری ها مشابه با پیش آزمون انجام گرفت.اطلاعات بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه در بین گروه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی گسسته باعث کاهش لیپوپروتئین کم چگال و تری گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین پرچگال نسبت به گروه کنترل شد و فعالیت ورزشی پیوسته تنها باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال شد.

بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرین هشت هفته ای می تواند بر کاهش برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی تاثیر گذارد و برنامه تمرین ورزشی گسسته در کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی موثرتر از تمرین ورزشی پیوسته می باشد.

واژه های کلیدی:تمرین گسسته، تمرین پیوسته،عوامل خطرزای قلبی عروقی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………. 10

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………….. 11

1-6-1-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………… 11

1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 11

1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 12

1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG)……………………………………………………………………………….. 12

1-6-1-4- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 12

1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………… 12

1-6-1-6- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار………………………………………………………………………. 13

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

1-6-2-2- روش تمرین ……………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-3-تری گلیسیرید………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 14

1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 14

1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP)……………………………………………………………………. 14

1-6-2-7- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 14

1-6-2-8- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق

2-1- مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-1-بیماری های قلبی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2- لیپوپروتئین ها…………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-تشکیل و عملکرد لیپوپروتئین…………………………………………………………………………… 17

2-1-4- ساختمان و خواص لیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………. 18

2-1-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)………………………………………………………………….. 19

2-1-6- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)………………………………………………………………………. 19

2-1-7- تری گلیسیرید(TG)………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-8- کلسترول……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-1-10- تاثیر ورزش بر لیپید ها و لیپوپروتئین های خون……………………………………….. 23

2-1-11- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………………… 26

2-1-12- سیستاتین C………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-پیشینه ی تحقیقات……………………………………………………………………………………………………… 29

2-3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 40

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها…………………………………………………………………. 42

3-3-متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4- ابزارو وسایل تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 44

3-6- روش اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………………………………….. 44

3-7- پروتکل تمرین……………………………………………………………………………………………………………… 45

3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46

 

فصل چهارم: توصیف یافته ها

4-1- توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 48

4-2- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………. 50

 

4-2- 2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. 51

4-2-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2- 4- فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………. 53

4-2-5 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2-6-  فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………….. 55

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2-1- تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر سطوح استراحتی

پروتئین واکنشگر C……………………………………………………………………………………………………….. 59

5-2-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستاتین C……………………………………………………………… 61

5-2-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر کلسترول سرم………………………………………………… 63

5-2-4- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین پرچگال………………………………………. 64

5-2-5 تاثیرفعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین کم چگال………………………………………. 65

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-4- پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………… 68

5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………. 68

 

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG،

کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه تحقیق…………………………………………………………… 49

جدول 4-2- اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق

مربوط به متغیر LDL…………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-3- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر HDL………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-4- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر تری گلیسیرید……………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-5- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیرکلسترول………………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-6- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیر پروتئین واکنشگرC……………………………………………………………………………… 54

جدول 4-7- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

تحقیق مربوط به متغیرسیستاتینC…………………………………………………………………………………………. 55

 

 

1-1-مقدمه

انسان در طول حیات همواره به فعالیت و حركت نیاز داشته و به دنبال  كسب تجارب و كشف روش های جدید بوده است. ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه‌های گوناگونی متجلی گردیده است. ورزش جزء لاینفك

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:55:00 ب.ظ ]
*فصل اول:(کلیات)
-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………..22
2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25
3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26
4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28
5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35
*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39
*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39
1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39
2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39
3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44
بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44
بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44
بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45
بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46
بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47
بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49
بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50
بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54
بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54
بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54
بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56
بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60
بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61
بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67
بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71
بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71
بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71
بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73
بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74
بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77
بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل

 

90…………………………………………………………………81
بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83
بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85
بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89
*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94
بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96
بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ب.ظ ]
چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1.1 مقدمه. 3

2.1 اهداف پژوهش… 6

3.1 فرضیه‌ها 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 7

٢.١. حضور نیترات در محیط زیست… 8

٢.٢. سبزیجات بعنوان منبع نیترات… 9

٢.٣. نقش نیترات در گیاه 13

٢.٤. عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان. 14

٢.٤.١. عوامل تغذیه ای.. 14

٢.٤.٢. عوامل زیست محیطی.. 15

٢.٤.٣. عوامل فیزیکی.. 16

٢.٤.٣.١. تغییر پذیری ژنوتیپ… 16

٢.٤.٣.٢. پراکندگی نیترات در گیاه 16

٢.٥. راهکارهای موثر در جهت کاهش تجمع نیترات در اندامهای مصرفی گیاهان. 17

٢.٦. اثر انبارسازی و فرایند کردن مواد غذایی بر محتوای نیتریت… 19

٢.٦.١. انبارسازی.. 19

٢.٦.١.١. درجه حرارت معمولی.. 19

٢.٦.١.٢. درجه حرارت سرد. 20

٢.٦.١.٣. انجماد. 20

٢.٦.٢. فرایند کردن. 20

٢.٦.٢.١. شستشو دادن. 20

٢.٦.٢.٢. پوست کندن. 21

٢.٦.٢.٣. پختن.. 21

٢.٦.٢.٤. دیگر روش‌های فرایند کردن مواد غذایی.. 22

٢.٧. اثرات نیترات بر سلامتی انسان. 23

٢.٧.١. اثرات نامطلوب… 23

٢.٧.٢. مزایای نیترات و نیتریت… 25

٢.٨. اسید آسکوربیک… 26

٢.٩. سبزی‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر. 28

1.9.2 سیب زمینی.. 28

٢.٩.٢. هویج.. 30

3.9.2 پیاز. 32

٢.٩.٤. سیر. 32

5.9.2 ترب… 34

٢.١٠. پژوهش‌های پیشین.. 34

فصل سوم: مواد و روش ها 37

٣.١. مواد شیمیایی.. 38

٣.٢. مواد گیاهی مورد استفاده 38

٣.٣. اندازه گیری محتوای نیترات… 38

٣.٣.١. آماده سازیِ پودر مخلوط.. 38

٣.٣.٢. تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم. 38

٣.٣.٣. روش کار. 39

٣.٤. اندازه گیری محتوای نیتریت… 39

٣.٤.١. آماده سازی پودر مخلوط.. 39

٣.٤.٢. تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم. 39

٣.٤.٣. روش کار. 40

٣.٥. اندازه گیری آسکوربیک اسید. 40

٣.٥.١. روش کار. 40

٣.٥.٢. تهیه محلول‌های استاندارد اسید آسکوربیک… 41

فصل چهارم: نتایج و بحث… 42

٤.١. میزان اسید آسکوربیک… 43

٤.١.١. هویج.. 43

٤.١.٢. پیاز. 44

٤.١.٣. تربچه. 46

٤.١.٤. سیب زمینی.. 47

٤.١.٥. سیر. 48

٤.١.٦. مقایسه میزان اسید آسکوربیک در سبزی‌های مورد بررسی.. 49

٤.٢. نتایج ارزیابی محتوای نیترات… 51

٤.٢.١. هویج.. 51

٤.٢.٢. پیاز. 52

٤.٢.٣. سیب زمینی.. 53

٤.٢.٤. تربچه. 55

٤.٢.٥. سیر. 56

6.2.4 مقایسه میزان اسید نیترات در سبزی‌های مورد بررسی.. 57

٤.٣. نتایج ارزیابی محتوای نیتریت… 59

٤.٣.١. هویج.. 59

٤.٣.٢. پیاز. 60

٤.٣.٣. تربچه. 61

٤.٣.٤. سیر. 62

٤.٣.٥. سیب زمینی.. 63

6.3.4 مقایسه میزان نیتریت در سبزی‌های مورد بررسی.. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 65

٥.١. نتیجه گیری کلی.. 66

٥.٢. پیشنهادات… 67

منابع. 68

چکیده انگلیسی.. 77

فهرست جداول

جدول 1.2 مقدار نیترات مجاز در سبزیهای مختلف… 11

جدول ٢.٢. حد بحرانی سمیت نیترات بر حسب پی پی ام در ماده وزن تر. 12

جدول 3.2 حداکثر طول موج آسکوربیک اسید در pH‌های مختلف… 26

فهرست اشکال

شکل ٢.١. نمایش شماتیک سیکل بیولوژیکی نیتروژن، که نشاندهنده‌ی تغییرات مولکولی مهم می‌باشد  9

شکل ٢.٢. اسید آسکوربیک و محصولات متداولِ حاصل از اکسیداسیون آن. 27

 

شکل 3.2 ترکیب شیمیایی غده‌ی سیب زمینی.. 29

شکل ۴.١. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک هویج.. 43

شکل ۴.٢. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک پیاز. 45

شکل ۴.٣. تاثیر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک تربچه. 46

شکل ٤.٤. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیک نمونه‌های سیب زمینی.. 47

شکل ۴.٥. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای اسید آسکوربیکِ نمونه‌های سیر. 49

شکل ۴.٦. اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات هویج.. 51

شکل ۴.٧. اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیترات نمونه‌های پیاز. 53

شکل 8.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیترات نمونه‌های سیب زمینی.. 54

شکل 9.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات نمونه‌های تربچه. 55

شکل 10.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیترات نمونه‌های سیر. 56

شکل 11.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های هویج.. 59

شکل 12.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های پیاز. 60

شکل 13.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیتریت نمونه‌های تربچه. 61

شکل 14.4 اثر زمان و شرایط نگهداری بر محتوای نیتریت نمونه‌های سیر. 62

شکل 15.4 اثر زمان و شرایط انبارسازی بر محتوای نیتریت نمونه‌های سیب زمینی.. 63

چکیده

در این پژوهش، محتوای نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در پنج نمونه سبزی (پیاز، سیر، سیب زمینی، ترب و هویج) که به دو حالت خام و بخارپز به مدت ٩ روز در یخچال با دمای ٢±٥ نگهداری شدند، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های سبزی از استان سمنان در اردیبهشت ماه تهیه گردید. آزمون‌ها در سه تکرار و آنالیز داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام شد. در روز صفر، کمترین و بیشترین مقدار اسید آسکوربیک، به ترتیب مربوط به سیر و سیب زمینی بود. در طی انبارسازی، محتوای اسید آسکوربیک در همه‌ی نمونه‌ها کاهش پیدا کرد. جوشاندن نیز باعث کاهش محتوای آسکوربیک اسید در سبزیجات گردید. نیترات و نیتریت در سبزیجات (به جز سیر و سیب زمینی)، بطور معناداری (p<0.05) در نمونه‌های بخارپز کمتر از خام ارزیابی شد. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بیشترین مقدار نیترات مربوط به نمونه تربچه (ppm ٧٢) و کمترین میزان نیترات مربوط به نمونه سیر (ppm ٦/٠) بود. همچنین بیشترین مقدار نیتریت مربوط به نمونه تربچه (ppm ٤١/٠) و پیاز (ppm ٤٠/٠) و کمترین میزان نیتریت مربوط به سیب زمینی (ppm ١٢/٠) بود.

1.1 مقدمه

همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی و عروقی می‌گردد؛ لذا اطمینان از سلامتی این ماده غذایی ارزشمند در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد (الکساندر، ٢٠٠٨[1]؛ اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه، موجبات جذب فراوان نیترات توسط گیاه را فراهم نموده و در این بین، سبزیجات مهم ترین منبع مواجهه محسوب شده که در جذب بیش از ٨٠ درصد نیترات دریافتی سهیم می‌باشد (توروپ کریسنسن[2]، ٢٠٠١).

نیترات تجمع یافته در سبزیجات طی یک سری واکنشهای شیمیایی در دستگاه گوارش انسان به نیتریت و نیتروز اسید تبدیل شده و در ترکیب با آمینهای نوع اول و دوم، موجبات تشکیل نیتروزآمین که مسبب ایجاد انواع سرطانها (معده، روده، مثانه، دهان)، ناقص الخلقه زایی، بیماری مت هموگلوبینما[3] در کودکان می‌باشد را فراهم می‌آورد (هورد و همکاران[4]، ٢٠٠٩؛ وارزینیاک و سزپانسکا[5]، ٢٠٠٨؛ توروپ کریسنسن، ٢٠٠١).

در انسان نیترات به سرعت از معده و ابتدای روده کوچک جذب شده و حداقل ٢٥ درصد آن به بزاق منتقل می‌شود. طوری که غلظت آن در بزاق ١٠ برابر پلاسما است. در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:53:00 ب.ظ ]
 1-1 مقدمه

بدون شک دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روی مسئله فرهنگ سازمانی به شمار آورد. علاقه برای انجام تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این موارد می توان اشاره کرد : اولاً، دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست،  ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت های رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمدة آن را تفاوت های فرهنگی بین دو کشور دانسته اند. (گافی و جونز، 2001 ص 3؛ کویین و کامرون، 2006  ص16)

در بین رشته های علمی مختلف بر روی مفهوم فرهنگ توافق نظری وجود ندارد ؛ با وجود این ، از دیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداری سازمان را فراهم می کند .(کورت و چرمک ،2007 ص 674؛ بیدختی ،  1379  ص 7)

 نزدیک به دو دهه است که نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوزة رفتار سازمانی و متخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوشی مورد نقد و طرح قرار گرفته و بیشتر از همه، اهمیت آن در کتاب (پیترز واترمن1982, ) تجلی یافته است.

لذا این موضوع مهم ((فرهنگ سازمانی)) نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادی وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.( فانی و حسین نژاد 1386 ص61)

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آید، فرهنگ سازمانی پدیده ای پیچیده می باشد که در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان ها از فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص های آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض  سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند.

عوامل زیادی در فرهنگ سازمانی نقش ایفا میکنند که شاید یکی از مهمترین این عوامل, نوع مالکیت آن باشد. سنجش اینکه آیا نوع مالکیت و صاحبان سازمان تا چه حد در فرهنگ آن سازمان نقش ایفا میکنند می کنند می تواند حائز اهمیت زیادی باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا مطالعه ای تطبیقی در جهت مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی صورت پذیرد.

در این پژوهش از مدل رابینز برای بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در این شرکتها استفاده میگردد.

1-2 بیان مسئله تحقیق :

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط یا نظام معنایی مشتركی است كه اعضای یك سازمان واجد آن هستند. بگونهای كه این ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می شود به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها و غالب های مفروض است كه افراد سازمان را در درك اعمال قابل قبول و غیرقابل قبول كمك می كند.

هر سازمانی فرهنگ خاص خویش را دارد این فرهنگ قوانین و آئین نامه های دیرپای نانوشته را شامل میشود؛ زبان خاصی است كه برقراری ارتباط میان اعضاء را تسهیل میكند، معیارهای مشترك مربوطی است در خصوص جنبه های خطیر كاری كه باید صورت بگیرد، همچنین درك مشترك و نظام معنائی مشتركی است كه اعضای یك سازمان بدان قائلند و آن سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد، این نظام معنائی مشترك عبارتست از ویژگی های مهمی كه سازمان بدان ارزش می نهد و ما را در فهم فرهنگ سازمانی كمك مینماید تا بدانیم كاركنان شرکتهای مورد مطالعه  این ویژگی ها را چگونه درك می كنند نه اینكه آنها را دوست دارند یا خیر؟ در ضمن مسئله اصلی این است که چه تفاوتهایی در این ادراکات در شرکتهای با مالکیت متفاوت وجود دارد. پوشیده نیست که عوامل بسیاری بر فرهنگ یک سازمان تاثیر دارد. مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی می تواند گام مهمی در جهت شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگ سازمانی در این شرکتها و تلاش جهت یافتن ریشه های آن و ارتقائ فرهنگ این شرکتها گردد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق :

كسی كه برای چند سازمان كار كرده باشد به خوبی میداند كه هر سازمانی بی همتاست، حتی سازمانهائی كه از لحاظ نوع خدمات یا تولیدات شباهت دارند هر یك بی همتا هستند، یك دلیل واضح آن است كه سازمانهای مختلف از افراد مختلفی تشكیل میشوند كه این افراد از بسیاری جهات بی همتا هستند و تعجب آور نیست كه این بی همتائی در خود سازمانها نیز بازتاب پیدا كند؛ از سوی دیگر در هر سازمانی منش كاركنان تغییر می كند، اعضاء پیر می شوند و سازمان را ترك میكنند و افراد جدید جای آنها را می گیرند، با این وجود علیرغم این تغییرات خود سازما نها تغییرات شان كند است، عضو جدید تغییر می كند نه سازمان، پس سازمانها هستی خاص خود را دارند، بی همتا و جدا از افرادی كه آن را تشكیل می دهند این پایداری سازمانی را چگونه و با چه می توان توضیح داد؟ در پاسخ باید گفت: تآثیر فرهنگ سازمانی.

فرهنگ سازمانی یعنی باورها، نگرشها، ارزشها و انتظاراتی كه اغلب اعضای سازمان در آن سهیم اند، وقتی كه این باورها و ارزشها ایجاد شدند دوام می آورند، مگر اینكه رویدادهای نسبتًا چشمگیر و مهم اتفاق افتاده و به تغییر آن بیانجامد، این ارزشها و باورها تمام فراگردها و فعالیتهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، فرهنگ سازمانی غالبًا در اعمال افراد و گروه ها، در هنجارهای حاكم بر رفتار در موقعیت های مختلف، در فلسفهء سازمان، در مقررات غیر رسمی و … بازتاب پیدا می كند، بنابراین فهم فرهنگ سازمانی از لحاظ كمك به توانائی ما در توضیح و پیش بینی رفتار افراد در سازمانها حائز اهمیت است.

مطالعه تطبیقی در زمینه فرهنگ سازمانی  در شرکتهای خصوصی و دولتی  پاسخگوئی بدین سوالات را هموار می سازد كه كاركنان در  سازمانها خود را چگونه می بینند؟

آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در اهداف و انتظارات عملكرد وجود دارد یا نه؟

آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در پاداش دهی  به نوآوری و ابتكار وجود دارد؟ در مورد تضاد چه؟

بنابراین مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای مذکور ,کمک می کند تا به ریشه تفاوتها پی برده و تلاش جهت ارائه راهکار مناسب جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی به مدیران پیشنهاد گردد.

1-4 اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شركت های ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

1-5 فرضیات تحقیق:

1-5-1 فرضیه اصلی :

 

بین نوع مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکتهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی:

بین نوع مالکیت و سطح ابتكار فردی در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و ریسك پذیری در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و هدایت، رهبری در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و یكپارچگی در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و حمایت مدیریت در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و كنترل در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و هویت در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و سیستم پاداش در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و سازش با پدیدهء تعارض در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بین نوع مالکیت و الگوی ارتباط در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
1-6 سوءالات پژوهشی

در این پژوهش بمنظور بررسی و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.

ابتكار فردی
١ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی در كار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند؟

ریسك پذیری
٢ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی به ریس كپذیری و جسارت و نوآوری ترغیب می شوند؟

هدایتِ رهبری
٣ -از نظر كاركنان، مركز تا چه حدی برای آنان هد فهائی كه انتظار می رود را روشن و مشخص
می نماید؟

یكپارچگی
٤ -از نظر كاركنان تا چه حدی واحدهای درون مركز به روشی هماهنگ عمل می كنند؟

حمایت مدیریت
٥ -از نظر كاركنان تا چه حدی مدیران مركز با آنان ارتباط برقرار كرده و آنها را یاری یا از آنها حمایت می كنند؟

كنترل
٦ -از نظر كاركنان تا چه حدی مدیران قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم خود را بر افراد اعمال می كنند؟

هویت
٧ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی خود را معرف سازمان می دانند؟

سیستم پاداش
٨ -از نظر كاركنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مركز بر اساس شاخصهای عملكرد آنان می باشد نه سابقه

خدمت  )ارشدیت ( و تبعیض؟

سازش با پدیدهء تعارض
٩ -از نظر كاركنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشكار باشند؟

الگوی ارتباط
١٠  -از نظر كاركنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در مركز به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می شود؟

1-7 قلمرو پژوهش :

1-7-1 قلمرو مكانی:

این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از 100 نفر پرسنل انجام گردید.

تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان,  و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده است.

1-7-2 قلمرو زمانی  :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:53:00 ب.ظ ]