دانلود مقاله


مهر 1398
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      جستجو

جستجو

 فهرست مطالب:

فصل اول (مقدمه و هدف)…………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………….1

1-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………. 4

فصل دوم (بررسی منابع……………………………………………………………………………5

2-1-  اهمیت صنعت طیور ………………………………………………………………………..6

2-1-1- ارزش غذایی گوشت طیور………………………………………………………………..6

2-1-2- قابلیت هضم و جذب ………………………………………………………………………7

2-1-3 – سرعت رشد ……………………………………………………………………………….7

2-2- دستگاه گوارش طیور ………………………………………………………………………..7

2-2-1- دهان (حفره دهانی- حلقی) …………………………………………………………….8

2-2-2- مری و چینه‌دان …………………………………………………………………………….8

2-2-3- معده ………………………………………………………………………………………9

2-2-3-1- پیش معده (معده غده‌ای) ……………………………………………………………9

2-2-3-2- سنگدان (معده ماهیچه‌ای) ……………………………………………………….9

2-2-4- روده باریك ……………………………………………………………………………….10

2-2-5- روده بزرگ …………………………………………………………………………….11

2-2-6- روده كور ……………………………………………………………………………….11

2-2-7- كلواك …………………………………………………………………………………….11

2-2-8- طحال …………………………………………………………………………………..11

2-2-9- بورس فابرسیوس …………………………………………………………………..12

2-3- تیموس ……………………………………………………………………………….12

2-4- میكروفلور طبیعی دستگاه گوارش طیور …………………………………………..13

2-5- مواد افزودنی در تغذیه طیور …………………………………………………………..14

2-5-1- آنتی‌بیوتیك‌ها …………………………………………………………………….16

2-5-1- 1- نگرانی‌های ناشی از كاربرد آنتی بیوتیك‌ها …………………………………17

2-5-2- پروبیوتیك‌ها ……………………………………………………………….19

2-5-2-1- نحوه تأثیر پروبیوتیك‌ها …………………………………………………….20

2-5-3- پری‌بیوتیک‌ها ………………………………………………………………………21

2-5-3-1- نحوه عمل پری‌بیوتیك‌ها ……………………………………………………..22

2-5-4- سین بیوتیک ……………………………………………………………………..23                           

2-5-4-1- اثر سین‌بیوتیک بر عملکرد طیور …………………………………………..24

2-5-4-2- اثر سین‌بیوتیک بر بیوشیمی خون ………………………………………..25

2-6- گیاهان داروئی ………………………………………………………………………26

2-7- آشنایی با گیاه دارویی آویشن …………………………………………………..29

2-7-1- آویشن ……………………………………………………………………………..29

2-7-2- سازگاری و مناطق پراكنش ……………………………………………………..30

2-7-3- تركیبات شیمیای موجود در اسانس ……………………………………………30

2-7-4- مواد شیمیائی موثره و خواص درمانی آویشن …………………………………31

2-7-5- گلدهی و گرد‌افشانی آویشن ……………………………………………………..33

2-7-6- رده بندی و گونه‌های آویشن ………………………………………………33

2-7-7- گونه‌های مهم جنس آویشن در ایران ………………………………………..34

2-7-8- اثر آویشن بر عملكرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی ………………….34

2-7-9-  اثر آویشن بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون …………………………………35

2-8- گل‌گاو زبان …………………………………………………………………………36

2-8-1- سازگاری و مناطق پراكنش …………………………………………………..39

2-8-2- تركیبات شیمیایی گیاه ………………………………………………………39

فصل سوم (مواد و روش‌ها……………………………………………………………….40

3-1- مکان آزمایش ……………………………………………………………………..41

3-2- آماده سازی سالن ………………………………………………………………41

3-3- مدیریت جوجه‌ها …………………………………………………………………41

3-3-1- نور ……………………………………………………………………………42

3-3-2- دما …………………………………………………………………………….42

3-3-3- تهویه ………………………………………………………………………….43

3-3-4- رطوبت ………………………………………………………………………..43

3-3-5- آبخوری و دانخوری‌ها …………………………………………………………43

3-3-6- برنامه واکسیناسیون ……………………………………………………………44

3-4- تیمارهای آزمایشی و  بالانس جیره‌ها ………………………………………….45

3-4-1- جیره‌های آزمایشی ………………………………………………………………45

3-4-2- تیمارها و تکرارهای آزمایشی ………………………………………………….47

3-5- صفات مورد بررسی ………………………………………………………………..48

3-5-1- اندازه‌گیری خوراک مصرفی ………………………………………………………48

3-5-1-1- محاسبه خوراک مصرفی دوره‌ای هر واحد آزمایشی……………………….48

3-5-1-2- محاسبه میانگین خوراک مصرفی  روزانه هر جوجه…………………….48

3-5-1-3- محاسبه  میانگین خوراک مصرفی دوره‌ای هر جوجه……………………..48

3-5-2- اندازه‌گیری میانگین وزن بدن …………………………………………………..49

-5-2-1- محاسبه میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌ها ……………………………49

3-5-3- اندازه‌گیری ضریب تبدیل غذایی ………………………………………………49

3-6-کشتار و خونگیری ……………………………………………………………….50

3-6-1- پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار ………………………………….50

3-6-1-1- وزن اندام‌های گوارشی …………………………………………………..50

3-6-2- پارامترهای خونی…………………………………………………………….51

3-6-2-1- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم ………………………………………..52

3-6-2-2- اندازه‌گیری مقدار تری‌گلیسرید سرم ……………………………………53

3-6-2-3- اندازه‌گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا ( HDL)و پائین LDL))  سرم….53

3-6-2-4- اندازه‌گیری کل پروتئین سرم …………………………………………….. 54

3-6-2-5- اندازه گیری مقدار گلوکز سرم ……………………………………………..55

3-7- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها …………………………………………….55

فصل چهارم (نتایج و بحث) …………………………………………………………….57

4-1- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی ………………………………..58

4-1-1- خوراک مصرفی (جوجه / گرم خوراک مصرفی) ……………………………..58

4-1-2- میانگین افزایش وزن (جوجه/گرم) …………………………………………….61

4-1-3- ضریب تبدیل خوراک مصرفی(گرم/گرم) ………………………………………64

4-2- اثر جیره های آزمایشی بر تلفات و مرگ و میر …………………………………67

4-3- تاثیرتیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون………….67

4-3-1- غلظت گلوکز سرم ……………………………………………………………….68

 

4-3-2- غلظت پروتئین کل سرم خون …………………………………………………….68

4-3-3- غلظت تری‌گلیسرید سرم خون ………………………………………………….69

4-3-4- غلظت کلسترول …………………………………………………………………..70

4-3-5- غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا (HDL) سرم خون …………………….72

4-3-6- غلظت لیپوپروتئین­های با دانسیته پایین (LDL) سرم خون……………………..73

4-4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی………………………………77

4-4-1- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC)…………….77

4-4-2- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول‌های قرمزخون (RBC)، هموگلوبین و هماتوکریت…78

4-4-3- شمارش تفریقی گلبول‌های سفید سرم جوجه‌ها در 21 و 42 روزگی…………78

4- 4- 4- نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها………………………79

4-4-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی………………………….83

4-4-1-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی در 42 روزگی………83

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………85

نتیجه‌گیری کلی ………………………………………………………………………………86

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………86

منابع ………………………………………………………………………………………….87

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی مقایسه‌ای اثر جیره‌های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین­بیوتیک بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، تعداد سلول‌های خونی و برخی صفات لاشه جوجه­های گوشتی انجام شد. این آزمایش در 6 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 قطعه جوجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این آزمایش از 192 جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 با 6 جیره آزمایشی شامل 1- جیره شاهد (بدون ماده افزودنی)، 2- جیره حاوی 1/0 درصد (از ماده خشک جیره) سین‌بیوتیک، 3- جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، 4- جیره حاوی 75/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، 5- جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان و 6- جیره حاوی 75/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل دوره پرورش مواد افزودنی باعث کاهش مصرف خوراک جوجه‌ها در مقایسه با تیمار شاهد شدند (05/0>P). بیشترین میانگین افزایش وزن بدن در پایان دوره مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود که تنها با جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن تفاوت معنی دار نشان داد (05/0>P). مواد افزودنی به­ طور معنی‌داری ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشیدند (05/0> P). مواد افزودنی بر غلظت گلوکز، HDL و LDL کلسترول سرم جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P). اما باعث کاهش غلظت کلسترول کل  و تری‌گلیسرید سرم خون جوجه‌ها در مقایسه با گروه شاهد شدند (05/0> P). بالاترین غلظت پروتئین سرم مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود (05/0> P). تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های قرمز، میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P).کمترین تعداد گلبول سفید خون مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره‌های حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن بود (05/0> P). تیمارهای آزمایشی بر درصد هتروفیل خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P)، اما بیشترین درصد لنفوسیت و کمترین درصد نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سیبن‌بیوتیک بود (05/0> P). با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که جیره‌های حاوی مواد افزودنی در مقایسه با گروه شاهد اثر مطلوب‌تری بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ها داشتند.

فصل اول

1-1- مقدمه

در سالهای اخیر با رشد روز افزون جمعیت نیاز به مواد غذایی در جوامع مختلف انسانی نیز افزایش یافته است. بخشی از این مواد غذایی مانند گوشت، شیر و لبنیات توسط حیوان تاًمین می‌شود. تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه به سبب نقشی که در رشد و سلامت فکری و جسمی جامعه دارد از شاخص‌های بارز رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئینی و ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، بدیهی است که برای جلوگیری از خروج مبالغ هنگفتی ارز جهت تأمین این اقلام، باید با روش‌ها و راهكارهای مناسب افزایش تولید داخلی را مد نظر قرار داد.

ارزش پروتئین به خصوص نوع حیوانی آن بیشتر از سایر مواد غذایی در تغذیه و سلامت جسم و روان انسان اهمیت دارد. در شرایط كشور ما به علت كمبود مراتع طبیعی مرغوب، پرورش دام به تنهایی نمی‌تواند تمام ن یازهای پروتئین حیوانی جامعه را  تأمین كند، از این رو پرورش طیور می‌تواند تا حد زیادی در تأمین پروتئین حیوانی نقش داشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1398-07-15] [ 12:27:00 ق.ظ ]
تابستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله: 2

1-2- سوالات تحقیق: 5

1-3- فرضیه های تحقیق: 5

1-4- اهداف تحقیق: 5

1-5-  نوع روش تحقیق : 6

1-6- جامعه آماری: 6

1-7- حجم نمونه و شیوه برآورد آن: 7

1-8- روش نمونه گیری.. 7

1-9- ابزار گردآوری اطلاعا ت.. 7

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 8

1-11- پایایی و روایی: 8

1-12- مفاهیم و واژه های تحقیق: 11

1-13- موانع و مشکلات تحقیق: 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15

2-2- مبانی نظری: 22

2-2-1- توسعه: 22

2-2-2- مفهوم توسعه: 23

2-2-3- سیر تاریخی مفهوم توسعه: 25

2-2-4- توسعه از منظر صاحب نظران: 27

2-2-4-1- رستو: 27

2-2-4-2- دادلی سیرز: 27

2-2-4-3- مایکل تودارو: 28

2-2-5- توسعه شهری: 29

2-3- مشارکت: 30

2-3-1- مفهوم و معنای مشاركت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت: 33

2-3-3- طبقه بندی الگو های مشاركت: 37

2-3-4- سطوح و تكنیك های مشاركت.. 41

2-3-5- مراحل مشاركت.. 43

2-3-6- اشكال مشاركت: 44

2-3-7- گونه های مشاركت شهروندان: 46

2-3-8- مراحل تحول تاریخی مشاركت.. 49

2-3-9- الگوهای مشاركتی تجربه شده در دو دهه اخیر. 50

2-3-10- مزایای مشارکت.. 52

2-3-11- موانع مشارکت: 53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت: 55

2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی: 55

2-3-12-2- پارادایم تعریف اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی: 56

2-3-12-3- پارادایم ترکیبی: 57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری: 58

2-3-13-1- نظریه هانتیگتون ونلسون: 58

2-3-13-2- نظریه مشاركتی جان ترنر: 59

2-3-13-3- نظریه مشاركتی جیمز میجلی: 61

2-3-13-4- نظریه مشاركتی اسكات دیوید سون: 62

2-3-13-5- نظریه مشاركتی دیوید دریسكل: 63

2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و توسعه ﺷﻬﺮی: 64

2-3-15- جمع بندی: 68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق: 69

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل: 71

3-2- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل. 72

3-3- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل. 75

3-3-1- آموزشی: 75

3-3-1-1- کودکستان: 75

3-3-1-2- دبستان: 76

3-3-1-3- راهنمایی: 77

3-3-1-4- دبیرستان: 78

 

3-3-1-5- آموزش عالی: 79

3-3-2- بهداشت و درمانی: 79

3-3-3- مذهبی: 80

3-3-4- فرهنگی: 81

3-3-5- ورزشی: 81

3-3-6- فضای سبز: 82

3-3-7- اداری: 83

3-3-8- تاسیسات و تجهیزات شهری: 84

3-3-9- تجاری: 84

3-3-10- حمل و نقل: 85

3-4- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل. 85

 

 

فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی: 88

4-1-1- خصوصیات فردی جمعیت نمونه: 88

4-1-2- توصیف وضعیت مشارکت شهروندان. 89

4-1-2- توصیف وضعیت توسعه شهری.. 96

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- آزمون فرضیات: 103

5-1-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق: 103

5-1-2- آزمون فرضیه اول: 104

5-1-3- آزمون فرضیه دوم: 105

5-1-4- آزمون فرضیه سوم: 105

5-1-5- آزمون فرضیه چهارم: 106

5-2- نتیجه گیری: 108

5-3- پیشنهادات: 111

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی: 111

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:26:00 ق.ظ ]

ایراد اصلی توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه عملکرد آن ها در طی بروز اتصال کوتاه در شبکه می باشد. در این پروژه یک روش جدید برای عملکرد

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

خشونت روانی//پایان نامه بزهکاری زنان
 
خشونت روانی

نوع دیگر از خشونت که عمدتاً در محیط خانوادگی بر زنانی اعمال می شود بدرفتاری یا به عبارت دیگر خشونت روانی است. این نوع از خشونت لزوماً همراه با خشونت های بدنی نیست و ممکن است به تنهایی به عنوان یک ابزار تحقیر کننده و تضعیف کننده روحیه علیه زنان، توسط شوهران به کارگرفته شود. این نوع از سوء استفاده از قدرت و خشونت هم دارای دامنه وسیعی از رفتار می باشد که مرتکب سعی می کند توسط آن اعتماد به نفس را از زن گرفته و همواره به او به عنوان جنس دوم بنگرد و این رفتار این چنین در طول زمان تکرار می شود.

در یک تعریف خشونت روانی در زندگی زناشویی از جانب زوج عبارت از هرگونه رفتار با کلامی که مرد با آن شرافت و آبرو و شخصیت و حرمت انسانی همسر خود مخدوش سازدو با عملکرد خود با ایجاد محدودیت بر زن موجب کاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، تخریب شخصیتی افسردگی و ایجاد حس عدم رضایت در زن گرددو به شکل مستقیم و غیر مستقیم .تزلزل روحی او را ایجاد می کند. این نوع از خشونت های شفاهی نیز تعبیر می شود و از مصادیق گسترده این نوع آزار می توان به مواردی چون انتقادهای ناروا، بد دهانی، توهین و تحقیر، سرزنش، اعتراض مداوم به موضوعات مختلف زندگی، کوچک کردن فرد در جمع، تمسخر، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد یا طلاق تهدید به قطع مواجب مالی یا تهدید به گرفتن فرزندان و آبروریزی در محل کار یا تحصیل زن. جدا کردن زن از دوستان یا افراد فامیل، ممنوعیت از دیدار با اعضای خانواده و تلقین مداوم و بی ثباتی و ناکارآمدی … اشاره نمود.[1]

خشونت های روانی همانطور که از نامشان برمی آید روح و روان زن را مورد تهاجم جملات و آسیب ها قرار می دهد. برخلاف صدمات بدنی که اثر مستقیم آن ها قابل مشاهده است. مشکلات و ناراحتی های روانی ممکن است بعد از مدتی بروز کند که بعدها این گونه حالات روحی، جسم زن را نیز مورد تهدید قرار می دهد. زنی که مورد چنین بی مهری قرار گرفته باشد. بسیار ضعیف شده و اعتماد به نفس به شدت کاهش می یابد. دسته زیادی از این زنان به لحاظ از دست دادن روحیه و امید به زندگی و افسردگی شدید دست به خودکشی می زنند.[2]

پاره ای دیگر نیز به لحاظ کمبود محبت هر دستی که به سویشان دراز می فشارند و محبت اورا پذیرا می شوند هرچند بدانند که پوچ و ظاهری است. بدین گونه است که این رفتار ها خود باعث افزایش فساد و انحراف در جامعه خواهد شد و اثر مخرب بیشمار را به دنبال خواهد داشت.

خشونت روانی رایج ترین شکل خشونت در خانواده های ایرانی است و نباید از یاد ببریم که پیامد همه اشکال همسرآزاری اعم از فیزیکی و جنسی و غیره چیزی جز ناراحتی و آزارهای روحی نبوده و به شکل مضاعف زن را آزار خواهد داد. به زبانی ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی است. حرف هایی که نزدیک

 

کننده باشد و خشم طرف مقابل را برانگیزد و راهی را بی اختیار انتخاب کند که می تواند عواقب ناگواری داشته باشد.اگرچه کنترل بدرفتاری از ابتدایی ترین اصول روابط متقابل است. تحریک و هیجان نباید اثر چندانی بر کنترل فرد بگذارد و از طرفی فرد خشمگین نمی تواند بدرستی بیندیشد و خشم او را فراگرفته گاه اقدام به اعمال جنون آمیز می نماید. در توضیح این گونه خشونت می توان از مردانی نام برد که دیار ماست بدبینی و سوء ظن نسبت به همسر خود می باشند. رفتارهایی از قبیل محبوس کردن زن در محیط خانه و تحت نظر گرفتن او از طریق نظارت شدید بر رفت و آمدها و تماس های تلفنی، منع ملاقات با دوستان و آشنایان و اعضای خانواده ممانعت از انتقال زن خارج از منزل. تعقیب پنهانی از زمره خشونت روانی امروزه است. در ایران چنانچه این موضوع به اثبات هم برسد نهایت برخورد قانونی مطابق قانون 608 ق.م.ا محکومیت زوج به عنوان مرتکب توهین عادی می باشد. لزوم برخورد قاطعانه قانونگذار با توجه به قداست خانواده و زن و اهمیت حمایت از ارزش های اخلاقی روز به روز بیشتر می شود.

1-مجی- سیده فاطمه- آسیب شناسی اجتماعی زنان- خشونت علیه زنان. فصل نامه کتاب زنان. شماره 145 زمستان 1380. دص 404

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ق.ظ ]
بارهء خودمان تغییر دهیم (شیبان ،1383).

انگیزه ، پدیده ای است تحت تاثیر چهار عامل : موقعیت (محیط ، محرکهای بیرونی)،مزاج (حالتهای درونی ارگانیزم )، هدف (منظور وگرایش)، ابزار (وسایل رسیدن به هدف) . انسان برای دستیابی به هدفها ، نیازها و غرایز اش به انگیزه نیازدارد.

 در بین دانش آموزان انگیزه برای ادامهء تحصیل وپیشرفت اهمیت زیادی دارد و برای رسیدن به موفقیت نیاز به یادگیری احساس میشود. .پس انگیزه، دلیل رفتار رانشان میدهد تا بتواند به روش خاصی عمل کند وبرای رسیدن به انگیزه، یادگیری و آموزش مطرح می شود. رفتار با انگیزه ، جهت دار است (یوسفی ،قاسمی، فیروزنیا ،1388).

فرد با انگیزه، با انرژی وتلاش بیشتری به سوی هدف خاص می رود ودر رسیدن به آن ارادهء بیشتری خواهد داشت .

آموزش دادن، نیازمند برنامه های خاصی است که باعث هدایت دانش آموز میشود. از میان این برنامه ها میتوان به مشاوره اشاره کرد که با پیشرفت و ایجاد انگیزه رابطه دارد . کمبود مشاوره مشکلی است که میتواند به عملکرد ضعیف تحصیلی منجر شود وهمچنین مشکلات سازگاری را همراه داشته باشد (رحمتی،1389).

 

1-2      بیان مسئله

مشاوره با ایجاد تفکر درست مایه رشد وتوسعه ذهن ، افکار وتصورات میشود (سولسون ،2005) معتفداست درمان هایی مانند آرامش دادن درونی ،تفکر مثبت ودرست ،تغییرشیوهء تفکر، داروهای بدون عوارض هستند که نیاز به تجویز پزشک ندارد. محققان دریافتند که اندیشهء درست، امیدواری را دردلها می کارد و توسعهء آن راهی است برای غلبه بر اضطراب (به نقل از مردان ،1388).

جوان یا نوجوان در دوره دبیرستان با بحران ها ومشکلات زیادی (هویت یابی ،عزت نفس )روبرو میباشد و دچار ناسازگاری می شود. برای پشت سر گذاشتن این دوره با موفقیت ،نیاز به راهنما یی ویادگیری مهارت دارد . یکی از آن راه ها مشاوره است که تقویت انگیزه پیشرفت تحصیلی وارتقاء سطح خودپنداره را که ایجاد می کند.

یکی از مشکلات نوجوانان وجوانان در سالهای اخیر فقدان انگیزه می باشد. دانش آموزانی هستند که از لحاظ توانائی واستعداد یادگیری شبیه بهم اند، ولی در پیشرفت تحصیلی تفاوت هایی با هم دارند . این تفاوتها در فقدان انگیزه باعث ناکامی در تحصیل می شود و همچنین باعث افزایش هزینه های تحصیلات می گردد که سالانه بخشی از بودجه های کشور به دلیل افت تحصیلی وکارکرد پایین آموزشی بهدر می رود (کهنوایی ،1380).

مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل امروز، در آموزش وپرورش دنیاست. اگر  بخواهیم دانش آموزان موفق تری پرورش دهیم ، ضروری است عوامل موثر در موفقیت تحصیلی را شناسایی وبرنامه ریزی

 

دقیقی داشته باشیم. این شناسایی علتها در بازنگری هدفهای آموزش و پرورش برمبنای علاقه ها، استعدادها، ظرفیت ها و با توجه به نیازهای جامعه، به برنامه ریزی درسی نیاز دارد (حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم، 1388) .

از جمله مهارتها که مورد تأکید زیاد مربیان بوده است، مشاوره وراهنمایی می باشد. کمک میکند تا تصمیمات خود را با آگاهی انتخاب نمایند (خانزاد،1383). اهمیت این موضوع باید در نظر والدین، مربیان و مسئولان تعلیم وتربیت باشد .

نظریهء نظام های انگیزشی (MST) فورد ،از جمله نظریاتی است که در آن رابطه بین مهارتها وپیشرفت تحصیلی بیان شده است. این نظریه ابعاد مختلفی دارد ویک مدل جامع برای انگیزه ی  همه رفتارهای انسان است. (دیوید برنز، 1999) در این نظریه رابطهء بین دادن مهارتها وپیشرفت تحصیلی را به شکلی تحولی ارائه داده است. این رابطه، اهداف مشاوره را با اهداف تحصیلی ، پیشرفت می دهد. یعنی پیشرفت در مشاوره مقدمه مهمی است برای پیشرفت در تحصیل.

عدم وجود انگیزه ی پیشرفت رضایت بخش دانش آموزان در تحصیل، معضل اصلی خانواده ها محسوب می شود و وجود انگیزه برای تحصیل وپیشرفت در دورهءدبیرستان به دلیل دوره ورود به آموزش عالی از حساسیت بیشتری برخوردار است .

برهمین اساس در این پژوهش تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و مشاوره بر عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان وارتقاء خود پنداره ی دانش آموزان در دوره ی متوسطه مورد بررسی قرار گرفت.

1-3      اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که عوامل پیچیده وگاه ناشناخته ای برکمیت وکیفیت یادگیری دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی آنها تأثیر می گذارد، ویکی از عواملی که می تواند تأثیر زیادی در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:23:00 ق.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
رشد شهر نشینی منجر به تغییراتی در زمینه تولید و اجزا زباله‌های بیمارستانی داشته است و مدیریت صحیح دفع مواد زائد جامد بیمارستانی مسئله‌ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت در جامعه دارد. این مواد زائد معمولاً در طی مراقبت و درمان بیماران تولید می‌گردد میزان این زباله‌ها در شهر‌ها ۵/۱ تا ۲ در صد زباله‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند. هرچند میزان این مواد کم است اما می‌تواند باعث مخاطرات زیادی شود. این مطالعه تحقیقی است در ارتباط با نقش مدیریت در جمع آوری، حمل‌ونقل و دفع زباله‌های بیمارستانی در شهر تهران. مطالعه فوق بر روی بیمارستان دولتی شهدای تجریش در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است. روش تحقیق بر اساس جمع آوری اطلاعات از بیمارستان‌ها با بهره گرفتن از یک چک لیست، پرسشنامه ، مشاهده در محل و آنالیز داده‌ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نقش مدیریت در امر کنترل پسماندهای بیمارستانی بسیار با اهمیت است چنانچه با تدوین استراتژی‌های کارآمد توسط مدیران و اجرای ان توسط کارکنان می‌توان تا حد زیادی در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی موفق بود. علاوه بر این با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت وضعیت این بیمارستان در زمینه مدیریت پسماند نسبت به سایر بیمارستان‌های ایران مطلوب گزارش شد.

كلمات كلیدی: بیمارستان – زباله عفونی – جمع آوری زباله – زباله خطر

 

فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه

فصل اول مقدمه و کلیات… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 7

1-4 فرضیات تحقیق.. 8

1-5 تعاریف پسماندهای مراکز بهداشتی- درمانی.. 8

1-6 انواع طبقه بندی پسماند های بیمارستانی.. 9

1-7 مخاطرات بهداشتی پسماند های بیمارستانی.. 18

1-8 مدیریت پسماند بیمارستانی و لزوم توجه به آن.. 19

1-8-1 تفکیک پسماند های بیمارستانی.. 21

1-8-2 نگهداری موقت پسماند های بیمارستانی.. 24

1-8-3  بازیافت و دفع  پسماند های بیمارستانی.. 25

1-8-4 حمل و نقل  پسماند ها در داخل و خارج از سایت درمانی.. 27

1-8-5  نگهداری سوابق مدیریتی پسماند. 29

1-8-6 آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آن ها 29

1-9 برنامه ­ریزی مدیریتی و بهینه­سازی سیستمهای جمع­آوری و دفع پسماند در مراکز درمانی  31

1-10 نقش مدیران بیمارستان  در مدیریت پسماندهای  بیمارستانی.. 34

1-11جنبه های  اقتصادی در مدیریت پسماند­های بیمارستانی.. 37

فصل دوم بررسی منابع.. 39

فصل سوم روش تحقیق… 51

3-1- منطقه مورد مطالعه. 52

3-1-1  تاریخچه بیمارستان شهدای تجریش…. 53

3-1-2  چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش…. 54

3-1-3  خدمات بیمارستان شهدای تجریش…. 54

3-2 روش تحقیق.. 56

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 56

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات… 56

3-5 اعتبار 57

3-6 متغییر ها 58

3 -7روش جمع آوری اطلاعات… 58

3-8  روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها 59

فصل چهارم نتایج.. 61

4-1 بررسی و توصیف گزارشات و آیین­نامه­های مصوب و برنامه ­های عملیاتی موجود در بیمارستان  62

4-1-1 آخرین برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماند پزشکی در بیمارستان شهدای تجریش مصوب(6/91) 63

4-2 توصیف داده­های مربوط به پرسشنامه پژوهشگر ساخته. 74

4-2-1 ویژگی های فردی پاسخگویان.. 74

4-2-1-1 جنسیت پاسخگویان.. 74

4-2-1-2 سن.. 75

4-2-1-3 سطح تحصیلات… 76

4-2-1-4 مدت ساعت کاری در شبانه روز 77

4-2-1-5 سابقه کاری.. 77

4-2-1-6 نظرات پاسخگویان در زمینه میزان اهمیت و تاثیر  سیاست ها و استراتژی‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی  78

4-2-1-7 بررسی تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 79

4-2-1-8 نظرات پاسخگویان در زمینه تاثیر تفاوت جنسیتی کارکنان  در مدیریت پسماند. 80

4-2-1-9  نظرات پاسخگویان در زمینه ارتباطبینمدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری‌های شغلی 81

4-2-1-10 نظرات پاسخگویان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی  82

4-3 تحلیل همبستگی متغیرهای فردی با نظرات آنان.. 83

4-3-1 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 83

4-3-2 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 84

4-3-3 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی.. 85

4-3-4 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت به علت عدم رعایت ایمنی  85

4-3-5 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی.. 86

4-3-6 میزان تعیین تفاوت‌های موجود در متغیرهای تحقیق در دو گروه جنسی کارکنان.. 87

4-4 بررسی استاندارد بودن نتایج حاصل از چک لیست… 88

4-4-1  کلیات… 88

4-4-2 بررسی برنامه های مدیریت پسماند. 88

4-4-3 بررسی وضعیت نیروی انسانی درگیر در مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 88

4-4-4 بررسی وضعیت تفکیک، بسته بندی وجمع آوری پسماند. 89

4-4-5 بررسی و ضعیت حمل پسماند. 91

4-4- 6 بررسی محل نگهداری موقت پسماند. 91

4-4-7 بررسی وضعیت واحد امحاء پسماند. 92

4-5 بحث و نتیجه گیری.. 93

4-6- محدودیت­های تحقیق.. 97

4-7 پیشنهادات… 97

فصل پنجم منابع و مآخذ.. 99

ضمائم.. 10

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول 1-1 : تعداد از رادیو اكتیوهای مورد استفاده در بیمارستانها و مراكز بهداشتی درمانی.. 10

جدول 1-2 : كد گذاری رنگی پیشنهاد شده برای مواد زائد مراكز بهداشتی و درمانی.. 23

جدول 1-3 : روش های دفع انواع پسماندهای بیمارستانی.. 27

جدول 1-4: جدول متغییر ها 58

جدول4-1 : شناسنامه بیمارستان شهدای تجریش…. 62

جدول4-2 : تفکیک بخش های بیمارستان شهدای تجریش…. 62

جدول 4-3: فهرست بخش های فعال واحد. 64

جدول 4-4: فهرست امکانات و تجهیزات موجود مدیریت اجرایی پسماندها 65

جدول 4-5: تشریح امکانات و تجهیزات مورد نیاز 66

جدول 4-6: تشریح منابع انسانی مورد نیاز 66

 

جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت… 74

جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن.. 75

جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات… 76

جدول 4-10: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر مدت ساعت کاری در شبانه روز 77

جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه کاری.. 78

جدول 4-12: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرتاثیر و  اهمیت سیاست ها و استراتژهای مدیریت پسماندهای بیمارستانی  79

جدول 4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان برای تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی  80

جدول 4-14: توزیع فراوانی پاسخگویان  مرد از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی  81

جدول 4-15: توزیع فراوانی پاسخگویان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی  82

جدول 4-16: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی  83

جدول 4-17: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژ ی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 84

جدول 4-18 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 84

جدول 4-19 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی.. 85

جدول 4-20: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت  به علت عدم رعایت ایمنی  86

جدول 4-21: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی.. 86

جدول 4-22: نتایج آزمون t مستقل در دو گروه جنسی کارکنان.. 87

جدول4-23 میزان همبستگی دیدگاه های کارکنان در  زمینه های مختلف مطرح شده در پرسشنامه  94

فهرست اشکال

عنوان                                                                                           صفحه

شکل1-1: درصد پسماندهای تولید شده در واحدهای بیمارستانی.. 9

شکل1-2 : تصاویر برخی از پسماند های بیمارستانی.. 17

شکل1-3: چرخه مدیریت پسماند های بیمارستانی.. 21

شکل 1-4 : علامت های مورد استفاده جهت برچسب گذاری.. 24

شکل1-5: درصد استفاده ازانواع ترولی در ایران.. 28

شكل1-6: تجهیزات حفاظت فردی توصیه شده برای كارگران مرتبط با حمل ونقل زائدات بیمارستانی  31

شکل1- 7: هرم مدیریت پسماندها با رویکرد کاهش تولید و بازیافت… 32

شكل1-8 : تشكیلات مدیریت مواد زائد بیمارستانی.. 37

شکل 3-1: نقشه دسترسی به بیمارستان شهدای تجریش…. 52

شکل 3-2: بیمارستان شهدای تجریش…. 53

شکل 3-3 چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش…. 54

شکل 4-1: هدف برنامه اجریی.. 63

شکل 4-2:  میانگین سالانه پسماندها در سال 1390.. 67

شکل4-3:  میانگین سالانه پسماندها در سال 1391.. 67

شکل 4-4: سطل پسماندهای شیمیایی و معمولی.. 69

شکل 4-5 سطل پسماند های عفونی و سماند های پرتوزا… 69

شکل 4-6  Safety Box. 70

شکل 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت… 75

شکل4-8  توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن.. 75

شکل4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات… 76

شکل 4-10 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرمدت ساعت کاری در شبانه روز 77

شکل4-11 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه کاری.. 78

شکل4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرتاثیر و اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی  79

شکل4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان برای تفاوت  سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی  80

شکل4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی  81

شکل4-15توزیع فراوانی پاسخگویان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی  82

شکل4-16: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی  83

فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه
انسان بزرگترین کاربر زمین است و برای فراهم آوردن نیاز خود، بیشترین بهره را از زمین می برد. این بهره‏‏‏‏‏‏‏‏­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­‌‏‏وری روز افزون، بدون پیامد نیست. انسان به نسبت بهره­مندی از طبیعت برای فراهم آوردن خوراک و پوشاک و ساخت و پرداخت دستگاه­هایی که شیوه و روند زندگی را بهبود می­بخشد، پسماند و دوریز تولید می کند. پسماندهای که برخی به طبیعت باز می­گردند، برخی بازیافت شده، دوباره به چرخه تولید و بهره وری باز می­گردند و برخی دیگر که روی دست طبیعت و انسان می­مانند و چاره ای نمی­ماند مگر کاستن  خطر و آلودگی آن­ها و پنهان کردن آن در دل خاک تا شاید خاک خود راهی برای دگرگونی و بازیافت این مواد باشند.

پسماند­های پزشكی یا بهداشتی[1]، كلیه پسماندهای  تولید شده توسط واحد­های تأمین وحفظ سلامت، مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه ها را دربر می­گیرد یا به عبارت دیگر به كلیه پسماندهای عفونی وزیان آور ناشی از بیمارستان­ها، مراكز بهداشتی ودرمانی، آزمایشگاه­های تشخیص طبی وسایر مراكز مشابه گفته می­شود. از منابع عمده زایدات بیولوژیكی، بیمارستان­ها، آزمایشگاه­ها و مراكز تحقیقات پزشكی هستند.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت[2]، پسماندهای بیمارستانی، کلیه پسماندهای تولید شده توسط واحدهای تامین وحفظ سلامت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه­ها را در بر مسی گیرد. این تعریف حتی پسماندهای تولید شده درمنازل (مانند تزریق انسولین، دیالیز و …) را نیز شامل می­شود(WHO, 1999).

با توجه به حجم تولید بالای پسماند توسط مراکز بهداشتی- درمانی که به طور نمونه در سال 1385 به 80 تن پسماند بیمارستانی در شهر تهران به ازای هر روز رسیده و عدم استفاده از فناوری­های لازم جهت بی خطر سازی و دفن بهداشتی ،مردم و ارگان­های مرتبط را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. همچنین پسماند­­­­های بیمارستانی به دلیل داشتن انواع‌ گوناگونی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌های استافیلوکوک‌ و استرپتوکوک، باسیل سل و کزاز، ویروس هپاتیت(هپاتیت‌ ب و ث) و ویروس ایدز و بسیاری دیگر از میکروب­های‌ بیماریزا مخلوط­های میكروبی و عفونی جزء خطرناك­ترین پسماند­­­های جامعه شهری محسوب می­گردند‌‌‌‌(نوری، 1369).

لذا بی­­­­­­ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫـﺎی بیمارستانی، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و اﭘﯿﺪﻣﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘه­ای وﺷﻬﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ­ﻫﺎ ﯾﮏ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪی ﺑـﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮند(and Fabres, 1998 .( Tissat

چندین دهه است که مدیریت پسماند های بیمارستانی در دستور کار کشورهای جهان قرار گرفته است  و کشورهای پیشگام در این زمینه  به پیشرفت ها و دستاورد­های سودمندی دست یافته اند و افزون  بر تلاش برای بهبود شرایط زندگی بستری اقتصادی را نیز فراهم  ساخته اند. با وجود روش­های نوین جهت دفع پسماندهای بیمارستانی در بسیاری از مناطق كشور دفع این پسماند­های خطرناك همچنان به روش سنتی و از طریق ” دفن ” صورت می‌گیرد. دفن پسماندهای بیمارستانی، علاوه بر آلودگی‌­های زیست­محیطی و آبهای زیرزمینی، خطر گسترش برخی از بیماری­ها را در پی دارد. دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی به شیوه ­های كنونی در كشور می ­تواند عواقب وپیامد­­­­­های جبران ناپذیری بد­­­­نبال داشته باشد(سید محمدی، 1383).

درحال حاضر در بیشتر كشور­های دنیا دفن پسماند­های بیمارستانی به روش بی­خطر كردن و استریل كردن صورت می­گیرد و این شیوه جایگزین دفع كردن پسماند­های بیمارستانی از طریق پلاسما كردن و دستگاه زباله سوز شده است. دفن پسماندهای بیمارستانی به روش كنونی و همچنین استفاده از زباله سوز به دلیل آلودگی‌هایی كه به همراه دارد به عنوان یك بحران جدی تلقی می­شود. در زمان حاضر پسماندهای عفونی مراكزبهداشتی درمانی، مطب­ها و آزمایشگاه­های تشخیص طبی و مراكز درمانی از جمله بیمارستان­ها با پسماند‌های شهری امحاء می­گردد كه بر بهداشت و سلامت مردم تاثیرگذار است. پسماندهای شهری قابل بازیافت و تبدیل به كود و قابل استفاده در سطح شهر می­باشد و به این علت مخلوط ­­­­نمودن پسماندهای شهری و بیمارستانی تهدیدی است برای بهداشت شهروندان و كاركنان بخش خدمات شهری شهرداری ­ها وسازمان­های مدیریت پسماند كه با این قبیل پسماندها درتماس می­باشند. كشورهای پیشرفته و توسعه یافته پیش از این از زباله سوز و سپس از طریق پلاسما، اقدام به امحاء پسماندهای عفونی می‌كردند(Armbruster, 1998 ).

خرید تجهیزات برای بی‌خطركردن پسماندهای بیمارستانی به روش روز دنیا، مستلزم اعتبارات زیادی است كه می بایست از طرف دولت تامین گردد. مدیریت پسماندهای بیمارستانی نزدیک به پنج سال است که در ایران  به اجرا گذاشته شده و سازمان­های بهداشت و درمان،محیط زیست و شهرداری ­ها به لحاظ قانونی دست­اندر کار اجرایی آن و نظارت بر مدیریت درست آن شده­اند(سازمان شهرداری، 1391).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]
        مقدمه……………………………………………………………………………………………..   1
الف) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………..   2 

ب) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………   3

ج) اهداف تحقیق)………………………………………………………………………………………………………   3

د) پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………   3

ه) ضرورت انجام تحقیق)……………………………………………………………………………………………..   4

و) روش انجام تحقیق)………………………………………………………………………………………………….   4

ز) ساختار تحقیق)………………………………………………………………………………………………………..   5

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم…………………………………………………………………………..   6
 1-1- معنا و مفهوم احکام……………………………………………………………………………………………………….   7 

1-2- معنا و مفهوم إشهاد………………………………………………………………………………………………………..  10

1-2-1- إشهاد در لغت………………………………………………………………………………………………………  10

1-2-2- إشهاد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………  10

1-3- تفاوت شهادت با خبر و بینه…………………………………………………………………………………………….  11

1-4- آیات و احادیث مربوط به شهادت و اهمیت آن………………………………………………………………….  14

1-4-1- آیات شهادت………………………………………………………………………………………………………..   14

1-4-2- احادیث شهادت……………………………………………………………………………………………………   17

1-4-3- اهمیت شهادت…………………………………………………………………………………………………….   18

1-5- دلیل و حکمت مشروعیت شهادت و حکم آن……………………………………………………………………  18

1-5-1- دلیل مشروعیت شهادت………………………………………………………………………………………….  18

1-5-2- حکمت تشریع شهادت…………………………………………………………………………………………..  21

1-5-3- حکم شهادت………………………………………………………………………………………………………..  22

1-6- معنا و مفهوم طلاق………………………………………………………………………………………………………..   24

1-6-1- طلاق در لغت……………………………………………………………………………………………….  24

1-6-2- طلاق در اصطلاح………………………………………………………………………………………….  25

1-7- مشروعیت و دلیل و حکمت تشریع طلاق و حکم آن…………………………………………………  26

1-7-1- مشروعیت طلاق…………………………………………………………………………………………… 26

1-7-2- دلیل مشروعیت طلاق……………………………………………………………………………………. 29

1-7-3- حکمت تشریع طلاق…………………………………………………………………………………….. 31

1-7-4- حکم طلاق………………………………………………………………………………………………….. 33

1-8- اقسام طلاق و ارکان آن………………………………………………………………………………………….. 34

1-8-1- اقسام طلاق…………………………………………………………………………………………………. 34

1-8-1-1- طلاق از حیث اثر………………………………………………………………………………… 35

1-8-1-2- طلاق از حیث ایقاع کننده……………………………………………………………………… 37

1-8-1-3- طلاق از حیث عدد………………………………………………………………………………. 38

1-8-2- ارکان طلاق………………………………………………………………………………………………….. 39

1-8-2-1- مطلق………………………………………………………………………………………………….. 39

1-8-2-2- مطلقه………………………………………………………………………………………………….. 42

1-8-2-3- صیغه…………………………………………………………………………………………………… 42

1-8-2-4- قصد……………………………………………………………………………………………………. 43

1-8-2-5- إشهاد…………………………………………………………………………………………………… 43

1-9- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی………………………………………………………………………..  45

1-9-1- شهادت در نکاح……………………………………………………………………………………………..  46

1-9-2- شهادت در معاملات………………………………………………………………………………………..  48

1-9-3- شهادت در جنایات………………………………………………………………………………………….  51

1-9-4- شهادت در عبادات…………………………………………………………………………………………..  54

فصل دوم: حکم إشهاد در طلاق……………………………………………………………………………………….  56

2-1- بررسی محل و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت  برطلاق………………………………………  57

2-1-1- بررسی محل اختلاف فقهاء………………………………………………………………………………. 57

2-1-2- بررسی دلیل اختلاف فقهاء……………………………………………………………………………….  58
 2-2- حکم إشهاد در طلاق  و ادله فقهاء و بررسی ادله………………………………………………………..  58 

2-2-1- حکم إشهاد در رجوع از طلاق………………………………………………………………………..  58

2-2-2- حکم إشهاد در طلاق……………………………………………………………………………………..  62

2-2-3- دلایل فقهاء در موضوع شهادت بر طلاق…………………………………………………………..  64

 

2-2-3-1- دلایل قائلان به استحباب………………………………………………………………………..  64

2-2-3-2- دلایل قائلان به وجوب…………………………………………………………………………..  68

2-2-4- مناقشه ادله( بررسی دلایل معتقدان به وجوب و استحباب)………………………………….. 71

2-2-4-1- بررسی ادله قائلان به وجوب شهادت از دیدگاه قائلان به مستحب

بودن شهادت………………………………………………………………………………………  71

2-2-4-2- بررسی ادله قائلان به مستحب بودن شهادت از دیدگاه قائلان به

وجوب شهادت……………………………………………………………………………………..  74
     2-2-5- فتوای دکتر احمد السایح و بررسی ادله ایشان………………………………………………………  75 

2-2-5-1- فتوا به عدم وقوع طلاق لفظی…………………………………………………………………….. 75
         2-2-5-2- بررسی دلایل دکتر احمد السایح از دیدگاه قائلان به مستحب بودن 

شاهد بر طلاق……………………………………………………………………………………….. 76

2-2-6- حکم حضور شهود در ملحقات طلاق…………………………………………………………………. 78

2-2-7- نظر مفسران درباره آیات 1و2 سوره طلاق…………………………………………………………… 79

2-2-8- حکم رجوع از شهادت و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه………………………………….. 82

2-2-8-1- حنفیه…………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-8-2- مالکیه…………………………………………………………………………………………………….. 84

2-2-8-3- شافعیه……………………………………………………………………………………………………..85

2-2-8-4- حنابله…………………………………………………………………………………………………….. 86

2-2-8-5- امامیه…………………………………………………………………………………………………….. 87

فصل سوم: بررسی و ترجیح……………………………………………………………………………………………….. 90

3-1- شیوه شرعی طلاق و حکمت حضور شهود………………………………………………………………… 91

3-1-1- شیوه درست و شرعی طلاق……………………………………………………………………………… 91

3-1-2- حکمت حضور شهود در طلاق…………………………………………………………………………..  92

3-2- وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع و بیان قول راجح…………………………………………………… 94

3-2-1- وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع……………………………………………………………………. 94

3-2-2- ارجحیت واجب بودن اشهاد در طلاق………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 101

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 103

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:21:00 ق.ظ ]
در این فرآیند شش بستر ساكن جذب سطحی حاوی جاذب غربال مولكولی از نوع زئولیت 13x برای جذب انتخا بی مركاپتان وجود دارد در فرآیند مذكور، در هر زمان سه بستر در حال جذب و سه بستر دیگر در حال احیاء هستند. سیكل احیا شامل دو مرحله گرمایش و یك مرحل خنك كردن است.

در مدل سازی این فرآیند با در نظر گرفتن مدل پراكندگی محوری برای رژیم جریان گاز در داخل بستر معادلات موازنه جرم استخراج شده است. از آنجا كه جذب اجزاء در

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:20:00 ق.ظ ]
 

(5 -3 نکاتی در رابطه با ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های توزیع
39
 
(6 -3 روش های ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع
40
 
(7-3 محاسبه تابع هدف
43
 
(8 -3 محاسبه تابع سود
45
 
(9 -3 انتخاب تعداد بهینه منابع تولید پراکنده
46
 
(10-3 خلاصه
50
 
فصل چهارم : مدلسازی اثر تولیدات پراکنده بر روی قابلیت اطمینان
51
 
سیستم های توزیع
 
 
 
1(1-4 مقدمه
52
 
2(2-4 دلایل رویکرد به تولیدات پراکنده
54
 
(1-2-4 مزایای تولید پراکنده برای مصرف کنندگان
54
 
(2-2- 4 مزایای تولید پراکنده برای شرکت های برق
55
 
2-2-4 )مزایای ملی منابع تولید پراکنده
55
 
(3-4 جزیره شدن
55
 
(4-4 مشخصه عملکردی تکنولوژیهای تولید پراکنده
57
 
(5-4 مدلسازی تولیدات پراکنده
57
 
فصل پنجم : الگوریتم پیشنهادی
59
 
(1-5 مقدمه
60
 
(2-5 روش بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)
61
 
(1-2-5 تعاریف و مقدمات
62
 
(2-2-5 انواع توپولوژی و اصل همسایگی
63
 
(3-5 انواع الگوریتمهایPSO
64
 
(4-5 پارامترهایPSO
68
 
(5-5 مقایسه PSO با الگوریتمهای تکاملی
73
 
(6-5 نتیجه گیری
74
 
 

فصل ششم : شبیه سازی
76
(1-6 مقدمه
77
(2-6 مشخصات شبکه مورد آزمایش
77
(3-6 سناریو های مورد مطالعه
81
(4-6 خلاصه سناریو ها و نتایج
87
(5-6 جمع بندی
88
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات
89
(1-7 نتیجه گیری
90
(2-7 پیشنهادات
92
پیوستها
94
پیوست الف) پخش بار در شبکه های توزیع
95
پیوست ب) تصمیم گیری چند معیاره
99
 

 
فهرست مطالب
عنوان مطالب
شماره صفحه
 
 
منابع و ماخذ
107
فهرست منابع فارسی
107
فهرست منابع لاتین
108
چکیده انگلیسی
112
 

فهرست جدول ها
 
عنوان
شماره صفحه
:1-3 زمان های رفع خطای نمونه
35
:2-3 ماتریس قضاوت معیارها
47
:3-3 وزن نهایی مربوط به معیارها
47
:4-3 ماتریس قضاوت درجات ارزش
48
:5-3 وزن نهایی مربوط به درجات ارزش
48
:1-4 تعاریف مختلف تولید پراکنده
53
:2-4 مقایسه فناوریهای تولید پراکنده
54
:1-6 اطلاعات شبکه مورد آزمایش
78
:2-6 مشخصات خطوط شبکه
79
:3-6 شاخص های قابلیت اطمینان شبکه
80
:4-6 پارامتر های الگوریتمPSO
81
:5-6 اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه تابع سود شبکه
82
:6-6 وزن نهایی مربوط به معیارها
82
:7-6 وزن نهایی مربوط به درجات ارزش
82
:8-6 مشخصات سناریوها و نتایج آنها
83
:9-6 درجه ارزش شاخص ها
84
 

 
فهرست نمودارها
عنوان
شماره صفحه
:1-6 تابع هدف ترکیبی
85
:2-6 شاخص SAIFI
85
:3-6 شاخص SAIDI
86
:4-6 شاخص سود سیستم
86
 

 

فهرست شکلها
 
 
عنوان
شماره صفحه
 
:1-2 تابع چگالی خرابی f (t) ، احتمـال خرابـی Q (t) ، احتمـال بـاقی مانـدن در
12
 
حالت عملکرد R (t)
 
 
 
:2-2 منحنی عمر تجهیزات
15
 
:3-2 دیاگرام تبدیل حالت یک سیستم
17
 
:4-2 دیاگرام فضای حالت برای یک سیستم با دو مولفه
22
 
:1-3 یک سیستم توزیع نمونه
27
 
:2-3 رده های سلسله مراتبی ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای قدرت
28
 
:3-3 مقسم امپدانسی برای محاسبه دامنه فلش
34
 
:4-3 یک شبکه توزیع شعاعی ساده
41
 
:5-3 روندنمای محاسبه تابع هدف
44
 
:1-5 مقایسه روش های سنتی و مدرن از لحاظ مقاوم بودن به نوع مسئله
61
 
:2-5 توپولوژیهای مطرح در PSO
63
 
:1-6 شبکه 33شینه اصلاح شده IEEE
77
 
 

چکیده:

 

با توجه به روند رو به رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس به افتادگی ولتاژ1 در مصارف صنعتی، مسکونی و تجاری، ارائه روشی به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش خاموشیهای ناخواسته

 

(ناشی از افتادگی ولتاژ) از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.

 

از سوی دیگر مسایلی همچون تجدیدساختار، مسایل زیستمحیطی، مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، سبب ورود روز افزون سیستمهای تولید پراکنده شده است.

 

واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات، تکنولوژی و مکان اتصال به شبکه، میتوانند تأثیرات مثبتی از جمله بهبود قابلیت اطمینان را روی شبکه های توزیع بوجود آورند. لذا با افزایش استفاده از تولیدات پراکنده و همچنین مسائل فنی و مالی این تکنولوژیها، مسائل جدیدی از جمله تعیین ظرفیت و مکان اتصال این تجهیزات به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه روشی برای جایابی منابع تولید پراکنده ارائه شده است. روش ارائه شده، مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات2 با هدف بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ، تلفات و کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری شبکه میباشد.

 

اما از آنجا که در جایابی و تعیین ظرفیت منابع 3DG با چندین معیار (شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه و سود سیستم) روبرو هستیم، بهترین انتخاب از لحاظ تعداد، ظرفیت و مکان نصب منابع با بهره گرفتن از روش تصمیمگیری چند معیاره (4AHP) مشخص میگردد.

 

واﮊههــای کلیــدی: تولیــد پراکنــده، قابلیــت اطمینــان، تــصمیمگیــری چنــد معیــاره، الگــوریتم PSO

 

مقدمه:

 

این تحقیق به بهینه سازی شاخصهای قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی- از دیـدگاه کیفیت توان- با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امـروزه در کنـار تجهیـز سیـستم هـا، قابلیـت اعتماد آنها به طور جدی مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاسـت. در ارزیـابی قابلیـت اعتمـاد میـزان توانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده میشود، بنـابراین مـیتوانـد بـه مجرائـی جهـت بهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم های قدرت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. بـا توجه به وسعت سیستم قدرت و نحوه ارتباط بخشهای تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، ردههـای سلـسله مراتبی HLI، HLII و HLIII مطرح گردیده و سیستمهای توزیـع در رده HLIII مـورد بررسـی دقیـق قرار میگیرند. شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقـاط مـصرف را بـه منـابع انـرژی الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادی را تحت پوشش قرار میدهد. بنـابراین هـر بهینه سازی به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال میگردد، مـیتوانـد صـرفه جـویی زیـادی در هزینه ها را به دنبال داشته باشد.

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

فصل اول : مقدمه

 

1-1 تعریف و اهمیت مسئله

 

این تحقیق به بهینه سازی شاخصهای قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی- از دیدگاه کیفیت توان- با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امروزه در کنار تجهیز سیستم ها، قابلیت اعتماد آنها به طور جدی مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاست. در ارزیابی قابلیت اعتماد میزان توانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده میشود، بنابراین میتواند به مجرائی جهت بهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم های قدرت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وسعت سیستم قدرت و نحوه ارتباط بخشهای تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، رده های سلسله مراتبی HLI، HLII و HLIII مطرح گردیده و سیستمهای توزیع در رده HLIII مورد بررسی دقیق قرار میگیرند. شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقاط مصرف را به منابع انرژی الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادی را تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین هر بهینه سازی به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال میگردد، می تواند صرفه جویی زیادی در هزینه ها را به دنبال داشته باشد. مورد دیگر جایگاه ارزیابی قابلیت اعتماد در سیستمهای توزیع به حجم وسیع اتفاقات و خرابیهای بوجود آمده مستقل از گستردگی مداری آن مربوط میگردد. بر این اساس ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه های توزیع از اهمیت و اولویت ویژهای برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر در شبکه های توزیع امروزی، به خصوص با روند رو به رشد خصوصی سازی و رقابتی شدن بازار برق، هدف اولیه شرکتهای توزیع پایین آوردن هزینه های مربوط به بهره برداری، نگهداری و ساخت شبکه خود و همزمان بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه، کیفیت برق و رضایت بیشتر مشترکین میباشد. یکی از روشها برای پاسخ گویی به رشد بار و نیز تامین سطح مشخصی از قابلیت اطمینان، استفاده از منابع تولید پراکنده میباشدتولید. پراکنده معمولاً به واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از 10مگاوات گفته میشود که به طور مستقیم به شبکه های توزیع یا سرویس مشترکین متصلند. تکنولوژیهای مختلفی از جمله توربینهای گازی کوچک، پیلهای سوختی، توربینهای بادی، سلولهای خورشیدی و…. در واحدهای

 

 

تولید پراکنده مورد استفاده قرار میگیرد.

 

قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت گسترة زیادی داشته و تاکنون فعالیتهای تحقیقاتی در این خصوص بیشتر به دو بخش تولید و انتقال معطوف بوده و به بخش توزیع توجه کمتری شده است. شاید یکی از دلایل این کار مقیاس بسیار بالایی از خرابی باشد که می تواند از این بخشها منشاء گیرد. اما تعداد خرابیها در سیستم- بسیار گسترده- توزیع نیز قابل توجه بوده و قرار دادن آن در درجه های پایین اولویت می تواند موجب تحمیل هزینه های سنگینی شده و نمیتواند استدلال عملی دقیقی داشته باشد.

 

بحث قابلیت اعتماد شبکه های توزیع زمینه های فراوانی جهت تحقیقات داشته و بکارگیری علوم مختلف از جمله ریاضیات پیشرفته و علوم کامپیوتر به تنوع و کارائی روش های مربوطه میافزاید. به همین دلیل مطالب، مقالات و کنفرانسهای علمی ارائه شده در این ارتباط پیشرفت روزافزونی را نشان میدهد، اما در عین حال در اکثر مطالعات انجام شده کمتر به ارزیابی همزمان شاخصهای قابلیت اطمینان و مباحث کیفیت توان پرداخته شده است.

 

لذا در این پایان نامه، شاخصهای قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع بر اساس قطعیهای ناشی از فلش ولتاژ1 در نظر گرفته شده اند. از دلایل این امر و رویکرد به مسائل کیفیت توان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

-1 حساسیت بیشتر تجهیزات الکتریکی کنونی در مقایسه با تجهیزات مورد استفاده در گذشته

 

 

-2 افزایش استفاده از تجهیزاتی که موجب کاهش کیفیت برق میگردند.

 

 

-3 افزایش آگاهی مشترکین و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی از مقوله کیفیت برق و آگاهی از تاثیر کیفیت برق بر عملکرد مناسب و عمر مفید تجهیزات.

 

-4 تاثیر متقابل تجهیزاتی که باعث عدم کیفیت برق در یک شبکه به هم پیوسته میشوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:19:00 ق.ظ ]
دارد. به عبارت دیگر سوال این است که از آنجایی که حسن و قبح ذاتی/عقلی نظریه­ی مختار علمای شیعه بوده است و به مرور زمان پشتوانه بسیاری از اعتقادات شیعه شده است، با کدام نظریه­ی اخلاقی غایت گرایانه و یا وظیفه گرایانه سازگار است.

کلمات کلیدی: خوبی و بدی- ذاتی/عقلی- الهی/شرعی – وظیفه­گرایی – غایت­گرایی

  

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول : مفهوم شناسی حسن وقبح……………………………………………………………………

بخش اول: معنای حسن و قبح……………………………………………………………………………………..

ناشناخت­گرایی………………………………………………………………………………………………

شهود گرایی………………………………………………………………………………………………….

تعریف گرایی………………………………………………………………………………………………..

بخش دوم: واقعیت اخلاقی…………………………………………………………………………………………

سطوح واقع گرایی………………………………………………………………………………………..

بخش سوم: حسن و قبح ذاتی…………………………………………………………………………………….

معانی حسن وقبح از دیدگاه اشاعره و عدلیه…………………………………………………….

معانی ذاتی و عقلی………………………………………………………………………………………

 

فصل دوم: نظریات وظیفه­گرا…………………………………………………………………….

بخش اول: نظریه اخلاقی کانت……………………………………………………………………….

امور پیشینی در عقل عملی………………………………………………………………………………

اراده­ی خیر به عنوان خیرمطلق………………………………………………………………………..

اراده و وظیفه……………………………………………………………………………………………..

امر مطلق ……………………………………………………………………………………………………..

غایت در اخلاق کانت……………………………………………………………………………………

ارزیابی نظریه­ی اخلاقی کانت…………………………………………………………………………

بخش دوم: شهودگرائی………………………………………………………………………………………………

عینی بودن اخلاق …………………………………………………………………………………………

وظیفه در اخلاق شهودگرا……………………………………………………………………………….

شهودگرایی دیوید راس………………………………………………………………………………….

مبانی شهودگرایی راس …………………………………………………………………………………

 

ارزیابی نهایی شهودگرایی……………………………………………………………………………….

بخش سوم: نظریه امر الهی…………………………………………………………………………………………

ادله اشاعره……………………………………………………………………………………………………..

ارزیابی حسن و قبح شرعی……………………………………………………………………………..

 

فصل سوم: نظریه­های غایت گرا………………………………………………………………………..

بخش اول: خودگرائی…………………………………………………………………………………….

خودگروی روان­شناختی ………………………………………………………………………………..

بخش دوم: سودگرائی ……………………………………………………………………………………..

سودگرایی جرمی بنتام………………………………………………………………………………………

سودگرایی جی.ای. میل ……………………………………………………………………………………

تعریف خوبی از نظر میل…………………………………………………………………………………..

ارزیابی سودگرائی…………………………………………………………………………………………….

غایت­گروی و حسن و قبح ذاتی ……………………………………………………………………….

بخش سوم: غایت­گرایان مسلمان ………………………………………………………………………

تعریف مفاهیم اخلاقی ……………………………………………………………………………………

معیار فعل اخلاقی ………………………………………………………………………………………….

حسن و قبح ذاتی ………………………………………………………………………………………….

غایت اخلاق ………………………………………………………………………………………………….

نقش نیت و حسن فاعلی …………………………………………………………………………………

حسن و قبح عقلی …………………………………………………………………………………………..

ارزیابی غایت­گرایی اخلاقی آیت الله مصباح ………………………………………………………

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………..

اخلاق اسلامی؛ وظیفه­گرا یا غایت­گرا؟ ………………………………………………………………

منابع …………………………………………………………………………………………………………….

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:18:00 ق.ظ ]
دچار مسائل و مشکلاتی هستند که در اثر این مشکلات اهداف اولیه آنها مورد مخاطره قرار گرفته است. نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان داده اند که عوامل مربوط به شرایط ژئوتکنیکی بستر این گونه سازه ها بیشتر از سایر موارد نمود داشته و عدم توجه به آنها نه تنها باعث تخریب سازه ها و شیـب کنـاری کانال ها در سالهای اول  بهره برداری گردیده، بلــکه امر اصلاح و بازسازی را نیز، مشــکل و غیــر اقتصادی می نماید. نتیجه تحقیقات نشان داده است که طراحی ضعیف، عملیات نامناسب ساخت، کیفیت پایین مواد تشکیل دهنده، عملکرد و نگهداری ضعیف، شرایط بهره برداری، مسائل فرهنگی و اجتماعی و سر انجام عدم توجه به      ویژگی های ژئوتکنیکی خاک بستر کانال از مهمترین دلایل تخریب کانال ها می باشند. عدم توجه به   پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بستر و همچنین توجه نکردن به پارامترهای پایداری شیب کناری    سازه های انتقال آب همواره عواقب سنگینی را در پی داشته است، به عنوان مثال احداث کانال برروی خاک های مسئله دار بویژه خاک های متورم شونده، بدون در نظر گرفتن شرایط ژئوتکنیکی، منجر به تخریب شیب کناری کانال و در نتیجه آسیب دیدگی پوشش بتنی می شود. اجرای عملی مقطع طراحی شدۀ کانال در میدان، یک وظیفه چالش برانگیز می باشد، چراکه پایداری شیب کناری باید تضمین گردد. پایداری شیب کناری کانال به شدت وابسته به شرایط محلی خاک، مشخصات هندسی مقطع و شرایط بهره برداری از کانال می باشد. در بسیاری از مواقع، شیب کناری با در نظر گرفتن زاویه شیب آزاد خاک انتخاب می شود. این در صورتی است که در انتخاب شیب مناسب و پایدار کانال لازم است نقش عوامل متعدد یاد شده یعنی، هندسه مقطع و شرایط بهره برداری مورد توجه قرار گیرد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به محدودیت منابع آب کشور، هر اقدامی در خصوص استفاده بهینه از منابع آب موجود و جلوگیری از هدر رفت آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. طراحی شیب مناسب و پایدار با توجه به نوع و خواص خاک و در مرحله بعد تثبیت بدنه کانال های انتقال آب با پوشش بتنی غیر مسلح یکی از راهکارهای اصولی در کاهش نشت آب و افزایش راندمان انتقال آب می باشند. این نوع از کانال ها به علت تکنولوژی اجرایی نسبتاً ساده از مرسوم ترین گزینه ها جهت انتقال آب، برای مصارف گوناگون می باشند. گرچه از نظر هندسی مقطع عرضی کانالهای انتقال آب را می توان به شکلهای متفاوت نظیر؛ مستطیلی،  دایره ای، سهمی و ذوزنقه ای اجرا نمود، لیکن به لحاظ مسائل فنی و اجرائی در پروژه های عمرانی معمولاً از مقطع ذوزنقه ای استفاده می شود. همچنین تعیین شکل و ابعاد هندسی کانال ها اغلب بر اساس مسائل هیدرولیکی صورت گرفته و به پارامترهای ژئوتکنیکی بستر توجه چندانی صورت نمی گیرد. در حالیکه احداث کانال بر روی خاک های مسئله دار، بدون توجه به مسائل ژئوتکنیکی منجر به آسیب دیدگی شیب خاکریز و پوشش بتنی کانال ها شده و خسارات جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت. مطالعات و  بررسی های انجام شده در این خصوص نشان می دهند اغلب تخریب های صورت گرفته در اینگونه   سازه ها به دلیل عدم توجه کافی به مسائل و شرایط ژئوتکنیکی بستر است، رحیمی و عباسی (2008). لذا، بررسی مسائل ژئوتکنیکی مربوط به نوع خاک، جنس خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک، میزان تراکم خاک و نحوة خاکبرداری و خاکریزی، تعداد لایه های خاکریز، شیب خاکریز، ابعاد و مقطع کانال، سطح آب در کانال، سرعت تغییر سطح آب در کانال و از همه مهمتر ضریب ایمنی پایداری شیب جانبی به منظور کاهش آسیب های وارده بر کانال ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط مناسب ژئوتکنیکی بسترکانال ها و توجه به طراحی مناسب شیب جانبی خاکریز تا حدود زیادی تضمین کنندة افزایش عمر  بهره برداری اینگونه کانال ها می باشد. یکی از پدیده های رایج و اجتناب ناپذیر در شرایط  بهره برداری کانال ها، پدیده ی کاهش سریع سطح آب می باشد. نیروی زیر فشـــار وارد بر کف کانال در حالت کاهش سریع سطح آب و یا اعمـــــال نیروی وزن آب در حالت پر باعث ایجاد تغییر شکل های خمشی در پوشش می شود. حالت کاهش سریع، که بصورت یک سطح آب نسبتاً بالا در زمان سیلاب نمایان شده و در زمان کوتاهی هم از بین می رود، یکی از شدیدترین شرایط بارگذاری است که می تواند به خاکریز کانال های انتقال آب وارد شود. طی این شرایط، فشار آب حفره ای موجود در خاک دیواره های کانال زمان کافی برای محو شدن ندارد، بنابراین منجر به افزایش لنگرهای خمشی و شکستگی های کم عمق و یا عمیق در شیب خواهد شد. بار آبی موجود در کانال ها یکی از عوامل مقاوم در برابر لغزش شیب می باشد، کاهش سریع ارتفاع آب و در نتیجة آن کاهش بار آبی باعث بالا رفتن فشار آب حفره ای در خاک اشباع زیرین شده که این امر باعث کاهش مقاومت برشی خاک و وقوع شکست در شیب می شود. علی رغم مطالعات صورت گرفته روی این مسأله بدلیل پیچیدگی های رفتاری خاک و مسائل اندر کنشی، همچنان ابهاماتی در خصوص تحلیل این سازها وجود دارد. با عنایت به موارد عنوان شده، اهمیت مطالعه و تحقیق بر روی این موضوع بیش از پیش نمایان می شود.

 

1-3- فرضیه تحقیق:
یکی از علت های اصلی خرابی کانال ها، عدم طراحی مناسب پایداری شیب می باشد، به این صورت که شیب پایدار در یک خاک با توجه به پارامترهای طراحی کانال و همچنین شرایط ساخت و      بهره برداری ممکن است متفاوت باشد. بنابراین تعیین یک هندسه دقیق در مورد بدنه کانال برای پایداری آن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این پروژه فرضیه های زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند:

الف) هندسه مقطع عرضی کانال در پایداری شیب جانبی آن تأثیر گذار است.

ب) شیب پایدار کانال در خاک های مختلف متفاوت می باشد.

ج) شرایط بهره برداری در پایداری شیب مؤثر می باشد.

1-4- اهداف تحقیق:
در تحقیق حاضر با بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب، مدلسازی دوبعدی انجام شده و اقدام به ارائه یکسری ضوابط فنی جهت کم کردن اثرات نامطلوب کاهش سریع آب بر پایداری شیب جانبی خاکریز خواهد شد.

2-1- مقدمه:
در صورتی که سطح زمین بصورت شیبدار، تحت زاویه ای با افق قرار گرفته باشد، تشکیل یک سطح شیبدار را می دهد که ممکن است به یکی از سه حالت شیب های طبیعی زمین، شیب های که به وسیله خاکبرداری ها بوجود می آیند و شیب های که توسط خاکریزها بوجود می آیند باشد. در خیلی از حالات لازم می شود ایمنی یک شیب طبیعی یا مصنوعی، که ممکن است در اثر گودبرداری یا خاکریزی ایجاد شده باشد توسط مهندسین کنترل گردد. در این کنترل می باید تنش های برشی ایجاد شده در امتداد بحرانی ترین و محتمل ترین سطح لغزشی محاسبه شده و با مقاومت برشی خاک مقایسه گردد. به

 

چنین فرایندی تحلیل پایداری شیب اطلاق می گردد.

شکل (2-1): لغزش شیروانی خاک[1]

 

همانطور که در شکل (2-1) نشان داده شده است، در این شیب خاکی یکی از مولفه های وزن تمایل به حرکت دادن توده خاک به سمت پایین دارد. وقتی این مولفه به قدر کافی بزرگ باشد لغزش شیب خاک رخ می دهد. از دیدگاه ایستایی، لغزش وقتی رخ می دهد که نیروهای رانش ناشی از مولفه وزن، بر نیروهای مقاوم ناشی از مقاومت برشی خاک در سطح لغزش غلبه نمایند. لغزش سطح شیبدار مخصوصاً اگر بالای سطح آن ساختمان و یا تأسیساتی بنا شده باشد و یا لغزش شیب ها در سدهای خاکی و سازه های انتقال آب از جمله کانال های آب، خسارت جبران ناپذیری را بوجود می آورد. به همین دلیل این سطوح باید طوری طراحی شوند که با رعایت کامل اصول از نقطه نظر اقتصادی، دارای ضریب اطمینان کافی و مطمئن و همچنین پایدار باشد. در این سطوح نیرو های ثقلی و تراوش، عامل اصلی برهم زننده پایداری شیب ها، اعم از طبیعی یا غیر آن می باشد. به طور کلی، می توان علت اصلی شکست سطوح شیبدار را بیشتر شدن تنش برشی از مقاومت برشی در سطح شکست دانست و بنابراین محاسبات پایداری سطوح شیبدار، در حقیقت مقایسه نیروهایی که باعث گسیختگی می شوند با نیروهای که از گسیختگی جلوگیری می کنند در سطح شکست می باشد. نیروهای که در محاسبات مربوط به پایداری سطوح شیبدار در نظر گرفته می شوند، عبارتند از:

الف) نیروهای مخرب:

به مجموع نیروهای که باعث لغزش سطوح شیبدار می شوند، نیروهای مخرب می گویند. یکی از مهمترین این نیروها، وزن توده خاک بالای سطح شکست می باشد. ممکن است ترکیبی از چند عامل باعث لغزش شود. برخی از این عوامل عبارتند از:

*- افزایش بار خارجی روی سطح شیبدار نظیر ساختمان، آب و….

*- افزایش وزن واحد حجم خاک در اثر ازدیاد درصد رطوبت

*- خاکبرداری در قسمتی از سطح شیبدار

*- ایجاد تونلی توسط زه آب

*- ضربه نظیر انفجار و یا زلزله

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:17:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

دفاع های نابالغ//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی
 
دفاع های نابالغ

1- برون‌ریزی: تخلیه یک تکانه با آرزوی ناهشیار به شکل عمل به منظور گریز از آگاهی عاطفه‌ی همراه آن تکانه بصورت ناگهانی و انفجاری بسوی عمل جهت داده می‌شود. در این حالت خیال پردازی‌های ناهشیار، به شکل تکانشی در رفتار تجلی می‌یابند و بدین ترتیب تکانه بازداری نشده، بلکه ارضا می‌شود. به عبارت دیگر خود به خاطر رهاشدن از تنش ایجاد شده در پی افکار و احساس‌های به تعویق افتاده به تکانه تسلیم می‌شود (سادوک و سادوک، 1390).

2- وقفه: بازداری موقت و گذرا در تفکر. این دفاع ممکن است عواطف و تکانه‌ها را نیز شامل شود و شبیه سرکوبی است. با این تفاوت که وقفه در افکار و احساسات تنش ایجاد می‌کند (قربانی‌نیا، 1382).

3- خودبیمار پنداری: تبدیل ملامت و سرزنش ناشی از داغدیدگی و تنهایی، و یا تکانه‌های غیرقابل پذیرش پرخاشگری، به سرزنش خود و شکایت‌های جسمانی همچون درد، ضعف اعصاب و ناراحتی‌های جسمانی. در این دفاع، در یک بیماری با هدف و پس‌روی یا فرار اغراق می‌شود. در خود بیمارپنداری از مسئولیت اجتناب می‌شود احساس گناه مهار می‌گردد و تکانه‌های غریزی از خود رانده می‌شوند (سادوک و سادوک، 1390).

4- درون فکنی: درونی‌سازی یک موضوع بیرونی، در کنار اهمیت درون فکنی برای تحول، به شکل یک دفاع نیز ظاهر می‌شود. در حالت دفاعی تمایز بین فرد و موضوع از بین می‌رود. درون فکنی موضوع عشق برای مثال درد ناشی از جدایی و خطر جدایی را مهار می‌کند. درون فکنی یک موضوع تهدیدآمیز سبب کاهش اضطراب می‌شود. زیرا خطر ناشی از پرخاشگری را درونی و تحت کنترل قرار می‌دهد. همسان‌سازی با پرخاشگری مثال بارزی از این پدیده است (قربانی‌نیا، 1382).

5- رفتار پرخاشگرانه فعل‌پذیر: ابراز غیرمستقیم به پرخاشگری به دیگران ازطریق ا نفعال، خودآزاری و آسیب به خود. تجلی‌های این دفاع عبارت است از: شکست خوردن، طفره رفتن، بیمار شدن، و بطور کلی اعمالی که بیشتر به دیگران آسیب می‌زند تا خود فرد (قربانی‌نیا، 1382).

6- فرافکنی: اسناد نادرست و یا درک نادرست انگیزه‌ها، احساسات و افکار دیگران در سطحی بالاتر از فرافکنی نارسیستیک، مواردی همچون پیش‌داوری، طرد یک رابطه صمیمی به سبب حساسیت بیش از حد، یک خطر و یا حساسیت زیاد به بی‌عدالتی، در مقوله این سطح از فرافکنی قرار می‌گیرند (سادوک و سادوک، 1390).

7- واپس‌روی: تلاش برای بازگشت به افکار، احساسات و واکنش‌های هیجانی مربوط به سطوح فروتر

 

تحول به منظور گریز از تنش و تعارض که فرد در سطح تحولی حاضر با آن روبروست (قربانی‌نیا، 1382).

8- خیالبافی: استفاده از تخیل برای ارضای خیالی امیال ناکام شده و حل مشکلات در این دفاع از روابط بین شخصی صمیمی پرهیز و دیگران از خود رانده می‌شوند (قربانی‌نیا، 1382).

9- بدنی‌سازی: تبدیل شدن پدیده‌های روان‌شناختی به نشانه‌های جسمانی و گرایش به واکنش براساس تظاهرات جسمانی به جای واکنش روانی. در بدنی‌سازی‌زدایی، افکار و عواطف جایگزین پاسخ‌های بدنی کودکانه می‌شود. در بدنی‌سازی مجدد، و پس‌روی به حالت‌های جسمانی ابتدایی در هنگام رویارویی با تعارضات حل نشده مشاهده می‌شود (قربانی‌نیا، 1382).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره وایبر/: نظریه ساخت‌یابی شبکه اجتماعی
 
حمایت‌های اجتماعی انواع متفاوتی دارند که عبارتنداز: حمایت مصاحبتی، حمایت عاطفی، حمایت خدماتی، حمایت مالی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مشورتی (ولمن،1992: 210). فیشر نیز بر سه نوع حمایت تاکید می‌کند که عبارتند از: حمایت مشورتی، حمایت مصاحبتی و حمایت عملی (فیشر،1982: 128 به نقل از باستانی، 2001).

در مطالعه حمایت اجتماعی، عوامل موثر بر انواع حمایت‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است که نتایج حاکی از آن است که انواع حمایت‌های فراهم شده، بیشتر تحت تاثیر خصوصیات روابط هستند تا ویژگی‌های فردی، به عبارت دیگر، ویژگی‌های شبکه مهم‌تر از ویژگی‌های فردی می‌باشند. براین اساس، اندازه شبکه، ترکیب، تراکم و دیگر خصوصیات شبکه در ابعاد ساختی و تعاملی، بر میزان و نوع حمایت دریافتی تاثیر می‌گذارند (ولمن، 1999: 25_24).

2-1-4-2- نظریه ساخت‌یابی
نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، به نوعی تلفیق بین تعامل‌گرایی و ساختار‌گرایی است. گیدنز برای تلفیق ساختار و کنش، مفهوم ساخت‌یابی را وضع کرده است. هدف گیدنز، تلفیق و سازگاری بین ساختار نهادی و عاملیت فردی در قالب یک الگوی ترکیبی نظریه اجتماعی است. او استدلال می‌کند که کنش‌های روز مره مانند خریدکردن، به مدرسه رفتن و غیره هم تولید (زاییده ) و هم باز تولید (زاینده) ساختارهای اجتماعی است.

طبق نظریه ساخت‌یابی، عامل انسانی و ساخت در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند: تکرار رفتارهای افراد، ساختارها را باز تولید می‌کند و به واسطه همین باز تولید ساختارها از سوی کنش انسانی، ساختارها برای کنش انسان‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند. ساختار اجتماعی عمدتا ناشی از فعالیت‌های روزمره افراد و تبعیت از قاعده است و ساختار به آن قواعدی بر می‌گردد که در چنین کنشی نهفته است (کرایب، 1388:144). به بیان دیگر، این انسان‌ها هستند که ساختارها را می‌سازند، ولی این کار را تحت شرایط انتخابی‌شان انجام نمی‌دهند، بلکه این تولید و باز تولید ساختار را تحت شرایط و موقعیت‌هایی که مستقیما با آن روبه رو می‌شوند و از گذشته به آنها منتقل شده است، انجام می‌دهند. به این ترتیب گیدنز بر فراگردی دیالکتیکی تاکید می‌کند که طی آن ساختار و آگاهی ساخته می‌شود. به همین دلیل است که وی رابطه عاملیت و ساختار را به صورت فراگردی پویا و تاریخی در نظر می‌گیرد (ریتزر، 1388:702).

گیدنز، حیات اجتماعی را نه مجموعه‌ای از کنش‌های فردی و نه مجموعه‌ای از ساختارهای اجتماعی، بلکه به مثابه فرایندی تعریف می‌کند که مفهوم کلیدی آن، عمل اجتماعی است و دارای دو جنبه «عاملیت» و «ساخت» است. به عبارتی، ساختارهای اجتماعی هم واسطه کنش‌اند یا کنش را ممکن می‌سازند، و هم خود به وسیله کنش اجتماعی باز تولید می‌شوند (سیدمن، 1388:191).

نقطه تمرکز نظریه ساخت‌یابی، بر مفهوم جدایی زمان از مکان است. گیدنز چنین فرض می‌کند که

 

تغییرات ساختاری در قدرت به واسطه سطوح چندگانه جهانی شدن مانند مبادله پولی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و دموکراسی سیاسی گسترده، باعث تغییر و دگرگونی حس ما از زمان و مکان شده است. درجوامع پیشامدرن، زمان و مکان یکنواخت و هم بسته بود، به این معنی که مردم به تعامل در مجاورت یکدیگر تمایل داشتند: اما یکی از پیامدهای مهم مدرنیته این است که ظرفیت ما برای زندگی و کار در گستره زمان و مکان به صورت مجزا از یکدیگر، گسترش یافته است.

به نظر گیدنز، کنش‌های روزمره به وسیله خود کنش‌گران به لحاظ ساختاری مقید می‌شود و تکنولوژیهای رسانه‌ای نیز در این امر دخیل هستند. در فرآیند امتداد زمان و مکان، تجربیات رسانه‌ای شده، قادر به وادار کردن رویدادهای متفاوت به درون آگاهی روزمره است که می‌تواند به احساس عدم امنیت و واژگونی واقعیت منجر شود. برای وی، تجربیات رسانه‌ای شده، شرط بیرونی کنش است که به ما اطلاعاتی درباره دیگران می‌دهد و روایتی را که ما درباره دیگران داریم، تغییر می‌دهد (لفی،2007: 97_96).

بر اساس نظریه ساخت‌یابی گیدنز می‌توان استنباط کرد که شبکه‌های اجتماعی مجازی محصول و مخلوق کنش معنادار آدمیان است و افراد چنین محیطی را خلق کرده‌اند، اما این محیط پس از شکل گرفتن، محدودیت‌هایی را بر عاملان اعمال می‌کند. ساختار شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر اساس باز تولید یا تکرار همان رفتار مداوم آدم‌ها دوام می‌یابد. افراد در رویارویی با شبکه‌های اجتماعی مجازی بر خلاف سایر رسانه‌های متعارف، صرفا در رده تولید کننده یا مصرف کننده قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند در صورت تمایل به طور همزمان این دو نقش را داشته باشند و در آن به تولید و باز تولید بپردازند، اما افراد در برخورد با این ساختار، میزان فعالیت و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ق.ظ ]
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق.. 4

الف-بیان مساله. 5

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

ج-اهداف تحقیق.. 7

د-سوالات تحقیق.. 7

ه-فرضیات تحقیق.. 8

و-سوابق تحقیق.. 8

ز-روش تحقیق.. 8

ق-ساماندهی مطالب… 9

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 10

مبحث اول-مفهوم مسوولیت… 11

گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغت… 11

گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح.. 11

مبحث دوم-انواع مسوولیت… 11

گفتار اول-مسوولیت مدنی.. 12

گفتار دوم-مسوولیت کیفری.. 13

مبحث سوم-مفهوم سبب… 13

گفتار اول-مفهوم سبب در لغت… 13

گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح.. 14

مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25

گفتار اول-مفهوم زیان در لغت… 25

گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح.. 25

فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق.. 27

مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28

گفتار اول: اسباب عرضی.. 28

گفتار دوم: نظریه تساوی.. 28

گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29

گفتار چهارم: اسباب طولی.. 41

مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی.. 41

گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41

گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42

گفتار سوم-نظریه سبب متعارف… 43

گفتار چهارم: اسباب اجمالی.. 44

مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس… 44

گفتار اول-سبب مجمل.. 44

گفتار دوم- سبب ناشناس… 45

مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45

گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48

گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52

بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52

بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54

بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56

بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58

فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59

مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60

گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60

گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی.. 65

گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67

گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70

گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72

مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75

گفتار اول: تخییر قاضی.. 75

گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75

گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76

گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79

منابع و مآخذ. 82

Abstract. 89

 


  چکیده
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

 

مقدمه
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.

در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.

به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد

 

مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟

ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق
 

الف-بیان مساله
برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.

(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­ کند در این مثال حجم مسئله­ اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.

لذا مسئله­ اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطة سببیت فراهم شود. در بحث رابطة سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یك سبب و خسارت بر قرار است كه این ساده‌ترین صورت یك دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی كه در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترك Contributory negligence)))) نامیده می‌شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است كه اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشاركت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوق‌دانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حكم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر كدام و نیز درجه تقصیر هر یك از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد كه هر كدام حكمی متفاوت را بیان می كند، اما در بررسی موضوع، نظریه كلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است كه در ماده 365 قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوة مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترك مصوب 1945 و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشاركت در ایراد زیان مصوب 1978 و رویه قضایی انگلستان می‌توان نتیجه گرفت كه در حال حاضر دو معیار كلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر كه قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یك از اسباب را بر مبنایی كه عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می كند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درمورد نقش پلیس:پلیس در جرائم غیرمشهود
 
اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود  

بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا :» ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند… «اما در پلیس و کلانتری مرسوم این است که در صورت اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، در صورتی که شاکی اعلام کرده باشد، شاکی را به نزد مقام قضایی راهنمایی و دلالت می کنندکه مرجوعه بیاورد؛ یعنی با مراجعه به مقام قضایی،دستور بررسی و تحقیق را که خطاب به ضابطان دادگستری (کلانتری ها و پاسگاهها)است، اخذ کرده و به پلیس مراجعه کنند.

برخی معتقدند این اقدام پلیس برخلاف مفاد ماده 18قانون مذکور است و آن ها وظیفه دارند، مراتب شکایت و جرم غیرمشهود را خود به اطلاع مقام قضایی رسانده و دستور اقدام بگیرند. بنابراین، این اقدام پلیس نوعی راحت طلبی بوده وبر خلاف سیاست حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم است.در مقابل، برخی دیگرمعتقدند که با توجه به واقعیت های عینی و شرایط موجود کلانتری ها، از جمله تراکم حجم کاری، این اقدام پلیس به نفع بزه دیده است، چراکه اگراخذ مجوز قضایی را برعهده خود او یا بستگانش بگذارند، کارها سریع تر پیش رفته و تحقیقات مقدماتی باسرعت بیشتری آغاز می شود.

البته در رسیدگی به جرائم غیرمشهود، دو حالت متصور است:  اول این که علائم وامارات وقوع جرم موثق بوده و یا اطلاعات پلیس از منابع موثق اخذ شده باشد که در این صورت بر اساس ماده 18قانون مذکور، پلیس موظف است مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند.

حالت دوم این که در جرم غیرمشهود، علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات پلیس ازمنابع موثق نباشد،که در این صورت بر اساس ماده 22ق.آ.د.د.ع.ا ،[1] پلیس باید قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی راداشته باشد، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع بدهد.

 

بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم

حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم برای کشف جرم و حمایت از بزه دیده فوق العاده مهم است.اقدامات صحیح و به موقع پلیس در حفظ صحنه جرم و آثار و دلایل آن می تواند تأثیر فراوانی در کاهش آسیب های ناشی از جرم، حمایت از بزه دیده و استیفای حقوق بزه دیده بر جای بگذارد و به عکس، اقدامات نادرست می تواند آسیب دیدگی بزه دیده را تشدید کرده و وضعیت او را بدتر کند.معمولاً در جرائم مشهود، جرم کشف شده و لازم است کلیه دلایل و مدارک و آلات و ادوات جرم به صورت صحیح جمع آوری شده و مراتب دقیقاً

 

در صورت مجلس قید شود.همچنین هر اقدام ضروری دیگری که ممکن است در دادرسی و محاکمه مفید واقع شود، باید توسط پلیس انجام گیرد. اما در جرائم غیرمشهود، اقدامات پلیس به دستور مقام قضایی محدود است.در این نوع جرائم، پلیس باید بر حسب دستور مقام قضایی، اقدامات خود را انجام دهد.این در حالی است که مقام قضایی گاهی صلاح می داند که خود تمامی اقدامات مربوط به تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک را انجام دهد یا فقط بخشی از آن را به پلیس واگذار کند.به منظور سرعت بخشیدن به حضور پلیس در صحنه جرم، برخی از کارشناسان انتظامی و بزه دیدگان پیشنهاد کرده اند که درصورت امکان، اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام می شوند، به جای خودرو از موتورسیکلت استفاده کنند تا در شهرهای بزرگ در شلوغی خیابان ها گرفتار نشوند.

1 ماده 22  ق.آ.د.د.ع.ا :    »هرگاه علایم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد ، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون ای نکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند. «.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:13:00 ق.ظ ]
 
استادان داور:
دکتر غلامرضا ملکشاهی
دکتر عامر نیکپور
 
تیرماه 1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

توسعه فیزیکی و رشد شهرهای ایران تا چند دهه­ی پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله­ای که در برابر توسعه شهری قرار می­گیرد، مکان استقرار آنهاست. اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده­های طبیعی در مکان­گزینی، حوزه نفوذ، پراکندگی، توسعه فیزیکی و امثال آن اثر قاطعی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اکولوژیکی در مکان یابی توسعه شهری، مکان­گزینی شهر نورآباد براساس مدل اکولوژیکی و همچنین مکان­یابی توسعه آتی این شهر است. روش تحقیق، تحلیلی – توصیفی است که با بهره گرفتن از نرم افزار Arc GIS   9.3 و منطق بولین، مدل اکولوژیکی معیار­های اکولوژیکی توسعه شهری برای شهر نورآباد ممسنی شده است. نتایج تحلیل مکان­گزینی شهر نورآباد در مقایسه با عوامل اکولوژیکی توسعه شهری نشان داد که ارتفاع، بارش و دما مناسب­ترین، شیب، جهت دامنه و خاک نامناسب­ترین عوامل اکولوژیکی در مکان­گزینی شهر نورآباد ممسنی بوده است. در مرحله بعد نتایج مکان­یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر نشان داد که عامل فاصله تا مسیل با 98/89 درصد مناسب­ترین و جهت دامنه با 34/12 درصد نامناسب ترین عامل اکولوژیکی در مکان­یابی بهینه بوده است. به منظور اجرای مدل، ابتدا لایه­های هر یک از عوامل به صورت زمین مرجع در محیطGIS تهیه شدند. سپس این لایه­ها برای اجرای مدل به فرمت شبکه­­ای تبدیل شدند. در این راستا لایه­های ارتفاع، شیب، جهت دامنه، زمین شناسی، دما، بارش، فاصله تا مسیل، خاک شناسی، پوشش و کاربری اراضی و فاصله تا محدوده شهر تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ملاحظه­ی نقشه­های حاصل از ترکیب لایه­ها نشان داد که که از محدوده مورد مطالعه برای توسعه آتی، تنها 185 هکتار که معادل 07/1 درصد از سطح کل منطقه است، برای توسعه آتی شهری مناسب می باشد و 93/98 درصد دارای شرایط مناسبی برای توسعه نیست. از نظر جهت­های توسعه، نواحی غرب و شمال مکان­های مطلوب برای توسعه آتی است، تنها 9 هکتار از سطح شهر نورآباد که معادل20/1 درصد می باشد، مناسب و براساس مدل اکولوژیکی مکان­گزینی شده است و 80/98 درصد از سطح شهر نامناسب است.

 

 

 

کلید واژه­ها: توسعه فیزیكی، شهر، عوامل اکولوژیکی، نورآباد ممسنی، منطق بولین،GIS.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان 

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                         صفحه

 

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………14

 

1-2). تعریف موضوع………………………………………………………………………………………………………………………..15

 

1-3). اهمیت وارزش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………16

 

1-4). پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..17

 

1-5). اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..20

 

1-6). سوالات و فرضیه­ های تحقیق…………………………………………………………………………………………………21

 

1-7). روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..21

 

1-7-1). مدل منطق بولین یا منطق صفر و یک……………………………………………………………………………..22

 

1-8). مشکلات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………23

فصل دوم: : مبانی نظری

 

2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

 

2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. …………………………………………………………………………………………..25

 

2-2-1). شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………25

 

2-2-2). برنامه­یزی………………………………………………………………………………………………………………………….26

 

2-2-3). برنامه ­ریزی شهری……………………………………………………………………………………………………………..27

 

2-2-4). کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………………………….27

 

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………………………………………………….28

 

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………..28

 

2-2-7). فضای شهری……………………………………………………………………………………………………………………..29

 

2-2-8). بافت………………………………………………………………………………………………………………………………….29

 

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی

 

شهر……………………………………………………………………..30

 

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………………………………………..31

 

2-2-11). نظریه­ های هسته­های متعدد شهر یا شهر چند هسته­ای………………………………………………..31

 

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز…………………………………………………………………………………….32

 

2-2-13). نظریه ساخت ستاره­ای شکل…………………………………………………………………………………………..32

 

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر………………………………………………………………………………33

 

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-3). متغیرهای موثر در مکان­یابی توسعه­ی فیزیکی شهرها………………………………………………………..33

2-3-1). مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………………………34

2-34). جنس خاک…………………………………………………………………………………………………………………………34

2-3-5). قابلیت خاک. ………………………………………………………………………………………………………………….35

 

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………35

 

2-3-7). باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

 

2-3-8). آب­های زیر­زمینی……………………………………………………………………………………………………………..36

 

2-3-9). ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………36

 

2-3-10). رعایت حریم گسل………………………………………………………………………………………………………….36

 

2-3-11). جهت­های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………….36

 

2-3-12). حریم رودخانه­ها……………………………………………………………………………………………………………..37

فصل سوم: معرفی منطقه­ی مورد مطالعه

 

3-1).مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

 

3-2). ویژگی­های جغرافیایی-طبیعی منطقه…………………………………………………………………………………..40

 

3-3). وضعیت توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………..41

 

3-4). وضعیت شیب منطقه……………………………………………………………………………………………………………42

 

3-5). جهت دامنه…………………………………………………………………………………………………………………………….42

 

3-6). ویژگی­های زمین­ساختی و تکتونیکی محدودۀ مورد مطالعه…………………………………………………45

 

3-6-1). زمین­شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..46

 

3-7). ویژگی­های آب و هوایی شهر نورآباد……………………………………………………………………………………..47

 

3-7-1). تابش آفتاب…………………………………………………………………………………………………………………47

 

3-7-2). میزان دما و رژیم حرارتی…………………………………………………………………………………………….48

 

3-7-3). پراکندگی بارش در شهر نورآباد ………………………………………………………………………………….49

 

3-7-4). باد ……………………………………………………………………………………………………………………………….49

 

3-8). وضعیت هیدرولوژی منطقه………………………………………………………………………………………………..50

 

3-8-1). .منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………………51

 

3-8-2 ). منابع آب­های زیرزمینی………………………………………………………………………………………………..51

 

3-9). خاکشناسی منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………52

 

3-10). خصوصیات زلزله­خیزی محدودۀ مورد مطالعه……………………………………………………………………54

 

3-11) مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………..54

 

3-11-1) وجه تسمیه ……………………………………………………………………………………………………………………..54

 

3-12). مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………54

 

3-12-1). مرحله اول توسعه شهر نورآباد………………………………………………………………………………………..54

 

3-12-2). مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………56

 

3-12-3). مرحله سوم توسعه شهر بعد از انقلاب تا سال1365……………………………………………………..57

 

3-12-4). مرحله چهارم توسعه شهر از دهه 1365 به بعد. ………………………………………………………….58

 

3-13). تغییر و تحولات جمعیت شهر……………………………………………………………………………………………..59

 

3-13-1). تراکم خالص و ناخالص جمعیت شهر نورآباد…………………………………………………………………60

 

3-13-2). بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت در شهر نورآباد…………………………………………………………..60

 

3-14). اقتصاد شهر………………………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجه­گیری

 

4-1). مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….64

 

4-2). بررسی وضعیت تناسب عوامل اکولوژیکی منطقه………………………………………………………………64

 

4-2-1).  وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………………………………………………..62

 

4-2-2).  وضعیت تناسب شیب منطقه……………………………………………………………………………………………65

 

4-2-3).  وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………………………………………………………………….66

 

4-2-4).  وضعیت تناسب زمین­شناسی منطقه………………………………………………………………………………..67

 

4-2-5). وضعیت تناسب بارش منطقه…………………………………………………………………………………………….69

 

4-2-6). وضعیت تناسب دما منطقه………………………………………………………………………………………………..70

 

4-2-7).  وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه……………………………………………………………………………71

 

4-2-8). وضعیت تناسب خاک منطقه. …………………………………………………………………………………………..72

 

4-2-9). وضعیت تناسب پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه…. ……………………………………………..73

 

4-2-10). وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر…………………………………………………………………………..75

 

4-2-11). ترکیب کلیه لایه­های عوامل اکولوژیکی منطقه. ……………………………………………………………76

 

4-3). مکان­گزینی شهر نورآباد(براساس با مدل اکولوژیکی). …………………………………………………………77

 

4-4). مکان­یابی بهینه­ توسعه آتی شهر نورآباد براساس عوامل اکولوژیکی………………………………….84

 

4-5). پیامدهای توسعه فیزیكی شهر نورآباد ………………………………………………………………………………….91

 

4-5-1). آلودگی آب. ………………………………………………………………………………………………………………………92

 

4-5-2). تخریب اراضی كشاورزی………………………………………………………………………………………………….92

 

4-6). نتیجه­گیری. …………………………………………………………………………………………………………………………..93

 

4-7). آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………97

 

4-8). ارائه پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………..98

 

منابع ومآخذ.. ………………………………………………………………………………………………………………………………….99

فهرست جداول

 

جدول 2-1): معیارهای مدل اکولوژیکی توسعه شهری ایران. ………………………………………………………..37

 

جدول 3-1 ): تراکم خالص و ناخالص شهر نورآباد طی سال­های 1385-1345. ………………………….60

 

جدول3-2: وضعیت شاغلین شهر نورآباد ممسنی طی سال­های 1385- 1345……………………………61

 

جدول 4-1): وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه………………………………………………………………65

 

جدول 4-2): وضعیت تناسب شیب منطقه. ………………………………………………………………………………….66

 

جدول 4-3): وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………………………………………………………….67

 

جدول 4-4: وضعیت  تناسب زمین شناسی منطقه ………………………………………………………………………68

 

جدول 4-5: وضعیت  تناسب بارش منطقه……………………………………………………………………………………69

 

جدول 4-6: وضعیت تناسب دما منطقه…………………………………………………………………………………………..70

 

جدول 4-7: وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه ……………………………………………………………………..71

 

جدول 4-8: وضعیت تناسب خاک منطقه………………………………………………………………………………………73

 

جدول 4-9: وضعیت تناسب پوشش و کاربری اراضی منطقه……………………………………………………….74

 

جدول 4-10: وضعیت تناسب فاصله از شهر…………………………………………………………………………………..76

 

 جدول 4-11: تعیین مناطق بهینه برای توسعه شهری………………………………………………………………….77

 

نقشه4-12: بررسی تناسب عوامل اکولوژیکی در مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد…………………….79

 

جدول 4-13: مکان­گزینی شهر نورآباد براساس با مدل اکولوژیکی………………………………………………..86

 

 

 

 

 

فهرست اشکال(نمودارها)

 

نمودار 3-1 : روند تغییرات جمعیت شهر نورآباد طی سال­های 1385-1345………………………………..59

 

نمودار 3-2 : تراکم خالص و ناخالص شهر نورآباد طی سال­های 1385-1345……………………………..60

 

نمودار 3- 3: بررسی نقش اقتصادی شهر بر مبنای روش بوژوگارنیه………………………………………………62

فهرست اشکال( نقشه­ها)

 

نقشه 3- 1: موقعیت جغرافیایی شهر نورآباد ممسنی………………………………………………………………………40

 

نقشه3-2: ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………………………………………………………………………41

 

نقشه3-3: شیب منطقه……………………………………………………………………………………………………………………42

 

نقشه3-4: جهت دامنه منطقه………………………………………………………………………………………………………….45

 

نقشه3-5: زمین شناسی منطقه……………………………………………………………………………………………………….46

 

نقشه3-6: دما منطقه………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

نقشه 3-7: بارش منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..49

 

نقشه 3-8: فاصله از رودخانه و مسیل……………………………………………………………………………………………..50

 

نقشه 3-9: خاکشناسی منطقه………………………………………………………………………………………………………….52

 

نقشه  3-10: توسعه ادواری نورآباد………………………………………………………………………………………………….55

 

نقشه 4-1:  بررسی وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری…….65

 

نقشه4-2: بررسی وضعیت تناسب شیب منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری……………………………..66

 

نقشه 4-3:  بررسی وضعیت تناسب جهت دامنه منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری……………….67

 

نقشه 4-4:  بررسی وضعیت تناسب زمین­شناسی منطقه برای مکان­یابی توسعه شهر………………….68

 

نقشه4-5: بررسی وضعیت تناسب بارش منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری……………………………..69

 

نقشه 4-6:  بررسی وضعیت تناسب دما منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری……………………………..70

..

نقشه 4-7: بررسی وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری……………72

 

نقشه 4-8: بررسی وضعیت تناسب خاک منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری…………………………….73

 

نقشه 4-9:  بررسی وضعیت تناسب پوشش و کاربری منطقه برای مکان­یابی توسعه شهری…………75

 

نقشه 4-10: وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر برای مکان­یابی توسعه شهری……………………..76

 

نقشه4-11: تعیین مکان بهینه برای توسعه فیزیکی و اسکان جمعیت آتی شهر نورآباد……………….77

 

نقشه4-12:  تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل ارتفاع  …………………………………………….79

 

نقشه 4-13: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل شیب…………………………………………………80

 

نقشه 4-14: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل جهت دامنه……………………………………..80.

 

نقشه 4-15: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل زمین شناسی…………………………………..81

 

نقشه 4-16: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل بارش………………………………………………..81

 

نقشه 4-17: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل دما. …………………………………………………82

 

نقشه 4-18: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل  فاصله تا مسیل……………………………….82

 

نقشه 4-19: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل خاک…………………………………………………83

 

نقشه 4-20: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل پوشش و کاربری اراضی…………………..83

 

نقشه 4-21: تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس کلیه عوامل اکولوژیکی……………………………….84

نقشه4-22: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل ارتفاع……………………………………………86

نقشه4-23: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل شیب……………………………………………87

نقشه4-24: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل جهت دامنه………………………………..87

 

نقشه4-25 : مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل زمین­شناسی……………………………..88

 

نقشه 4-26: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل بارش………………………………………88

 

نقشه 4-27: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل دما. …………………………………………89

 

نقشه 4-28: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل فاصله تا مسیل…………………………89

 

نقشه 4-29: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل خاک………………………………………….90

 

نقشه 4-30: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل پوشش و کاربری اراضی…………….90

 

نقشه 4-31: مکان­یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به کلیه عوامل اکولوژیکی………………………91

مقدمه

شهرنشینی و توسعه فضایی- کالبدی متاثر از توزیع فضایی جمعیت٬ انواع عوامل طبیعی (اقلیم٬ خاک٬ ژئومورفولوژی و….) و انسانی ( جمعیت٬ اقتصاد٬ فرهنگ٬ سیاست و….) در عرصه زندگی بشری به عنوان ویژگیهای جهانی از قرن 18 میلادی٬ روند تکاملی را طی کرده و در قرن 20 شدت یافت٬ در قرن 21 میلادی نیز شاهد شهرنشینی گسترده با بیش از 62 درصد خواهیم بود (باستیه٬ 1377 :239 ). تراکم بیش از اندازه جمعیت، تمرکز فعالیت­ها وفراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون­های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی را در پی داشته است. هر چند توسعه شهر در کشورهای صنعتی در قرون گذشته به آرامی صورت گرفته است اما در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است وشهرهای کشورهای در حال توسعه با شتاب و سرعت بیشتری از شهرهای ممالک صنعتی توسعه می­یابند (شکویی ٬ 1365 :176 ). لذا مطالعه اینگونه مسائل و آگاهی از کم و کیف آنها یکی از مهمترین وظائف برنامه­ریزان شهری می­باشد. لازم به ذکر است که در دهه­های اخیر شهرهای ما (بخصوص شهرهای بزرگ) به خوبی گسترش یافته­اند. این گسترش کالبدی یا انفجار کالبدی در بسیاری از موارد بیش از انفجار جمعیت بوده است. یعنی نسبت افزایش سطح بیش از افزایش جمعیت می­باشد. در وهله اول این گسترش به نظر منطقی و طبیعی می­آید چون با رسیدن جمعیت به آستانه­های جدید تاسیسات و تسهیلات مورد نیاز و تقاضای جامعه شهری تامین می­باشد که تناسب ساده با افزایش جمعیت ندارد ولی میتواند دامنه­ای بس وسیع­تر از آستانه موجود را پاسخگو باشد (فرج زاده ٬ 1385 : 12 ). استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده­های طبیعی در مکان­گزینی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و مورفولوژیک شهری اثری قاطعی دارند. پدیده های طبیعی گاه به عنوان عوامل مثبت و گاه عوامل منفی و بازدارنده عمل می کنند( ثروتی و دیگران، 1388: 27) . عدم سازگاری محیط طبیعی در توسعه شهرها می ­تواند زمینه ­های ایجاد مخاطرات گوناگون طبیعی را فراهم سازد همچنین بستر طبیعی قادر است در رابطه با عوامل آب و خاک ، شیب ، آب و هوا و ….. محدودیت هایی را برای توسعه فیزیکی شهرها ایجاد نماید( عزیزپور، 1375: 68). در این پژوهش ابتدا به گر­آوری مبانی نظری در خصوص نقش و تاثیر عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر­ها پرداخته شده است و سپس با بررسی و مطالعات وضع موجود شهر نورآباد ممسنی و مقایسه آن با معیارهای بهینه و معقول اکولوژیکی در سه قسمت به مکان­یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و در نهایت مکان­یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است.

فصل­بندی پایان نامه به شرح زیر می­باشد:

فصل اول: به معرفی موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، بیان مسأله، ضرورت، اهداف تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق است که در این فصل به نظریات، دیدگاه­ها، مکاتب، مدل­ها و سایر مباحث مربوط اشاره شده است.

فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگی­های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است.

فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافته­ های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکان­یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکان­یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیه ­ها و پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2) تعریف موضوع

فرهنگ مادی ومعنوی شهری، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدن­ساز از چند هزار سال پیش تاكنون بوده است و دستیابی به رفاه و آسایش فزاینده در محیط زیست شهری، از دغدغه­های فكری فرهیختگان به­ویژه كارشناسان آشنا به مسائل شهری در دو قرن اخیر می­باشد. با گذشت زمان، نابودی منابع طبیعی شهری، از جمله زمین­های كشاورزی و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مدیریت كار آمد شهری با وضعیت نابرابری زای اقتصادی، مهاجرت سیل آسای جمعیت روستایی به شهرها تراكم و فشردگی این مهاجرین در محله­های مختلف و جدائی­گزینی در شهرها، از مسائل و معضلاتی است كه چشم انداز ناپایداری را بر شهرها تحمیل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنین تحولی موجب گستردگی محدوده خدماتی شهرها شده كه انبوه جمعیت شهری را بـا سطوح طبقات اجتماعی متفاوت در خود جای داده است. با پویش فزاینده و سریعی كـه در ساخت كالبدی شهر، از سال 1350 به بعد یعنی اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدی شهری ایران، آن چنان وسعت می­یابد كه حتی تدوین قوانین سخت و برخورد قهرآمیز شهرداری ­ها نیز از بروز آن عاجز می­ماند. نتیجه آنكه شهرهای ایران به خصوص بافت كـالبدی آنها، منشاء و بستر ناپایداری در شهرها می­گردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره­ای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگی­های سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کرده­اند، یعنی توسعه شهر بدون برنامه ­ریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جاده­ای، پارک­ها، مدارس، زمین­بازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد می­شدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بی­رویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ق.ظ ]
فصل اول 2

کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- وضعیت صنعت طیور در ایران و استان تهران 4

1-3- موضوع مورد تحقیق 4

1-4- مسئله اساسی تحقیق 4

1-5- فرضیه های تحقیق 5

1-6- اهداف تحقیق 5

فصل دوم 7

مروری برپژوهش‌های انجام شده 7

2-1- مقدمه 8

2-1-1- تولید گوشت مرغ در جهان 8

2-1-2-مصرف سرانه گوشت طیور در جهان 8

2-1-3- وضعیت طیور گوشتی ایران 9

2-1-4- وضعیت مصرف گوشت مرغ در كشور 9

2-1-5- وضعیت طیور در استان تهران 11

2-2- عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد مزارع پرورش طیور 11

2-2-1- اثر آموزش بر عملکرد تولیدی مزارع 11

2-2-2- عوامل تغذیه‌ای موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی 17

2-2-3- تاثیر سویه آمیخته جوجه گوشتی بر عملکرد 18

2-2-4- مدیریت تاسیسات و تجهیزات مرغداری گوشتی 19

2-2-5- نقش مدیریت بر میزان بهره‌وری در مرغداریهای گوشتی 20

2-2-6- نقش مدیریت بر تلفات مرغداری‌های گوشتی 22

2-2-7- سایر عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد واحدهای پرورش 26

2-3- تصمیم گیری چند متغییره 28

فصل سوم 30

مواد وروش ها 30

3-1- مقدمه 31

3-2- قلمرو تحقیق 31

3-3- روش نمونه برداری 32

3-4- نرم افزار مورد استفاده: 33

3-5- استفاده از سیستم مدیریتی برای تعیین سهم عوامل تغذیهای و مدیریت تغذیه 34

فصل چهارم 37

تجزیه وتحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق 37

4-1- تحلیل توصیفی 38

4-1-1- وضعیت مزارع پرورش جوجههای گوشتی درجنوب استان تهران 38

4-1-2- سطح تحصیلات 39

4-1-2- رشته تحصیلی 40

4-1-3- ارتفاع از سطح دریا 41

4-1-4- رعایت الگوی دمایی بر اساس سن و یكنواختی دما 42

4-1-5- سیستم گرمایشی 42

4-1-6- میزان رطوبت 43

4-1-7- مدیریت تغذیه در مزارع مورد بررسی 43

4-1-9- انواع افزودنی ها در جیره 44

4-1-10- مدیریت نور سالن ومزارع 45

4-1-11-مدیریت آب و آبخوری 48

4-1-12- دان و مدیریت دانخوری 52

4-1-13- جوجه ومدیریت آن 57

4-1-14- بررسی کلی عملکرد مزارع پرورش 58

4-1-15- مواد مغذی مورد استفاده در جیره های مزارع در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف 59

4-2- تصمیم گیری مدیریتی: 60

4-3- نتایج کلی 62

4-4- پیشنهادات 63

فهرست منابع: 64

ضمائم 71

ضمیمه الف: پرسش‌نامه جهت بررسی وضعیت واحد های مرغداری‌های مورد بررسی 72

 

 

 

چکیده
این پژوهش به منظور تعیین عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد (شاخص تولید) در مرغداری‌های گوشتی جنوب تهران انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه بود که در برگیرنده اطلاعات مدیریتی مورد نیاز مثل سطح تحصیلات مدیران، شرایط منطقه‌ای، سیستم‌های گرمایشی، تهویه و رطوبت، مدیریت تغذیه، مدیریت آبخوری و دانخوری و مدیریت نوردهی بود. . انتخاب واحدهای مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از اطلاعات اداره امور دام شهرستان‌ها انجام شد و در کل تعداد 32 پرسش‌نامه از مرغداری های گوشتی جنوب تهران تکمیل و داده‌های جمع آوری شده با نرم افزارهای EXCEL و SPSS مورد بررسی قرار گرفت. واحدهای مرغداری بر اساس شاخص تولید به سه گروه ضعیف (کمتر از 200)، متوسط (بین 200-230) و خوب (بیشتر از 230) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که میزان انرژی و پروتئین خام جیره در هر یک از دوره‌های پرورشی (استارتر، رشد و پایانی) در گروه خوب کمترین مقدار و بیشترین مقدار را نسبت به دو گروه متوسط و ضعیف داشت. گروه با شاخص تولید خوب با بدست آوردن امتیاز 9/99 دارای بالاترین امتیاز مدیریتی در سیستم­ SAW داشت. گروه متوسط (6/72) و ضعیف (6/55) نیز به ترتیب دارای رده­های بعدی هستند. مهمترین عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر شاخص تولید میزان تحصیلات مدیر، طول مدت روشنایی در 48 ساعت اول پرورش و شدت نور (به ترتیب 8/51، 58/14 و 06/13 درصد) بود. سیستم گرمایشی و نظافت لامپ‌ها نیز کمترین تاثیر را در بین عوامل مدیریتی نشان دادند (به ترتیب 82/0 و 63/0 درصد). بنابراین سهم عوامل مرتبط با تحصیلات و آموزش مدیران در زمینه مدیریت طیور از عوامل مدیریتی تعیین کننده در بهبود عملکرد در واحدهای پرورش گوشتی تعیین شد.

واژه های كلیدی: عوامل مدیریتی مرغداری گوشتی، استان تهران، شاخص تولید، تصمیم‌گیری چندشاخصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه
گوشت مرغ در سال­های اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به كار رفته است، پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته تراكم و ضریب تبدیل پایین نسبت به سایر محصولات پروتئینی و همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاص برخوردار است، ولی به دلیل عدم رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی در مرحله اول به تولید كنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (شیرانی و همکاران، 1386).

امروزه مهمترین مسائل در صنعت مرغداری، مدیریت و تغذیه می­باشد. مدیریت و تغذیه بهینه ضمن كاهش هزینه­ها و اقتصادی نمودن تولید، باعث عرضه محصول با كیفیت بالاتری به بازار مصرف شده، و از آلودگی­های زیاد محیط زیست كه در اثر استفاده بی رویه از مواد مغذی در جیره­های غذایی و دفع آنها، عارض می­شود، جلوگیری می­کند (پوپ و ایمرت،2001). از مهمترین نهاده­های مورد استفاده در پرورش جوجه­های گوشتی، خوراك است، زیرا قسمت اعظم هزینه­های تولید را به خود اختصاص می­دهد. تحقیقات در ایران نشان می­دهد كه توجه به ضریب تبدیل غذایی می­تواند بیشترین تأثیر را بر میزان درآمد مرغداری داشته باشد. در حالیكه اغلب واحدهای مرغداری از جیره متوازن شده استفاده نمی­كنند كه این مسأله می­تواند علاوه بر افزایش هزینه­های تولید موجب كاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی گردد (ورمقانی،1387).

در حال حاضر در سراسر جهان و در كشور ما بخش عمده ای از عملیات تولیدی پرورش طیور در قالب واحدهای بزرگ و كوچك صنعتی انجام می شود. از ویژگیهای این واحدها تولید انبوه با استفاده از حداقل نهاده ها و در دوره های زمانی به مراتب كوتاه تر از روش سنتی است. مرغداریهای صنعتی كه به طور همزمان چند هزار تا چند صدهزار قطعه طیور را نگهداری می كنند از یك سو با مسائل و مشكلات خاص فنی، بهداشتی و اقتصادی مواجه اند و از سوی دیگر به دلیل استفاده از نیروی انسانی در امر تولید، موضوعات متعددی را در حوزه بهره‌گیری از نیروی كار در پیش رو دارند. ضرورت بررسی مسائل و مشكلات حاكم بر این صنعت، با نگاهی بر وضعیت و حجم تولیدات آن در ایران و استان، مشخص می‌گردد.

1-2- وضعیت صنعت طیور در ایران و استان تهران
امروزه مرغ و تخم مرغ به عنوان دومین محصول استراتژیك كشور بعد از گندم، جایگاه ویژه ای را در سبد كالاهای اساسی به خود اختصاص داده اند. با وجود بیش از 45 سال سابقه در صنعت مرغد اری كشور، هم اكنون با تولید سالانه یك میلیون و 400 هزار تن گوشت مرغ و توان بالقوه تولید یك میلیون و 800 هزار تن گوشت مرغ، كشور ایران بر اساس آخرین آمار سازمان خواربار و كشاورزی جهانی (فائو) از نظر تولید گوشت مرغ، مقام چهاردهم جهان و در بین كشورهای منطقه خاور میانه، مقام اول تولید را به خود اختصاص داده است. بر طبق این آمار، سرمایه در گردش این صنعت در ایران برابر شش هزار میلیارد تومان و سرمایه ثابت آن برابر 22 هزار میلیارد تومان است كه به عنوان دومین صنعت پس از صنعت نفت از نظر داشتن حجم سرمایه به شمار می رود. این صنعت موجب اشتغال 600 هزار نفر در كشور شده است و به تبع آن معیشت حدود سه میلیون نفر را تأمین می كند. هم اكنون هر ماه بین 60 تا 70 میلیون قطعه جوجه ریزی در كشور انجام می شود. این كار در حدود 17 هزار واحد مرغداری شامل واحدهای اجداد، مادر، نیمچه گوشتی و تخم گذار صورت می پذیرد (اناری، 1385).

استان تهران دارای بیش از 150 واحد جوجه های گوشتی با ظرفیت 100970000 قطعه می­باشد. مقدارگوشت تولیدی در سال 1390 برابر با 1700000 هزار تن است که سهم تولید گوشت مرغ استان تهران برابر با 90000 هزار تن و به عبارتی 6 درصد از سهم کل کشور است. در شرایط موجود چنانچه ضریب تبدیل یعنی نسبت وزن خوراك مصرفی به وزن مرغ زنده در یك دوره تولید را به عنوان یك شاخص فنی رایج در صنعت مرغداری در نظر بگیریم، بر اساس اطلاعات موجود، متوسط این ضریب در استان به میزان 8/1 تا 2/2 است، در حالیكه استاندارد جهانی در حد متعارف 7/1 تا 9/1 است (معاونت امور دام، وزارت جهاد سازندگی، 1386). به عبارت دیگر برای تولید هر كیلوگرم مرغ، 200 تا 600 گرم غذای اضافی مصرف می شود.

1-3- موضوع مورد تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی
 
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – مالی

با عنوان : مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی – مالی
عنوان :
مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی
مطالعه موردی بانک های شهر سنندج
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز

 

مرتب و کامل است)
چکیده :
مطالعه حاضر به مقایسه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی از نقطه نظرهای مختلف شامل موارد مجاز و غیر مجاز از نظر هر دو نظام می پردازد. این مطالعه به عنوان نمونه ای از بانک های اسلامی و اصول و قواعد نظام بانکداری در سایر کشورها، که مبتنی بر نظام سرمایه داری است، را بررسی نموده است. تمامی شعب از کلیه بانک ها (خصوصی و دولتی) مورد بررسی قرار گرفت. ضمن مقایسه ی دو نظام از لحاظ ایدئولوژی، به منظور شناسایی موانع فرا راه پیاده نمودن نظام بانکداری اسلامی، میزان آشنایی مدیران بانک ها با قوانین معاملات اسلامی مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شعب شامل، روسا و معاونین هستند. از مجموعه 116 شعبه و 232 پرسشنامه ارسالی تعداد 169 پرسشنامه ی تکمیل شده عودت گردید. داده های مربوط به مدیران از طریق تکمیل پرسشنامه بدست آمد. مقایسه دو نظام نشان دهنده ی تأکید هر دو نظام بر فعالیت های سودآور است و اختلاف به تعیین سود قبل از وقوع نتیجه فعالیت است. به طوری که نظام اسلامی آن را مردود می داند. نتایج به دست آمده از بررسی سنجش دانش مدیران نشان می دهد، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات بر میزان آگاهی و شناخت مدیران موثر و دارای سطح معنی دار می باشد. براساس بررسی های انجام شده معلوم گردید سطح دانش مدیران و معاونین در یک سطح است و با هم تفاوتی نداشته است. ماکزیمم نمره به دست آمده از کل 42 سوال مربوط به میزان شناخت و آگاهی افراد پاسخگو 33 و حداقل نمره 8 می باشد. از کل افراد 91 نفر به عبارت دیگر 17/59 درصد بالای حد نصاب (21 نمره) گرفته اند و 69 نفر به عبارتی 83/48 درصد زیر 21 نمره گرفته اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:11:00 ق.ظ ]
دکتر سید حسین افضلی
 
 
شهریور1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز: کاربرد تئوری بازی‌ها

 

 

به کوشش

عاطفه پویا

 

عوامل متعددی مانند خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر نحوه تخصیص منابع آب در یک حوضه آبریز تأثیر می‌گذارند. در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می­شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره ­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد. در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت موضوع، ابتدا مدلی جهت تخصیص همزمان کمی وکیفی منابع آب در سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، بهره‌وری و پایداری تدوین گردیده و سپس جهت لحاظ عدم‌قطعیت­های موجود از روش بهینه‌سازی سناریوها استفاده شده است. در مرحله بعد با بهره گرفتن از تئوری بازی‌ها مدل همکارانه با هدف حداکثرسازی سود حاصل از تخصیص آب در سیستم تدوین شده و از رویکرد بازی همکارانه [1]FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل از تخصیص همکارانه استفاده شده است.کارایی مدل پیشنهادی در حوضه آبریز رودخانه رودبال در استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تخصیص کمی و کیفی، تئوری بازی، بهینه‌سازی سناریوها، بازی همکارانه

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

صفحه
عنوان                                                                                         

 

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………….. 2

1-2- اهمیت مسئله……………………….. 3

1-3- هدف………………………………. 5

1-4- سؤالات اساسی تحقیق………………….. 6

1-5- فرض‌های ساده کننده تحقیق…………….. 6

1-6- نوآوری‌های تحقیق……………………. 6

1-7- ساختار پایان‌نامه…………………… 7

فصل دوم: مرور پیشینه مطالعات

2-1- مقدمه…………………………….. 9

2-2- پیشینه مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز 10

2-3- پیشینه مطالعات در زمینه به کارگیری تئوری بازی‌ها در مدیریت کمی و کیفی منابع آب…………………… 13

2-4- جمع‌بندی…………………………… 19

 

فصل سوم: ابزار کارهای مورد استفاده

3-1- مقدمه…………………………….. 22

3-2- شبیه‌سازی و بهینه‌سازی……………….. 23

3-2-1- نرم‌افزار GAMS…………………. 23

3-2-2- Solver MINOS…………………….. 24

3-2-3- شبیه‌سازی کیفی…………………. 24

صفحه
عنوان                                                                                         

 

3-3- تئوری بازی‌ها………………………. 24

3-3-1- تفاوت میان تصمیم گیری و بازی……. 25

3-3-2- برخی از عوامل تأثیرگذار بر نوع بازی 25

3-3-3- بازی همکارانه…………………. 26

3-3-3-1- هسته…………………….. 27

3-4- تحلیل سناریوها…………………….. 28

3-4-1- تعریف سناریو و سناریوسازی………. 29

3-4-2- روش‌های سناریوسازی……………… 30

3-4-3- ساختار عمومی مدل بهینه‌سازی با بهره گرفتن از سناریوها                                                31

3-5- شاخص SPI…………………………… 34

3-6- جمع‌بندی…………………………… 36

 

فصل چهارم: مطالعه موردی: سیستم آبی حوضه رودخانه رودبال

4-1- مقدمه…………………………….. 38

4-2- منابع آبی…………………………. 40

4-3- مشخصات سد رودبال به عنوان اصلی‌ترین منبع ذخیره آب سطحی در حوضه رودخانه رودبال…………………… 40

4-4- نیازهای آبی……………………….. 41

4-4-1- نیاز صنعت و معدن………………. 41

4-4-2- نیاز شرب……………………… 42

4-4-3- نیاز بخش کشاورزی………………. 42

4-4-3-1- نیاز شبکه آبیاری………….. 43

4-4-3-2- نیاز کشاورزان سنتی………… 43

4-5- خصوصیات اقتصادی بخش کشاورزی…………. 44

4-6- جمع‌بندی…………………………… 44

 

فصل پنجم: ساختار مدل پیشنهادی

5-1- مقدمه…………………………….. 51

5-2- ساختار مدل پیشنهادی………………… 51

5-3- تدوین مدل بهینه‌سازی تخصیص اولیه کمی وکیفی آب 54

صفحه
عنوان                                                                                         

 

5-3-1- عدالت………………………… 54

5-3-2- کارایی……………………….. 55

5-3-3- پایداری………………………. 55

5-3-4- مدل شبیه‌سازی کیفیت آب………….. 56

5-3-5- تدوین مدل قطعی تخصیص اولیه……… 57

5-4- تدوین مدل غیرقطعی برمبنای روش بهینه‌سازی سناریوها 60

5-5- تدوین مدل تخصیص کمی و کیفی همکارانه….. 62

5-6- بازتوزیع سود ائتلاف با بهره گرفتن از مدل‌ بازی همكارانه FVLC                                                63

5-6-1- بازی دو جانبه همكارانه FVLC…….. 63

5-6-2- نحوه تبدیل بازی چندجانبه به بازی دو جانبه   64

5-7- جمع‌بندی…………………………… 65

 

فصل ششم: نتایج مدل پیشنهادی

6-1- مقدمه…………………………….. 67

6-2- نتایج مدل تخصیص کمی و کیفی در حالت اولیه و همکارانه  67

6-3- صحت سنجی مدل………………………. 79

6-4- جمع‌بندی……………………………. 82

 

فصل هفتم: خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات

 

خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات……………….. 84

منابع…………………………………. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

صفحه
 

عنوان                                                                                         

 

جدول 3-1- استاندارد وضعیت بارش براساس SPI…… 36

جدول 4-1- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن سد رودبال  41

جدول 4-2- مقادیر تبخیر و بارش بر سطح مخزن سد.. 46

جدول 4-3- نیاز ماهانه و سالانه مصارف صنعتی از سد رودبال (میلیون مترمکعب)………………………………… 46

جدول 4-4- نیاز ماهانه و سالانه مصارف شرب از سد رودبال (میلیون مترمکعب)………………………………… 46

جدول 4-5- نیاز آبی ناخاص محصولات پیشنهادی (مترمکعب در هر هکتار)……………………………………….. 47

جدول 4-6- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال پرآبی- الگوی تیپ الف…………. 48

جدول 4-7- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال نرمال- الگوی تیپ ب…………… 48

جدول 4-8- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال خشک- الگوی تیپ پ…………….. 49

جدول 4-9- عملکرد و قیمت محصولات کشاورزی در منطقه 49

جدول 6-1- شاخص SPI در منطقه………………… 68

جدول 6-2- مقدار آب تخصیص داده شده به آببران در حالت همکارانه و غیرهمکارانه(MCM)………………………….. 76

جدول 6-3- حد بالا و پایین سود بازتوزیع شده توسط FVLC 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

صفحه
 

عنوان                                                                                         

 

شکل 4-1- موقعیت قرارگیری منطقه مورد مطالعه…. 39

شکل 4-2- منحنی سطح – حجم – ارتفاع مخزن سد….. 45

شکل 4-3- شکل شماتیک آببران کشاورزی منطقه مورد مطالعه    42

شکل 5-1- ساختار مدل پیشنهادی………………. 52

شکل 6-1- عملکرد مخزن در سناریو ترسالی……… 70

شکل 6-2- عملکرد مخزن در سناریو نرمال………. 70

شکل 6-3- عملکرد مخزن در سناریو خشک………… 71

شکل 6-4- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببراول) 72

شکل 6-5- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببردوم) 72

شکل 6-6- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببرسوم) 73

شکل 6-7- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببرچهارم)……………………………………….. 73

شکل 6-8- تغییرات TDS در نقاط کنترل کیفی در حالت خشکسالی 74

شکل 6-9- مقایسه سود حاصل از تخصیص همکارانه وغیرهمکارانه در سناریو خشک…………………………………….. 75

شکل 6-10- مقایسه نسبت تأمین نیاز آببر سوم در حالت نرمال و حالتی که TDS در آورد رودخانه حداکثر است، در سناریو نرمال    80

شکل 6-11- مقایسه مقدار رها شده از مخزن در حالت نرمال و حالتی که آورد رودخانه %80 کاهش یافته است، در سناریو نرمال 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

مقدمه
 

 

1-1- مقدمه
 

رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش تولیدات کشاورزی و تغییرات آب و هوا از یک سو وکمبود منابع آب شیرین در دسترس از سوی دیگر باعث شده است نحوه­ بهره ­برداری بهینه از منابع آب، بحثی چالش برانگیز باشد. در چند دهه اخیر نظر سیاستگزاران و تصمیم­گیران بخش آب با توجه به افزایش رقابت بر سر آب در میان فعالیت­های مختلف انسانی و تأثیر آن بر محیط‌زیست و پرهیز از تصمیم­ گیری­ هایی در زمینه تخصیص آب که در آینده پاسخ­گویی به آن با مشکل مواجه شود، به سوی توسعه سیاست­های پایدار در تخصیص منابع آب، جلب شده است. به همین علت رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت عرضه[2] که با هدف بیشینه‌سازی عرضه آب برای تقاضاهای آبی عمل می‌کند، امروزه جای خود را به رویکردهایی داده است که عواملی مانند کیفیت آب، عدالت، سود اقتصادی و پایداری در سیستم را در نظر می­گیرد (Zheng et al., 2011). در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می‌شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره ­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد.

در این پایان نامه مدل کمی و کیفی جهت تخصیص آب در سیستم­های رودخانه-مخزن در قالب یک مدل بهینه‌سازی ریاضی فرمولبندی و پیشنهاد گردیده است. این مدل، امکان تصمیم‌گیری در مورد مقدار تخصیص آب به متقاضیان را با لحاظ اثرات بلندمدت خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی، در قالب سه معیار عدالت[3]، بهره­وری[4] و پایداری[5]، با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی را برای دست‌اندرکاران بخش آب فراهم می­نماید.

در این مدل ابتدا با رویکرد تخصیص همزمان كمی و كیفی آب، براساس سه شاخص یاد شده تلاش شده است، ضمن تخصیص بهینه آب بین آببران، بار آلودگی وارد‌شده توسط آن‌ها که متأثر از مقدار آب تخصیص داده شده است، به گونه­ای باشد كه استانداردهای زیست‌محیطی نیز تأمین شود. سپس با رویکرد تئوری بازی‌ها، مدلی به منظور تخصیص كمی و كیفی منابع آب ارائه می‌گردد که بتواند ضمن توجه به مطلوبیت‌های طرف‌های درگیر و جلب رضایت آنها، سود حاصل در سیستم حداکثر شود. در مدل­های ارائه شده عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی به ترتیب با بهره گرفتن از روش بهینه­سازی سناریوها و مدل بازی FVLC[6] لحاظ شده­اند. این مدل­های بهینه­سازی در محیط نرم­افزار [7]GAMS کدنویسی شده‌اند.

 

 

1-2- اهمیت مسئله
 

بشر تقریباً‌ یک درصد كل آب روی زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد كه به صورت آب‌های سطحی (جویبارها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها) و یا آب‌های زیرزمینی (چشمه و چاه) است و همین مقدار اندک پراکنشی نا­متناسب دارد. با توجه به توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و همچنین ناکافی بودن ریزش‌های جوی (متوسط بارندگی 250 میلی متر)، ایران در رده کشورهای خشک و نیمه خشک جهان دسته بندی می‌گردد. با چنین اقلیمی، ایران کشوری است که سهم کمتری از همین مقدار اندک منابع آب می‌برد. افزایش جمعیت (از 10 میلیون نفر در سال 1925 به 68 میلیون نفر در سال 2005)، توسعه بهداشت، کشاورزی و صنایع نیز افزایش تقاضای آب را در پی داشته است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و رفتاری ما در مصرف همین منابع ناچیز به گونه‌ای است که گویی مشکلی در این باره وجود ندارد؛ چنانچه در گزارش سال 2007 بانک جهانی، سرعت کاهش منابع آب شیرین در ایران 6 برابر میانگین جهانی عنوان شده است. منابع آب شیرین برای برآوردن نیازهای اولیه انسان، جنبه‌ای حیاتی دارد و حفاظت ناکافی از کیفیت و کمیت این منبع حیاتی منجر به پدید آمدن محدودیت‌های جدی در فرایند توسعه پایدار می‌شود و از این رو استفاده بهینه کمی و کیفی از منابع آب موجود امری اجتناب ناپذیر است. بهره‌برداری بهینه‌ از منابع آب به عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب در چند دهه گذشته مورد توجه محققین قرار داشته است که از عمده‌ترین دلایل آن می­توان به ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از منابع آب، افزایش نیازهای آبی و کمبود منابع آب در دسترس اشاره کرد. از طرفی كیفیت آب نیز از پارامترهای مهمی است كه بسته به مورد استفاده، از طریق ارگان­های مختلف دارای محدودیت‌هایی است. بدین معنی كه برای مصارف مختلف استانداردهای مختلفی برای كیفیت آب تعیین گردیده است از اینرو كیفیت آب نیز از پارامترهای تعیین كننده در تعیین سیاست بهره‌برداری از منابع آب موجود است (مجرد، 1391).

باتوجه به نیاز کشاورزی بیش از 94 درصد از کل مصرف آب در بخش کشاورزی می­باشد. استان فارس یکی از مهمترین استانهای کشور در تولید محصولات کشاورزی می­باشد و با توسعه کشاورزی در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه سیاستگزاران و تصمیم‌گیران بخش آب بیش از پیش به سمت نحوه مدیریت منابع آب این استان جلب شده است (مجرد، 1391).

منطقه داراب با دارا بودن پتانسیل بالقوه­ای که در زمینه کشاورزی دارد، از قدیم یکی از قطب‌های بزرگ کشاورزی و باغداری در استان فارس بوده است. رودخانه رودبال به عنوان اصلی­ترین منبع آب سطحی در این منطقه می­باشد. متأسفانه در سال­های اخیر با توجه به خشکسالی،­ آب رودخانه به شدت کاهش یافته و کشاورزان برای تأمین نیاز خود دست به حفر چاه­های عمیق و نیمه عمیق متعددی در دشت داراب زده­اند و با برداشت بیش از حد و غیر اصولی باعث شده ­اند امروز دشت داراب یکی از دشت­های ممنوعه ­باشد. سازمان آب جهت کنترل آب­های سطحی در این منطقه و بهبود شرایط، سد مخزنی رودبال را بر روی رودخانه رودبال احداث نموده است (مهندسین مشاور آب نیرو، 1390). حال با توجه به شرایط منطقه و اهمیت موضوع، تخصیص بهینه و کنترل شده منابع آب در سیستم مخزن-رودخانه رودبال امری ضروری است.

 

 

1-3- هدف
 

یكی از موارد مهم در بحث بهره‌برداری كمی وكیفی از منابع آب موجود،که تاکنون در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستم رودخانه-مخزن مورد توجه قرار نگرفته است، برداشت بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، پایداری و بهره­وری می­باشد. به همین دلیل هدف اصلی در این پایان نامه ارائه مدلی بوده است که تخصیص بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار ذکر شده را با لحاظ عدم‌قطعیت­ها مشخص کند. در راستای رسیدن به این مقصود، براساس مطلوبیت­ها و محدودیت­های موجود مدلی جهت شبیه­سازی و بهینه­سازی تخصیص منابع آب در محیط برنامه­نویسی GAMS تهیه و سعی شده است مدل به گونه­ای فرمولبندی شود که در جواب بهینه حاصل معیارهای یاد شده تا حد امکان رعایت شود. هدف دیگر در این پایان نامه ، ارائه الگوهای تخصیص عادلانه و كارای آب، به گونه­ای که ضمن حفظ كیفیت آب و عدم تخطی از استاندارد کیفیت آب، منافع حاصله از تخصیص آب نیز حداكثر گردد. بدین منظور براساس تئوری بازی‌ها ابتدا ائتلاف­های ممکن بین آببران شکل گرفته و سپس مدلی ارائه گردیده است که علاوه­بر در نظر گرفتن سه معیار ذکر شده، تخصیص به هر یک از آببران را با هدف حداکثر سازی سود اقتصادی حاصل در ائتلاف انجام دهد. در نهایت از بازی همکارانه FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل در ائتلاف­ها استفاده شد.

 

 

 

1-4- سؤالات اساسی تحقیق
 

در بخش قبل اهداف اصلی پایان نامه تشریح گردیدند. سؤالات اصلی که در قالب مطالعات انجام شده در این تحقیق پاسخ داده شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند:

– آیا می‌توان بر پایه سیاست­های بهینه به دست آمده از مدل بهینه‌سازی تخصیص کمی وکیفی آب، قوانین تخصیص در زمان واقعی را تدوین کرد؟

– آیا درنظر گرفتن عدم‌قطعیت­ها در افزایش بهره­وری سیستم مؤثر است؟

– در مدیریت تخصیص کمی و کیفی آب در سیستم رودخانه-مخزن آیا تلفیق مدل‌های تخصیص کمی و کیفی آب می‌تواند در افزایش بهره‌وری سیستم مؤثر باشد و منجر به بهبود وضعیت كیفیت آب گردد؟

 

 

1-5- فرض­های ساده­کننده تحقیق
 

در این تحقیق فرض‌های زیر درنظر گرفته شده است:

– در منطقه مورد مطالعه فرض شده است امکان عدم تأمین نیاز شرب و صنعت در طی تمام زمان برنامه ­ریزی وجود ندارد. لذا تأمین نیاز این دو بخش به صورت صد در صد صورت پذیرفته است.

– روستاهای حقابه­بر، به منظور مدیریت تخصیص آب، گروه­بندی شده ­اند و در نهایت چهار آببر به عنوان آببر کشاورزی درنظر گرفته شده است.

– فرض گردیده است مخزن سد به صورت یک تانک با اختلاط کامل عمل می­ کند.

 

 

1-6- نوآوری­های تحقیق
 

نوآوری­های این تحقیق در زمینه مدلسازی تخصیص آب به صورت زیر قابل بیان است:

1- مدلسازی کمی و کیفی سیستم­های رودخانه-مخزن با لحاظ سه شاخص پایداری، عدالت و بهره­وری.

2- بازتوزیع منافع حاصل از تخصیص کمی و کیفی با تدوین مدل بازی همکارانه FVLC

3- به کارگیری شاخص SPI[8] جهت سناریوسازی در روند تحلیل سناریوها

4- تدوین مدل بهینه­سازی سناریویی تخصیص کمی وکیفی آب

 

 

1-7- ساختار پایان نامه
 

این پایان‌نامه در چهارچوب هفت فصل ارائه شده است. در فصل حاضر کلیات مرتبط با پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل بعد مروری بر کارهای پیشین و تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصیص کمی وکیفی آب و به کارگیری تئوری بازی‌ها در تخصیص منابع آب انجام گرفته است. نحوه عملکرد نرم‌افزارها و روش­های به کار گرفته شده در روند مدلسازی، در فصل سوم ارائه شده است. در این تحقیق مورد مطالعاتی جهت ارزیابی مدل ارائه شده، حوضه رودخانه رودبال می­باشد. مشخصات محدوده مذکور در فصل چهار مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار مدل به کار گرفته شده و نتایج حاصل از کارگیری مدل در منطقه مورد مطالعه به ترتیب در فصل پنج و شش تشریح

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:10:00 ق.ظ ]
عنوان
ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود
در کشت پاییزه
استاد راهنما
دکتر برمک جعفری حقیقی
استاد مشاور
دکتر پیام پزشک‌ پور
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری – محرومیت های سالب حقوق شغلی
 

 

 محرومیت های سالب حقوق شغلی
 

حقوق شغلی یکی دیگر از حقوق اجتماعی انسان ها تلقی می شود، به عبارت دیگر، حقوق شغلی افراد محترم و غیرقابل تعرض است (اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی) شغل مفهوم عامی است که شامل پرداختن به هر نوع فعالیت حرفه و کسب در قالب استخدام دولتی یا استخدام در موسسات عمومی یا خصوصی و فعالیت در قالب نظام های حرفه ای یا صنفی می شود. سلب مزایا و امتیازات اشتغال یا محدودیت در برخورداری از آنها یکی از ضمانت اجراهای اجتماعی به حساب می آیند که دارای نقش پیشگیرانه هستند. محرومیت های اجتماعی موضوع حقوق شغلی عبارتند از :

 

 

محرومیت های حقوق استخدامی که به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی در آمده است. محرومیت از حق ورود به خدمات دولتی که همان مجازات اتصال از خدمات است.
 

محرومیت از فعالیت حرفه ای مثلاً تبصرۀ ۲ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و و مواد خوردنی مصوب ۳۴
 

تعطیل محل کسب موضوع مادۀ ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷
 

ابطال پروانه(به عنوان مثال، ماده واحده قانون مجازات نانوایان یا قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴یا ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴).
 

 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
 

مقنن محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای عام را نیز بیشتر در قالب ضمانت اجراهای کیفری تتمیمی و تبعی آورده است.

 

ضمانت اجرای تمیمی: با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات، اساساً واکنش اجتماعی به موارد نقض مقررات جزایی می بایست در کیفر اصلی منعکس شود. اما به دلیل اختلافات شدید اوضاع و احوال جرم ارتکابی شخصیت جرم و سایر عوامل موثر در پدیده مجرمانه و اینکه پیش بینی جزئیات هر حادثه و پاسخ کیفری مناسب عملاً غیر مقدور است. بنابراین سیاست گذاران حقوق کیفری به وضع ضمانت اجراهای تتمیمی یا تکمیلی اقدام کردند با هدف مراعات هر چه بیشتر اصل تناسب و تحقیق سایر اهداف اینها عبارتند از، قوانین و مقرراتی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:08:00 ق.ظ ]
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
عنوان: 
مکانیسم های شکست در سیسمتهای آلیاژی و نانو کامپوزیتها
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

پلیمرهای ترموپلاستیک غالبا از طریق brittle می شکنند ولی میتوان نتیجه گرفت که crazing مهمترین میکرومکانیسم در کنترل شکست می باشد. اینگونه پلیمرها برای شروع و ایجاد شکاف احتیاج به انرژی کمی دارند و در عین حال انرژی برای رشد این شکاف نیز پایین می آید و دارای استحکام ضربه ای پائین می شوند. مواد ductile دارای انرژی بالایی برای شروع و ایجاد ترک می باشند اما انرژی برای رشد ترک در این مواد بسیار پائین است. در کل می توان گفت که شکست اکثر پلاستیکها به ویژه پلیمرهای شیشه ای به طریقه brittle می باشد و دلیل این امر این است که اگرچه در این پلیمرها پروسه جذب انرژی نظیر مکانیسم crazing و  shea

 

r yielding رخ می دهد امام اینها در نواحی اطراف نوک crack انجام می پذیرند. بنابراین افزایش نرمی پلیمر یا toughness زمانی رخ می دهد که حجمی که این مکانیزمهای اتلاف انرژی در آن صورت می گیرد، 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:07:00 ق.ظ ]
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ق.ظ ]
Domain صورت می­گیرد. برای ارزیابی روش پیشنهای دقت، مدت زمان اجرا و مقدار حافظه مصرفی آن اندازه­گیری شده است و نتایج حاصل از اندازه­گیری با روشی دیگری که برای کلاسه­بندی سرویس­ها ارائه شده و مبتنی بر SVM است، مقایسه شده است. همچنین از نتایج حاصل از پژوهش برای پیاده­سازی یک نرم­افزار اندرویدی برای گوشی­های هوشمند استفاده شده است. این نرم­افزار سرویس­های وب محیط­هایی که گوشی هوشمند در آن قرار می­گیرد را کشف و کلاسه­بندی می­نماید و این اطلاعات را در اختیار کاربر و سایر نرم­افزارهای کاربردی که بر روی گوشی هوشمند قرار گرفته­اند، می­گذارد.
واژگان کلیدی: سرویس­ وب، معماری سرویس­گرا، کشف سرویس، کلاسه­بندی سرویس­
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1- مقدمه 9
1-1- مقدمه 9
1-2- هدف و انگیزه 10
1-3- تعریف مسئله 11
1-4- ساختار مطالب پایان­نامه 12
1-5- جمع­بندی و نتیجه­گیری 12
فصل 2- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری 16
2-1- سرویسهای وب 16
2-1-1- Simple Object Access Protocol (SOAP) 18
2-1-2- WSDL (Web Service Description Language) 20
2-1-3- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 22
2-1-4- RESTful (Representational State Transfer) 23
2-1-5- مقایسه SOAP و RESTfull 24
2-1-6- کشف سرویس مبتنی بر DNS 26
2-2- جمع­بندی و نتیجه­گیری 29
فصل 3- پیشینه پژوهشی 33
3-1- کلاسه­بندی سرویس­ها مبتنی بر داده­کاوی 33
3-1-1- تشکیل بردار خصوصیت­ها 34
3-1-2- اعمال روش­های کلاسه­بندی داده­کاوی 34
3-2- استفاده از تکنیک­های یادگیری ماشین 35
3-2-1- نمونه­هایی از کارهای پژوهشی پیشین 36
3-3- جمع­بندی و نتیجه­گیری 38
فصل 4- ارائه روش پشنهادی 41
4-1- کشف سرویس­ها 41
4-2- کلاسه­بندی سرویس­ها 43
4-2-1- Feature Mining 44
4-2-2- Tokenization 44
4-2-3- Stemming 44
4-2-4- Stop List 45
4-2-5- معرفی WordNet Ontology 45
4-2-6- معرفی eXtended WordNet Domains 45
4-2-7- روش کلاسه­بندی ارائه شده 46
4-3- جمع­بندی و نتیجه­گیری 47
فصل 5- پیاده­سازی 50
5-1- مرور کلی پیاده­سازی از دیدگاه مورد استفاده 50
5-1-1- مورد استفاده ثبت دامنه مورد نظر کاربر 51
5-1-2- مورد استفاده مشاهده لیست دامنه­های مورد نظر برنامه­های کاربردی 52
5-1-3- مورد استفاده مشاهده لیست سرویس­های هر دامنه 53
5-1-4- مورد استفاده ثبت دامنه مورد نظر نرم­افزار گوشی 54
5-1-5- دریافت لیست سرویسهای مرتبط با یک دامنه توسط نرم­افزارهای کاربردی 55
5-2- ساختار بسته­ها 55
5-2-1- ساختار کلاس­های بسته Activity 57
5-2-2- ساختار کلاس­های بسته­های Broadcast Receiver و Service 59
5-2-3- ساختار کلاس­های بسته Business Component 61
5-2-4- ساختار کلاس­های بسته Classification 62
5-2-5- ساختار کلاس­های بسته Content Provider 65
5-2-6- ساختار کلاس­های بسته Data Source 67
5-2-7- ساختار کلاس­های بسته Discovery 70
5-2-8- ساختار کلاس­های بسته Entity 71
5-2-9- ساختار کلاس­های بسته ServiceDirectory 73
5-3- جمع­بندی و

 

نتیجه­گیری 74
فصل 6- ارزیابی روش پیشنهادی 78
6-1- مجموعه­داده 78
6-2- اجرای روش پیشنهادی 79
6-2-1- بررسی دقت روش پیشنهادی 80
6-2-2- مشخصات محیط اجرا 80
6-2-3- بررسی زمان اجرای روش پیشنهادی 80
6-2-4- میزان حافظه مصرفی روش پیشنهادی 81
6-3- اجرای روش مبتنی بر SVM 82
6-3-1- فاز آموزش 83
6-3-2- فاز تست 84
6-3-3- بررسی دقت روش مبتنی بر SVM 84
6-3-4- بررسی زمان اجرای روش مبتنی بر SVM 85
6-3-1- میزان حافظه مصرفی روش مبتنی بر SVM 85
6-4- ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی 86
6-4-1- مقایسه دقت 86
6-4-2- مشاهدات متناظر 87
6-4-3- مقایسه زمان اجرا 88
6-4-4- مقایسه حافظه مصرفی 89
6-4-5- تحلیل نتایج 90
6-5- جمع­بندی و نتیجه­گیری 92
فصل 7- بحث و نتیجه‌گیری 96
7-1- کشف سرویس­ها 96
7-2- کلاسه­بندی سرویس­ها 97
7-3- جمع­بندی و نتیجه­گیری 98
فصل 8- پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی آینده 102
8-1- جمع­بندی و نتیجه­گیری 104

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏2‑1- معماری سرویس­های وب 18
شکل ‏2‑2- تفاوت نسخه­های WSDL نسخه 1.1 و نسخه 2.0 21
شکل ‏4‑1- فرآیند کلاسه­بندی سرویس­های وب 43
شکل ‏5‑1-نمودار موردهای استفاده 51
شکل ‏5‑2- نمای دامنه­های مورد نظر کاربر 52
شکل ‏5‑3-نمایی اصلی برنامه 54
شکل ‏5‑4- نمودار بسته­ها 56
شکل ‏5‑5- نمودار کلاس­های بسته Activity 58
شکل ‏5‑6- نمودار کلاس بسته­های Broadcast Receiver و Service 60
شکل ‏5‑7- نمودار کلاس بسته Business Component و وابستگی­ها 62
شکل ‏5‑8- نمودار کلاس بسته Classification 64
شکل ‏5‑9- نمودار کلاس بسته Content Provider 66
شکل ‏5‑10-نمودار کلاس بسته Data Source 68
شکل ‏5‑11- کلاس Service 69
شکل ‏5‑12- نمودار کلاس بسته Discovery و بسته­های وابسته 71
شکل ‏5‑13- نمودار کلاس بسته Entity 73
شکل ‏5‑14- نمودار کلاس بسته Directory 74
شکل ‏6‑1- بردار نمونه یک سرویس در روش متنی بر SVM 83
شکل ‏6‑2- نمودار مقایسه دقت روش­ها 87
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏3‑1- جدول مقایسه دقت کلاسه­بندی برای انواع بردارها و روش­ها 35
جدول ‏6‑1- بررسی دقت روش پیشنهادی 80
جدول ‏6‑2- مشخصات گوشی که به عنوان محیط اجرا استفاده شده 80
جدول ‏6‑3- زمانی اجرای روش پیشنهادی 81
جدول ‏6‑4- حافظه مصرفی روش پیشنهادی 82
جدول ‏6‑5- بررسی دقت روش مبتنی بر SVM 84

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛انواع دانش
 
انواع دانش
 

بحث بر روی طبقه­بندی انواع دانش، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند و همچنین مستلزم بکارگیری مدل‌های بخصوص در مدیریت دانش می­باشند. با مقایسه انواع دانش می­توان درک بهتری از دانش به وجود آورد.

2-8-1- انواع دانش از نظر نوناکا
 

یکی از معروفترین طبقه­بندی­ها از دانش توسط نوناکا (Nonaka, 1994:20-25) انجام گرفته­است، که این طبقه­بندی، مبتنی بر نگرش پولانی (1962) در خصوص دانش است. نوناکا در این طبقه­بندی، دو نوع دانش را معرفی می­کند، که عبارتند از:

دانش صریح[1]( آشکار): دانشی است که عینی بوده و می­تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. نوناکا معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم­های اطلاعات کامپیوتری،

 

کتاب‌ها، مستندات سازمانی و نظایر این‌ها وجود دارد. دانش صریح، دارای قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش است.
دانش ضمنی (نهان یا نهفته)[2]: دانشی است که انتزاعی بوده و دست­یابی به آن آسان نیست. لی و چوی به نقل از پولانی دانش ضمنی را به این صورت تعریف می­کنند: «دانشی که منابع و محتوای آن در ذهن نهفته است و به­آسانی قابل دست­یابی نبوده و غیر­ساختارمند است.».
این دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب می­گردد و کدگذاری شده نیست. این دانش، دانش نانوشته سازمان است که بیانگر میزان تجربه و مهارت کارکنان در حل مسأله است. در این زمینه زیباترین تعبیر را خود پولانی ارائه داده­است. وی در این خصوص می­گوید: «ما بیشتر از آنچه می­گوییم، می­دانیم» (جعفری مقدم، 1382). نوناکا به نقل از پولانی در مورد اهمیت دانش ضمنی گفته­است که دانش صریح متکی به دانش ضمنی است و یا ریشه در آن دانش دارد (Nonaka, 2001:30).

2-8-2- انواع دانش از نظر جورنا
 

رنه جورنا در مقاله با عنوان «انواع دانش و اشکال مختلف سازمانی» سه نوع دانش را نام می­برد:

دانش ضمنی (نهان): که قابل مشاهده نبوده و در تجارب، فرهنگ و ارزش‌های یک فرد یا سازمان نهفته است.
دانش صریح: آشکار و کدگذاری شده­است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیدة رساله
ژاک ماریتن(1883-1973م.) فیلسوف فرانسوی در فلسفۀ سیاسی خود به تبیین جامعۀ نوینی که آن را «جامعۀ نوین مسیحی» می­نامد پرداخته است. او بر آن است تا این جامعه را بر اساس آموزه­های مسیحیت بنیان نهد. به گونه­ای که بدون گرفتار شدن در معضلات جوامع مدرن فعلی، جوابگوی نیازهای دنیای معاصر باشد. بنیانگذاری چنین جامعه­ای، در نظر وی، تنها راه­حل عملی برای مشکلات جاری جوامع بشری است. وی یکی ازمؤثرترین متفکر کاتولیک در تغییر موضع کلیسا نسبت به اموری از قبیل دموکراسی و حقوق بشراست. متافیزیک ماریتن با الهام از توماس قدیس نقطه ثقل همه نوشته های فلسفی او در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. به نظر او نقش فیلسوف عبارت است از تعیین اصولی برای تنظیم روابط اجتماعی، رشد تفکر اخلاقی برای حل مسائلی مانند تساوی، تساهل، احترام متقابل، حقوق و کرامت انسانی و صلح.

ماریتن با نقد ایده­الیسم دکارتی از گونه­ای معرفت­شناسی که خود آن را رئالیسم انتقادی می­نامد، دفاع می­ کند. از منطر انسان­شناسی او از نوعی انسان­شناسی به نام انسان­گرایی پیشرفته دفاع می­کند و پایه­های عقلانی آن را بر دوش سنّت توماسی می­نهد. او بویژه در دستگاه فکری خود میان «شخص» و «فرد» تمایز می­نهد. فردیت اشاره به جنبۀ مادی انسان و شخصیت به جنبۀ معنوی او ناظر است و ریشه در مفهوم معنوی و متعالی انسان دارد. این تمایز در کل فلسفۀ سیاسی ماریتن نقش کلیدی ایفا می­نماید.

دغدغه­های ماریتن در طراحی یک فلسفۀ سیاسی عبارت است از: اجتناب از فاشیسم، اقتدارگرایی و کمونیسم، نیست­گرایی، نسبیت­گرایی، شک­گرایی و نقض کرامت معنوی انسان در دنیای آزاد و مدرن.

او به دنبال انسجام نهایی ایمان و عقل است. از جلوه­های تلاش ماریتن در این باره، سازگارسازی مسحیت با نیازهای عصر جدید، کوشش برای اثبات سازگاری مسیحیت با حقوق بشر است. ماریتن که خود از تدوین­کنندگان فعال اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(1948) است، حقوق بشر را بر قانون طبیعی بنیاد می­نهد و فهرست وسیعی از حق­های بشری را ارائه می­دهد. او حقوق اساسی بشر را بر سه اصل: شخص گرایی، خیر عمومی و حاکمیت الهی بنا می نهد. فلسفۀ او همچنین دل­مشغول مسائلی مانند همبستگی و صلح جهانی است. در فلسفۀ سیاسی ماریتن، اما والاترین جایگاه از آن دموکراسی است. او به دفاع از دموکراسی با ارجاع آن به متون دینی و الهام از مسیحیت می­پردازد. دموکراسی از نظر ماریتن یک سیاست عقلانی و اخلاقی را به ارمغان می­آورد، سیاستی که به کرامت روح انسان هم اهتمام می­روزد. به طور کلی او به دنبال اخلاقی کردن سیاست است. ماریتن با طرح نظریۀ ابزارانگاری دولت و قدرت این دو را در خدمت خیر عمومی می­بیند و با نظریۀ ماکیاولی و مشابه آن در بارۀ قدرت سخت می­ستیزد.

از عناصر اصلی فلسفۀ سیاسی ماریتن ایجاد پیوند متعادل و معقول میان دولت و کلیسا و ترسیم جایگاه مناسبی برای کلیسا در جامعه است. او توجه کلیسا به اصل پیشرفت زندگی تاریخی انسان بر روی زمین و توجه به نقش زمان و مکان در فهم درست آموزه­های مسیحی را در کاهش تنش میان دولت و کلیسا ضروری می­داند. او برای ثبات این رابطه فهرستی از اصول راهنما را پیشنهاد می­دهد.

بدین­سان تلاش ماریتن و دیگر فیلسوفان «شخص­گرا» که در ادامۀ سنت شخص­گرایی اندیشیده­اند، می­تواند راه­گشای همۀ کسانی باشد که دغدغۀ سازگاری دین با نیازها و مقتضیات جهان معاصر را دارند. این رساله با طرح عناصر اصلی فلسفۀ سیاسی ماریتن آن را دستگاهی سازوار و هماهنگ ارزیابی نموده و همزمان نقدهای متواضعانه­ای به آن وارد نموده است.

فهرست مطالب
عنوان                                                      صفحه

مقدمه و روش تحقیق.. 1

درآمد. 2

پرسش اصلی پژوهش… 3

پرسشهای فرعی تحقیق.. 4

فرضیه تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 5

اهمیت تحقیق.. 6

برخی از نتایج تحقیق.. 6

پیشینۀ تحقیق.. 6

فصل اول: شرح زندگی، آثار و شکل گیری آرای  ماریتن.. 9

مبحث اول: زندگینامه. 10

مبحث دوم: آثار. 18

گفتار اول: در حوزۀ مابعد الطبیعه. 18

گفتار دوم: در حوزۀ فلسفه هنر. 20

گفتار سوم: در حوزۀ فلسفۀ سیاسی.. 21

مبحث سوم: زمینه های شکل گیری اندیشه های ماریتن.. 23

گفتار اول: ویژگی های زمانۀ ماریتن.. 23

گفتار دوم: ماریتن و تجدد ستیزی.. 28

فصل دوم: مبانی فلسفه تومائی و تأثیرات آن بر فلسفۀ ماریتن.. 31

مبحث اول: دلبستگی ماریتن به توماس آکویناس… 32

مبحث دوم: فلسفۀ تومایی و مبانی آن. 38

گفتار اول: رابطۀ فلسفه و دین در مکتب تومائی.. 38

گفتار دوم: خداشناسی در مکتب تومائی.. 41

گفتار سوم: مابعدالطبیعه در مکتب تومائی.. 44

گفتار چهارم: وجود و ماهیت… 45

گفتار پنجم: معرفت شناسی در مکتب تومائی.. 49

گفتار ششم: سیاست و اخلاق در مکتب تومائی.. 53

گفتار هفتم: مکتب تومائی در بستر تاریخ.. 54

گفتار هشتم: معارضان فلسفۀ نوتومایی.. 54

فصل سوم: مبانی نظری فلسفه سیاسی ماریتن.. 57

مبحث اول: چارچوب کلی نظریۀ ماریتن در فلسفۀ سیاسی.. 58

مبحث دوم: مبانی هستی شناسی (متافیزیکی) 62

گفتار اول: نیاز به مابعدالطبیعه تومائی.. 64

گفتار دوم: ماریتن و موضوع مابعدالطبیعه. 66

گفتار سوم: ماریتن و اصول اولیۀ عقل نظری.. 70

گفتار چهارم: مفهوم سوژه از نظرگاه ماریتن.. 72

گفتار پنجم: ماریتن و راه های اثبات وجود خداوند. 73

مبحث سوم: مبانی معرفت شناسی.. 75

گفتار اول: واقع انگاری انتقادی ماریتن.. 75

گفتار دوم: ماریتن و علم بما هو کلی.. 77

گفتار سوم: ماریتن و مشکل دکارتی.. 77

گفتار چهارم: ماهیت دانستن از دیدگاه ماریتن.. 80

گفتار پنجم: معرفت به واقعیت فیزیکی از نظر ماریتن.. 81

فصل چهارم: جایگاه انسان از دیدگاه ماریتن.. 83

مقدمه. 84

مبحث اول: دیدگاه های انسان شناختی مسیحیت قرون میانه و انسان گرایی نو. 85

گفتار اول:  دیدگاه مسیحیت قرون وسطی.. 85

گفتار دوم: دیدگاه انسان گرایی نو. 86

مبحث دوم: عناصر اصلی انسان شناسانۀ ماریتن.. 89

گفتار اول: انسان گرایی پیشرفته. 89

گفتار دوم: رابطۀ انسان و جامعه. 90

گفتار سوم: تمایز میان فرد و شخص…. 91

الف: ریشه های مکتب اصالت شخص در اندیشۀ آکویناس… 93

ب: کاربردهای تمایز فرد و شخص…. 95

ج: نقد و بررسی دیدگاه ماریتن درباره تمایز شخص و فرد. 97

فصل پنجم: قانون طبیعی و حقوق بشر از دیدگاه ماریتن.. 101

مقدمه. 102

مبحث اول: قانون طبیعی در نظر ماریتن.. 103

گفتار اول: قانون طبیعی در قرائت کلاسیک و نو. 103

الف: قرائت کلاسیک از قانون طبیعی پیش از رنسانس… 104

ب: تلقی از قانون طبیعی پس از رنسانس… 106

ج: قانون طبیعی در دوران معاصر. 109

د: سایر قرائت های قانون طبیعی.. 110

ﻫ: نظریه های رقیب قانون طبیعی.. 112

گفتار دوم: قرائت ماریتن از قانون طبیعی.. 115

الف: قانون طبیعی به مثابة مبنایی برای حقوق بشر. 115

ب: تحلیل ماریتن از سابقۀ تاریخی قانون طبیعی.. 117

گفتار سوم: ارتباط هستی شناسی و معرفت شناسی ماریتن با نظر وی در بارۀ قانون طبیعی  119

 

الف: عامل هستی شناسانه. 120

ب: عامل معرفت شناسانه. 121

گفتار چهارم: معرفت ارتکازی و نقش آن در کشف حق های طبیعی.. 122

الف: نقش معرفت ارتکازی در تجربیات و معارف بشری.. 123

یکم: تجربۀ عرفانی.. 123

دوم: معرفت شعری.. 124

سوم: تجربۀ اخلاقی.. 124

ب: نقش معرفت ارتکازی در کشف حق های طبیعی.. 125

گفتار پنجم: قوانین الزام آور از چشم انداز ماریتن.. 126

الف: قانون طبیعی و قانون سرمدی.. 126

ب: قوانین طبیعی و قوانین ملل.. 127

ج: قوانین وضعی.. 129

مبحث دوم: حقوق بشر در نظر ماریتن.. 130

گفتار اول: خاستگاه حق های بشری و دسته بندی آنها 130

گفتار دوم: تمایز میان تملک و اعمال حق.. 132

گفتار سوم: دسته بندی حق ها 133

الف: حق حیات… 133

ب: حق آزادی و گونه های آن. 134

یکم: آزادی انتخاب… 135

دوم: آزادی از محدودیت… 135

گفتار چهارم: نقد و بررسی دیدگاه های ماریتن دربارۀ حقوق بشر. 139

فصل ششم: دولت و دموکراسی.. 143

مقدمه. 144

مبحث اول: نظریۀ دولت… 145

گفتار اول: خیر مشترک به مثابۀ خاستگاه قدرت… 145

الف: مفهوم، كاربرد و ویژگی‏های خیر مشترک.. 145

ب: نقد و بررسی نظریۀ خیر مشترک.. 148

گفتار دوم: نظریۀ ابزار انگاری دولت… 150

گفتار سوم: اقتدار و حق حاکمیت… 153

گفتار چهارم: کثرت گرایی.. 155

مبحث دوم: دموکراسی.. 157

گفتار اول: سیاست به مثابۀ زمینه ساز اخلاق و معنویت… 157

گفتار دوم: پیوند مکراسی با اخلاق.. 160

گفتار سوم: دموکراسی و عقلانی کردن اخلاق زندگی سیاسی.. 162

گفتار چهارم: دموکراسی، ابزار کنترل دولت… 165

گفتار پنجم: نقد و بررسی دیدگاه ماریتن در بارۀ دموکراسی.. 167

فصل هفتم: رابطة دین و دولت… 171

مقدمه. 172

مبحث اول: رسالت فرهنگی و قدسی دین.. 173

گفتار اول: رسالت فرهنگی دین.. 173

گفتار دوم: رسالت قدسی دین.. 174

مبحث دوم: بُعد سیاسی کلیسا و نقش آن در تعالی بدنۀ سیاسی.. 176

مبحث سوم: اصول حاکم بر تنظیم رابطۀ دولت و کلیسا از نظر ماریتن.. 182

گفتار اول: اصول ثابت و پایدار. 182

الف: اصل آزادی کلیسا 183

ب: اصل تفوق کلیسا 183

ج: اصل همکاری کلیسا و دولت… 184

گفتار دوم: نقش توجه به عنصر تاریخ در تنظیم رابطۀ دولت و کلیسا 187

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ق.ظ ]
تابستان 93
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                    فهرست مطالب                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول. 6

کلیات… 6

1-1 هدف تحقیق.. 7

2-1 پیشینه تحقیق.. 7

1 – 2-1 بوقلمون. 7

1 – 2 – 2 جانور شناسی بوقلمون. 8

3-2-1 تاریخچه اهلی شدن بوقلمون. 8

1 – 2 -4 تاریخچه پرورش بوقلمون. 8

1 –2-5 تاریخچه نگهداری در ایران. 9

1 – 2-6 طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی.. 10

1 – 2-7 مختصری از فیزیولوژی بوقلمون. 10

1 – 2-8 تیپ ظاهری.. 10

1-2-8-1 سر. 10

1-2-8-2 چشمها 10

1-2-8 -3 منقار. 11

1-2-8-4 گردن. 11

1-2-8-5 سینه. 11

1-2-8-6 پشت… 11

1-2-8-7 دم. 11

1-2-8-8 ساق پا 11

9-2-1نژادهای بوقلمون. 11

1-2-10 دو نژاد مهم بوقلمون. 12

1-2-10-1 بوقلمون برنز. 12

1-2-10-2 بوقلمون سفید. 14

3-10-2-1 نـژاد سیـاه: 15

1-11-2 مدیریت جایگاه و محیط پرورش… 16

1-2-12 مدیریت پرورش… 17

1-2-13 تراکم گله. 18

1-2-14 دستگاه مادر مصنوعی.. 19

1-2-15 نوک چینی.. 20

1-2-16 قطع تاج و ریش… 20

1-2-17 قطع ناخن.. 21

1-2-18 قطع پر. 21

1–2 19  تغذیه. 21

1-2-20 میزان غذای بوقلمون. 24

1-21-2 انگل های طیور. 26

1-2-1-21 تک یاخته های موجود در دستگاه گوارش… 26

1-2-21-11- هیستوموناس مله آگریدیس… 26

1-2-21-12- تریکوموناس گالینه. 26

1-2-21-13- کوکسیدیوز در ماکیان. 28

1-2-21-14- کریپتوسپوریدیوم بیلئی و کریپتوسپوریدیوم مله آگریدیس… 29

2-21-2-1 سستودهای مهم موجود در دستگاه گوارش و مدفوع. 30

1-2-21-2-1 داویناپروگلوتینا 30

2-2-21-2-1 رایه تیا تتراگونا 30

3-2-21-2-1 رایه تینا سیستی سیلوس… 31

4-2-21-2-1 رایه تینا اکینوبوتریدا 31

5-2-21-2-1 آمبوتنیا کونه آتا مترادف آمبوتنیا اسفنوئیدس… 32

6-2-21-2-1 هیمنولپیس کانتانینا و هیمنولپیس کاریکا 32

7-2-21-2-1 کوانوتینا اینفاندیبولوم. 33

8-2-21-2-1 فیمبریا فاسیولاریس… 33

9-2-21-2-1 ترماتودها 33

3-21-2-1 ترماتودهای موجود در مدفوع و دستگاه گوارش… 33

1-3-21-2-1 اکینوستومارولوتوم. 33

2-3-21-2-1 اکینوپاریفیوم رکاراتوم. 34

3-3-21-2-1 هیپودرائوم کونوئیدم. 34

4-3-21-2-1 نوتوکوتیلوس اتنواتوس… 35

5-3-21-2-1 کاتاتروپیس وروکوزا 35

6-3-21-2-1 پوستار موستوموم کوموتاتوم (پوستار موستوموم گالیناروم) 35

7-3-21-2-1 نماتودها 36

4-21-2-1 نماتودهای موجود در مدفوع و دستگاه گوارش… 36

1-4-21-2-1 آسکاریدیاگالی.. 36

2-4-21-2-1 هتراکیس گالیناروم. 36

3-4-21-2-1 گاپیلا ریا انولتا مترادف اکولئوس انولاتوس… 37

4-4-21-2-1 کاپیلاریاکونتورتا مترادف اکولئوس کونتوراتوس… 37

-4-21-2-15 کاپیلاریا کودین فلاتا 38

6-4-21-2-1 کاپیلاریا ابسیگناتا 38

7-4-21-2-1 تریکوسترونژیلوس تنوئیس… 39

8-4-21-2-1 کاپیلاریا آناتیس (کاپیلدریوز روده باریک) 39

9-4-21-2-1 نماتودهای با اهمیت ثانویه. 40

10-4-21-2-1 دسیفارنیکس اسپیراکیس مترادف (سیفارنکس ناسوتا و اکواریا اپیر رایس) 40

11-4-21-2-1 تترامرس آمریکانا و تترامرس فی سیس پینا 40

12-4-21-2-1 آکواریا نا مولوزا 40

13-4-21-2-1 هترتیا گالیناروم. 41

14-4-21-2-1 سوبولورا برومپتی.. 41

15-4-21-2-1 سوبولورا سکتوریا و سوبولورا دیفرنس… 41

16-4-21-2-1 استرونژیلوئیدس آویوم. 41

فصل دوم. 43

مواد و روش کار. 43

 

1-2 روش کار. 44

1-2-1 بررسی تک یاخته های حلق و چینه دان. 44

1-2-2 بررسی تک یاخته های موجود در مدفوع و محتویات روده 44

1-2-3 رنگ آمیزی زیل نلسون. 45

1-2-4 بررسی آلودگی انگلی دئودنوم. 45

1-2-5 بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش… 45

1-2-6 تهیه مقطع میکروسکپی ازسکوم. 46

فصل سوم. 47

نتایج.. 47

3-1 نتایج.. 48

فصل چهارم. 49

بحث و نتیجه گیری.. 49

4-1 بحث و نتیجه گیری.. 50

4-2 نتیجه گیری و پیشنهادات… 53

منابع. 55

چکیده
تعدادی از انگلهای داخلی و خارجی سبب آلودگی در بوقلمون­ها می­شوند ولی فقط تعداد محدودی از آنها می توانند باعث آثار بالینی و بیماری می­گردند. دربررسی حاضر آلودگی انگلی بوقلمون های شهرستان تربت حیدریه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 130 بوقلمون از بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت­حیدریه از نظر آلودگی به انگل­های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان داد 3/2 درصد به کرم های گوارشی آلوده بودند. با توجه به این که پرورش صنعتی بوقلمون نسبت به صنعت مرغداری کشور نوپا و جدید است، لذا انجام مطالعات بیشتر در زمینه های مختلف از جمله پرورش، بیماریها و آلودگی­های انگلی این پرنده در جهت کاهش تلفات و بهبود ضریب تبدیل امری ضروری به نظر می­رسد.

واژه­های کلیدی: آلودگی انگلی، بوقلمون، تربت­حیدریه

مقدمه
رشد بی رویه جمعیت، به خصوص در كشورهای جهان سوم و لزوم تأمین غذای كافی، سلامتی و زندگی آینده بشر را تهدید می‏كند. در این میان، ایران به عنوان یكی از كشور‌های با رشد بالای جمعیت و عدم كارایی كافی در جهت استحصال مواد و محصولات غذایی از منابع موجود، با بحران افزایش جمعیت و تأمین غذای كافی برای آن‌ها مواجه است. به طوری كه میزان غذای دریافتی افراد در كشور هنوز فاصله‌ی زیادی با استاندارد‌های توسعه یافته از طرف سازمان خواروبار جهانی[1] دارد (8). در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح همراه با مهاجرت اقوام آریایی به فلات ایران ماكیان نیز وارد این سرزمین شدند و اقوام ساكن این فلات از آن بهره‏برداری كرده‌اند. تا قبل از سال 1333 پرورش طیور به صورت اولیه و ابتدایی در روستاها انجام می‌گرفت اما به تدریج به دلیل نیاز روز افزون جامعه به فرآورده‌های پروتئینی با منشأ حیوانی، استفاده از روش‌های نوین تولید و افزایش محصول را ضروری كرد (13). با پیشرفت در کار به‌نژادی بوقلمون، سود حاصل از فعالیت در این بخش افزایش یافته و افراد بیشتری علاقمند به فعالیت در این بخش می‌شوند که نتیجه‌ی آن افزایش تولید، اشتغال و کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر می‌باشد. بوقلمون علاوه بر اهمیتی که در بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی دارند، به عنوان ذخایر مهم ژنتیکی به حساب آمده که حفاظت از آن‌ها برای نسل‌های آینده نیز ضروری است. چرا که در بسیاری موارد با گذشت زمان و پیشرفت علم و آگاهی بیش‌تر نسبت به اهمیت اقتصادی صفات مختلف، نیازهای جدید مطرح می‌شود که متخصصین اصلاح نژاد را بر آن می‌دارد که از ژن‌هایی که قبلاً اهمیت زیادی داده نمی‌شد با توجه به آن نیازهای جدید استفاده نمایند (16). با وجود آن‌که علم ژنتیک کمی با بهره‌گیری از علوم مختلفی هم‌چون ریاضیات، آمار، ژنتیک، کامپیوتر، اقتصاد در طی دوران متوالی در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه اصلاح نژاد دام آفریده است با این حال استفاده از روش‌هایی که بتواند منجر به افزایش صحت و بازده انتخاب شود، همواره مورد توجه بوده است. یکی از راه‌کارهای احتمالی مناسب برای دست یابی به اهداف فوق، به‌ کارگیری روش‌های ژنتیک مولکولی می‌باشد (4). بوقلمون در طبقه ­بندی حیوانات از خانواده مله آگرینه و جنس مله آگریس می­باشد. در این جنس سه گونه وجود دارد که عبارتند از مکزیکی، آمریکایی و هنوراسی. دو گونه اول اجداد بوقلمون بوده ولی گونه سوم هنوز به صورت وحشی باقی مانده است. بوقلمون از کشور مکزیک به تمام جهان راه یافته در حالی که از نام آن اینگونه به نظر می­رسد که منشأ آن ترکیه است. پرورش بوقلمون از دیرباز در نقاط مختلف روستایی و حتی شهری، رایج بوده و پرورش دهندگان علاوه بر نیاز‌های خود، مازاد تولیدات را به فروش می‌رسانند. از این رو ایجاد اشتغال، كمك به اقتصاد خانوار‌های روستایی و در تولید بخشی از منابع غذایی نقش مهمی ایفا می‌كنند. بنابراین، استفاده از بوقلمون به عنوان جمعیت مولد ژنتیكی پایه در برنامه‌های اصلاح نژادی طیور کشور دارای مزایای بسیاری است و شناخت دقیق‌تر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها جهت حفظ این ذخایر ژنتیکی ضروری به‌ نظر می‌رسد.

امروزه صنعت پرورش طیور یکی از پر رونق­ترین صنایع تولید کننده پروتئین حیوانی در کشورهای دنیا محسوب می­گردد و در سال­های اخیر رشد کمی و کیفی آن با توجه به افزایش جمعیت جهان قابل توجه بوده است. پرورش سایر تولیدات طیور غیر از مرغ گوشتی، نه تنها از نظر استراتژیک که از نظر تکمیل سبد غذایی نزدیک به گوشت سفید از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ق.ظ ]
سایشی رینگ پیستون مورد مطالعه قرار گرفته است.
در گذشته پوشش كرم سخت متداولترین پوشش اعمالی بر روی رینگ هـای پیـستون بـود. در
سالهای اخیر این پوشش با رینگ های فـولادی نیتریـده شـده جـایگزین شـده ا سـت. همچنـین

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ق.ظ ]
1-5-2- فرضیات فرعی 12
1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها 12
1-5-1- تعاریف نظری 12
1-5-2- تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- تعریف طرحواره 15
2-2- اعتیاد 15
2-3- سازگاری اجتماعی 15
2-4- مهارت مقابله‌ای 16
2-5- مبانی نظری 16
2-5- 1- مقدمه‌ای بر شناخت درمانی 17
2-5-2- شیوه شکل گیری ‌طرحواره 30
2-5-3- تداوم طرحواره 31
2-5- 4- بهبود طرحواره 34
2-5- 5- مفاهیم تاریخی سوءمصرف مواد 43
2-5-6- نظریه رفتاری و شناختی رفتاری، اعتیاد 45
2-5-7- مهارت‌های مقابله‌ای و سوءمصرف مواد 46
2-5-8- 1- مهارت مقابله‌ای 47
2-5-8- 2- مقابله‌های مسأله مدار 48
2-5-8- 3- مقابله‌ای هیجان مدار 48
2-5-8- 4- مقابله‌های مذهبی یا معنوی 49
2-5-9- سازگاری اجتماعی 50
2-6- پیشینه تحقیق 52
2-6-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 52
2-6-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
2-7- جمع‌بندی 55
فصل سوم: روش اجرای پ‍‍ژوهش
3-1- روش تحقیق 57
3-2- جامعه آماری 57
3-3- روش نمونه‌گیری 57
3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 59
3-5- شیوه‌ی اجرای پژوهش 61
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 66
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
4-1- مقدمه 80
4-2- بحث و نتیجه‌گیری 81
محدودیتها 88
پیشنهادات کاربردی 89
پیشنهادات پژوهشی 90
منابع 91
چکیده
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز سرپایی درمانی نگه دارنده با متادون شهر یاسوج بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین مراجع کنندگان به مراکز درمانی نگه دارنده با متادونشهر یاسوج 40 نفر انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شده اند و مقیاس سازگاری اجتماعی و راهبردهای مقابله ای بر روی آنها به عنوان پیش آزمایش اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه مداخله انفرادی با رویکرد طرحواره درمانی قرار گرفتند، طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس انجام درمان همان ابزار به عنوان پس آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون کواریانسونرم نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین میزان سازگاری اجتمالعی و راهبردهای مقابله ای رابطه معنا دار وجود دارد. یعنی بین گروه کنترل و آزمایش پس از اتمام درمان تفاوت معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: طرحواره درمانی، سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، افراد وابسته به مواد.
مقدمه
مهارت مقابله‌ای[1]: همه افراد در طول زندگی خود با استرس روبرو می‌شوند. زندگی بدون استرس یعنی مرگ، آنان در همه شرایط تحت استرس قرار دارد. ولی گاهی امکان دارد یک استرس بیماری زا و مشکل زا شود، این مسئله بستگی به مقابله‌های فرد دارد. منظور از مقابله کوشش و تلاش‌هایی است که خود انجام می‌دهد تا استرس را از میان بردارد، برطرف کند، یا به حداقل برساند و یا تحمل کند.
دقت داشته باشید که ما همیشه نمی‌توانیم منبع استرس را از میان برداریم. بلکه در مواردی باید آن‌ها را کاهش دهیم و در مواقعی هم باید استرس را تحمل کنیم. مثلاً ما نمی‌توانیم کاری کنیم که اختلاف‌ والدین حل شود. در این موارد باید سعی شود تا استرس های ناشی از این اختلاف را کاهش دهیم و یا به صورتی تحمل کنیم تا کمتر آزار دهنده شود. کوشش‌های مقابله‌ای کاهش به صورت ‌انجام دادن کار، فعالیت و اقدام خاصی است و گاه به صورت انجام دادن فعالیت‌های ذهنی و درون روان است. به این ترتیب می‌توان گفت دو نوع مقابله وجود دارد: مقابله‌های مسأله مدار[2] و مقابله‌های هیجان مدار[3]. در اکثر موارد ضروری و سالم است که هر دو نوع مقابله با هم مورد استفاده قرار بگیرند.
سازگاری اجتماعی[4]: اجتماعی شدن یک فرآیند دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است. به همین دلیل جریانی پیچیده به حساب می‌آید که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. کسب مهارت‌های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی از جمله این ابعاد می‌باشند.
از سازگاری اجتماعی تعاریف متعددی شده است. اسلبی[5] وگورا[6](1988)، به نقل (ادیبی،1381) سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می‌دانند. از نظر آن‌ها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی طریقی خاص که در عرف جامعه قابل قبول باشد. در حالی که فریدمن (1980) سازگاری اجتماعی و مهارت اجتماعی را فرایندی می‌دانند که افراد را قادر می‌سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش‌بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند. عوامل متعددی در سازگاری شخصی و اجتماعی افراد نقش دارند که در نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف تربیتی، روان‌شناختی، جامعه ‌شناختی بر آن‌ها تاکید کرده‌اند.
طرحواره‌ درمانی[7]: شاید ‌بتوان گفت ‌طرحواره یک بسته حافظه ایست که محتوای آن را آموزه‌های فرد در طول زمان شکل می‌دهد.
باید توجه ‌داشت که در روند پدیدایی طرحواره‌ها عواملی مثل بنیادهای زیستی فرد و عوامل مربوط به محیط تربیتی او مثل خانواده، فرهنگ، تجارب وی در فرایند رشد، رخدادهای بزرگ و… تأثیر می‌گذارند. این بسته‌ حافظه­ای مثل یک فیلتر بزرگ و پیچیده بر سر راه اطلاعات ورودی به حافظه و همچنین اطلاعات موجود در حافظه عمل کرده و با سرند، دسته‌بندی و سازمان‌دهی، شکل‌گیری معانی جدید را در ذهن ممکن می‌سازد (حمید پور، حسن و اندوز، زهرا،1389).
طرحواره‌ها فراتر از یک باورند آن‌ها ما را برای مقوله‌بندی اطلاعات و پیش‌بینی رخدادها توانا می‌سازند.
یک طرحواره ‌در برگیرنده مجموعه‌ای از خاطرات، هیجان‌ها، حس‌های بدنی و ساختارهاست. ویژگی مقاوم‌ بودن و سخت‌جانی طرحواره‌ها آن‌ها را در صدر فهرست چالش‌های کسانی می‌گذارد که در حرفه‌شان با «تغییر­» سر­ وکار دارند (یانگ، 1389).
طرحواره‌ درمانی است ابتکاری و تلفیقی که توسط یانگ و همکارانش پایه‌گذاری شده است او در این درمان کوشیده است تا با به‌کارگیری مبانی و راهبردهای روش‌های درمان شناختی – رفتاری (CBT) و مؤلفه‌هایی از سایر نظریه‌ها مثل دلبستگی، روابط شیء ای، ساختارگرایی و روان تحلیلگری و تلفیق یکپارچه و منسجم آن‌ها با یکدیگر یک‌ مدل درمانی جدید را برای درمان اختلالات دیرپایی مثل اختلالات شخصیت و اختلالات مزمن محور یک ارایه ‌دهد (بک[8]،1996).
سه دهه پیش بک مطرح ساخت که هرچند کاربرد اطلاعات مربوط به دوران کودکی برای درمان دوره حاد افسردگی‌ و اضطراب لازم نیست اما برای درمان مشکلات مزمن شخصیتی ضروری به نظر می‌رسد.
طرحواره‌ درمانی به درک پایه‌های مشکلات روان‌شناختی فرد در دوران کودکی، ارتباط مراجع – درمانگر و نشاندن فرمول‌بندی مشکل بر زمینه تاریخچه فردی گسترده‌تری پای می‌فشارد.
این درمان‌ برای چه کسانی بکار می رود؟
وقتی‌که رفته‌رفته درمانگران از درمان اختلال‌های محور یک مثل اضطراب به سمت کار بر روی اختلالات عمیق‌تر مثل‌ اختلالات شخصیتی محور دو حرکت کردند با محدودیت‌های مدل شناخت درمانگری بک رو به رو شدند. بیماران ‌مبتلا به اختلالات شخصیتی مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده و مقاومی را دارند که در بسیاری از موارد روند درمان را متوقف می‌سازد؛ بنابراین یانگ تحت تأثیر ساختارگرایی طرحواره درمانی را بنا نهاد که اختلالات شخصیتی‌ و دیگر اختلال‌های دیرپا را نشانه رفته است (بک،1990).
تجربه ‌نشان است که طرحواره درمانی در درمان افسردگی و اضطراب دیرپا، اختلال‌های خورد و خوراک، مسایل زناشویی ‌و مشکلات پایدار در حفظ روابط صمیمانه سازگار، اثربخش بوده است همچنین این روش در مورد مجرمان ‌و در پیشگیر‌ از عود در میان سوءمصرف کنندگان مواد مخدر کارایی دارد.
1-1- بیان مسأله
امروزه مسئله اعتیاد به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمدهاست. آمارهای منتشرشده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از مصرف فزاینده‌ی این مواد در سطح جهان است. در مطالعات اخیر بین 35 تا 65 درصد بیماران ‌مبتلا به سوءمصرف مواد واجد ملاک تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند (کاپلان[9]، سادوک[10]،2007). بعضی موثرترین عوامل شروع اعتیاد را کنجکاوی ‌و فشارهای ‌اجتماعی ‌می‌دانند (رحیمی،1381).
در پژوهشی ‌تحت عنوان استفاده از رویکرد طرحواره محور که درمانی نوین و نویدبخش در زمینه اختلالات مزمن هم چون وابستگی به مواد و اختلال شخصیت است و از آنجایی که طرحواره درمانی خصوصاً در زمینه وابستگی به مواد و اختلال شخصیت درمانی نوین است آشکاراست که چنین دانشی مثمر به ثمر واقع شود، زیرا روانشناسان و درمان‌گران را قادر به شناخت و درمان طرحواره‌های ناسازگار اولیه نموده و به درمان وابستگی در این بیماری کمک‌ خواهد کرد. مقابله مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندهای ‌رفتاری ‌شناختی ‌برای ‌ممانعت، مدیریت ‌یا کاهش استرس است (لازاروس [11]وفولکمن[12] ، 1984 ).
طرحواره ‌درمانی به درمانگر کمک می‌کند تا مشکلات مزمن و عمیق بیماران را دقیق تر تعریف کرده و آن‌ها را به گونه‌ای ‌قابل‌درک سازمان‌دهی کند. در این مدل، ردپای طرحواره‌ها با تاکید بر روابط بین‌ فردی بیمار از زمان کودکی تا زمان حال دنبال می‌شود. با به کارگیری این مدل ‌بیماران می‌توانند مشکلات شخصیتی خود را به صورت‌ ناهم‌خوان دیده و در نتیجه برای رها شدن از شر

 

مشکلات، انگیزه بیشتری پیدا کنند. درمان‌گران با استفاده از راهبرد‌های شناختی، عاطفی، رفتاری و بین فردی، در مبارزه با طرحواره‌ها با بیماران هم‌پیمان می‌شوند ‌و بیماران‌ را به شیوه ‌همدلانه با دلایل و ضرورت تغییر روبرو می‌کنند (یانگ و همکاران،2003).
مقابله‌ی‌ متمرکز بر هیجان ‌مهارتی است که بر پرداختن به خود مسئله یا موقعیت تمرکز می‌کند مثل ارزیابی مجدد مثبت و مقابله‌ی هیجان مدار معطوف به مهار ناراحتی هیجانی بوده و به عواطفی که با آن موقعیت مرتبط است می‌پردازد، نه کنترل خود موقعیت مثل اجتناب از مشکل. عوامل شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری‌ها دخالت دارند. بدین منظور گروه کثیری از مطالعات در صدد روشن کردن مؤلفه‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در تعامل باهم در جمعیت بالینی و سالم بوده­اند گاتی (1993). یکی از الگوها که پژوهش‌های زیادی در این زمینه بر اساس آن صورت گرفته است الگوی واسطه‌ای نام دارد. بر اساس این الگو فرض می‌شود که شخصیت، تعیین کننده‌ی راهبرد‌های مقابله‌ای است.
پژوهشگران اثر ویژگی‌های اساسی شخصیت را بر پاسخ مقابله‌ای بین کرده‌اند: آن‌ها نتیجه گرفتند که پاسخ‌های مقابله‌ای در طول زمان و نسبت به انواع استرس‌ها ثابت هستند و پیشنهاد می‌کنند که ویژگی‌های شخصیتی اولیه سرچشمه نوع مقابله هستند (هنرپروران،2007).
از طرفی مقابله‌ی منفی هیجان مدار به مهار ناراحتی هیجان بوده و به عوامل عاطفی که با آن موقعیت مرتبط است می‌پردازد نه خود موقعیت (لازاروس وفولکمن،­­1980). افرادی که از این موقعیت‌های مقابله‌ای استفاده می‌کنند به جای تمرکز بر مشکل حل آن بیشتر در پی آن هستند تا پیامد‌های هیجان‌های منفی عامل استرس‌زا را مهار کنند: این افراد تحت تأثیر این راهبرد به جای مقابله از کنار مشکلات رد می‌شوند (سپند هنر،1980). راهبرد‌های مقابله‌ای هیجان مدار در کوتاه مدت برای کاهش تنش موثراست اما در بلندمدت اثرات منفی دارند (­­برنفمن[13]،2002). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که مصرف‌کنندگان مواد نسبت به استفاده از این راهبردها آسیب‌پذیر هستند (کودینی، برینی،1989).
هم اکنون انجمن روانپزشکی ‌آمریکا (APA) درمان‌های روانی اجتماعی را از مؤلفه‌های اساسی هر نوع برنامه درمانی‌ و پیشگیرانه سوءمصرف مواد در نظر می­گیرند­. اجتماعی شدن یک فرآیند دو جانبه ارتباط‌ میان فرد و جامعه است و در طول حیات انسان این فرآیند­ در دو مقوله­ی یادگیری و یاد‌دادن ادامه ‌می­یابد و سازگاری اجتماعی در قلب این فرآیندها صورت می­گیرد. به طور کلی موجودات زنده برای ادامه‌ی حیات مفید خود به سازگاری با محیط پیرامون خویش نیازمند هستند.
رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله خانواده، مدرسه، گروه همسالان و سایر عوامل‌ اجتماعی قرار دارد و شخصیت انسان در صورتی ‌به کمال می­رسد که بین او و محیط پیرامونش تعادل و تعامل مناسبی صورت پذیرد. فشارهای اجتماعی به وضوح تأثیر فراوانی بر رفتار دارد از طرفی دیگر انسان موجودی انعطاف­پذیر است­، او نه ‌تنها می­تواند با محیط سازگار شود بلکه محیط را طبقه خواسته­­های خود دگرگون می‌کند. در حال حاضر اعتیاد علاوه بر زیان­های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماری‌های عفونی همچون ایدز، هپاتیت و… عوارض و مشکلات عدیده­ی روانی اجتماعی نیز به دنبال‌ دارد، کراک یکی از مواد صنعتی جدید است در ایران از هروئین خالص ساخته می‌شود و با کراک واقعی موجود در دنیا که از مشتقات کوکائین است تفاوت دارد، مصرف راحت و بویایی سریع‌الاثر دلیل شیوعش ‌می‌باشد، عوارض مصرف کراک علاوه بر نئشگی، عصبانیت، پرخاشگری شدید و تهوع و استفراغ می‌باشد شخص مصرف‌کننده در زمان نرسیدن مواد قابل کنترل نیست و رفتارهای بسیار پرخطری از او سر می‌زند که قابل پیش‌بینی نیست. این عوارض ناهنجاری‌های عدیده‌ای را در سازگاری فرد به خصوص سازگاری اجتماعی به وجود آورده است. با توجه به موارد فوق پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی تأثیر دارد یا خیر؟
1-2- اهمیت و ضرورت
بهره‌گیری از روش‌های علمی درمان وابستگی به مواد در سال 1381 در کشورمان شروع شده است و هم‌ اکنون اکثر متخصصان و صاحب‌نظران درمان وابستگی مواد بر این باور هستند که وابستگی به مواد یک اختلال روانی می‌باشد.
همه‌ افراد در طول زندگی خود با استرس روبرو می‌شوند. زندگی بدون استرس یعنی مرگ، آنان در همه شرایط تحت استرس قرار دارد. ولی گاهی امکان دارد یک استرس بیماری زا و مشکل زا شود، این ‌مسئله بستگی به

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ق.ظ ]
موردبررسی وتحلیل قرارگرفته ودیدكلی ازلحاظ ساختارونحوة ارتباط آن باشبكة مخابراتی و لایه های مدیریتی و…ارائه می گردد .درفصل 3 یك طرح مفهومی برای TMN ارائه می گرددكه درآن مدیریت شبكه های مخابراتی اعم ازسیستم های سوئیچ وانتقال به همراه اطلاعات مربوط به موجودیت های مختلف سیستم شامل Card، Unit ،Center ، Company و Link بررسی می گرددوبااستفاده از زبان مدلسازی UML و نمودارهای بصری آن، خلاصه كاركردهائی درسیستم های عملیاتی مدیریت خدمات ،سازمان،شبكه وعناصرشبكه ،درلایه های مختلف مدیریتی TMN  مطابق توصیه نامه های M.3400، M.3200، M3010. و… نشان داده می شود . درفصل 4 زبان نشانه گذاری XML و چگونگی استفاده ازآن برای طراحی برچسب مشكل و فرمان تعریف گردیده وسیستم شبیه ساز مربوطه ارائه میگردد كه در محیط .Net Framework به زبان VB.Net نوشته شده است .این شبیه سازبخشی ازشبكه مخابراتی و عناصرشبكه وموجودیت های آن راشبیه سازی نموده ونتایج مربوطه، بصورت گرافیكی قابل مشاهده می باشد، تغییرات وخرابیها رادرشبكه تشخیص داده وگزارشات وفرمان های مربوطه رابه فرمت XML نمایش می دهد . درفصل 5 روش جایگزین بهتری برای پروتكل ، نوع عملكردونقل وانتقال داده ارائه می شود كه دراین پیشنهاد از معضلات بر نامه نویسی سوكت هاو مشكلات پیاده سازی قالب پروتكل CMIP احترازگردیده ونمودارهای پیشنهادی ارائه ومباحث

 

مربوطه مطرح می گردد.

مقدمه
مخابرات وسرویسهای مخابراتی پیشرفته،زیرساختارفناوری اطلاعات وارتباطات را تشكیل می دهند.تنوع ،سرعت و كیفیت سرویسهای مخابراتی روزبه روزافزایش چشمگیری می یابد و به تبع آن امكانات جدید و پیشرفته در اختیار مشتركین مخابراتی قرارمی گیرد. باگسترده وپیچیده ترشدن شبكه ها وسرویس های مخابراتی ، مدیریت شبكه های مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می كند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا از عهده مدیریت كارآمد شبكه مخابراتی برآید.

سازمان های مخابراتی بابكارگیری سیستم ها وابزارهای مدیریت شبكه درسطوح مدیریتی مختلف، به مزایائی مانند كاهش هزینه های نگهداری شبكه، افزایش رضایت مشتركین،افزایش سوددهی،استفاده بهینه از تجهیزات شبكه ، افزایش كیفیت سرویس وكاهش هزینه استفاده ازسرویس برای مشترك دست پیدا می كنند . با توجه به تغییرات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]
فصل اول                                                                                                                                                                            2
1-1 اهمیت پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3 کارهای مرتبط انجام‌گرفته………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 
1-4 ساختار کلی پایان‌نامه……………………………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم                                                                                                                                                                               7
2-1 اهمیت سوخت‌های زیستی………………………………………………………………………………………………………………………. 7
2-2 بیوگاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
2-2-1 ……… فرآیند تولید بیوگاز……………………………………………………………………………….. 8
2-3 اتانول و اهمیت تولید آن………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-4 سوبسترا و خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-5 اطلاعات آماری از تولید جهانی الیاف……………………………………………………………………………………………………. 11
2-6 اثرات زیست محیطی الیاف نساجی پسماند………………………………………………………………………………………………. 11
2-7 راهکارهای مدیریت الیاف نساجی زائد…………………………………………………………………………………………………… 12
2-7-1 ……… استفاده مجدد…………………………………………………………………………………………… 12
2-7-2 بازیافت………………………………………………………………………………………………………. 12
2-8 طبقه‌بندی الیاف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-9 الیاف پلی‌استر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-10 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات……………………………………………………………………………………. 16
2-10-1 ……. هیدرولیز قلیایی پلی‌استر…………………………………………………………………… 17
2-11 پنبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-11-1 ……. ساختار الیاف پنبه…………………………………………………………………………………… 18
2-11-2 ……. ساختار سلولز………………………………………………………………………………………………… 21
2-11-3 ……. حلال‌های سلولز………………………………………………………………………………………………… 23
2-12 پیش‌فرآوری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-12-1پیش‌فرآوری با کربنات سدیم…………………………………………………………………………….. 24
2-13 هیدرولیز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-13-1 ……. هیدرولیز اسیدی…………………………………………………………………………………………… 25
2-13-2 ……. هیدرولیز آنزیمی………………………………………………………………………………………… 26
2-14 تخمیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
 
 

 
فصل سوم: مواد و روش انجام آزمایش‌ها                                                                                                                               28
3-1 مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
3-1-1 پارچه پنبه-پلی‌استر و پنبه خالص……………………………………………………………….. 28
3-1-2 کربنات سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-1-3 آنزیمهای مورد استفاده در هیدرولیز آنزیمی…………………………………………………………………………………………. 29
3-1-4 مخمر استفاده شده  در تخمیر…………………………………………………………………………………………………………….. 29
3-1-5 کیت گلوکز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-1-6 سایر مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-2 مخلوط میکروبی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-3 تجهیزات به کار رفته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-3-1 حمام روغن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-3-2 حمام آب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-3-3 اتوکلاو………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-3-4 کوره……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
3-3-5 آون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-3-6 راکتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
3-3-7 شیکر انکوباتور………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
3-3-8 سانتریفوژ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
3-3-9 اسپکتروفوتومتر………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
3-3-10 دستگاه کروماتوگرافی گازی…………………………………………………………………………………………………………… 31
3-3-11……… دستگاه کروماتوگرافی مایع با بازده بالا                                     31
3-3-12……… سایر تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………… 32
3-4 روش انجام آزمایش‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 32
3-4-1 تعیین مقدار جامدات کل و جامدات فرار……………………………………………….. 32
3-4-2 آنالیز ترکیب‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 33
3-4-3 ……… عملیات پیش‌فرآوری……………………………………………………………………………………… 33
3-4-4 آزمایش تولید بیوگاز در سیستم ناپیوسته…………………………………………….. 34
3-4-5 اندازه‌گیری و آنالیز بیوگاز تولید شده…………………………………………….. 35
3-4-6 هیدرولیز آنزیمی…………………………………………………………………………………………………….. 36
3-4-7 ……… تعیین میزان قند آزاد شده از هیدرولیز آنزیمی                   36
3-4-8 تخمیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-4-9 ظرفیت جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-4-10 ……. بررسی ساختار ترکیب‌ها…………………………………………………………………………… 37

 
فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج                                                                           Error! Bookmark not defined.
4-1 مشخصات مخلوط میکروبی…………………………………………………………………………………………………………………… 38
4-2 پیش‌فرآوری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
4-2-1 ……… مقدار جامدات کل و جامدات فرار پنبه و پارچه                      39
4-2-2 ……… بررسی تغییرات سطح پنبه در اثر پیش‌فرآوری با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی

 

رویشی…………………………………………………………………………………………….. 40
4-2-3 نتایج حاصل از FTIR و بررسی بلورینگی و ساختار سلولز………………………………………………………………………. 42

نه
4-2-4 ……… نتایج میزان جذب آب نمونه ها………………………………………………………… 44
4-3 ترکیب درصد فاز جامد و مایع بدست‌آمده‌از پیش‌فرآوری…………………………………………………………………………. 46
4-3-1 موازنه جرم کلی فرآیند……………………………………………………………………………………….. 46
4-3-2 ……… ترکیبات محلول حاصل از پیش‌فرآوری……………………………………………… 46
4-3-3 ترکیبات جامد باقی‌مانده از پیش‌فرآوری……………………………………………….. 46
4-3-4 ……… بررسی ساختار پلی‌استر…………………………………………………………………………… 47
4-4 تولید بیوگاز……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
4-4-1 ……… مقادیر متان حاصل از هضم بی‌هوازی……………………………………………… 48
4-4-2 کیفیت بیوگاز تولیدی………………………………………………………………………………………….. 52
4-5 نتایج تولید اتانول…………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
4-5-1 ……… نتایج حاصل از هیدرولیز آنزیمی…………………………………………………… 53
4-5-2 ……… نتایج حاصل از تخمیر……………………………………………………………………………… 55

 
فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
5-2 نتایج کلی حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 57
5-3 پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
مراجع…………………………………………. 60
 

 
 
فهرست شکل‌ها
 
 
عنوان…………………………………………. صفحه
 
شکل ‏1‑1-مراحل انجام این پروژه 4
شکل ‏2‑1-مراحل کلی تولید بیوگاز 9
شکل ‏2‑2-روند کلی مدیریت ضایعات نساجی 13
شکل ‏2‑3- نمودار طبقه بندی الیاف 14
شکل ‏2‑4- ساختمان شیمیایی پلی‌استرهای مورد استفاده در تهیه لیف 16
شکل ‏2‑5-مکانیزم هیدرولیز قلیایی پلی‌استر 17
شکل ‏2‑6- گیاه پنبه 18
شکل ‏2‑7- تصویر سطح مقطع طولی و عرضی الیاف پنبه 19
شکل ‏2‑8- ساختار لیف پنبه 19
شکل ‏2‑9- شمایی از پیوند هیدروژنی و اتصالات (1→4) بتا گلوکوسایدی 21
شکل ‏2‑10-ساختار سلولز 22
شکل ‏2‑11- واحد تکرارشونده تشکیل‌دهنده سلولز 22
شکل ‏3‑1- تصویر پارچه و پنبه مورد استفاده در پیش‌فرآوری قلیایی 28
شکل ‏3‑2- طراحی آزمایش به شکل فاکتوریل کامل برای پیش‌فرآوری قلیایی 34
شکل ‏3‑3-منحنی برازش خطی استاندارد متان و CO2 35
شکل ‏4‑1-تصویر SEM از نمونه  پنبه خام  با بزرگنمایی 500 و 1000 40
شکل ‏4‑2-تصویر SEM از نمونه پنبه پیش‌فرآوری شده 41
شکل ‏4‑3-تصویر SEM از نمونه الیاف پنبه موجود در پارچه پنبه-پلی‌استر 42
شکل ‏4‑4- تصویر SEM از نمونه الیاف پنبه باقیمانده از پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری شده 41
شکل ‏4‑5- نمودار جذب بر حسب عدد طول موج حاصل از آنالیز FTIR نمونه‌های پنبه 42
شکل ‏4‑6- نمودار جذب حاصل از آنالیز FTIR نمونه‌های پلی‌استر 47
شکل ‏4‑7-نمودار میله‌ای تجمعی میزان تولید متان از نمونه پارچه 49
شکل ‏4‑8-نمودار میله‌ای تجمعی میزان تولید متان از نمونه پنبه 50
شکل ‏4‑9-نمودار  میله ای تجمعی تولید متان نمونه های پارچه، پنبه و نمونه ویسکوز 50
شکل ‏4‑10-نمودار میزان تجمعی متان تولیدی از نمونه پارچه 51
شکل ‏4‑11-نمودار میزان تجمعی متان تولیدی از نمونه پنبه 51
شکل ‏4‑12- بازده هیدرولیز آنزیمی نمونه‌های پیش‌فرآوری شده پارچه 63
شکل ‏4‑13- بازده هیدرولیز آنزیمی نمونه‌های پنبه 63
شکل ‏4‑14- بازده اتانول حاصل از تخمیر نمونه‌های پارچه و پنبه 56

یازده
 
فهرست جداول
 
عنوان…………………………………………. صفحه
 
جدول ‏2‑1- جدول گروه‌بندی حلال‌های سلولز[52] 23
جدول ‎4‑1-غلظت و درصد جامدات کل و فرار مخلوط میکروبی.. 39
جدول ‎4‑2-درصد جامدات کل و جامدات فرار مربوط به پنبه و پارچه پیش‌فرآوری شده و خام. 39
جدول ‎4‑3- میزان جذب بدست‌آمده از نمودار FTIR مربوط به گروه‌های عاملی مختلف…. 43
جدول ‎4‑4 شاخص بلورینگی نمونه‌های پیش‌فرآوری شده و پیش‌فرآوری نشده -. 44
جدول ‎4‑5- ظرفیت جذب آب مربوط به پنبه پیش‌فرآوری شده و خام. 45
جدول ‎4‑6- ظرفیت جذب آب مربوط به پارچه پیش‌فرآوری شده و خام. 45
جدول ‎4‑7- نتایج حاصل از آنالیز FTIR نمونه‌های پلی‌استر. 47
جدول ‎4‑8- نسبت‌های جذبی نمونه‌ِ‌‌های  پلی‌استر. 48
جدول ‎4‑9- کیفیت بیوگاز تولیدی از پارچه، پنبه و نمونه ویسکوز. 52
جدول ‎4‑10- غلظت اتانول تولیدی پس از 24 ساعت تخمیر پارچه و پنبه پیش‌فرآوری شده و نشده. 55

دوازده
1        فصل اول
فصل اول: مقدمه

1-1              اهمیت پروژه
بشر از هزاران سال پیش از میلاد مسیح با اهداف گوناگونی از الیاف نساجی استفاده می‌کند. گرچه تاریخچه مستندی از تکامل صنعت نساجی در دست نیست اما در ابتدا الیاف نساجی برای حمل مواد غذایی و در تهیه حصیر به عنوان سرپناه به‌کار می رفتند. در مراحل بعدی تکامل، الیاف نساجی به عنوان البسه مورد استفاده قرار‌گرفتند و امروزه در زمینه‌های گوناگونی چون پوشاک، وسایل خانه و صنایع کاربرد دارند[1].
به دلیل افزایش جمعیت و ارتقاء سطح استانداردهای زندگی مصرف الیاف[1] در چند دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوری که در سال 2012 حجم تولیدات نساجی با 9/1 % افزایش به 5/88 میلیون تن رسید.گرچه ممکن است این الیاف پس از پایان طول عمر به نحوی دوباره در غالب محصولی دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما در نهایت دیر یا زود به عنوان زباله دور ریخته می‌شوند و الیاف جدید جایگزین الیاف فرسوده و کهنه می شوند]2و3[.
تولید بیشتر به معنی مواد پسماند بیشتر، و همچنین اثرات زیست‌محیطی مخرب‌تر است. امروزه مواد پسماند نساجی[2] عمدتا توسط: استفاده مجدد(کالاهای نساجی دست دوم)[3]، استفاده مجدد در تولیدات(به عنوان ماده پرکنندهو استفاده در سایر بخش‌های صنعت نساجی)[4]، بازیافت[5](پلی استر)، تهیه کود کمپوست، دفن و یا سوزاندن [6]مدیریت می‌شوند. برخی از کارشناسان روش سوزاندن را برای تبدیل مواد پسماند به انرژی پیشنهاد می کنند، اما این روش با آزادسازی مواد سمی چون دیوکسین‌ها[7]، فلزات سنگین، اسید، گاز و ذرات گرد و غبار همراه است که همگی برای سلامت انسان و محیط زیست مضر هستند. همچنین سوزاندن مواد پسماند نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد و حذف کامل مواد خطرناک نیز غیر ممکن است. دفن مواد پسماند به سبب ایجاد گازهای سمی آلوده کننده محیط زیست و هزینه بالایی که دربر دارد، آخرین و ناکارآمدترین راهکار جهت دفع مواد پسماند نساجی است[2]. بیش از 90%  الیاف نساجی قابل بازیافت اند که یکی از راهکارهای دوستدار محیط زیست جهت دفع مواد پسماند نساجی است. اما فقدان روش مقرون به صرفه بازیافت در مقیاس وسیع و همچنین تنوع زیاد الیاف و رنگ های به کار رفته در پارچه از جمله محدودیت های این روش محسوب می شوند[3].
به دلیل نگرانی های اقتصادی و زیست محیطی در چند دهه اخیر تحقیقات بسیاری جهت یافتن منابع انرژی تجدید پذیر قابل جایگزینی با سوخت های فسیلی صورت گرفته است. بیوگاز یکی از سوخت های زیستی است که از طریق هضم بی‌هوازی[8] بسترهای آلی بدست می‌آید و می‌تواند در تولید حرارت و نیرو جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد یا حتی به عنوان سوخت وسایط نقلیه گازسوز مورد استفاده قرار گیرد. این سوخت بیولوژیک مزایای فراوانی از جمله قابلیت تجدیدپذیری، کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای[9] و تخفیف گرم شدن زمین در اثراین گازها، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، انعطاف‌پذیری در مصرف نهایی و استفاده از مواد پسماند به عنوان ماده اولیه به‌همراه دارد[4].
حدود 6/31 % از الیاف تولیدی نساجی را الیاف پنبه ای[10] تشکیل می دهند. الیاف جامدهای غنی از سلولز هستند که می توانند به عنوان خوراک در فرآیند هضم بی‌هوازی مورد استفاده قرار گیرند. با این وجود، تولید مناسب بیوگاز از مواد پسماند نساجی نیازمند توسعه فرآیند مناسب می‌باشد[5].
اگر مواد پسماند پنبه‌ای به طور مستقیم در فرآیند بیوگاز به عنوان خوراک استفاده شود به بازده تولید متان مطلوبی بدست نمی‌آید. بنابراین جهت افزایش بازده لازم است که فرآیند‌های مقدماتی پیش‌فرآوری[11] روی مواد پسماند صورت گیرد[6].
به کمک انجام عملیات پیش‌فرآوری مناسب بر روی مواد پسماند نساجی می‌توان به اهدافی چون تشکیل ساختاری سلولزی با بلورینگی کمتر، کاهش ناخالصی‌های موجود در کالا و همچنین افزایش سطح در دسترس سوبسترا دست یافت[7].

1-2               هدف
در این تحقیق پیش‌فرآوری کربنات سدیم جهت بهبود تولید بیوگاز از پارچه پنبه-پلی‌استر به عنوان هدف اصلی مورد نظر قرارگرفت و شرایط بهینه تولید بیوگاز حاصل گردید. نمونه پنبه‌ای جهت مقایسه تحت شرایط دمایی و غلظتی مشابه پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فراوری شد. بررسی میزان بهبود تولید اتانول و افزایش سطح در دسترس آنزیمی نمونه‌های پنبه و پارچه در اثر اعمال پیش‌فرآوری از اهداف فرعی پروژه بود. بررسی میزان جداسازی جزء پنبه از پلی‌استر در عملیات پیش‌فرآوری در دمای 150درجه سانتی‌گراد و غلظت 5/0 مولار نیز از اهداف فرعی پروژه بود. نوآوری این پروژه اثر محلول قلیایی بر کاهش بلورینگی و ناخالصی جزء پنبه‌ای و همچنین هیدرولیز همزمان بیش از 97 درصد بخش پلی‌استری در دمای 150 درجه است. مراحل انجام کار در شکل ‏1‑1 ملاحظه می‌شود.

پنبه
پارچه
پیش‌فرآوری
 تولید بیوگاز
 هیدرولیز آنزیمی
تولید اتانول
پنبه فرآوری شده
(ویسکوز)
 )FTIR ,NREL
SEM,Swelling (
آنالیز مواد توسط
شکل ‏1‑1-مراحل انجام این پروژه

1-3              کارهای مرتبط انجام‌گرفته
باتوجه به اهمیت افزایش زباله‌های نساجی در سال‌های اخیر، فعالیت‌های مقدماتی در این راستا انجام شده است. جیحانی‌پور و همکارانش[6]، از پیش‌فرآوری با حلال نرمال متیل مورفولین نرمال اکسید[12] برای بهبود تولید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 11:59:00 ب.ظ ]
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
عنوان :
تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن در تهویه مطبوع ساختمان ها
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
به طور کلی در سیستم های ذخیره سازی انرژی سرمایشی امکان تولید و ذخیره انرژی سرمایـشی در بـازه
زمانی غیر پیک مصرف برق وجود دارد . انرژی سرمایشی ذخیره شده تـامین کننـده قـسمتی و یـا همـه ی بـار
سرمایشی ساختمان در ساعات پیک مصرف برق و اوج بار خنک کنندگی ساختمان می باشد . عـلاوه بـر آن
در ساعات شب بازدهی چیلر به دلیل کاهش دمای محیط بیشتر می شود . میـزان شـارژ و تخلیـه شـارژ

 

مخـازن
ذخیره سازی انرژی سرمایشی به منحنی بار سرمایشی ساختمان در طول شبانه روز یا بازه زمانی هفتگی بستگی
دارد.
در این گزارش ابتدا چگونگی تاثیر ذخیره سازی انرژی سرمایشی در تغییر زمان مصرف انرژی الکتریکی
ساختمان ها بررسی شده است . در فصل دوم اصول کلی طراحی و کنترل یـک سیـستم ذخیـره سـازی انـرژی
سرمایشی با توجه به بار سرمایشی مورد نیاز ساختمان تشریح شـده ا سـت. روش هـای مختلـف ذخیـره سـازی
انرژی سرمایشی نیز در فصل سوم معرفی شده اند که در آن ها نمونه هایی از ذخیـره سـازی انـرژی سرمایـشی
در آب، یخ و یا نمک های یوتکتیک شده توضیح داده شده اند.
مقدمه:
اصول ذخیره سازی سرما بر پایه استفاده از انرژی داخلی آب و یا یخ می باشد، بر این اساس میتـوان
با صرف انرژی آب را خنک و یا منجمد نمود و در زمان مورد نظر از توان تبریدی آن استفاده کرد . اگرچـه
بر اساس قانون سوم ترمودینامیک این رویه منجر به اتلاف انرژی می شود امـا بـا توجـه بـه تغییـر زمـان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:59:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

انگیزش در حل مسئله//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 
نقش انگیزش در حل مسئله

انگیزش در حل مسئله موضوعی است که توسط کارشناسان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بر آن تأکید شده است. بدین معنی که اگر فردی انگیزه حل مسئله را نداشته باشد، احتمال موفق شدن او رد حل مسئله نیز کمتر خواهد بود. چگونگی ارتباط انگیزش به حل مسئله را در سه نظریه رغبت، خودکارآمدی و اسنادی می‌توان بررسی کرد:

انگیزش بر مبنای رغبت
فرض کنید که فراگیری دستور زبان فارسی را برای اینکه دراین‌باره امتحانی در پیش دارد یاد بگیرد. فراگیر دیگری که برای نوشتن داستان به یادگیری دستور نیاز دارد، آن را می‌آموزد. هر دو، مفاهیم مربوط به دستور زبان را یاد می‌گیرند؛ اما به‌احتمال‌زیاد دومی بیشتر یا عمیق‌تر از اولی یاد خواهد گرفت. این امر سال‌ها پیش، توسط جان دیویی مطرح‌شده است. او رویکرد تلاش مبنا را موردانتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید که تدریس باید به رویکرد علاقه مبنا حرکت کند. این نظریه بارها در پژوهش‌های تجربی مورد تأیید قرارگرفته است. فراگیران علاقه‌مند به موضوع درسی، تفکر و اندیشه زیاد در آن می‌پردازند و به‌طور عمیق درگیر یادگیری در آن موضوع می‌شوند. ارتباط موضوع یادگیری به زمینه پیشین ارتباط به زندگی روزمره، ایجاد احساس نیاز و نظایر آن می‌تواند انگیزش را بر مبنای علاقه افزایش دهد.

انگیزش بر مبنای خودکارآمدی
خودکار آمدی به قضاوت فرد در توانایی و قابلیت او در به انجام رساندن یک کار اطلاق می‌شود. اگرچه منابع زیادی برای چگونگی و شکل‌گیری خود کارآمدی وجود دارد اما می‌توان گفت در کل خودکارآمدی از تعبیر، تفسیر عملکرد خود، عملکرد دیگران، ارزیابی دیگران از عملکرد فرد و وضعیت فیزیولوژیکی ایجاد می‌شود.

وقتی فراگیر در امر یادگیری نوعی پیشرفت را درک و آن را قبول کند، در این صورت انگیزش در او بالا می‌رود. اگر دیگران عملکرد فرد را مورد تأیید قرار دهند یا آن را به‌عنوان الگوی راه‌حل مؤثر قبول داشته باشند، در این صورت میزان خود کارآمدی در فرد مزبور بالا می‌رود. نظریه خودکارآمدی بر این اصل استوار است که هنگامی‌که فرد خود را در انجام کاری توانا ببیند، در امر یادگیری اعتماد بیشتری پیدا می‌کند. نظریه خودکارآمدی بیشتر به فرایند پردازش اطلاعات فعال و ژرف مربوط می‌شود. فراگیران با خودکارآمدی بالاتر، به‌خوبی می‌توانند مواد آموزشی یا موضوعات درسی را درک کنند. اگر فراگیران بتوانند خودکارآمدی خویش را افزایش دهند، موفقیت آن‌ها در یادگیری حل مسئله بیشتر می‌شود؛ بنابراین برای رسیدن به حل مسئله موفقیت‌آمیز باید شیوه‌های افزایش خودکارآمدی نیز، به فراگیران آموخته شوند، یا در موقعیت‌هایی قرار گیرند که بتوانند میزان خودکارآمدی را بالاتر ببرند.

انگیزش بر مبنای اسناد
ممکن است فراگیران شکست یا پیروزی و موفقیت خود را به عواملی نسبت دهند. ((این درس بسیار مشکل است))، ((من شانس خوبی در جواب دادن به سؤالات امتحانی را

 

نداشتم))، از نمونه‌هایی هستند که فراگیران موفقیت یا شکست خود را به پدیده‌ها و عواملی نسبت داده‌اند. بر مبنای نظریه اسنادی تعیین نوع علت برای شکست یا موفقیت از سوی فراگیران به عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط دارد فراگیرانی که شکست یا پیروزی را ناشی از تلاش خود می‌دانند، احتمال موفقیت آن‌ها بیشتر از فراگیرانی است که آن را به معلم نسبت می‌دهند. همین‌طور، فراگیرانی که شکست در حل مسئله را به عدم توانایی خود نسبت می‌دهند، ضعیف‌تر از فراگیرانی، خواهد بود که شکست در حل مسئله را به عدم تلاش و جدیت خود ربط می‌دهند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در حل مسئله کارآمد و مؤثر سه عامل شناختی و دانش موردنیاز به مهارت‌های فراشناختی و انگیزش، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داند و بدون وجود هر یک، امکان حل مسئله واقعی 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:58:00 ب.ظ ]
کنجکاوی، کنترل درونی، توانایی به تأخیر انداختن خوشی ها و کار به خاطر هدف های دور و حساسیت در روابط با دیگران تأکید می کنند. تفاوت بین طبقات اجتماعی مختلف از لحاظ فرزندپروری منعکس کننده تجربه اجتماعی والدین است. بزرگسالان طبقۀ کارگر غالباً دستورات را بدون چون و چرا انجام می دهند؛ رئیس آنان معمولاً در مورد علت قواعد و ضروریات کار به ندرت با آنان حرف می زند. بنابراین، والدین طبقه پایین کمتر با ساختن و تغییر و اصلاح قوانین در جامعه سرو کار دارند و به همین دلیل قواعد و ساخت و قدرت بیش از منطق وجودی آن برای آنان مطرح است. والدین این طبقه معمولاً فرزندان خود را تحت کنترل دارند، اقتدارگر و مستبد

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:57:00 ب.ظ ]
مقطعی و سری های زمانی دارد به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. روش مزبور در عین افزایش قدرت آماری ضرایب، باعث می شود هم خطی بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام شود.یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب رابطه ی مثبت و معناداری از نوع غیر خطی(درجه دو) وجود دارد. هم چنین رابطه ی تمرکز مالکیت با ریسک سیستماتیک رابطه ی منفی و معناداری می باشد. یعنی با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک شرکت ها کاهش می یابد. از سوی دیگر نتایج تحقیق هیچگونه رابطه ی معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک نامطلوب را نشان نمی دهد.

 

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، ریسک مطلوب، ریسک نامطلوب، داده های تلفیقی     

 

           فصل اول:

              کلیات

1-1)مقدمه

بخشی از تحولات مهم در حسابداری در سایه تشکیل شرکت های بزرگ و جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان همان مدیران واحدهای تجاری بودند و هیچگونه تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت مطرح نبود. بطوریکه مالکان خود بر تمامی عملیات شرکت کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می شدند. پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن تشکیل شرکت های سهامی بزرگ و نیاز روز افزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید و در پی آن مالکیت از مدیریت جدا شود.

تا سالهای متمادی فرض بر این بود که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. ولی با مطرح شدن تئوری نمایندگی جنسن و مک لینگ(1976) این فرضیه مطرح شد که مالکان و مدیران هر کدام بدنبال حداکثر کردن منافع خود هستند(نمازی و کرمانی،1387).

از طرفی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار که بدنبال بدست آوردن بیشترین بازدهی از سرمایه گذاری خود می باشند، همواره ریسک سرمایه گذاری را نیز مورد توجه قرار می دهند و در صورتی پذیرای ریسک بالاتری می شوند که بازده بالاتری نیز عایدشان شود، در حالیکه ممکن است بازده واقعی ناشی از سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار سرمایه گذاران متفاوت باشد. بنابراین خریداران سهام در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را بطور همزمان مورد توجه قرار می دهند.

بر اساس تعاریف جدید، ریسک احتمال زیان تعریف می شود، یعنی تغییرات مطلوب (افزایش نرخ بازده دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نشده و فقط تغییرات نامطلوب (آن دسته از مشاهداتی که کمتر از نرخ بازده مشخصی می باشند) به عنوان ریسک محسوب می شود، لذا دیدگاه دوم در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس تعریف نوین از ریسک، معیارهای اندازه گیری جدیدی نیز تعریف شده که انتظار می رود در مقایسه با معیارهای متعارف اندازه گیری ریسک، دقیق تر و قابلیت های بیشتری نیز داشته باشند (سعیدی و صفدری پور، 1387).

حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و حداکثر کردن ارزش شرکت است. از این رو یکی از مقولات مهم در راستای این امر، آگاهی از ساختار مالکیت و ریسک است تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژیهای لازم را در جهت کاهش هزینه های نمایندگی تدوین کرد.

 

 

 

1-2) بیان مسأله

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در واقع در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. بیان مسئله، طرح مسئله به زبان علمی می باشد که این امر شامل محدود کردن مسئله و جداسازی آن از مسائل حاشیه ای است. پژوهشگر باید بتواند مسئله را به گونه ای بیان کند که اهمیت آن را به اثبات برساند(خاکی،1387،ص 9). امروزه مدیران برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند و افزایش درآمد ورشد در سود به عنوان یکی از راهکارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند. از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد و در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاران در سایر فعالیت ها خواهند نمود که این امر منجر به کاهش دادو ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد (گرجی زاده، 1389).

با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نا مناسب و ناکافی آنان است. به عنوان مثال مالکان اینگونه شرکت ها  ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه ) را انتخاب کنند، یا اینکه منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیت های نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید. حتی ممکن است برای تامین مالی به عرضه کنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین، ممکن است ضعف های موجود منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه ی بقا و حیات شرکت را تهدید کند (سجادی وهمکاران، 1390).

با افزایش اندازه شرکت ها ساختار مالکیت پراکنده تر می گردد و حضور مدیران در عرصه ی مالکیت افزایش و به طبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد، باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهامداران عمده می شود و تضاد منافع میان آنها کاهش می یابد، بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزایش می یابد (موسوی و همکاران، 1389). نظریه نمایندگی نشان می دهد که ساختار مالکیت بر توانایی مالکان در تاثیرگذاشتن در ریسک پذیری شرکت تاثیر می گذارد(Jensen & Meckling, 1976). نظریه نمایندگی فرض می کند

 

که مدیران ریسک گریز بوده و سهامداران دارای ریسک خنثی هستند. زیرا آنها می توانند به ریسک های ویژه تنوع ببخشند. مالکان و مدیران به طور کلی ترجیحات ریسک متفاوتی دارند. بر اساس این مدل، انگیزه کاهش ریسک پدید خواهد آمد. در شرکتهایی که توسط مالکان کنترل می شوند در آنها سهامداران برای ریسک پذیری بیشتر انگیزه دارند. بنابراین انتظار می رود که شرکتهایی با سهامداران بزرگ ومالکیت متمرکز در مقایسه با شرکتهایی که دارای مالکیت پراکنده می باشند، ریسک پذیرتر باشند (Paligorova , 2010). سهامداران بزرگ از جریان نقد و منافع کنترلی که از شرکت هایی که خودشان اداره می کنند حاصل می شود لذت می برند. آنها مشوق های قدرتمندی برای جمع آوری اطلاعات و نظارت مدیران به منظور به حداکثر رساندن منافع خود دارند(1986 Shleifer,& Vishny) (1981 Amihud & Lev,)(1980 Grossman & Hart,).

جهت کمی نمودن واندازه گیری ریسک تاکنون معیارهای گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات ، دامنه میان چارکی، واریانس، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین ونیمه واریانس ارائه شده است. یکی از رایج ترین این معیارها، واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن می باشد. جهت محاسبه انحراف معیار پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارائه می گردد. ولی نمی توان هرگونه انحراف از میانگین را ریسک محسوب نمود. برای رفع این نقیصه می توان از نیمه واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب استفاده نمود. یکی دیگر از دلایل استفاده از معیارهای ریسک نامطلوب احتمال نرمال نبودن توزیع بازده سهام است که در اینصورت واریانس و بتای معمولی پاسخگوی انتظارات تحلیل گران ریسک نخواهد بود (تهرانی وپیمانی، 1387).

با توجه به موارد فوق این پرسش مطرح می شود که میزان تمرکز مالکیت چه تاثیری  بر ریسک مطلوب و نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد؟

 

1-3) ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق

پژوهشگر باید بتواند با توجه به دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام پژوهش خود را بیان کند و برای این کار باید نشان دهد که پژوهش مزبور از دیدگاه جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع پژوهش باید بتواند اهمیّت و ارزش پژوهش خود را نسبت به نظریه های موجود به اثبات برساند(خاکی،1387،ص 28).تصمیم گیری در زمینه ی سرمایه گذاری و اجرای هر پروژه ای، امری استراتژیک برای کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی در هر جامعه ای است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه ای تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن میزان تمرکز یا پراکندگی مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس ممکن است بر ریسک آنها تأثیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ب.ظ ]
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ذ

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ر

1-1 مقدمه. 2

1-2 نشان‌گر چیست؟. 2

1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی.. 3

1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک… 3

1-3-2 نشان‌گرهای پروتئینی.. 4

1-3-3 نشان‌گرهای مولکولیDNA  وRNA.. 4

1-3-3-1 نشان‌گرهای غیر مبتنی بر PCR.. 7

1-3-3-1-1 تفاوت طول قطعات حاصل از هضم DNA توسط آنزیم‌های محدودگر( (RFLP. 7

1-3-3-1-2 پویش ژنومی نشانه‏های هضم (RLGS) 8

1-3-3-1-3 ماهوارک‏ها 9

1-3-3-2 نشان‌گرهای مبتنی بر PCR.. 11

1-3-3-2-1 تفاوت طول قطعه‌های حاصل از تکثیر (AFLP) 11

1-3-3-2-2 DNA چندشکل تکثیرشده‏ی تصادفی (RAPD) 13

1-3-3-2-3 تفاوت تک نوکلئوتیدی(SNP) 13

1-3-3-2-4 نشان‌گرهای مبتنی برنقاط نشان‌مند از ردیف (STS) 14

1-3-3-2-4-1 تفاوت طول قطعه‏های قابل تکثیر(ALP) 15

1-3-3-2-4-2 ریزماهواره‌ها 15

1-4 فراوانی، توزیع و سازماندهی ریزماهواره‏ها در داخل ژنوم. 16

1-5 مکانیسم ایجاد تنوع در طول توالی‏های تکراری.. 16

1-5-1 کراسینگ‌اور نابرابر. 17

1-5-2 عدم جفت شدن ناشی از سرخوردنDNA  در طول رشته (خطاهای همانند‌سازی) 17

1-6 دامنه تنوع واحدهای تکرارشونده 19

1-6-1 مدل جهش گام به گام. 19

1-6-2 مدل آللی نا‏محدود. 19

1-7 مارکرهای STR.. 20

1-8 کاربرد مارکرهای STR.. 20

1-8-1 مطالعات شجره‏ای و روابط فامیلی.. 20

1-8-2 شناسایی هویت قربانیان حوادث.. 21

1-8-3 تعیین هویت در موارد جنایی.. 22

1-8-3-1 شناسایی افراد مجهول الهویه. 22

1-8-3-2 ردیابی مجرمین.. 22

1-8-4 ردیابی تاریخ بشر و مطالعات جمعیتی.. 23

1-9 سایر کاربردهای مارکرهای STR.. 25

1-9-1 جمع‌آوری سلول‌های جنینی از خون مادر 25

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها 26

1-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک.. 26

1-9-4 تشخیص کلون‏های موفق.. 26

1-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو. 26

1-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی.. 26

1-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی.. 27

1-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی.. 27

1-10 روش‏های کلی شناسایی هویت افراد در سطح مولکولی.. 27

1-10-1 روش انگشت‌نگاری ژنتیکی از طریق هیبرید‌کردن با DNA جستجوگر. 27

1-10-1-1 محدودیت‏های روش انگشت‌نگاری.. 29

1-10-2 روش پروفایلینگ… 29

1-11 تاریخچه استفاده از مارکرهایSTR.. 30

1-12 CODIS چیست؟. 31

1-13 کیت مورد استفاده در تعیین هویت.. 32

1-14 معرفی استان‏ها 34

1-14-1 استان کرمانشاه 34

1-14-1-1 موقعیت جغرافیایی.. 34

1-14-2 استان یَزد. 35

1-14-2-1 موقعیت جغرافیایی.. 36

1-15 هدف از تحقیق: 37

فصل دوم. 38

2-1 نمونه‌گیری.. 39

2-2 استخراج DNA به روش نمک اشباع. 39

2-3 آماده‌سازی نمونه‌ها جهت انجام تست DNA Typing. 40

۲-3-1 رسوب‌گذاری با اتانول. 41

2-3-2 تعیین غلظت نمونه‌های DNA توسط دستگاه Nanodrop. 42

2-3-3 تهیه‌ی Working Stoke. 42

2-4 تست DNA Typing. 43

2-4-1 Multiplex PCR.. 43

2-5 مواد و تجهیزات مورد نیاز در DNA Typing. 44

2-5-1 آزمایش DNA Typing. 44

2-5-2 جداسازی قطعات.. 45

2-5-2-1 تجهیزات لازم. 45

2-5-2-2 آماده‌سازی دستگاه جهت جداسازی قطعات.. 46

2-5-2-3 روش جداسازی قطعات.. 46

2-6 آنالیز داده‌ها 47

3-1 نمونه‏ها 53

3-2 پروفایل ژنتیکی.. 53

3-2 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏ها 55

3-3 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏های کرمانشاه 56

3-4 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های یزد. 60

فصل چهارم. 65

4-1 بحث.. 66

4-2 نتیجه‏گیری.. 73

4-3 پیشنهادات.. 73

منابع انگلیسی.. 74

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….75

 

 

 

فهرست جداول

شکل 1-1 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی ]10[ 7

جدول 1-1 جایگاه‏های موجود در کیت ABI 33

جدول2-1 محلولI استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های قرمز) 39

جدول 2-2 محلول II استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های سفید) 40

جدول 2-3 ترکیبات TE. 40

جدول 2-4 شرایط PCR.. 45

جدول ۲-5 تنظیمات دستگاه ABI3130 در جداسازی قطعات STR.. 46

شکل2-4 چگونگی عملکرد دستگاه الکتروفورز موئینه‌ای[26] 47

 

جدول 2-6 مواد فلورسنت موجود در کیت ABI و رنگهایشان. 48

شکل2-5 مواد مختلف در طول موج‌های متفاوتی نور خود را ساطع می‌کنند[26] 48

جدول 2-7 ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه[25] 49

شکل3-1 پروفایل ژنتیکی یک فرد. 54

جدول3- 2 فراوانی آللی و سایر پارامترهای جمعیتی و پزشکی‌قانونی در جمعیت یزد را نشان می‏دهد. 60

جدول 4-1 مقایسه جمعیت کرمانشاه با سایر جمعیت‏ها 67

جدول 4-2 مقایسه جمعیت یزد با سایر جمعیت‏ها 68

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2 کراسینگ‌آور و مبادلات نابرابر بین کروماتیدهای خواهری سبب ایجاد حذف‌شدگی یا الحاق می‌شود]23.[. 17

شکل 1-3 متزلزل بودن پلی‌مراز حین همانندسازی DNA می‏تواند طول تکرار را به اندازه یک یا دو واحد تغییر دهد [23]. 18

شکل 1-4 آلل‏های فرزندان مجموعه‏ای از آلل‏های والدین آنها می‏باشد [62]. 21

شکل 1-5 شناسائی مجرمین به کمک مارکرهای  STR[26]. 23

شکل 1-6 مراحل انگشت‌نگاری ژنتیکی [38]. 28

شکل 1-7 مراحل پروفایلینگ  DNA[36]. 30

شکل 1-8 جایگاه‌های CODIS روی کروموزوم‌های انسان[25]. 32

شکل 1-9 موقعیت جغرافیائی استان کرمانشاه [44]. 35

شکل 1-10 موقعیت جغرافیائی استان یزد[45]. 36

شکل2-2 استفاده از Multiplex PCR در روش پروفایلینگ[36] 44

شکل 2-3 دستگاه الکتروفورز موئینه ای[51] 46

شکل 2-6ladder به‌کاررفته در کیت ABI[25] 50

شکل 4-1 درخت فیلوژنتیکی میان سیزده جمعیت مختلف[46] 71

شکل 4-2.درخت فیلوژنتیکی میان نه جمعیت مختلف[46] 71

 

 

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار3-1 پارامترهای ژنتیکی جمعیت استان کرمانشاه برحسب درصد. 60

نمودار3-2 پارامترهای ژنتیک جمعیت استان یزد برحسب درصد. 64

 

 

 

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR 

مونا داودبیگی
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‏ها با استفاده ار تعیین فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیکی روش نوینی است که در سال‏های گذشته در بسیاری از جمعیت‏های جهان صورت گرفته و با استفاده از آن شباهت بسیاری از جمعیت‏ها به یکدیگر مشخص گردیده. شباهت جمعیت‏ها نشان‌دهنده‏ی همسان‌بودن خزانه‏ی ژنتیکی آنها و احتمالا یکسان‌بودن آن جمعیت‏ها در گذشته است. پس این احتمال وجود دارد که این جمعیت‏ها در گذشته یک جمعیت بوده باشند و بعد‏ها به دلایل جغرافیایی و یا مهاجرت‏ها از یکدیگر جدا شده باشند. یکی از راه‏های بررسی تنوع‌ ژنتیکی در جمعیت‏ها استفاده از توالی‏های کوتاه تکراری می‏باشد .هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در دو قوم یزد و کرد (کرمانشاه) از ایران بود. بدین منظور پروفایل ژنتیکی پنجاه فرد غیر‌خویشاوند از هر یک از جمعیت‏های کرمانشاه و یزد با استفاده از کیت  ABIتهیه شد. این کیت حاوی پانزده جایگاه D8S1179،D21S11 ، D7S820،CSF ،D3S1358 ،TH01 ، D13S317، D16S539،D2S1338 ، D19S433، VWA، TPOX،D18S51 ، D5S818،FGA ،VWA ، TPOX و TH01 و ژن آمیلوژنین (برای تعیین جنسیت افراد) می‏باشد. نتایج نشان‌دادند که به جز دو جایگاه D7S820 وD19S433  در جمعیت کرمانشاه و سه جایگاه D21S11 ,D19S433 و VWA در یزد سایر جایگاه‏ها در تعادل هاردی‏واینبرگ بودند. همچنین پارامترهای پزشکی‌قانونی شامل PIC,PD,PE,MP در این مطالعه بررسی شدند. سپس دو جمعیت با جمعیت‏های کشورهای همسایه مقایسه شدند. این مطالعه نشان داد که این جایگاه‏ها، جایگاه‏های مناسب برای استفاده در تست‏های تعیین هویت و مطالعات جمعیتی می‏باشند. در نتیجه‏‏ی مقایسات هم دیده شد که هر دو جمعیت یزد و کرمانشاه شباهت زیادی به جمعیت کشور ترکیه داشتند ولی با سایر کشورها متفاوت بودند. از طرفی یزد نسبت به کرمانشاه دارای جمعیت همگن‌تری بود که این مسئله می‏تواند به‌علت بکر بودن این جمعیت در طول سالیان مختلف باشد.

کلمات کلیدی: توالیهای کوتاه تکراری، نشانگرهای مولکولی، ژنتیک جمعیت

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:55:00 ب.ظ ]

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
عنوان :
بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
روش های متعددی برای استفاده از انرژی خورشیدی در سرمایش و تهویه مطبوع وجود دارد که در
فصل اول به آنها پرداخته شد. یکی از آنها رطوبت زدایی با استفاده از دسیکنت مایع می باشد که در
سرمایش خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد. در فصل اول سیستم های موجود مورد بررسی قرار
گرفت. دسیکنت ها، روش های استفاده از آنها، انواع سیستم های دسیکنت مایع و تحقیقات انجام
 

/>شده در زمینه سرمایش به روش دسیکنت مایع ، در فصل دوم بررسی شده اند. در فصل سوم یک
ساختمان به عنوان نمونه انتخاب شد و محاسبه بارهای تهویه مطبوع آن توسط نرم افزار کریر انجام
شد. با توجه به نتایج حاصل ، از میان دستگاه های موجود، دستگاه مناسب انتخاب شد. نقشه ها،
اطلاعات هواشناسی و نتایج حاصل از نرم افزار کریر در پیوست آورده شده اند

مقدمه :
امروزه با توجه به بحران جهانی انرژی و به خصوص انرژی های فسیلی، استفاده از انرژی های تجدید
پذیر رو به گسترش است. انرژی خورشیدی نیز یکی از در دسترس ترین آنهاست که در بسیاری از
نقاط جهان به رایگان قابل استفاده است. از انرژی خورشیدی می توان برای تهویه مطبوع و تبرید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:54:00 ب.ظ ]
عنوان                                  صفحه

 

چکیده: 1

مقدمه. 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 4

فرضیات : 4

ضرورت و اهمیت تحقیق: 4

اهداف : 5

پیشینه و ادبیات تحقیق : 5

روش تحقیق : 6

محدودیت های تحقیق: 6

ساختار تحقیق : 6

فصل اول: روش های حل و فصل خصومات… 8

مقدمه فصل اول : 9

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 11

1-1-1-روش قضاء دولتی : 12

1-1-2- روش سازش: 13

1-1-3-روش داوری : 13

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 14

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 16

1-2-2-روش های حقوقی : 16

1-2-3-روش دیپلماتیک : 17

1-3-قضاوت : 18

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 19

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 21

1-3-3-انواع قضاوت : 26

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 34

1-4-داوری : 37

1-4-1-مفهوم داوری : 37

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 37

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 37

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 38

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 38

1-4-2-2-داوری در قرآن : 39

1-4-2-3- داوری در روایات… 40

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 42

1-4-5- انواع داوری: 43

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی.. 43

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 44

1-4-5-1-2- داوری بین المللی.. 44

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 45

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 45

1-4-5-2-2-داوری موردی : 46

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 47

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 48

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 49

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 49

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 49

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان. 51

مقدمه فصل دوم: 52

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان  55

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان. 55

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 56

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل.. 56

2-1-1-2- مدارک قاعده: 58

2-1-1-3- واژگان قاعده: 61

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66

 

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 68

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت… 73

2-1-2-1- واژگان قاعده: 75

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 84

2-2-1-1- معنای اضطرار: 84

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 89

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93

2-2-2-1- معنای قاعده: 93

2-2-2-2- مفاد قاعده: 93

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 96

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98

2-2-3-1- معنای نظام. 98

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 100

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 102

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 110

نتایج تحقیق: 112

پیشنهادات: 115

فهرست منابع و ماخذ. 117

Abstract 125

چکیده:
اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:53:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه مشتریان و انتخاب بانک:/ترجیح مشتری
 
ترجیح مشتری

ترجیح مشتری ناشی از نگرشی است که نسبت به یک فعالیت نهاد اجتماعی و یا ایده­ایی خاص دارد و نگرش بیانگر احساس مساعد یا نا­مساعد در مورد یک شئ است. بررسی­های انجام گرفته نشان می­دهد که شکل­گیری نگرش متاثر از سه عامل زیر است:

نحوه اکتساب نگرش: نگرش از طریق تجربه مستقیم، در معرض قرار گرفتن، شرطی شدن کلاسیک، شرطی ­شدن­ عامل، یادگیری­ مشاهده­ایی ­و­ مقایسه­ایی­ اجتماعی ­به­دست­ می­آید.
منابع تاثیر گذار بر شکل گیری نگرش: این منابع شامل تجارب گذشته و مستقیم دوستان و آشنایان و بازاریابی مستقیم و تبلیغات است.
عوامل شخصیتی: شخصیت نقش مهمی در شکل گیری نگرش دارد. افراد دارای نیاز شناختی بالا با احتمال بیشتر به تبلیغات آگاه کننده یک موضوع یا یک کالا، پاسخ مثبت نشان می­دهند اما کسانی که نیاز شناختی پایینی دارند احتمالا در پاسخ به تبلیغات احساسی نگرش مثبت­تر بدست می­آورند.

 

شناخت اطلاعات و باور­های مشتری از محصول(خدمت)، مکان، کارکنان، شواهد فیزیکی، مدیریت فرایند­ها، و… می­تواند موجب نگرش مثبت و ایجاد ترجیح به یک محصول و یا نام تجاری خاص شود. (Schiffman, 1994)
2-1-30- رفتار خرید مصرف‌ کننده 

رفتار خرید مصرف‌کننده همواره به‌عنوان یک موضوع مهم بازاریابی مطرح بوده است. اساس رفتار مصرف‌کننده بر طبق پنج مرحله زیر است:

شناسایی مشکل
●جستجوی اطلاعات
●ارزیابی گزینه‌ها
●تصمیم خرید
) Constantinides, 2004,111). ●رفتار پس از خرید

2-1-31- بازاریابی خدمات بین المللی

بعضی از صنایع خدماتی در سطح جهانی از سابقه­ی طولانی برخوردار هستند، برای مثال، صنعت بانک­داری یکی از اولین مواردی بود که ابعاد جهانی پیدا کرد. بانک­ها برای برآورده کردن نیازهای اعتباری و ارزی خارجی مشتریان خود در کشورهای متبوعشان که در حال معاملات خارجی هستند، باید خدمات بین المللی و جهانی ارایه کنند. در سال­های اخیر اگر چه، حوزه­ی مالیه بین الملل گسترش یافته است، ولی بسیاری از بانک­ها واقعا عملیات جهانی دارند. برای مثال، دویچ بانک آلمان، در 41 کشور شعبه دارد. بنابراین مشتریانش در سراسر جهان که می­خواهند از فرصت­های به وجود آمده در اثر اتحاد در آلمان بهره­مند شوند، می­تواند امکانات پولی را نه تنها در فرانکفورت، بلکه حتی در زوریخ، لندن، پاریس و توکیو نیز ارائه کند. (اسماعیل پور،1384، 337-336)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ب.ظ ]
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ب.ظ ]
1-3: پیشینه تحقیق                        6

1- 4 اهداف تحقیق                            7

1-5 روش تحقیق  7

فصل دوّم: تعاریف و مبانی

2-1 بخش اول: حکومت   9

2-1-1 تعریف حکومت   9

2-1-2 تعریف حاکمیت   10

2-1-3 ارکان تشکیل حكومت   10

2-1-4 ضرورت و لزوم وجودحکومت در جامعه 12

بخش دوم: وضع عمومی ایران در قرن هفتم و هشتم 13

2-2-1 بررسی اوضاع تاریخی – سیاسی و فرهنگی در عصر سعدی  13

2-2-2 وضع مراکز ادبی ایران در عصر مغول  17

2-2-3 وضع نظم و نثر در عهد مغول  18

2-2-4 نظم فارسی…………………………………………………………………….18

2-2-5 نثر فارسی  19

بخش سوم: شناخت اجمالی سعدی و آثار او  22

2-3-1 : دوران کودکی و جوانی سعدی  22

2-3-2 : سفرهای سعدی  27

2-3-3 : ممدوحان سعدی  32

2-3-4 : تخلّص و نسبت سعدی  33

2-3-5 :حالات، اخلاق و عادت شیخ سعدی  34

2-3-6: معرفی اجمالی آثار و تالیفات سعدی  35

2-3-7 آثار منثور  35

2-3-8: آثار منظوم 40

2-3-9: دوران پیری و آرامش سعدی …………………………………………………… …………….47

2-3-10 : تاریخ درست درگذشت سعدی  50

2-3-11: آرامگاه سعدی شیرازی  51

فصل سوّم: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی

مدخل……………………………………….. ……………………………………………..53

بخش اول: خصوصیات ومشخصات کلی حاکم و پادشاه از دیدگاه سعدی  56

3-1-1 : به کارگیری دیانت و هوش و درایت در اداره ی کشور  56

3-1-2 : بیم داشتن از پروردگار و سوق یافتن به دادگری  58

3-1-3 : پاس داشتن خاطر درویشان و درماندگان  59

3-1-4: خردمندی و بخشندگی  60

3-1-5: دور اندیشی و عاقبت نگری  61

3-1-6: سپردن سلطنت به جانشین 64

3-1-7: گرامی داشت علما و عالمان دین  65

3-1-8: مردم نوازی  65

3-1-9: مطیع کردگار بودن و پیروی از حق  66

3-1-10 : آداب و رسوم مجلس و انتخاب هم نشین  67

3-1-11: نرم خویی و شکیبایی  68

3-1-12 : نکوداشتن خردمندان  68

بخش دوم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه سیاسی، امنیتی  69

3-2-1: آیین صلح و آشتی  69

3-2-2 : امنیت اجتماعی  70

3-2-3: پذیرش صلح و نپذیرفتن بند دشمن  72

3-2-4: دادگری در مورد زیردستان  73

3-2-5 : دروغ مصلحت آمیز  74

3-2-6: درنگ کردن در کشتن اسیران جنگ 75

3-2-7: رازداری در مسائل سیاسی  75

3-2-8: رسیدگی به امور سپاهیان  76

3-2-9: رعایت احتیاط در برخورد با دشمن  79

3-2-10: رعایت عدالت و دادگری  82

3-2-11: رفتار سیاسی  87

3-2-12: سازمان های اداری کشور  87

3-2-13: سازمان لشکری  89

3-2-14: قدرت شخص و قدرت پست و مقام 92

3-2-15: مصلحت اندیشی سعدی در سیاست   93

3-2-16: مجازات خرابکاران و مفسدان  93

3-2-17: ناپسند داشتن گزند دیگران  94

3-2-18 نگنجیدن دو پادشاه در یک مملکت (وحدت حکومت) 95

بخش سوم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه برنامه ریزی و اقتصادی  96

3-3-1: اصل برنامه ریزی  96

3-3-2: سخت کوشی و پشتکار  97

3-3-3 گرامی داشتن مسافران و بازرگانان  97

3-3-4 خراج  99

بخش چهارم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه عمران و آبادی  101

3-4-1 آباد کردن مملکت   101

بخش پنجم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه توسعه مدیریت منابع انسانی  102

3-5-1 : انتصاب افراد 102

3-5-2: انتظار حداکثر از زیردستان  103

3-5-3: انتقادپذیری  103

3-5-4: بازنشستگی  104

3-5-5: تاکید بر منابع انسانی  105

3-5-6: تحمل سختیها 107

3-5-7: تعدیل و شکل دادن به رفتار زیردستان  107

3-5-8: خطای هاله ای  108

3-5-9: رفاه رعیت و مردم 109

3-5-10: سپردن امور به سیرچشمان  110

3-5-11: شایسته سالاری  110

3-5-12: علم و هنر بودن حاکمیت و پادشاهی  111

3-5-13 : نقش الگویی حاکم و پادشاه 113

فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع و مآخذ

1-4 : نتیجه گیری  115

2-4 : منابع و مآخذ 119

 

چكیده انگلیسی

 

چکیده:

در پایان نامه ی حاضر در چهار فصل تلاش گردیده تا با سیر هدفمند به بیان مطالبی در قالب چهارچوب امروزی آیین حکومت و مملکت داری برگرفته از آثار سعدی بپردازیم:

فصل اوّل شامل کلیّات

در فصل دوم تلاش شده با توضیح حکومت و ضرورت وجود حکومت و حاکمیّت در جامعه به توضیح ارکان حکومت و چگونگی شکل گیری و سلسله مراتب و ارتباط قوا با هم بپردازیم.

همچنین به شناخت اجمالی و اثرات محیطی بر آثار سعدی در قالب وضعّیت عمومی ایران در قرن های هفتم و هشتم پرداخته ایم.

در فصل سوم تلاش نموده ایم در قالب پنج بخش آیین حکومت و مملکت داری موجود در آثار سعدی را توضیح دهیم.

بخش اوّل: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی خصوصیّات عمومی و کلّی حاکم و پادشاه در نظر بوده است .

بخش دوم از فصل سه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی در حوزه ی سیاسی امنیتی مدنظر بوده است.

در بخش سوم از فصل سه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی در حوزه ی برنامه ریزی و اقتصادی مورد توضیح قرار گرفته است.

دربخش چهارم از فصل سه: آیین حکومت و مملکت داری درآثارسعدی در حوزه ی عمرانی و آبادانی مورد نظر بوده و ضرورت آبادسازی کشور و احداث پل، وراه و حمام و مسجد و … توضیح داده شده است.

در بخش پنجم ونهایی نیز آیین حکومت ومملکت داری در آثار سعدی در حوزه مدیریت منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته است .

فصل چهارم نیز نتیجه گیری از بحث و منابع مورد استفاده در نگارش پایان نامه درج گردیده است .

مقدّمه:

از قرن دوم هجری بخشی از اندیشه ی سیاسی در زمینه حکمت عملی متأثّر از متون ایرانیان پیش از اسلام در زمینه آداب ملوک و آیین کشورداری شکل گرفت و کتاب هایی با عنوان سیرالملوک یا سیاست نامه در تداوم اندرزنامه های دوره ساسانی تالیف شد. حکمت عملی مطرح در سیاست نامه ها، مجموعه ای از میراث علمی و الگوهای عملی و تجارب تاریخی گذشتگان است که سیاست نامه نویسان ـ که اغلب از کارگزاران دیوانی و درباری بودند ـ اصلاح عملکرد پادشاهان و در نهایت اصلاح و بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بود.

مملکت داری و آیین شهریاری برای رسیدن به جامعه ای آرمانی و انسانی از دیربار در سرزمین کهن ما رونق و روایی ویژه داشته است. ضرورت برقراری امنیت و آسایش و عدالت اجتماعی همراه با مدیریت و سیاست مملکت داری در چنین سرزمینی که از دیرباز بر اساس حکومت سلطنتی استوار نبوده است . وجود حکومتی نیرومند را بر اساس دو محور داد و خرد بایسته و شایسته گردانیده است. یکی از منابعی که برای آشنایی بیشتر و شناخت روشن تر تاریخ و فرهنگ درخشان و دیرینه سال ایران و هم دریافت نکته های تازه و ماندگار آداب و رسوم هنر و آیین مملکت داری ایرانیان می توان معرّفی کرد ، آثار ادبی وزین است . آثار ادبی که با گذشت اعصار نه تنها غبار قدمت در رخسارشان ننشسته بلکه هر روز بیشتر از دیروز خودنمایی می کنند و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از داشته های فرهنگ غنی ایرانی به چشم می آیند. چه بسا که بسیاری از آیین های شکوهمند و برجسته شهریاران خوب و بد و دستورالعمل شاهان و داد و بیداد در لابه لای این اسناد منثور و منظوم نهفته است. در این اسناد مبانی حکومت به گونه ای ظریف و دقیق در برابر چشم بینا و گوش شنوا قرار می گیرد، تا درسی باشد بر آنانی که می خواهند بر مردم حکم رانند.

در پایان نامه حاضر تلاش گردیده آثار استاد سخن سعدی شیرازی در حدّ توان مورد بررسی قرار گیرد البتّه از لحاظ آیین مملکت داری و حکومت گزاف نگفته ایم اگر علّت انتخاب آن را مقبولیّت مطالب سعدی در بین عوامّ و خواصّ بگوییم. اگر پیرمرد شبان بی سواد در دامنه کوه گوسفند چرانی می کند به زبان سعدی سخن می گوید و به این بیت تمثّل می جوید:

«گوسفند از برای چوپان نیست                      بلکه چوپان برای خدمت اوست»

و یاکفش دوز عوام بازاری چون سخن از کفش تنگ به میان می آید می گوید:

«تهی پای رفتن به از کفش تنگ»                            (دبیر سیاقی،1380، ص  355)

دردمند هجران کشیده ای که می خواهد دردهای درونی خویش را با بیانی رسا به زبان آورد جز این چه می گوید:

شب فراق که داند که تا سحر چند است؟                      مگر کسی که به زندان عشق دربند است

(خطیب رهبر ، 1370 ،غزل60،ص92)

دانشمند بلند نظری که سالیان دراز عمر خود را به تجربه و آزمون صرف کرده است، پخته تر و رسیده تر از این عبارت چه می گوید: «هر که با بدان نشیند نیکی نبیند»، «هر چه زود برآید دیر نپاید» و …

عارف پخته ای که سراسر جهان را اعضای یک پیکر می داند جوهر فکر خود را در گفتار شیخ می یابد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:51:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

تحقق مسئولیت ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران
 
موضع و شرایط تحقق مسئولیت ترک فعل در حقوق ایران

اصولاً از نظر ماهیت تفاوتی بین فعل و ترک فعل در اینکه موجب سلب حیات از دیگری شوند، وجود ندارد، زیرا همانگونه که یک فرد می‌تواند با انجام فعل مانند تیراندازی، سم دادن و ضربه زدن دیگری را به قتل برساند، ترک فعل نیز می‌تواند باعث مرگ دیگری شود مانند اینکه زندانبان غذای زندانی را ندهد یا اینکه مادری از دادن شیر به فرزند خود امتناع نماید.

امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری می‌باشد و بنابراین، چه افرادی که با ارتکاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی که با ترک فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یک نسبت حکم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.

از نظر فقهی، همانگونه که قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتکاب یابد همچنین می‌تواند با ترک فعل نیز تحقق یابد، یعنی اگر فردی عمل معینی را انجام ندهد و این امر منجر به مرگ دیگری شود، او ضامن می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد امکان یا عدم امکان تحقق قتل بوسیله ترک فعل تصریحی ندارد. در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که موارد قتل عمدی را بیان می کند و در بند الف و ب ماده ۲۹۵ این قانون که در رابطه با بیان معیار قتل خطئی محض و قتل شبه عمدی است، قانونگذار فقط فعل را مطرح نموده است و هیچگونه اشاره‌ای به ترک فعل ندارد.

بهرحال، علیرغم عدم تصریح قانونگذار در مورد ترک فعل، بنظر می‌رسد از اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با قتل در حکم شبه عمدی است بتوان چنین استنباط نمود که در مواردیکه فردی با ترک فعل باعث مرگ دیگری می‌شود، اگر مصادیق خطا در این ترک فعل او وجود داشته باشد، محکوم نمودن او به ارتکاب قتل در حکم شبه عمدی ممکن می‌باشد، زیرا این تبصره بطور مطلق می‌گویند: هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل… واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق می‌افتد قتل… در حکم شبه عمد خواهد بود.» و تصریحی به لزوم مثبت بودن فعل متهم ندارد بهمین خاطر تصور نگارنده بر این است که می‌توان این تبصره را در مورد ارتکاب ترک فعل توأم با خطا اعمال نمود. پس اگر بعنوان مثال؛ مدیر کارخانه‌ای مقررات فنی مربوط به نحوه کارگیری دستگاههای صنعتی را بکار نبندد و در نتیجه آن کارگری فوت شود، بگونه‌ای که اگر کارفرما آن مقررات را رعایت می‌نمود چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد، یا اگر پرستاری که در سی سی‌یو وظیفه مراقبت از بیماری با شرائط بحرانی را دارد، در اثر خستگی ناشی از کار خوابش ببرد و آمپولی را که باید به بیمار تزریق می‌نمود، تزریق نکند و آن بیمار از دنیا برود، مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم متوفی (کارگر یا بیمار) شناخته می‌شود.

 

نظریه مشورتی شماره ۳۶۴۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه که در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ صادر گردیده نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. در قسمتی از این نظریه مشورتی چنین آمده است: «… و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه‌آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت، شخص یا اشخاص کشته و مجروح شوند، عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد می‌باشد …»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:50:00 ب.ظ ]
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چكیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:تاریخچه جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم:تعریف جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………….10

 

فصل سوم:انواع و ویژگی های جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………16

3-1)انواع جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………………………………………………..17

3-2)ویژگی های جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………..20

فصل چهارم: محتوای جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………………………………23

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:49:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/تصادم و تقصیر هر دو طرف
 
تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف

در این فرض تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده است: مانند این که وسیله ای از کوچه فرعی، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی برود و با وسیله ی دیگری که در آن خیابان به سرعت در حرکت است تصادم کنند. در این فرض بعضی گمان می کنند که باید راننده ای که خطای شدیدتر را مرتکب شده (رانندهای که از خیابان فرعی به اصلی آمده است) مسئول همه خسارات شمرد. ولی باید دانست که ماده 335 قانون مدنی این ترتیب را نپذیرفته و هر دو راننده را مسئول قرار داده است. حال در مورد اینکه مسئولیت را چگونه باید تقسیم کرد راه حلهای گوناگون ارائه شده که از آن جمله است:

الف: راننده هر دو وسیله خساراتی که به طرف دیگر وارد شده است، می پردازد. عیب مهم این راه حل تجزیه کردن مسئولیت مشترک راننده های خطا کار است:تمام خسارت را هر دو خطا به وجود آورده است نه یکی از آن ها، در حالی که این  راه حل یک حادثه را به دو حادثه تبدیل می کند.

 

ب: عده ای از استادان پیشنهاد کرده اند که هر راننده نیمی از خسارات طرف مقابل را بپردازد.

ج: مجموع خسارات به نسبت درجه ی تقصیر هر یک از دو طرف تقسیم می شود.

د: عادلانه تر اینست که دادگاه، نه تنها به بزرگی و کوچکی تقصیر؛ به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن موثر بوده است توجه کند و هر کدام از دو طرف را اندازه ی که ضرر زده است مسئول شناسد. به این ترتیب ، معیار تعیین مسئولیت درجه تأثیر در ایجاد حادثه ی زیانبار است و تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار می گیرد. این راه حل، با روح ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز، که «نحوه مداخله» در ایجاد خسارت را مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده است، سازگاری بیشتر دارد.

«هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

این راه حل ، از این جهت که ضمان دو طرف را به طور قاطع معین می کند و و چالش برانگیز نیست بر راه حل سوم و چهارم، برتری دارد. همچنین ، ازاین لحاظ که مسئولیت مشترک در دو طرف را تجزیه نمی کند، بر راه حل نخستین ترجیح پیدا می کند. در این فرض دیگر مسئولیت مدنی از فرض تقصیر خارج می شود و میزان آن به درجه تقصیر بستگی ندارد و در عین حال بیمه کردن ضمان هر یک نسبت به ضرر دیگری، تا حد زیادی تفاوت قیمت دو وسیله ی نقلیه را جبران می سازد و ماهیّت اشتراکی مسئولیت را حفظ میکند، زیرا راننده خطاکار هر دو وسیله نقلیه نیمی از خسارات خود و نیمی از ضرر طرف دیگر را میدهد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ب.ظ ]
متعددی در سطوح ملی و منطقه ای شکل بگیرد. اما به دلایل گوناگونی از جمله عدم حمایت های مالی و اعتباری مناسب، مبهم و نامشخص بودن سیاست گذاری ها، اهداف و راهبردهای ایجاد و مهمتر از آن فقدان ضوابط، معیارها و شاخص های نظام مند در زمینه مکان یابی، طراحی و احداث پارک ها با موفقیت چندانی روبرو نبوده است

پارک های فناوری با توجه به اینکه شهرک‌ها و پارک‌های علمی و فناوری الزامی مبنی بر کار در صنایع فناوری برتر ندارند و در حال حاضر فعالیت کمی در حوزه فناوری برتر در این مراکز مشاهده می‌شود، نقش مهمی در توسعه فناوری کشور بازی کنند. در این تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی و دیدگاهی تعمق نگر در خصوص تجارب کشور های توسعه یافته شاخص های بنیادی پارک های فناوری شناسایی شدند و به وسیله تکنیک تاپسیس فازی اولویت بندی گردیدند، سپس با بهره گرفتن از این شاخص‌های بنیادی یک مطالعه تطبیقی بروی پارک های فناوری معتبر جهانی صورت گرفت.

امید است نتایج حاصل از این تحقیق بتواند به  پارک های علم و فناوری کمک کرده و با خلق افقی روشن در این زمینه،ضمن ارتقای بهره وری و کارایی این پارک ها، زمینه و بستر لازم برای رسیدن به اهداف آنها را فراهم آورده و مسولان و برنامه ریزان را برای تحقق راهبردها و سیاست های مورد نظر یاری دهد.

 

واژگان کلیدی: پارک فناوری، منطق فازی، اقتصاد دانش بنیان، مطالعه تطبیق، تاپسیس فازی

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

مقدمه. 2

1.1. بیان مسئله. 2

2.1. اهمیت و ضرورت موضوع. 2

3.1. گزاره‎های تحقیق. 3

1.3.1. پرسش‎های اصلی. 3

2.3.1 فرضیات تحقیق. 3

1.3.3. هدف‎های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 3

4.1.  روش کلی تحقیق. 4

1.4.1.جنبه نوآوری: 4

2.4.1. ابزار گردآوری داده‌ها 4

3.4.1. روش‎های تحلیل داده‎ها 4

5.1. شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 5

فصل دوم ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق. 6

مقدمه. 7

2-2 تعریف فناوری.. 8

2-3 تعریف پارک فناوری.. 9

2-4 اهمیت پارک های علم و فناوری.. 15

2-5 انواع پارک های علم و فناوری.. 16

2-6 عوامل تاثیرگذار بر احداث پارک فناوری.. 29

2-7مطالعه تطبیقی. 45

2-7تکنیک تاپسیس فازی.. 48

فصل سوم روش اجرای تحقیق. 53

مقدمه. 54

3-1روش تحقیق. 55

3-2 جامعه تحقیق و نمونه‎گیری.. 56

3-2-1جامعه آماری.. 56

3-2-2روش نمونه‎گیری و حجم نمونه. 57

3-3جمع‎آوری داده‎ها 58

3-3-1روش و ابزار جمع‎آوری داده‎ها 59

3-3-2 مقیاس مورد استفاده 60

3-3-3روایی ابزار. 60

3-3-4پایایی ابزار. 61

3-4روش تجزیه و تحلیل داده‎ها 61

3-4-1منطق فازی.. 62

3-4-2تکنیک تاپسیس فازی.. 62

3-4-3مطالعه تطبیقی. 63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق. 64

مقدمه. 65

4-1روش تجزیه و تحلیل داده‎ها 65

4-1-1طراحی پرسشنامه. 65

4-1-2آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه. 66

4-2تجزیه و تحلیل داده‎ها 67

4-2-1تکنیک تاپسیس فازی: 67

4-2-1مطالعه تطبیقی: 68

فصل پنجم نتیجه‎گیری و پیشنهادات.. 98

مقدمه. 99

5-1مروری مختصر بر تحقیق. 99

5-2پاسخ به پرسش‎های تحقیق. 99

5-3 نتیجه‎گیری و پیشنهادات.. 108

5-3-1پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 108

منابع: 110

پیوست.. 117

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1: مقایسه انواع مختلف پارک ها 19

شکل ‏2‑2: تفاوت های کارکردی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 21

فهرست جداول   

جدول ‏2‑1: اطلاعات مقایسه ای مراکز رشد، پارک ها و شهرک های فناوری 22

جدول ‏2‑2: خصوصیات چند پارک فناوری به نقل از انجمن پارک های فناوری مرتبط با دانشگاه 23

جدول‏2‑3تعداد، فضا، ساختمان، شرکت ها و کارکنان پارک های فناوری کشورهای جهان دانشگاه 25

جدول ‏2- 4 : خلاصه ای از مقایسه مشخصه های مراکز رشد با پارکها و شهرک های فناوری 26

جدول4-1: آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه 66

جدول 4-2: نتایج حاصل از تاپسیس فازی و اولویت بندی مولفه ها و شاخص ها 68

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5-1: ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهان 100

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5-2: ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهانی 102

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره5-3: اﻫﺪاف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهان 103

‫ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5-4:  ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ بررسی شده در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهان 104

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5-5: ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل بررسی شده در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهان 105

مقدمه

پارک علم و فناوری سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت‌های حاضر در پارک و مؤسسه‌های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌نمایند.

بیان مسئله
راه برون رفت کشور ما از این وضعیت تنها یک چیز است و آن رسیدن به دانش بومی در همه ابعاد و شاخه های علمی است دانشی که در دو بعد ماده و معنا پیشتاز است و از سوی دیگر با نیازهای بومی و مسائل واقعی یک ملت و کشور دست به گریبان است. در بعد صنعتی برای رسیدن به مدل بومی، پارک‌های علم و فناوری به عنوان حلقه اتصال بین نیاز صنعت و علم دانشگاه می‌تواند ایفای نقش کند.

حال با بررسی پارک های معتبر جهان و استخراج عوامل بحرانی موفقیت، می‌توان عوامل تقویت و توسعه پارک های کشور را یافت. در راستای تحقق این هدف، می بایست با الگوبرداری از پارک های کشورهای

 

پیشرفته صنعتی و بومی سازی صحیح و منطقی نتایج حال شده، مسیر توسعه را واضح نموده و گام های موثری در آن مسیر برداشت.

2.1. اهمیت و ضرورت موضوع

در مورد پارک های علم و فناوری در دانشگاه های کشور روی ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ارزیابی‌ م‍عیاره‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ن‍ایع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍رت‍ر درپ‍ارک‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍ور (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: پ‍ارک‌ ف‍ن‍اوری‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)، ن‍ق‍ش‌ پ‍ارک‍ه‍ای‌ ع‍لمی‌ و ف‍ن‍اوری‌ در ن‍ه‍ادین‍ه‌ س‍ازی‌ ارت‍ب‍اط ص‍نعت‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍ارک‌ ف‍ن‍اوری‌ پ‍ردیس‌)، شناسایی اولویت های استراتژیک آینده فناوری صنعت گاز کشور در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور، ارائه روشی برای توانمند نمودن استراتژی‌های سازمان به وسیله فن‌آوری اطلاعات و ارزیابی نقش آن در تقویت استراتژی‌های مرکز اطلاعات و مدارک ایران (ایران داک)، بررسی و ارزیابی نوینی از پارک های علم و فناوری با نگاهی به طرح جامع فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری، بررسی رابطه کاربرد هماهنگ استراتژی‌های مدیریت دانش و اثر بخش سازمانی شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

3.1. گزاره‎های تحقیق

1.3.1. پرسش‎های اصلی

شاخصهای اصلی پارک‌های فناوری جهان و ایران کدامند؟
شباهت ها و تفاوت های پارک های فناوری جهان و ایران چیست؟
رشد و توسعه ی پارک های فناوری کشور در آینده به چه شکل است؟
2.3.1 فرضیات تحقیق

پارک علم و فناوری می‌تواند به عنوان حلقه اتصال گم شده بین نیاز صنعت هر منطقه و علم دانشگاه های کشور باشد.
اگر تأسیس پارک های کشور بر اساس فرصت‌های هر منطقه باشد، آنگاه نیازهای صنعت نیز بهتر پوشش داده می‌شود.
با رویکرد آینده نگاری در پارک های کشور، می توان همگام با توسعه جهانی حرکت کرد.
1.3.3. هدف‎های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

به منظور بررسی تحلیلی جایگاه پارک های ایران بر چشم انداز و برنامه استراتژیک، اهداف زیر مورد نظر می باشد:

بررسی ادبیات علمی و وضع فعلی پارک ها و توسعه پارک های علم و فناوری کشور
شناخت جایگاه پارک های علم و فناوری به عنوان پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه
ایجاد چارچوب مفهومی و نسبی از آینده پارک های کشور در راستای سند چشم انداز 1404 کشور
4.1.  روش کلی تحقیق

این تحقیق از نظر زمان، نوع پژوهش تجربی است و از نظر هدف، پژوهش تطبیقی است. و مطالعه تطبیقی انجام می‌گردد پس از  جمع‌آوری آمار و اطلاعات، با بهره گرفتن از تکنیک مدل تاپسیس فازی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته می‌شود.

 

1.4.1.جنبه نوآوری:

در زمینه نیازهای صنعت و مدل های تحقیق در عملیات در راستای بهینه سازی و مدل سازی در کشور کارهای زیادی انجام شده، اما در مورد مراکزی که ارتباط بسیار نزدیک و اثرگذار بر روی صنعت دارند، در تحقیقات دانشگاهی کمتر کار صورت گرفته شده است، با توجه به این نکته در این پژوهش تلاش می شود با بررسی پارک های فناوری به عنوان پل ارتباطی دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و صنعت به عنوان مصرف کننده علم، گام نوینی در راستای بهبود برداشته شود.

2.4.1. ابزار گردآوری داده‌ها

گردآوری اطلاعات از طریق مرور و بررسی سوابق و پیشینه‌های موجود در کتابخانه‌ها یا سایر مراکز اطلاعات و همچنین پرونده‌ها و انواع دیگر وسایل نگهداری اطلاعات انجام می‌گیرد. همچنین در مورد ارائه راهکار و تطبیق با وضع موجود از طریق مصاحبه و پرسشنامه از کلیه پارک های علم و فناوری اصلی استان‌های کشور انجام می شود.

3.4.1. روش‎های تحلیل داده‎ها

بر اساس روش‌ها و ماتریس‌های تحلیل استراتژی، پیشنهادات ارائه می شود  و با بهره گرفتن از  نرم افزارهای 2007  Microsoft Excel در داده پردازی، به طراحی  مدل تاپسیس فازی جهت اولویت‌بندی، پرداخته شده است.

5.1. شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

فناوری :

طارق خلیل تکنولوژی را «کلیه دانش‌ها، فرآیندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های بکار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات می‌داند» (باقری: 1381، ص 34). کمیسیون اقتصادی اروپا در “واژه نامه فنی مربوط به انتقال تکنولوژی و همکاری صنعتی و برنامه ریزی واحدهای اقتصادی” تکنولوژی را بدینگونه تعریف می کند: ” بطور معمول مجموع اطلاعات, مهارتها, روش ها و ابزارهای لازم برای ساختن, بکاربردن و تهیه چیزهای مفید” (بیزک 1374,ص.4)

جندرون بر این باور است که «تکنولوژی هرگونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجربه یا تئوریهای علمی است که در روش‌ها و مهارت‌های تولید، سازمان‌ها و یا ماشین‌آلات به کار رفته است». (قاضی نوری: 1383، ص.7)

پارک فناوری (Techno park)

این پارک ها معمولا در مجاورت قطبهای صنعتی و با نیت گسترش ارتباطات فناوری صنایع موجود در منطقه با واحدهای فناوری و دانشگاه های منطقه و ارتقاء فناوری صنایع موجود در قطب های صنعتی و افزایش توان رقابتی آنها بوجود می آیند. جمع شدن واحد های فناوری (اعم از شرکت های خدمات مهندسی، دفاتر واحدهای فناوری وابسته به دانشگاه ها و سازمان) در این منطقه علاوه برکمک به ارتقاء سطح مبادلات علمی – فنی بین واحدهای مربوط امکان بهره برداری حداکثری از ظرفیت صنایع را نیز فراهم می نماید. عمده تحقیقات در این نوع پارک ها در قالب تحقیقات مهندسی معکوس، تدوین دانش فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات متمرکز است  معمولا تحقیقات بنیادین در این نوع پارک ها پیگیری نمی شود.

مطالعه تطبیقی:

مطالعه ی تطبیقی عبارتست از نوعی روش بررسی که پدیده ها را در کنار هم می نهد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه آنها را تجزیه و تحلیل می کند.


مقدمه

امروزه، در کشورهایی که توسعه اقتصادی براساس ترویج نوآوری و پژوهش و تشویق صنعتی سازی مجدد بر پایه فناوریهای پیشرفته مدنظر قرار گرفت است، احداث پارکهای علمی و فناوری به عنوان یکی از راهکارهای اساسی مطرح می شود. درحدود 50 سال است که این راهکار مورد استفاده کشورهای توسعه یافته بوده و نتایج مثبت حاصل از آن اکنون نظر کشورهای درحال توسعه را به خود جلب کرده است. در ایران نیز محور اساسی برنامه پنجم توسعه اقتصاد دانش بنیان اعلام و در این برنامه توجه ویژه‌ای به پارکهای علمی و فناوری شده است.

پارکهای علمی از طریق ایجاد و افزایش تعامل بین نقش آفرینان مولد دانش و نوآوری از جمله شرکتها و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، دانشگاه ها، پژوهشگران و کارآفرینان سعی دارند به اهداف خود دست یابند. از آنجایی که اغلب مجاورت جغرافیایی به عنوان راهکار اساسی تبادل طبیعی دانش فنی دیده می شود، پارکهای علمی از طریق ارائه فضاهای دارای زیرساخت مناسب و نیز خدمات دارای ارزش افزوده بالا سعی در جذب و استقرار شرکتها و مؤسسات متکی بر دانش و نوآوری در مجاورت یکدیگر دارند.

متوسط زمان لازم برای دستیابی به اهداف پارکها، در صورت موفقیت، در برخی مطالعات 10 تا 15 سال برآورد شده و در عین حال، در بسیاری از مطالعات نرخ شکست پارکها بالا (Amirahmadi & Saff, 1993)اعلام شده است، ولی عمدتاً در ادبیات موضوع، وجود ظرفیت مثبت در پارکها برای توسعه اقتصادی مناطق میزبان مورد تأیید قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعات نیز بر لزوم توجه پارکها به محیط و مزیتهای محلی (منطقه میزبان) اشاره شده است. مسلماً موفقیت پارکها به دلیل تحلیل دقیق بافت اقتصادی و علمی منطقه میزبان، انتخاب مدل صحیح و تدوین استراتژی عملی مناسب بوده است؛ با توجه به هزینه بالای ایجاد پارک های علم و فناوری شناخت عوامل موثر بر موفقیت آنها می تواند سمت و سوی تصمیم گیری ها را بهبود بخشید و از دوباره کاری ها جلوگیری نماید.

از ظهور پارکها در ایران مدت چندانی نمی گذرد و تاکنون یک شهرک تحقیقاتی و 13 پارک علم و فناوری در 10 استان کشور تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سه پارک یا شهرک تخصصی (فناوری) تحت پوشش وزارت صنایع و معادن پایه گذاری شده اند و به همین دلیل، مطالعات خاص موردی در ایران بسیار اندک و عمده مقالات منتشر شده نیز بررسی ادبیات و نقل تجربه های سایر کشورهاست. در این فصل تلاش شده تا با مرور ادبیات موضوع در تمامی مقالات انگلیسی و مقالات و پایان نامه های فارسی موجود، شناخت کامل به روی پارک فناوری انجام شود.

2-2  تعریف فناوری

فناوری و روش های توسعه آن از جمله انتقال فناوری از موضوعات بسیار جذاب و مورد علاقه در بین کشورهای جهان است. این موضوع خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که امروزه توسعه و رشد فناوری به عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. فناوری را با بیان های متفاوت و از دیدگاه های مختلف به اشکال زیر تعریف کرده اند:

فناوری، که اغلب با محصولات نهایی اشتباه گرفته می شود، عبارت است از دانش نحوه طراحی، توسعه، ساخت و کنترل کیفیت مصنوعاتی که برآورنده تقاضا یا نیاز انسانی است.
فناوری، از دیدگاه اقتصادی، عامل تبدیل کننده چهار عنصر منابع طبیعی، زمین، سرمایه و منابع انسانی به کالای ساخته شده و خدمات قابل ارائه است .
فناوری عبارت است از همه فرآیندها، روش ها، فنون نرم افزاری و سخت افزاری که جامعه را در بقا و ارتقای حیاتش یاری می دهد و بنابراین، بر پایگاه شناخت آدمی استوار است.
فناوری به عنوان شاخه ای از دانش بشری، عبارت است از کاربرد ساختار یافته اصول علمی و دانش عملی در موجودیت ها و سیستم های فیزیکی.
تمامی تعاریف فوق را می توان در یک جمله خلاصه کرد که فناوری هنر بکارگیری علم است. به عبارت دیگر علوم مجموعه دانش بشر درخصوص چیستی موضوعات است در حالی که فناوری مجموعه دانش و توانایی بشر در زمینه چگونگی توسعه و بکارگیری ابزار لازم برای پیاده سازی نتایج علوم به شمار می رود. بر این اساس دستیابی به یک فناوری خاص را باید به دستیابی به دانش و توانایی توسعه ابزارها و روشها تعبیر کرد و نه صرفا دستیابی به ابزارها و آموختن روشها.

عدم توجه به موضوع فناوری علی رغم توجه و اهتمام جدی به تحقیقات طی دو دهه گذشته موجب بروز نمونه های متعددی از تحقیقات موفقی شده که در مواردی حتی به رغم عطش شدید بازار راه به تولید نبرده است. در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که محقق معمولا به لحاظ علاقه فردی و شرح وظایف سازمانی رسالت خود را همزمان با تولید اولین نمونه یک محصول خاتمه یافته می داند و مضافاً اینکه روش های بکار گرفته شده در مرحله تحقیق که عمدتاً مبتنی بر تکسازی و توسعه حداقل ابزار و توجه بیشتر به هدف اصلی تحقیق است به هیچ روی برای تولید کارآیی ندارد. لذا، نه می توان توقع داشت که ارباب تولید محصول موفق تحقیقات را بتوانند مستقیماً و به سادگی وارد خط تولید کنند و نه می توان از محقق این توقع را داشت که مراحل تدوین دانش فنی و توسعه ابزار لازم را به عهده گرفته و نتیجه تحقیقات خود را برای ورود به تولید آماده نماید. نقش و جایگاه تحقیقات تا حدودی روشن است و حداقل دولت و بخش های دولتی به آن اهتمام قابل قبولی دارند. اما بخش فناوری نه تنها در مجرا و مسیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ب.ظ ]
شغلی پاترسون ،پرسشنامه هوش هیجانی بار_ان و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام . اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش و در سطح استنباطی از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد . تحلیل داده ها نشان داد که هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی در سطح یک درصد ( p<0/01) رابطه‌مستقیم معنی‌دار دارند. از طرفی شدت رابطه هوش هیجانی با عملکرد‌‌شغلی از شدت رابطه مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی بیشتر است. همچنین در بین ابعاد هوش هیجانی ابعاد حل مساله، شادمانی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خوش بینی، احترام به خود، مسئولیت پذیری، وهمدلی باعملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح  یک درصد (p<0/01)   وجود داردکه بالاترین همبستگی را روابط بین فردی با عملکرد شغلی دارد. از طرفی در بین ابعاد مهارتهای ارتباطی تنها بینش نسبت به فرآیند ارتباط با عملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح  یک درصد (p<0/01) دارد.

کلید واژگان : هوش هیجانی ، مهارت های ارتباطی ، عملکرد شغلی .

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………. 1

1-1 مقدمه……………………………………….. 2

2-1 بیان مسئله…………………………………… 4

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………… 6

4-1 اهداف پژوهش………………………………….. 8

1-4-1 هدف کلی……………………………………. 8

2-4-1 اهداف جزیی…………………………………. 8

5-1 فرضیه های پژوهش………………………………. 9

6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………. 10

1-6-1 مفهوم عملکرد شغلی…………………………… 10

2-6-1 تعریف عملیاتی عملکرد شغلی……………………. 12

3-6- 1 مفهوم هوش هیجانی…………………………… 12

4-6-1 تعریف عملیاتی هوش هیجانی…………………….. 16

5-6-1 مفهوم مهارتهای ارتباطی………………………. 16

6-6-1 تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی……………….. 50

7-6-1 سرپرست خط اول………………………………. 20

8-6-1 شرکت تولیدی لاستیک دنا……………………….. 22

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق…………………… 25

1-2 مبانی نظری………………………………….. 26

1-1-2 عملکرد شغلی………………………………… 26

2-1-2 نظریه های عملکرد شغلی……………………….. 31

3-1-2 هوش هیجانی…………………………………. 32

4-1-2 نظریه هوش هیجانی……………………………. 37

5-1-2 مهارت های ارتباطی…………………………… 47

6-1-2 نظریه مهارت های ارتباطی……………………… 64

2-2 پیشینه پژوهش………………………………… 70

1-2-2 پژوهش های داخل کشور…………………………. 70

2-2-2 پژوهش های خارج کشور…………………………. 72

فصل سوم : فرایند پژوهش…………………………… 75

1-3 روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات…………………… 76

2-3 جامعه آماری…………………………………. 76

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………….. 76

4-3 ابزار پژوهش…………………………………. .77

1-4-3 پرسشنامه عملکرد شغلی………………………… 77

2-4-3 پرسشنامه مهارتهای ارتباطی……………………. 78

3-4-3 پرسشنامه هوش هیجانی…………………………. 79

5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………….. .80

فصل چهارم : یافته های پژوهشی…………………….. .81

1-4 یافته های توصیفی ……………………………. .82

1-1-4 متغیرهای جمعیت شناختی……………………….. 82

2-1-4 متغیرهای مورد مطالعه……………………….. .83

2-4 یافته های استنباطی…………………………… .84

1-2-4 فرضیه اصلی…………………………………. 84

2-2-4 فرضیه جزیی1 ………………………………. .84

3-2-4 فرضیه جزیی 2 ……………………………… .85

4-2-4 فرضیه جزیی 3 ………………………………. 85

5-2-4 فرضیه جزیی 4……………………………….. 86

6-2-4 فرضیه جزیی 5 ………………………………. 87

فصل پنچم : بحث و نتیجه گیری……………………… .89

1-5 بحث و نتیجه گیری…………………………….. .90

2-5 پیشنهادات…………………………………… 95

1-2-5 پیشنهادهای پژوهشی…………………………… 95

2-2-5 پیشنهادات کاربردی…………………………… 95

3-5 محدودیتهای پژوهش…………………………….. 96

منابع………………………………………….. 97

فهرست جداول

1-4 میانگین وانحراف معیار متغیرهای تحقیق…………… 83

2-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد هوش هیجانی………… 83

3-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد مهارتهای ارتباطی…… 83

4-4 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………. 84

5-4 ماتریس همبستگی ابعاد  هوش هیجانی  و عملکرد شغلی…. 84

6-4 ماتریس همبستگی  ابعاد مهارتهای ارتباطی و عملکرد شغلی 85

7-4 نتایج تحلیل رگرسیون   عملکرد شغلی  از روی  هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی به شیوه  همزمان…………………………………. 86

8-4 نتایج تحلیل رگرسیون  عملکرد شغلی از روی  ابعاد هوش هیجانی گام اول   86

جدول 9-4- نتایج تحلیل رگرسیون  عملکرد شغلی  از روی  ابعاد مهارتهای ارتباطی به شیوه  همزمان…………………………………. 87

  1-1 مقدمه

سازمان های امروزی به راحتی کالا ها  و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمان ها و کشورهای دیگر تامین می کنند و تنها منبعی که به سهولت در شکل ایده آل آن قابل مبادله نیست نیروی انسانی است به طوری که میتوان گفت مهمترین سرمایه رقابتی یک کشور نیروی انسانی کارآمد وبا استاندارد است)  عباسی ، 1392  ) .

یکی از مواردی که در مورد نیروی انسانی هر سازمان با اهمیت بوده و مدیران سعی در ارزیابی و بهبود آن دارند عملکرد شغلی افراد است . لذا در سالهای اخیر نسبت به بررسی عوامل تاثیر گذار بر این متغیر مهم ، تحقیقات مهمی صورت گرفته است .

عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . این شرایط به عنوان محیط‚ فرهنگ ‚احساس ‚ مهارت های ارتباطی ‚ توانمند سازی ‚ عملکرد شغلی مورد مطالعه وتوجه قرار گرفته است . این سازه ها به کیفیت درونی سازمانی ( همان طور که از حاصل ادراکات کارکنان از جنبه های عینی ومحسوس سازمان است ) در پشتکار وتعهد و وجدان کاری فرد تاثیر مثبت داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند .امروزه مدیران در سازمان ها با بسیاری مسائل مربوط به نیروی انسانی و بهره وری و عملکرد رو به رو هستند که همه آنها را نمی توان با ساز و کارهای فنی و توسعه تکنولوژی حل و فصل کرد. حل و فصل بسیاری از مسائل پیش روی سازمان ها احتیاج به توجه بیشتر به احساسات و عواطف و هیجانات نیروی انسانی و همچنین چگونگی توسعه گروه های کاری موثر دارد . هوش عاطفی مدعی است که می تواند برخی از مسائل و مشکلات زندگی بشر امروزی را حل و فصل نماید.طی چند دهه گذشته ، مفهوم هوش هیجانی [1] به صورت روز افزونی در پیشینه نظری و تحقیقاتی روان شناسی به عنوان سازه ای که با رفتار های متعدد انسان در محیطهای مختلف ارتباط دارد معرفی شده است . هوش هیجانی میتواند کاربرد های زیادی در وظایف مدیران سازمان داشته باشد. هوش هیجانی به یکی از مفاهیم جدید در مدیریت تبدیل شده است و به نظر می رسد بخش گم شده ای است که مدیریت متوسط را به مدیریت با عملکرد عالی تبدیل می کند ( اکبری ، آریش ،‌1391 ، ص 1 ) .

از طرفی ، سازمان ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی معمولاً از طریق برقراری ارتباطات سازمانی به اهداف خود می رسند که به مفهوم ساده تر می توان گفت: ارتباط عامل اصلی حرکت یک سازمان بسوی هدف خود بوده و هیچ سازمانی بدون داشتن ارتباط، نمی تواند به فعالیت های خود ادامه

 

دهد. توانایی برقراری ارتباط صحیح از مهمترین ویژگی های افراد شاغل در یک سازمان به حساب می آید ( سیه بازی ، 1382 ، ص 17 ) .

لذا در این پژوهش سعی براین است تا با بررسی این متغیرهای مهم نقش آنان بر عملکرد شغلی رامورد ارزیابی قرار دهیم .

2-1 بیان مسئله

مهمترین سرمایه سازمان ها و عامل تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می_ کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری های ارتباطی، سازمان ها را به سمت مجازی بودن (با مشخصه عدم تمرکز نیروی انسانی از نظر جغرافیایی و متغیر بودن تعداد کارکنان) سوق می دهد اما در هر حال تحقق اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- چه در سطح کلان و ملی و چه در سطح بنگاه های خرد- مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می کنند (فراهانی ، 1384 ، ص 87) .

مطالعات گسترده از متون تحقیقی رفتار سازمانی نشان داده است که توانمندسازی کارکنان (مانند استفاده آنان از نوآوری) سطح  ادراکات و رفتارهای کارکنان را بیشتر کرده (Spreitzer ، 2008‚  ص  115 ) .

از دیدگاه اجتماعی جالبترین نکته برای سازمان ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند . عملکرد خوب ، بهره وری سازمان را بالا می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می شود  (اسپکتور، 1384، ص 187) .

عملکرد شغلی متغیر اصلی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است. بسیاری از بررسی ها و تحقیقات روانشناسان صنعتی و سازمانی مربوط به شناسایی، ارزیابی، یا ارتقای عملکرد شغلی بوده اند. هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود نیاز دارد که کارکنانش مشاغل خود را در سطح قابل قبولی از بهره وری انجام دهند (کهن ، 1388 ) .

از آنجا که عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . که ممکن است یکی از این شرایط سازمانی داشتن مهارت های ارتباطی است .

چراکه یکی از متغیرهای مورد تأکید در عملکرد سازمانی ، مهارت های ارتباطی است( میر جعفری و همکاران، 1389 ، ص 4) . ارتباط را سنگ پایه اولیه تمدن بشری دانسته اند. هر چند توانایی ارتباط منحصر به نوع بشر نیست، اما انسان ذاتاً در پی برقراری ارتباط با دیگران است. بنا به نظر هارجی و دیکسون[2] (2004) حدود هفتاد درصد از زمان بیداری بزرگسالان با ارتباط با دیگران سپری می شود .

مهارت ارتباطی نیز از نظر هارجی و دیکسون (2004) توانایی لازم برای انجام رفتاری می باشد که باعث رسیدن به اهداف یک تکلیف می گردد و در واقع، فرد را قادر می سازد تا به صورتی شایسته رفتار کند. دیکسون (1993) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران دارد. با توجه به نقش ارتباط در زندگی انسان، برخورداری از مهارت های ارتباطی جهت توفیق در اکثر حوزه های زندگی، بنا به گفته هارجی و دیکسون (2004) از طریق توانایی ارتباط قابل پیش بینی است.

هوش هیجانی نیز که آخرین و جدیدترین تحول در زمینۀ فهم ارتباط میان تعقل و هیجان محسوب می شود، عبارت است از توا نایی درک ، ارزیابی و بیان صحیح هیجانها ، توانایی دستیابی و تولید احساسات برای تسهیل فعالیتهای شناختی، توانایی درک مفاهیم مربوط به هیجانها و کاربرد زبان مربوط به هیجانها و توانایی کنترل و تنظیم هیجانهای خود و دیگران برای رسیدن به رشد و حالت بهینۀ ارتباط اجتماعی)فرجیان ، 1384، ص 58). به عبارتی رهبری هوشمند هیجانی عامل کلیدی در ایجاد فضای کاری شناخته می شود که می تواند زمینه رشد و پرورش کارکنان را فراهم کرده و آنها را تشویق کند تا بهترین عملکرد را داشته باشند . ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان در نهایت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود ( آقایار ، شریفی در آمدی ،1386 ، ص 278 ) .

هوش هیجانی (که ضریب آن با EQ نشان داده می شود) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند که این مولفه ها عبارتند از  : مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری(صدیقی ، 1391) .

هوش هیجانی به یکی از مفاهیم جدید در مدیریت تبدیل شده است و به نظر می رسد بخش گم شده ای است که مدیریت متوسط را به مدیریت با عملکرد عالی تبدیل می کند  (117p ، 2007 ،Tony, Morrison  ) .

در حال حاضر تعاریف متعددی از هیجانی وجود دارد، ولی بین تعاریف ارائه شده همخوانی کامل وجود ندارد. چرا که این پدیده مفهومی چند بعدی است و نمی توان از آن تعریفی روشن و ساده ارائه کرد. برای نمونه گلمن هوش عاطفی را اینگونه تعریف می کند:

ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و یا عواطف خود و دیگران برای برانگیختن خود و استفاده از آنها در روابط با دیگران. ابعاد هوش عاطفی از نظر ایشان عبارت است از خودآگاهی، خود کنترلی، انگیزش، همدلی و مهارت های  اجتماعی  (دانیل گلمن ، 1385 ، ص 13) .

بسیاری از پژوهشگران معتقدند هیجان منبع اولیۀ انگیزش است و تجربه های هیجانی اطلاعات مهمی دربارۀ محیط و موقعیتها فراهم می کنند که این اطلاعات ،  قضاوتها ، تعمیم ها ، اولویتهاوفعالیتهای شخصی راشکل می دهد (منصوری نصرآبادی ،  1383،ص 143) .

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمانهای موجود در هر جامعه با بهره گرفتن از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از جایگاه حساسی برخوردار است . عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است . به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.  ( کامکار ، لندران اصفهانی ، راعی ، 1385 )

در تحقیقات گذشته دربیشتر موارد به طورکلی یا به کارکنان توجه می شود و یا به مدیران وکمتر محققی گروه سرپرستان خط اول را به عنوان نمونه ویا جامعه خود درنظر می گیرد . از آنجا که در شرکت تولیدی لاستیک دنا به آموزش کارکنان توجه زیادی می کنند و با توجه به مصاحبه هایی که به صورت تصادفی با برخی سرپرستان در شرکت تولیدی لاستیک دنا صورت گرفت ، ارزش و اهمیت آموزش مهارت ارتباطی و سنجش هوش هیجانی مورد توجه قرار گرفت ، لذا برآن شدیم تا به بررسی مفاهیم ذکر شده در موضوع تحقیق و نقش مهارت ارتباطی و هوش هیجانی بر عملکرد این گروه سازمانی بپردازیم .

از آنجایی که سرپرستان خط اول بیشتر به طور مستقیم با کارکنان سر و کاردارند باید بتوانند به راحتی با کارگران زیر دست خود رابطه برقرار کنند و همچنین با کنترل هیجان و احساسات خود  به کارایی بالا و بهبود عملکرد دست یابند . به طوریکه اگر سرپرستان خط اول بتوانند احساسات و هیجانات خودشان را کنترل کنند می توانند افراد دیگر را بهتر درک کنند و همچنین رفتار آرام و سنجیده تری را داشته باشند که این یک عامل مهم در موفقیت شغلی به حساب می آید .

بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و تواناییهای هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد .

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

2-4-1 اهداف جزیی :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

تبین ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی عملکرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی  عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا.

پیش بینی عملکرد شغلی از روی متغیرهای هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی .

 5-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :  هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده معنی دار عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا است .

فرضیه های فرعی :

مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده معنی دارعملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا می باشد .
مولفه های مهارت ارتباطی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا است .
  6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها :

1-6-1 مفهوم عملکرد شغلی

به طور کلی از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است، چگونگی انجام فعالیت و مسؤولیتهای محوله است . عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد . عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند (مورهد و گریفین، 1374، ص 132) .

در زیر به تعدادی از تعاریفی که از عملکرد به دست آمده است اشاره می کنیم :

– عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (گریفین، مک کنلی ، 1375 ، ص 479)

–  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند .

– عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/مفهوم تصور از خود
 
تصور از خود :

والدین، همسالان و معلمان درتوصیف نقش ها اهمیتی اساسی دارند. مفهوم خود درنوجوانی مستلزم رها کردن ادراک آینه  ای خویشتن (یعنی خود را مانند  انعکاسی از والدین ، همسالان یا معلمان دیدن) به سوی هویتی مستقل تر و فردی تر است.  در رسیدن به این مفهوم جدید از خود، تفاوت های فردی زیادی موجود است.

1) یکی از خط مشی های متداول عبارت از تغییر دادن جامعه برای منطبق کردن آن با اصول و نیازهای نوجوان است.

2) راه حل دیگر تغییر خویشتن برای سازش با نظام و تعلیل چهره دلهره و احساس ناراحتی است.

3) یافتن مکانی خاص در درون جامعه است که در آنجا نیروهای بالقوه شخص بتوانند به فعل درآیند وتحول یابند.

ب) خود سنجی

اریکسون معتقد است که احراز یک هویت موفقیت آمیز به تجربه احساس راحت و سلامت باز می گردد. وقتی شخص به یک هویت قابل اعتماد دست یافته باشد در تن خود، خود را در خانه احساس می کند و می داند در چه جهتی پیش می رود و از حق شناسی کسانی که برای او به حساب می آیند اطمینان دارد. بطور کلی افرادی که برای خود قدرت و منزلت ناچیزی قائلند ، مفهوم نسبتا پایداری از خود دارند زیرا فاقد چارچوب مرجع پایاب محکمی هستند که به آنها فرصت درونسازی تجارب خود و دیگران را بدهد. چنین وضعی، اضطرابی را در آنها راه       می اندازد که کوشش هایی که فرد برای حفظ ظاهر از خود نشان می دهد با آنان را تشدید      می کنند. افرادی که ارزش کمتری برای خود قائلند بیشتر از دیگران خود را حساستر نشان     می دهند، از عقیده دیگران نسبت به خود نگرانند. از عدم پیشرفت در وظایف  خود دگرگون     می شوند و وقتی نسبت به یک خطا یا یک نارسایی شخصی آگاه شوند دچار اغتشاش می گردند. دیگران این گونه افراد را به منزله افرادی می دانند که زود رنج اند و به سرعت برانگیخته        می شوند ( منصور و دادستان ، 1383).

    

نظریه جیمز مارسیا

مارسیا با بسط و تحلیل نظریه اریکسون هویت را ساختار من و ساختار درونی و خود سازمان دهنده و پویایی آرزوها، اهداف ، مهارتها و باورها و تاریخچه فردی می داند. براساس مطالعاتی که با دانشجویان

 

دانشگاه انجام داد، به دلیل پیچیدگی مفهوم هویت آن را از چند بعد و زاویه مورد بررسی قرار داد. مارسیا بر اساس دو متغیر فرایندی اکتشاف[1] وتعهد[2]  چهار نوع وضعیت هویتی را مفهوم سازی کرد. اکتشاف به معنی تحقیق بیشتر برای یافتن حد کامل خود است (رفیعی ، 1385).

اکتشاف دراواخر نوجوانی شامل مولفه های زیر است :

1- قابلیت شناخت : فرد به ارزیابی دقیق و درست از توانایی های شخص و ایجاد تصویر واقع گرایانه از فرصت های اجتماعی قابل دسترس می پردازد.

خود انگیختگی و هدفمند بودن درجمع آوری اطلاعات : فرد به طور فعال و خود انگیخته وعمیق به جستجو وارزیابی فعال اطلاعات مرتبط با نقش های اجتماعی می پردازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ب.ظ ]
دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : مدیریت زمان

 

  
 

 

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع مدیریت زمان

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:جستجو برای:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:45:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره هوش عاطفی؛زیانهای هیجان
 
زیانهای هیجان

1)موجب بروز اعمال ناپسند و در نهایت باعث پشیمانی می شود:

در روزنامه ها حوادث ناگواری را مطالعه کرده اید که منشا آن هیجانات منفی بوده است.

2)موجب اغفال می شود:

اگر نتوانید کسی را با دلایلی منطقی وادار به انجام کاری کنید با تاثیر گذاشتن بر او بوسیله کلمات می توانید حالت هیجانی منفی در او ایجاد کنید تا او را به انجام کاری وادار کنید که دلخواه شماست.

3)عقل و منطق را تحت تاثیر قرار می دهد:

این حالت وقتی بوجود می آید که هیجان بصورت شدید و ناگهانی ظاهر شود(آقایار ،           شریفی درآمدی ، 1386 : 45)

2-1-13-سرچشمه هیجانها

 

هیجانات در مغز بویژه از سیستم لیمبیک (Limbic System)[1] سرچشمه می گیرد.

سیستم لیمبیک ساختار کوچکی دارد که در وسط مغز پایین تر از مرکز یا قشر مخ قرار دارد.

ساقه مغز،هوشیاری را کنترل و تحریک می کند و پیامهای حسی را از طریق دستگاه لیمبیک به قشر مخ ارسال می کند.بیشترین افکار و یادگیریها در قشر مخ شکل می گیرد.

حافظه نقش مهمی در یادگیری دارد و دستگاه لیمبیک را درگیر می کند.دستگاه لیمبیک هیجانات و رفتارها را تفسیر و جهت می دهد(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 46)

2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها

هیجانها از حافظه و واکنش ما نسبت به شرایط جاری پدیدار می شوند.شکل گیری هیجانات ما با توجه به اندیشیدن درباره تجربیات و حوادث حال و گذشته است.همه ما تلاش می کنیم رفتارهای خود را در رابطه با دیگران توصیف کنیم.راههایی که می خواهیم علت رفتار را بیان کنیم ، اسناد (Attributions) می نامند.(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 48)

2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار

هیجانها می توانند عامل کاهش بهره وری ، ضعف قضاوت ، تصمیم گیری غلط ، جذب کارکنان نامناسب ، از دست دادن کارکنان لایق ، بی انگیزگی کارکنان ، فقدان کارگروهی و خود مدیریتی شوند و در عوض عامل 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه شیوه جبران خسارت/دادگاه و تعیین جبران خسارت
 
نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.

براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.

آنچه از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه       می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود. نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند اما به نظر می رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.

بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.

ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است اینست که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت بکار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط

 

نیز براساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می توانند شرط خیار نمایند.

از مجموع مطالب چنین نتیجه بدست می آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش موثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می تواند به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد (مهمان نوازان، 1389: 196).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ب.ظ ]
تفسیر کرده اند ، مانند علامه طباطبایی(ره) از مفسران بزرگ شیعه که با روش مخصوص به خود این آیات را تبیین و تشریح نموده است. پژوهش حاضر با عنوان « رویکرد علامه طباطبایی(ره) نسبت به قصص قرآن » درصدد است تا دیدگاه ها و روش های آن علامه بزرگوار را مورد توجه قرار دهد. در این راستا ابتدا دیدگاه علامه طباطبایی(ره) درباره ی ویژگی ها و اهداف قصه های قرآنی و سپس روش های نقل و نقد ایشان ذیل آیات قصص مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش نشان خواهد داد که از نظر علامه قصص قرآن با ویژگی هایی چون واقعی بودن داستان ها ، حذف جزئیات ، تنوع اسلوب بیان ، تنوع در تعابیر ، تکرار و داستان در داستان بیان شده تا اهداف مورد نظر الهی مانند اثبات توحید و نبوت ، بیان ولایت و حقانیت کلام الهی ، عبرت گیری ، بشارت و انذار ، تسلی خاطر پیامبر(ص) ، صبر و پایداری ، نمایش سنت های الهی و تاویل حوادث و وقایع را به بهترین شکل محقق سازد. نهایتا آن چه حاصل می شود این است که داستان های قرآن علی رغم عدم بیان تمام جزئیات از ویژگی های هنری قصه پردازی خالی نیست و ضمن رعایت تنوع در بیان خویش هرگز از اهداف خود دور نگشته است.

هم چنین با تبیین قرآنی و روایی قصص و تطبیق آیات با قصه ی عهدین روش علامه در نقل و تفسیر آیات قصص به نمایش در می آید. بدین ترتیب مشخص می شود که همان بیان خاص و اجمالی قصه ی قرآنی برای آشنایی و عبرت گیری مخاطب کافی است و بعضی روایات نسبتا معتبر داستانی برای درک بهتر برخی صحنه ها مناسب است. اما هرگز نباید به قصه ی کتاب مقدس اطمینان داشت ، چرا که ضمن عدم اعتبار سندی ، متنش نیز تحریف شده و مطالب خرافی ، غیر عقلانی و متناقض با آیات قرآنی ارائه می کند.

در پایان با بررسی منقولات گوناگون در رابطه با قصص ، روش علامه در نقد روایات ، اسرائیلیات و آرای مفسران ذیل آیات داستانی مشخص خواهد شد تا نشان دهد روایات ، اسرائیلیات و اقوال صاحب نظران در قبال این موضوع قرآنی باید به لحاظ سندی و دلالی سنجیده شود و چنان چه از صافی های قرآن و روایات معتبر ، عقل و تاریخ معتبر ، اصول مذهبی و عقیدتی و یافته های قطعی علم تجربی عبور کرد ، پذیرفتنی خواهد بود.

کلید واژه ها : قصص قرآن ، تحلیل قصص ، علامه طباطبایی(ره) ، تفسیر المیزان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………….. 1.

بخش اول : طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 3.

1 .1 . بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………….. 3.
1 . 1 . 2 . پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 4.

1 . 1 . 3 . بیان جنبه های مجهول و مبهم تحقیق ………………………………………………………………………. 6.

1 . 1 . 4 . سوال اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 7.

1 . 1 . 5 . سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 7

1 . 1 . 6 . پیش فرض های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 7.

1 . 1 . 7 . فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 7.

1 . 1 . 8 . جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق …………………………………………………………………… 8

1 . 1 . 9 . بیان اهمیت موضوع تحقیق ( ذکر فواید علمی و کاربردی ) …………………………………………………8.

1 . 1 . 10 . روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… 8.

1 . 1 . 11 . نتایج علمی و عملی تحقیق ……………………………………………………………………………… 8.

1 . 1 . 12 . سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 9.

بخش دوم : مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………………………. 9.

1 . 2 . 1 . قصص ……………………………………………………………………………………………………. 9.

1 . 2 . 2 . نباء ………………………………………………………………………………………………………. 11

1 . 2 . 3 . حدیث ………………………………………………………………………………………………….. 12.

1 . 2 . 4 . تمثیل ……………………………………………………………………………………………………. 13.

1 . 2 . 5 . حکایت …………………………………………………………………………………………………. 13.

1 . 2 . 6 . عبرت …………………………………………………………………………………………………… 13.

1 . 2 . 7 . داستان ………………………………………………………………………………………………….. 15.

بخش سوم : شناخت تفسیر و مفسر ……………………………………………………………………………………. 15.

1 . 3 . 1 . شناخت مفسر …………………………………………………………………………………………… 15.

1 . 3 . 1 . 1 . ولادت …………………………………………………………………………………………… 15.

1 . 3 . 1 . 2 . حیات ……………………………………………………………………………………………. 15.

1 . 3 . 1 . 3 . تالیفات ………………………………………………………………………………………….. 16.

1 . 3 . 1 . 4 . وفات ……………………………………………………………………………………………. 16.

1 . 3 . 1 . 5 . شاگردان …………………………………………………………………………………………..17.

1 . 3 . 2 . شناخت تفسیر …………………………………………………………………………………………… 17.

1 . 3 . 2 . 1 . المیزان …………………………………………………………………………………………… 17.

1 . 3 . 2 . 2 . جایگاه قرآن در المیزان ………………………………………………………………………….. 17.

1 . 3 . 2 . 3 . شیوه تفسیری المیزان …………………………………………………………………………….. 18.

1 . 3 . 3 . 4 . ویژگی های المیزان  ……………………………………………………………………………..  19.

نتیجه ی فصل ……………………………………………………………………………………………………….  20

فصل دوم : ویژگی ها و اهداف قصه های قرآنی …………………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش اول : ویژگی های قصه های قرآنی ………………………………………………………………………………. 24.

2 . 1 . 1 . واقعی بودن داستان ها …………………………………………………………………………………… 24.

2 . 1 . 2 . حذف جزئیات ………………………………………………………………………………………….. 27.

2 . 1 . 2 . 1 . به جهت نشان دادن عظمت الهی ………………………………………………………………………………………….. 28

2 . 1 . 2 . 2 . به جهت وجود علت خاص ………………………………………………………………………. 31.

2 . 1 . 2 . 3 . به جهت دلالت فحوای کلام ……………………………………………………………………… 32.

2 . 1 . 2 . 4 . به جهت عدم عنایت به آن مسئله ی جزئی ………………………………………………………… 36.

2 . 1 . 2 . 5 . به جهت ایجاز ……………………………………………………………………………………. 39

2 . 1 . 2 . 6 . به جهت ناگواری مطلب  …………………………………………………………………………. 41

2 . 1 . 2 . 7 . به جهت نشان دادن انجام دو واقعه ی هم زمان …………………………………………………… 42.

2 . 1 . 3 . تنوع اسلوب بیان ……………………………………………………………………………………….. 45.

2 . 1 . 3 . 1 . اجمال و تفصیل ……………………………………………………………………………………………………………….. 46.

2 . 1 . 3 . 1 . الف . گونه های اجمال و تفصیل …………………………………………………………………. 47.

2 . 1 . 3 . 1 . الف . 1 .  اجمال و تفصیل در یک سوره ………………………………………………………… 47.

2 . 1 . 3 . 1 . الف . 2 . اجمال در یک سوره ، تفصیل در سوره دیگر …………………………………………… 48.

2 . 1 . 3 . 1 . ب .  فلسفه اجمال و تفصیل ……………………………………………………………………… 51.

 

2 . 1 . 3 . 1 . ب . 1 . اجمال و تفصیل در پی علت خاص ……………………………………………………… 51.

2 . 1 . 3 . 1 . ب . 2 . اجمال و تفصیل برای یاد آوری ………………………………………………………….. 55.

2 . 1 . 3 . 1 . ج . هدفدار بودن بیان اجمالی قصه ………………………………………………………………………………………. 59.

2 . 1 . 3 . 2 . تقدیم و تاخیر ……………………………………………………………………………………. 61.

2 . 1 . 3 . 2 . الف . فلسفه تقدیم و تاخیر ………………………………………………………………………. 63.

2 . 1 . 3 . 2 . الف . 1 . نمایش عواطف انسانی …………………………………………………………………. 63.

2 . 1 . 3 . 2 . الف . 2 . ایجاد رعب و وحشت و متنبه کردن مخاطب ……………………………………………. 66.

2 . 1 . 3 . 3 . تمثیل …………………………………………………………………………………………….. 68.

2 . 1 . 3 . 3 . الف . تمثیل به جهت اثبات اصل عصمت ………………………………………………………… 69.

2 . 1 . 3 . 3 . ب . تمثیل به جهت نمایش سرنوشت بنی آدم …………………………………………………….. 71.

2 . 1 . 3 . 4 . سایر اسالیب ……………………………………………………………………………………… 73.

2 . 1 . 3 . 4 . الف . اسلوب تعظیم ……………………………………………………………………………… 73.

2 . 1 . 3 . 4 . ب . اسلوب تادیب و احترام ……………………………………………………………………… 75.

2 . 1 . 3 . 4 . ج . اسلوب تمسخر و استهزاء …………………………………………………………………….. 76.

2 . 1 . 3 . 4 . د . اسلوب تشدید در لحن ……………………………………………………………………….. 77.

2 . 1 . 4 . تنوع در تعابیر …………………………………………………………………………………………… 79.

2 . 1 . 4 . 1 . اقتضای مقام سخن ………………………………………………………………………………….80

2 . 1 . 4 . 2 . تحریک عواطف ………………………………………………………………………………….. 83.

2 . 1 . 4 . 3 . تفنن و لطافت بیان ……………………………………………………………………………….. 85.

2 . 1 . 4 . 4 . زمینه چینی برای مسئله …………………………………………………………………………… 88.

2 . 1 . 4 . 5 . هماهنگی با سیاق …………………………………………………………………………………. 90

2 . 1 . 4 . 6 . توجه دادن به سلسله مراتب و عوامل …………………………………………………………………………………… 93 .

2 . 1 . 4 . 7 . تدبر و تفکر ………………………………………………………………………………………. 95.

2 . 1 . 4 . 8 . توجه دادن به زشتی عمل …………………………………………………………………………. 97.

2 . 1 . 5 . تکرار و حکمت آن ……………………………………………………………………………………… 99.

2 . 1 . 6  . داستان در داستان ……………………………………………………………………………………… 107.

بخش دوم : اهداف قصه های قرآنی ………………………………………………………………………………….. 110.

2 . 2 . 1 . اثبات توحید و نبوت …………………………………………………………………………………… 111

2 . 2 . 2 . بیان ولایت الهی ……………………………………………………………………………………….. 114.

2 . 2 . 3 .  توجه به حقانیت کلام الهی ……………………………………………………………………………. 114.

2 . 4 . عبرت آموزی ………………..……………………………………………………………………………… 116.
2 . 2 . 4 . 1 . خطاب به پیامبر و امت اسلام …………………………………………………………………… 117.

2 . 2 . 4 . 2 . خطاب به منکرین و مکذبین ……………………………………………………………………. 118.

2 . 2 . 4 . 3 . خطاب به عموم مردم …………………………………………………………………………… 120.

2 .2 . 5 . بشارت و انذار …………………………………………………………………………………………. 123.

2 . 2 . 5 . 1 . انذار ……………………………………………………………………………………………. 123.

2 . 2 . 5 . 2 . انذار و عبرت …………………………………………………………………………………… 125.

2 . 2 . 5 . 3  . انذار و تهدید ……………………………………………………………………………………………………………….. 127.

2 . 2 . 5 . 4 . انذار مومنین ……………………………………………………………………………………. 128.

2 . 2 . 6 . تسلی خاطر پیامبر ( ص ) …………………………………………………………………………………………………………………. 129

2 . 2. 7 . صبر و پایداری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

2 . 2 . 8 . نمایش سنت های الهی …………………………………………………………………………………………………………………………… 131

2 . 8 . 1 . وعده به مومنین برای وراثت زمین ……………………………………………………………….. 131.
2 . 2 . 8 . 2 . فتنه و ابتلای الهی ………………………………………………………………………………. 132.

2 . 2 . 8 . 3 . عذاب الهی …………………………………………………………………………………….. 133.

2 . 2 . 9 . تاویل حوادث و وقایع ………………………………………………………………………………… 134.

نتیجه فصل ……………………………………………………………………………………………………….. 135.

فصل سوم : روش علامه در نقل و تفسیر داستان های قرآن ……………………………………………………………. 138.

بخش اول : تبیین قرآنی قصص ……………………………………………………………………………………….. 140

3 . 1 . 1 . نقل داستان بدون تبیین و اظهار نظر ……………………………………………………………………. 141.

3 . 1 . 2 . تبیین داستان با بهره گرفتن از قرائن ……………………………………………………………………….. 141.

3 . 1 . 2 . 1 . تبیین آیات با بهره گرفتن از آیات ………………………………………………………………….. 144.

3 . 1 . 2 . 1 . الف . نقل داستان با اشاره به سوره و آیه ……………………………………………………….. 145.

3 .1 . 2 . 1 . ب . نقل داستان با فصل بندی …………………………………………………………………… 148 .

3 . 1 . 2 . 1 . ج . نقل بخش هایی از داستان با مقابله آیات ……………………………………………………. 153.

3 . 1 . 2 . 1 . د .  نقل اجمالی داستان هماهنگ با بیان اختصاری قرآن ………………………………………… 157 

3 . 1 . 2 . 2 . تبیین داستان با بهره گرفتن از سایر قرائن …………………………………………………………… 159.

3 . 1 . 3 . توجه دادن به نکات ظریف و ویژه …………………………………………………………………….. 162.

3 . 1 . 3 . 1 . نمایش قدرت الهی …………………………………………………………………………….. 163.

3 . 1 . 3 . 2 . تذکر ویژگی های مترفین ……………………………………………………………………….. 164.

3 . 1 . 3 . 3 . لطافت کلام ……………………………………………………………………………………. 165.

3 . 1 . 3 . 4 . نمایش ادب و برادری ………………………………………………………………………….. 167.

3 . 1 . 4 . ذکر نکات برجسته …………………………………………………………………………………….. 169.

3 . 1 . 5 . توجه دادن به نظارت یک آیه بر چند داستان …………………………………………………………… 175.

3 . 1 . 6 . تذکر بر نتایج و فواید داستان ها ………………………………………………………………………. 177.

بخش دوم : تبیین روایی قصص ……………………………………………………………………………………… 181.

3 . 2 . 1 . نقل روایت بدون نقد و اظهار نظر ……………………………………………………………………… 182.

3 . 2 . 2 . نقل روایت و تایید آن …………………………………………………………………………………. 185.

3 . 2 . 2 . 1 . با روایات معتبر دیگر …………………………………………………………………………… 185.

3 . 2 . 2 . 2 . با عقل …………………………………………………………………………………………. 187.

3 . 2 . 2 . 3 . با تاریخ معتبر ………………………………………………………………………………….. 188.

3 . 2 . 3 . نقل کامل روایت به جهت توجه دادن به جزئیات داستان ………………………………………………. 191.

3 . 2 . 4 . نقل معتبرترین روایت در عین توجه دادن به ضعف های احتمالی آن …………………………………… 193 

بخش سوم : تطبیق قصص قرآنی با تورات و انجیل ………………………………………………………………….. 196.

3 . 3 . 1 . دیدگاه علامه نسبت به تورات و انجیل فعلی …………………………………………………………… 198.

3 . 3 . 1 . الف . سرنوشت تورات فعلی ………………………………………………………………………. 198.

3 . 3 . 1 . ب . سرنوشت انجیل فعلی …………………………………………………………………………. 199.

3 . 3 . 2 . نقل از تورات بدون اظهار نظر ……………………………………………………………………………201

3 . 3 . 3 . نقل از تورات با اظهار نظر …………………………………………………………………………….. 205.

3 . 3 . 3 . 1 . نقد و ذکر تناقضات ……………………………………………………………………………. 205.

3 . 3 . 3 . 1 . الف . با نقل داستان …………………………………………………………………………….. 206.

3 . 3 . 3 . 1 . ب . بدون نقل داستان ………………………………………………………………………….. 213.

3 . 3  . 3 . 2 . تایید و هماهنگی با قرآن ………………………………………………………………………. 215.

3 . 4 . نکته ی پایانی فصل : نقل داستان ها یک مرتبه و ارجاع آن به موارد دیگر …………………………………. 217 

نتیجه ی فصل …………………………………………………………………………………………………….. 219.

فصل چهارم : روش علامه در نقد تفاسیر ذیل آیات قصص …………………………………………………………….. 221

بخش اول : نقد روایات تفسیر قصص ………………………………………………………………………………… 223.

4 . 1 . 1 . به لحاظ سندی ………………………………………………………………………………………… 225.

4 . 1 . 1 . 1 . ضعف سند …………………………………………………………………………………….. 225.

4 . 1 . 1 . 2 . خبر واحد ………………………………………………………………………………………. 226.

4 . 1 . 2 . به لحاظ دلالی ………………………………………………………………………………………… 227.

4 . 1 . 2 . 1 . مخالفت با قرآن و سنت ………………………………………………………………………… 227.

4 . 1 . 2 . 1 . الف . مخالفت با نص صریح قرآن ……………………………………………………………… 228.

4 . 1 . 2 . 1 . ب . مخالفت با سیاق …………………………………………………………………………… 230.

4 . 1 . 2 . 1 . ج . مخالفت با سنت ……………………………………………………………………………. 233.

4 . 1 . 2 . 2 . مخالفت با ضروریات مذهب ……………………………………………………………………. 235.

4 . 1 . 2 . 3 . مخالفت با عقل …………………………………………………………………………………. 240.

4 . 1 . 2 . 4 . اضطراب و اختلاف در متن ………………………………………………………………………………………………. 244.

4 . 1 . 3 . اسرائیلیات …………………………………………………………………………………………….. 248.

4 . 1 . 3 . 1 . دیدگاه علامه …………………………………………………………………………………… 249.

بخش دوم :  نقد نظرات مفسران دیگر ………………………………………………………………………………… 253.

4 . 2 . 1 . با ملاک قرآن و روایات ……………………………………………………………………………….. 253.

4 . 2 . 2 . با ملاک سیاق …………………………………………………………………………………………. 254.

4 . 2 . 3 . با ملاک تاریخ معتبر …………………………………………………………………………………… 254.

4 . 2 . 3 . 1 . اعتبار گزارشات تاریخی ……………………………………………………………………….. 255.

4 . 2 . 3 . 2 . نقل  تاریخ به جهت استفاده …………………………………………………………………….. 256.

4 . 2 . 3 . 3 . نقل تاریخ به جهت نقد …………………………………………………………………………. 258.

4 . 2 . 4 . با ملاک عقل ………………………………………………………………………………………….. 263.

4 . 2 . 5 . با ملاک اصول عقاید شیعه …………………………………………………………………………….. 265.

4 . 2 . 6 . با ملاک علوم تجربی قطعی ……………………………………………………………………………. 267.

نتیجه فصل ……………………………………………………………………………………………………….. 272.

نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………….. 276

فهرست منا بع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………279

 

 

 
 فصل اول

 

کلیات

 

 

هر مکتوبی قبل از ورود به بخش اصلی ، مقدماتی را برای آشنایی مخاطب عرضه می کند . در این پژوهش نیز در فصل اول مباحث مقدماتی در سه بخش عنوان می شود . در بخش اول طرح تحقیق و در بخش دوم مفهوم شناسی واژگان مرتبط و پرکاربرد موضوع خواهد آمد . چون مناسب است پیش از آغاز بحث درباره ی دیدگاه های یک صاحب نظر ، کمی پیرامون شخصیت و آثار وی صحبت شود ، بخش سوم به معرفی اختصاری علامه و المیزان اختصاص دارد . تا از این رهگذر مخاطب با روش کلی علامه در تفسیر آشنا شود و هنگامی که با برخی اصطلاحات و بیانات در روند پژوهش مواجه شد ، برایش نامأنوس نباشد . البته در انتها نتیجه ای کلی از کلیات نیز ارائه می شود .

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:42:00 ب.ظ ]
آمیخته و نواقص سطحی ایجاد شده اطراف ذرات معدنی بررسی شده است. مدل های ارائه شده برای پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته  بررسی شده است و عملکرد این مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته ی پرشده با نانو ذرات تراوا و نقش افزایش کسر حجم آزاد بخشی از پلیمر بر عملکرد غشاها و تاثیر آن بر میزان تراوایی گازهای مختلف بررسی شده است و نحوه محاسبه تراوایی گازهای مختلف در این لایه مورد بررسی قرار گرفته است.از مدل های تماس ایده آل برای برای پیش بینی تراوایی در غشاها استفاده شده است ؛ سپس با در نظر گرفتن نقش پدیده ی افزایش کسر حجم آزاد بخشی از پلیمر ، از مدل های دو فازی برای پیش بینی تراوایی در این غشاها استفاده شده و با استفاده از تئوری فوجیتا مدل جدیدی برای محاسبه تراوایی ارائه شده است. مدل های استفاده شده در این پژوهش در مقایسه با داده های آزمایشگاهی اعتبار سنجی شده که مدل های دو فازی مانند مکسول اصلاح شده ، بروگمن اصلاح شده ، فلسک و فلسک اصلاح شده عملکر بهتری نسبت به مدل های ایده آل مانند مکسول ، بروگمن ، لوییس نلسن و پال دارند . همچنین مدل جدید ارائه شده برتری عمیقی نسبت به مدل های تماس ایده ال و دوفازی دارد.

 

كلید واژه: غشای ماتریس آمیخته ، تراوایی، مدلاسیون تراوش ، کسر حجم آزاد  ، پرکننده تراوا

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

فصل اول   1

1.1مقدمه ای بر غشاهای جداسازی گاز    2

1.2غشاهای ماتریس آمیخته          4

1.3تاثیر پرکننده های معدنی برعملکرد جداسازی گاز توسط غشاهای ماتریس آمیخته         6

1.4پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته    8

1.5اهداف پژوهش                                                                                                                                                                                                                                                                                             10

2ادبیات و پیشینه پژوهش    12

تاثیر پر کننده های معدنی بر عملکرد جداسازی غشاهای ماتریس آمیخته  13

2.1غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با میکروذرات معدنی تراوا 13

2.1.1پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با میکروذرات معدنی تراوا 16

2.1.2مدل های پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته تماس ایده آل                                                                                                                         17

2.1.3مدل های پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته تماس غیرایده آل 31

2.1.4مقایسه مدل هایی اراائه شده برای تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته شامل پرکننده های معدنی تراوا 55

2.2غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با نانوذرات معدنی غیرتراوا 57

2.2.1مدل های تراوش برای غشاهای ماتریس آمیخته شامل پرکننده های معدنی ناتراوا 61

2.2.2مقایسه مدل هایی ارائه شده  برای تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته شامل پرکننده های معدنی نا تراوا 67

2.3غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با نانوذرات معدنی  تراوا 68

2.4تاثیر افزودن نانوذرات معدنی تراوا  بر کسر حجم آزاد پلیمر    73

2.5مدل های تراوش برای غشاهای ماتریس آمیخته شامل پرکننده های معدنی تراوا                         76

3روش پژوهش         79

3.1کلیات روش پژوهش 80

3.2انتخاب داده های تجربی  تراوایی     83

3.3مدل های تماس ایده آل پر کننده –پلیمر             86

3.4مدل های تماس غیرایده آل پر کننده –پلیمر             87

3.5ارائه روش جدیدی برای محاسبه تراوایی لایه میانی                        94

3.6اعتبار سنجی و مقایسه ی عملکرد مدل های استفاده شده  96

4نتایج پژوهش         97

4.1بررسی رفتار MMMs پرشده با نانو MOFs  98

4.2اعتبار سنجی مدل های استفاده شده برای محاسبه تراوایی در MMMsپر شده با نانو MOFs  104

4.3اصلاح ضرایب ثابت مدل فوجیتا  121

4.4تاثیر تراوایی لایه میانی بر عملکرد مدل فوجیتا                  122

4.5بررسی علل خطاهای به جود آمده در پیش بینی تراوایی      124

4.6مقایسه یافته های پژوهش با نتایج دیگر پژوهشگران     127

4.7پیش بینی تراوایی در MMMs پرشده با نانو MOFs جدید   127

5نتایج پژوهش           129

5.1جمع بندی 130

5.2نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                        131

5.3پیشنهادات       132

6پیوست       133

6.1منابع     134

6.2نتایج مربوط به تراوایی پیش بینی شده در مقابل داده های تجربی      140

Abstract   149

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                              صفحه

شکل 1-1 نمایش کران بالا برای جداسازی H2/N2  5

شکل 1-2 نمایش مورفولوژی غیر ایده آل در غشای ماتریس آمیخته  14

شکل2-2 استفاده از شکل اصلاح شده ای 2 مرحله ای معادله مکسول  33

شکل3-2 طرح کلی مدل اصلاح شده دو فازی و سه فازی مکسول  37

شکل4-2مقایسه داده های تجربی با پیش بینی های از مدل ماکسول  40

شکل 5-2،    در مقابل   برای مقادیر متفاوت   47

شکل 6-2    در مقابل   برای مقادیر متفاوت                                                    48

شکل7-2 طرح کلی مدل اصلاح شده دو فازی پال  51

شکل8-2 طرح کلی مدل اصلاح شده دو فازی بروگمن برای ذرات تراوش ناپذیر  64

شکل9-2 طرح کلی مدل اصلاح شده سه فازی بروگمن برای ذرات تراوش ناپذیر  66

شکل(1-4) تاثیر افزایش بارگذاری ذرات بر عملکرد تراوایی گازهای مختلف    103

 

شکل(2-4) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با استفاده از داده های تجربی سیستم 1  107

شکل(3-4) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با استفاده از داده های تجربی سیستم 2   109

شکل(4-4) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با استفاده از داده های تجربی سیستم 3  111

شکل(5-4) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف پیش بینی با مدل فلسک جدید ارائه شده با استفاده از داده های تجربی سیستم 4 114

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                              صفحه

جدول 1-1 استفاده ی صنعتی غشاهای جداسازی گاز  4

جدول1-2 خلاصه ای از تاثیر پدیده های نواقص سطحی ایجاد شده بر عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته  14

جدول 2-2 مقایسه اشکال مختلف معادله مکسول  23

جدول3-2 مقایسه مقادیر پیش بینی شده توسط مکسول و داده های آزمایشگاهی[35] 32

جدول4-2  بهترین مقادیر بدست آمده برای β و  برای پیش بینی با استفاده از مدل های چند فازی   41

جدول 5-2 نواقص سطحی ایجاد شده و  پارامترهای مورد نیاز برای توصیف انتقال از آن ها 46

جدول6-2 خلاصه مدل های پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته شامل پرکننده های تراوا 52

جدول 7-2 مقایسه انحراف از معیار مدل های پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته  56

جدول(2-3) مقایسه داده های آزمایشگاهی با پیش بینی مدل مکسول برای سیستم های مختلف    81

جدول (3-3) خواص سیستم های مورد استفاده برای پیش بینی تراوایی   84

جدول (4-3) خواص انتقال گاز از میان چند غشای معدنی MOF  85

جدول(5-3) پارامترهای مورد استفاده در مکسول اصلاح شده برای پیش بینی تراوایی در  MMM   89

جدول(6-3) پارامترهای مورد استفاده در بروگمن اصلاح شده برای پیش بینی تراوایی در  MMM   91

جدول(8-3) پارامترهای مورد استفاده در فلسک اصلاح شده برای پیش بینی تراوایی در  MMM   93

جدول(9-3) پارامترهای مورد استفاده در مدل فلسک با استفاده از FFV برای پیش بینی تراوایی در  MMM   95

جدول (1-4)  میانگین انحراف از معیار مدل هایی تماس ایده آل در سیستم های مختلف    104

جدول (3-4)  انحراف از معیار گازهای مختلف نسبت به داده های آزمایشگاهی در دو مدل بروگمن اصلاح شده و فلسک    116

جدول (6-4)  تراوایی گازهای مختلف در لایه میانی با استفاده از تئوری فوجیتا و نسبت آن با تراوایی پلیمر خالص     120

جدول (1-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 1 برای گازهای CH4  140

جدول (3-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 1 برای گاز   H2  141

جدول (4-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 1 برای گاز   N2  141

جدول (5-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 1 برای گاز   CO2  142

جدول (6-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 2 برای گازهای CH4  142

جدول (7-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 2 برای گازهای CH4  143

جدول (8-7) مقایسه تراوایی پیش بینی شده توسط مدل های مختلف با داده های تجربی سیستم 2 برای گازهای N2  143

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درمورد فساد عقد//قاعده احترام
 
قاعده احترام
مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدّى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدّى و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.[1]

امام باقر(ع) از رسول اللّه(ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیهوحرمه ماله کحرمه دمه»؛[2] یعنى ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند‌ احترام خون [جان] او است.[3]

استدلال به روایت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان یکى از ادله ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعى استنباط گردد، نه صرفاً حکم تکلیفى. توضیح این که بعضى فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفى است، یعنى مى‌خواهد بگوید که تصرّف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتى ندارد.

دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله‌هاى حدیث است. آنان مى‌گویند این حدیث حاوى چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است پس حکم مورد چهارم، یعنى تصرّف در مال نیز به قرینۀ «سیاق» (ردیف جملات) باید همین‌گونه تفسیر شود.[4] بر فرض که حرمت به معنی احترام باشد نه حرمت تکلیفی، معنی حدیث این است که حفظ مال مؤمن از تلف و قرار ندادن آن در معرض از بین رفتن لازم است و این ربطی به ضمان ندارد، اگر مقصود از این حدیث ضمان تلف مال مؤمن بود لازم می‌آمد که چنان‌چه مال کسی ولو به آفت سماوی تلف شود دیگران ضامن این تلف باشند در حالی که این معنی قابل قبول نیست.[5]

 

ج: قاعده لاضرر
روشن است که استیفاء منافع اموال دیگران بدون جبران، موجب ضرر به مالکان است و به حکم این قاعده ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد.[6]

بر این استدلال، اشکال شده است که ادلّه نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان حکم ضرری نفی شده است. به عبارت دیگر اگر وجود حکمی موجب ضرر کسی شد این حکم منتفی است و قابلیت اجرا ندارد اما اگر در جایی عدم وجود حکم، منشاء ضرر کسی شد، نمی‌شود به استناد این قاعده حکمی را اثبات کرد. بنابراین با این قاعده نمی‌شود حکمی را اثبات کرد بلکه تنها می‌توان حکم ضرری را نفی کرد و نمی‌توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.[7] گروهی قائل به نظر مقابل هستند و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات

ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این

 

قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.[8]

علاوه بر آن این قاعده به این معنی نیست که چنان‌چه کسی از ناحیه حکمی ضرر می‌بیند دیگری باید متحمل ضرر باشد تا او (شخص اول) ضرر نبیند. بنابراین اگر در اثر عدم ضمان منافع مستوفات مالک ضرر می‌بیند مشتری باید ضامن باشد و متحمل ضرر گردد تا او متضرر نگردد. بلکه شاید اشکال شود که اساساً قاعده در مورد منافع، موضوعیت ندارد زیرا منافع به اصطلاح متصرم است یعنی خود به خود تدریجاً از بین می‌رود اعم از آن‌که کسی از آن استفاده بکند یا نکند در این صورت اگر منافع مضمون نباشد مالک متضرر نشده است بلکه قسمتی از اموال که ممکن بود به او برسد، نرسیده است، به عبارت دیگر از بین رفتن منافع از قبیل عدم النفع است نه از قبیل ضرر پس قاعده در امثال این موارد موضوعیت ندارد.[9]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ب.ظ ]
 

چكیده پایان نامه  

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضیان طلاق” با طرح فرضیه هایی بر روی 50 زوج عقدکرده و50 زوج دارای زندگی مشترك كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند اجرا شد.

روش پژوهش مورد نظر از نوع توصیفی- تحلیلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقایسه ای پس رویدادی می باشد و از طریق پرسشنامه ، عوامل اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است . دراین پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل توصیفی پرداخته شده  و سپس برای استنباط و تحلیل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ویتنی استفاده گردیده است .

طبق یافته های این پژوهش با بررسی عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترك به نظر می رسد ؛ اختلاف سنی زوجین ، میزان تحصیلات زوجین ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، میزان مهریه ، دخالت دیگران در امور زندگی زوجین ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شیوه  آشنائی زوجین قبل از ازدواج ، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، میزان معاشرت قبل از عقد ، میزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفین قبل از عقد ، میزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسیب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد.

واژگان كلیدی: طلاق – طلاق نامزدی- طلاق عاطفی- ازدواج چند همسری
 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله. 2

1-2 -ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

1-3هدف پژوهش… 11

1-4 فرضیات پژوهش… 11

1- 5 تعریف متغیرها 12

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1ازدواج و مسائل آن. 16

2-2 منشأ طبیعی ازدواج. 17

2-3آثار و فواید ازدواج. 19

2-4 ازدواج دراسلام. 21

2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام. 21

2-6 الگوهای گوناگون ازدواج. 23

2-7الگوهای دیگر ازدواج. 25

2-8 ازدواج درایران. 25

2-9 طلا‌ق نامزدی.. 26

2-10عوامل رخداد در ‌این پدیده اجتماعی.. 27

2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدی.. 33

2-12طلاق.. 35

2-13طلاق در ادیان. 38

2-14 انواع طلاق در اسلام. 40

2-15فروپاشی نهاد ازدواج در غرب.. 41

2-16الگوهای جدید ازدواج و طلاق در غرب.. 43

2-17دلایل رشد طلاق.. 44

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان. 49

2-19چارچوب نظری تحقیق.. 50

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق.. 51

2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق.. 51

2-22 تحلیل ساخت و پدیده طلاق.. 52

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق.. 56

2-24نظریه های كلان. 59

2-25 نظریه های خرد. 60

2-26 نظریه های آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی.. 63

2-27علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق.. 64

2-28 طلاق در جوامع امروزین.. 77

2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها 79

2-30 علل و عوامل طلاق.. 81

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی.. 82

2-32 مدل تحقیق.. 84

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه. 86

3-2 روش پژوهش… 87

3-3 روش نمونه گیری.. 87

3-4 ابزار اندازه گیری.. 88

3-5 مراحل و روش اجرای پژوهش… 88

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 89

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه. 91

بخش اول. 92

4-1یافته های توصیفی.. 92

بخش دوم. 139

4-2 یافته های استنباطی.. 139

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بررسی فرضیه ها 149

5-2 محدودیت ها 153

5-3 پیشنهادات.. 153

5-4 نتیجه گیری.. 155

منابع و مأخذ. 156

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

 

4-1جدول فراوانی آزمودنی ها 92

4-2جدول فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93

4-3 جدول فراوانی سن آزمودنی ها 95

4-4-جدول فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97

4-5-جدول فراوانی اختلاف سنی با همسردر آزمودنی ها 99

4-6-جدول فراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101

4-7-جدول فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103

4-8-جدول فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105

4-9-جدول تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106

4-10-جدول فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107

4-11-جدول فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109

4-12جدول فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 111

4-13جدول فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113

4-14جدول فراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان. 115

4-15جدول فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117

4-16جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119

4-17جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121

4-18جدول فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی.. 123

4-19جدول فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد. 125

4-20جدول فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد. 127

4-21جدول فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد. 129

4-22جدول فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد. 131

4-23جدول فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133

4-24جدول فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک.. 135

4-25جدول فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137

4-26 جدول آزمون Uمان-ویتنی برای مقایسه دو گروه آزمودنی های ازدواج کرده و عقدکرده متقاضی طلاق.. 139

 4-26جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 140

 4-27 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 141

4-28 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 142

4-29 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 143

4-30 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 145

4-31 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای عقد کرده 146

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

4-1-نمودار فراوانی آزمودنی ها 92

4-2 نمودار فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93

4-3 نمودار فراوانی سن آزمودنی ها 95

4-4-نمودار فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97

4-5-نمودار فراوانی اختلاف سنی با همسردرآزمودنی ها 99

4-6نمودارفراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101

4-7-نمودار فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103

4-8-نمودار فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105

4-9-نمودار تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106

4-10نمودار فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107

4-11-نمودار فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109

4-12نمودار فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 112

4-13نمودار فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113

4-14نمودارفراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان. 115

4-15نمودار فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117

4-16نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119

4-17نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121

4-18نمودار فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی.. 123

4-19نمودار فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد. 125

4-20نمودار فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد. 127

4-21نمودار فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد. 129

4-22نمودار فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد. 131

4-23نمودار فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133

4-24نمودار فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک.. 135

4-25نمودار فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ب.ظ ]
مقدمه

بخش اول: کلیات

فصل اول: کلیات و تعاریف

قاچاق
جرایم سازمان یافته
قاچاق انسان
مهاجرت
فصل دوم: پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان

پیدایش بردگی در جهان
پیدایش بردگی در ایران و اسلام
مقایسه بردگی و قاچاق انسان
4-مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

فصل سوم: عوامل قاچاق انسان

عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی – اجتماعی
عوامل بین­المللی
عوامل سیاسی
بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

چکیده :

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

کلید واژه:قاچاق انسان-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

1-مقدمه:

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین ­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که

 

با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده ­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین ­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده ­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .

در این سال بود که مقاوله نامه بین ­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

پژوهش­های جامعه­شناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت­طلبانه شبکه ­های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده­اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده است و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان یافته و از طریق گروه­های تبهکار صورت می­پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده­ای را انجام داد که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره­ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی هماهنگ شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت.

2- اهمیت موضوع :

قاچاق انسان را می­توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی­دانست.

قاچاق انسان یکی از پر منفعت ترین تجارتهای جهانی است که با فعالیتهایی از قبیل: انتقال غیرقانونی پول به بانکهای کشورهای خارجی، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزایش این مورد را می­توان تغییرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشایش مرزها که به بیشتر مردم اروپا آزادی ­بخشیده و چهره زندگی را با صلح و امنیت آراسته دانست. نتیجه منفی این تحولات ، بحران عمیق فقر و فساد و تشکیلات اجتماعی و سیاسی و به عبارت دیگر منبع جنایت سازمانهای فراملی دانست. علاوه بر این خود قاچاق آثار سوئی دارد و قاچاق انسان نیز دارای آثار و تبعاتی مثل ابتلاء به بیماریهای مسری است که باعث تزلزل در بنیان خانواده­ها و بروز آسیب­های اجتماعی می­گردد.

آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه های گذشته قاچاق انسان به درجه­ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی­باشد.

اهمیتی که این موضوع دارد به دلایل مختلف است اولاً: این که قاچاق انسان به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی مطرح می­شود که به سبب آثار سوئی که در بعضی از عرصه­ها در سطح ملی و بین ­المللی از خود بر جای می­گذارد حائز اهمیت بوده و آثار آن نیز قابل انکار نیست. قاچاق انسان همان طور که بیان شد آثار سیاسی هم به دنبال دارد، به طوری که گروه­های تبهکار سازمان یافته در آمریکای لاتین و مرکزی، اقدام به قاچاق انسان می­نمایند. بعد دیگر این مسئله ارتباط این پدیده با سایر جنایات سازمان یافته فراملی می­باشد که این ارتباط به حدی زیاد و آشکار است که شاید بتوان سایر جنایات سازمان یافته فراملی را که توسط گروه­های تبهکار صورت می­گیرد اقدام فرعی در جهت نیل به اهداف قاچاقچیان بین ­المللی دانست.

رشد قاچاقچیان انسان در سراسر جهان به علت فرآیند جهانی سازی و عوامل دیگر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ب.ظ ]
روی کاغذ و در حد شعار، اما به هر نحو دانش محوری و تکنولوژی محوری را در زمره اهداف و برنامه های کاری خود قرارداده اند تا در فضای رقابتی بازار پرتراکم تجارت از رقبا عقب نمانند. بانکها نیز البته ازاین مهم غافل نبوده اند. آنها از یکسو  به منظوررعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند دسترسی به موقع به اطلاعاتی هستند که درداخل یاخارج ازسازمان تولید میشود. براین اساس مدیریت دانش ازجمله ضروری ترین راهکارها برای استفاده بهینه از اطلاعات، حرکت به سوی سازمان یادگیرنده و دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی است. بدون شک استقرار نظام بانکداری جامع مبتنی بر تکنولوژی و ساماندهی اطلاعات، به عنوان برخی ازاصلی ترین عناصر یک سازمان دانش محورنه تنها نظام بانکی رادرمدیریت ریسک، مبارزه باپولشویی، کنترل کیفیت، استقرارنظام جامع بازاریابی یکپارچه و دیگر ضرورتهای مدیریتی یاری می کند، بلکه نقش مهمی درایجاد امنیت اقتصادی درکشور و تسهیل فعالیتهای امن بازرگانی خواهد داشت. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است،نوع تحقیق کاربردی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است.نتایج حاکی از آن است که درک سهولت و درک سودمندی  استفاده از سیستم مدیریت یادگیری بر انگیزه و قصد کارکنان به استفاده از این سیستم تاثیر می گذارد.همچنین درک سهولت استفاده از این سیستم بر درک سودمندی تاثیرگذار است.در نهایت سیستم مدیریت یادگیری بر انتقال دانش در سازمان موثر است.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت یادگیری[1]، مدیریت دانش[2]، درک سهولت استفاده از سیستم[3]، درک سودمندی استفاده از سیستم[4]، انگیزه و قصد استفاده از سیستم[5]، انتقال دانش[6].

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله. 2

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 3

4-1 فرضیه های تحقیق.. 5

5-1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 5

6-1 روش کلی تحقیق.. 5

1-6-1 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق.. 5

2-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 5

3-6-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن. 6

4-6-1 روش های تحلیل داده ها 6

7-1 چارچوب کلان نظری تحقیق.. 6

8-1 نقشه راه 7

9-1 پیشینه تحقیق.. 7

10-1 نگاهی بر بانک توسعه صادرات.. 9

11-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 10

12-1 خلاصه. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 بخش اول: سیستم مدیریت یادگیری.. 14

1-2-2 تعریف سیستم مدیریت یادگیری.. 14

2-2-2 تاریخچه سیستم مدیریت یادگیری.. 15

3-2-2 مفاهیم پایه در سیستم مدیریت یادگیری.. 17

4-2-2 سیستم های مدیریت در آموزش الکترونیکی (مدیریت یادگیری ) 18

5-2-2 سیستم مدیریت محتوا 19

1-5-2-2 تعریف سیستم مدیریت محتوا 19

2-5-2-2 استاندارد در سیستم مدیریت محتوا 20

6-2-2 آموزش الکترونیکی.. 21

1-6-2-2 انواع آموزش الکترونیکی.. 22

1-1-6-2-2 سیستم آموزش الکترونیکی یک طرفه. 22

2-1-6-2-2 سیستم آموزش الکترونیکی دو طرفه. 23

3-1-6-2-2 سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان. 23

4-1-6-2-2 سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان. 23

7-2-2 سیستم های مدیریت یادگیری نوین.. 24

8-2-2 انتخاب سیستم های مدیریت یادگیری مناسب.. 26

9-2-2 مدل پذیرش فناوری.. 27

3-2 بخش دوم: مدیریت دانش… 28

1-3-2 تعریف دانش… 28

2-3-2 مدیریت دانش… 29

4-3-2 مفهوم دانش… 31

5-3-2 راهبردهای مدیریت دانش… 32

6-3-2 فرآیند مدیریت دانش… 32

1-6-3-2 ایجاد دانش… 33

2-6-3-2 اعتباربخشی به دانش… 33

3-6-3-2 ارائه دانش… 34

4-6-3-2 توزیع دانش… 34

5-6-3-2 كاربرد دانش… 34

7-3-2 ضرورت و اهمیت مدیریت دانش… 35

8-3-2 نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش… 35

4-2 بخش سوم: سیستم مدیریت یادگیری و مدیریت دانش… 36

1-4-2 مسائل مشترک مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی.. 36

2-4-2 تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 37

1-2-4-2 تحقیقات داخلی.. 37

2-2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38

5-2 بخش چهارم: مدل تحقیق و نتیجه گیری.. 40

1-5-2 مدل مفهومی پژوهش… 40

2-5-2 خلاصه. 41

فصل سوم: روش تحقیق.. 42

1-3 مقدمه. 43

2-3 روش تحقیق.. 43

3-3 گروه بندی انواع پژوهش بر حسب هدف از انجام پژوهش… 44

4-3 گروه بندی انواع پژوهش بر حسب شیوه ی گردآوری داده ها 44

5-3 منابع گردآوری داده ها 45

6-3 روایی ابزار گردآوری داده ها 48

7-3 پایایی ابزار گردآوری داده ها 49

8-3 جامعه ی آماری.. 51

9-3 طرح نمونه گیری.. 51

10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 52

11-3 تحلیل عاملی.. 52

12-3مدل یابی معادلات ساختاری.. 53

13-3 خلاصه. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 54

1-4  مقدمه. 55

2-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 55

1-2-4 جنسیت.. 56

2-2-4 سن.. 57

3-2-4 تحصیلات.. 58

4-2-4 سابقه خدمت.. 59

5-2-4 نوع شغل.. 60

3-4 آمار استنباطی.. 61

1-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

2-3-4 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… 61

3-3-4 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش… 62

4-3-4 ارزیابی بخش اندازه گیری مدل. 63

1-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر درک سهولت استفاده 64

2-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر درک سودمندی استفاده 66

3-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر انگیزه و قصد استفاده 68

4-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر انتقال دانش… 69

 

5-3-4 مدل سازی معادلات ساختاری.. 70

5-4 خلاصه. 76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 77

1-5 مقدمه. 78

2-5 مروری اجمالی بر فرآیند تحقیق.. 78

3-5 نتایج یافته ها 79

1-3-5 نتایج یافته های توصیفی تحقیق.. 79

2-3-5 نتایج استنباطی پژوهش و پیشنهادها 79

4-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 82

5-5 محدودیت های تحقیق.. 82

6-5 خلاصه. 83

منابع و ماخذ. 84

منابع فارسی.. 85

منابع لاتین.. 86

1 مقدمه

تحول عظیم کلمات آنلاین، بر بسیاری از حوزه ها اثر گذاشته است. عمدتا بر حوزه مدیریت دانش و آموزش. گرایش جدید در موسسات آموزشی به سمت یادگیری آنلاین و یادگیری الکترونیکی به جای رویکرد سنتی آموزش رودر رو، در حرکت است. بعد اصلی مدیریت دانش ارائه دادن اطلاعات متنوع در قالب های مختلف است. مانند: گزارش ها، ملاقات برای تبادل نظرات و تجارب از مخزن جمع آوری پایگاه داده و سیستم های خبره مرتبط. هدف یادگیری الکترونیکی اساسا ارائه مواد آموزشی به کاربران از طریق چارچوب های یادگیری الکترونیکی یا به عبارتی از طریق سیستم مدیریت یادگیری است.

2-1 بیان مسئله

ما در عصر دانش زندگی می کنیم. عبارت “ دانش قدرت است “ جای خود را در عصر دانایی محوری به “ اشتراک دانش قدرت است “ داده است. هر سازمانی، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجایی رونق می یابد که به مأموریتهای خود دست یابد. هنگامی که یک سازمان تلاش می کند که به اهداف خود دست یابد، عدم ثبات و تهدیدها در محیط، دستیابی به اهداف را.به.تأخیر.انداخته.یا.حتی.فرایند.آن.را.تخریب.می.سازد. بدلیل اینکه دانش قدرت است، سرمایه های دانش هر سازمانی موفقیت اجرایی آن را تعیین می کند. وظیفه مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های دانشی هر سازمانی است. مدیریت دانش اساسا مفهوم یا اندیشه جدیدی نیست. دانش موضوعی نیست که امروز به یکباره به وجود آمده باشد. انسان در مسیر تاریخ تکاملی خود و تکامل اجتماعی ناشی از آن همواره تولید کننده دانش بوده است و از آن در ایجاد تغییر در جامعه استفاده نموده است. رﺷﺪ داﻧﺶ درزﻣﺎنﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎرﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﻛﻪ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،80 درﺻﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ و ﻧﻴﺰ 90 درﺻﺪ ﺗﻤﺎم داﻧﺶﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ، در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل وﻧﻴﻢ، ﺣﺠﻢ داﻧﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد (اﻓﺮازه :1386). اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن، ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ” ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻣﻨﺒﻌﻲ» ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ «داراﻳﻲ» ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺪون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﻣﺮی ﺳﺨﺖ و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎر، زﻣﻴﻦ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ﻛﻪﭘﻴﺶﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد) ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﻳﻲ ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. درﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری، دﻳﮕﺮﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﻮرﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﻮر، داﻧﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، داﻧﺸﮕﺮان(ﻳﺎ داﻧﺶﻛﺎران، داﻧﺸﻮران) ﺑﻪﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.

با رشد تجارت بین المللی در بازارهای سنتی و در حال توسعه، کار تیمی اثربخش و تسهیم دانش به عنوان عوامل موفقیت برای شرکت های جهانی تلقی می شود. شرکت ها به طور فزاینده ای به توانایی های دانش محور در مدیریت بازرگانی، مدیریت زنجیره تامین، تولید و تحقیق و توسعه وابسته شده اند. توسعه و یکپارچگی این عوامل و سایر شایستگی های سازمانی چالش بزرگی برای رهبری استراتژیک سازمان هستند. در محیط امروزی مزیت رقابتی خیلی سریع آشکار می گردد. به همین دلیل شرکت ها ممکن است نیاز به توسعه دانش فرهنگ محور داشته باشند. ساخت فرهنگ و توسعه تواناییهای پویای پیچیده در فرآیند یادگیری ضروری است؛ که توسط تعهد به تسهیم دانش و کاربرد آن تقویت می شود. استفاده از تکنولوژی های جدید یادگیری می تواند جایگزین روش های سنتی گردد. پیاده سازی موفق تکنولوژی های جدید برای آموزش کارکنان بستگی به پذیرش تکنولوژی توسط کارکنان عملیاتی و خط مقدم سازمان دارد. اهمیت پذیرش تکنولوژی در ادبیات موضوع بسیار شناخته شده است، و برای بیش از 2 دهه مدل پذیرش تکنولوژی به عنوان یک پایه تئوریک برای تحقیقات در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند که مطالعات محدودی ارتباط آن را با سیستم مدیریت دانش و یا در ارتباط با آموزش مورد توجه قرار داده اند.

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه دیگر اهمیت داده ها، اطلاعات و دانش برکسی پوشیده نیست. اغلب سازمانها، اگرچه شاید تنها بر روی کاغذ و در حد شعار، اما به هر نحو دانش محوری را در زمره اهداف و برنامه های کاری خود قرارداده اند تا در فضای رقابتی بازار پرتراکم تجارت از رقبا عقب نمانند. بانکها نیز البته از این مهم غافل نبوده اند. آنها از یکسو  به منظور رعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند دسترسی بموقع به مطالعاتی هستند که درداخل یا خارج از سازمان تولید میشود. از سوی دیگر ما همواره با نظام ها و روش های مدیریتی روبرو میشویم که به کارگیری آنها مستلزم دستیابی به اطلاعات است. برنامه ریزی برای سازمان نیازمند تحلیل نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت ها[1] است که شهرت آن از سایر سر واژه های مدیریتی فزونی یافته و جایگاه ویژه ای در ادبیات مدیریت پیداکرده است. امااین اصطلاح چهار حرفی، مستلزم اطلاعاتی درمورد نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهدیدهای محیطی است که دستیابی به این اطلاعات خود مستلزم پژوهشها و تحقیقات بسیار است. بازاریابی بدون شناخت بازار، مشتری، خدمات و محصولات و مزیتهای رقابتی سازمان ممکن نیست و البته هریک از این عناوین نیز خود زیر مجموعه های بیشماری شامل انواع بازار، انواع مشتری، بازارهدف، مشتریان بالقوه، مشتریان بالفعل وانواع دسته بندی ها و بخش بندی های متفاوت رادر برمی گیرد. سایر فعالیتهای سازمان از مدیریت منابع انسانی گرفته تاکنترل کیفیت، خلق محصول، توسعه خدمت و دیگرتصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نیز خود مستلزم اطلاعات و تحقیقات علمی است.

حال در میان دو پدیده، یکی انفجار اطلاعات و دیگری نیاز به اطلاعات، با معضل دسترسی به اطلاعات روبرو می شویم و درواقع شکافی بزرگ میان تولید اطلاعات و مصرف آن پدید می آید. بسیاری از محققان و پژوهشگران اعتقاد دارندکه از نتیجه تحقیقات علمی آنان استفاده نمی شود و از سوی دیگر بسیاری از مدیران معتقدند که برای تصمیم گیری و برنامه ریزی با فقدان اطلاعات کاربردی روبرو هستند. اطلاعات مورد نیاز گاه تولید نمی شوند، گاه درپیچ و خم سازمانها و ادارات به فراموشی سپرده می شوند وگاه اطلاعات تولید شده از اصالت و اعتبارلازم برخوردار نیستند و لذا نمی توانند مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار گیرند. در چنین شرایطی محققان اطلاعاتی را تولید می کنندکه می دانند کمتر استفاده خواهد شد و مدیران تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ می کنند که به دلیل دشواری دسترسی به اطلاعات موثق، مبتنی برهوش فردی، ادراک شهودی و یا الگوگیری صرف است و برای حل مسائل درکوتاه مدت کاربرد می یابد. مدیریت دانش چالشی است برای کمک به مدیران تا دسترسی بهتری به اطلاعات مورد نیاز داشته باشند و همچنین هدایتگری است برای پژوهشگران و محققان تا اطلاعاتی را تولید کنند که مصرف کابردی برای سازمان دارد. در نظام بانکی باعنایت به سرعت تغییرات، حساسیت پایش شاخصهای اقتصادی و نیز لزوم بهره گیری از استراتژیهای نوین بازاریابی، مدیریت دانش اهمیتی دو چندان می یابد و این اهمیت به خصوص درنظام بانکداری اسلامی ازآن جهت مضاعف می شودکه مشارکت درسود و زیان گیرندگان تسهیلات و بررسی صلاحیت فنی و اخلاقی آنان نیز حائز اهمیت است. براین اساس مدیریت دانش ازجمله ضروری ترین راهکارها برای استفاده بهینه از اطلاعات، حرکت به سوی سازمان یادگیرنده و دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی است. بدون شک استقرار نظام بانکداری جامع و ساماندهی اطلاعات، به عنوان برخی ازاصلی ترین عناصر یک سازمان دانش محورنه تنها نظام بانکی را در مدیریت ریسک، مبارزه باپولشویی، کنترل کیفیت، استقرار نظام جامع بازاریابی یکپارچه و دیگر ضرورتهای مدیریتی یاری می کند بلکه نقش مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی درکشورو تسهیل فعالیتهای امن بازرگانی خواهد داشت. یک بانک می تواند با در اختیار داشتن سیستم اثربخش مدیریت دانش:

راندمان و بهره وری افراد، واحدها و شعب خود را افزایش دهد،
زمان انجام فرآیندهای حرفه ای و کارشناسی را کاهش دهد،
بر دانش و تجربیات مدیران و افراد با تجربه احاطه داشته باشد،
از انجام اشتباهات و دوباره کاری های خرد و کلان در سطح گسترده جلوگیری نماید و
علاوه بر حفظ و ارتقا ارتباط با مشتری بر پایه دانش مرتبط با هر مشتری، نرخ نوآوری و ارائه خدمات مبتکرانه به آن ها را افزایش دهد. موارد زیر 10 دلیل اصلی هستند که می تواند هر بانک را به لزوم پیاده سازی مدیریت دانش آگاه نماید؛
رشد و توسعه بانک و ترکیب آن با موسسات دیگر،
فرآیند های مدیریت ریسک[2]،
صرفه جویی در زمان با استفاده مجدد[3]،
خروج یا جابجایی خبرگان،
ارزش آفرینی از دانش،
پشتیبانی از فرآیندهای کاری
نیاز به بسترسازی و ایجاد مراکز تماس و بهبود ارتباط با مشتریان،
بانکداری شرکتی و مشتریان استراتژیک،
الزامات بانکداری الکترونیک و
هزینه تمام شده ارائه خدمات بانکی،
4-1 فرضیه های تحقیق

درک سودمندی استفاده از سیستم مدیریت یادگیری منجر به قصد بیشتر کارکنان به استفاده از سیستم مدیریت یادگیری می گردد.
درک سهولت استفاده از سیستم مدیریت یادگیری منجر به قصد بیشتر  کارکنان  به استفاده از  سیستم مدیریت یادگیری می گردد.
درک سهولت استفاده از سیستم مدیریت یادگیری بر درک سودمندی کارکنان ازسیستم مدیریت یادگیری تاثیر می گذارد.
کاربرد سیستم مدیریت یادگیری بر انتقال دانش در سازمان تاثیر می گذارد.
5-1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف این تحقیق بررسی کاربرد سازمانی سیستم مدیریت یادگیری  به عنوان یکی از اجزای سیستم مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات، و شناسایی نقش  مدل پذیرش دانش در پذیرش سیستم مدیریت آموزشی در سازمان می باشد.

6-1 روش کلی تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ب.ظ ]
 

 

شهریور 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

بررسی روش­های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های فرا­پهن­باند

 

 

به کوشش

زکیه اتباعی

 

 

با ظهور و گسترش سیستم­های مخابراتی با عرض پالس بسیار باریک، پهنای باند بسیار وسیع، محدودیت پهنای باند و سرعت قطعات الکترونیکی موجود، استفاده از بسیاری از ساختار­های آشکار سازی ناهمدوس شناخته شده پیشین با دشواری روبرو است و طراحی گیرنده مناسب در اینگونه سیستم­ها از اهمیت ویژه­ای برخودار است. در حوزه رادیویی، طراحی گیرنده­های ساده و کم مصرف در مخابرات فراپهن باند (UWB[1]) بدون استفاده از مکانیزم­های پیچیده تخمین کانال که عملکرد قابل قبولی داشته باشند بسیار مورد توجه است.

در این پایان نامه ، به بررسی انواع مختلف آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های UWB پرداخته شده است. به منظور بررسی این مسایل، ابتدا به معرفی مدل سیستم UWB پرداخته شده است و سپس مدل کانال­های مورد استفاده در سیستم UWB که براساس دو نوع استاندارد IEEE می­باشد مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج آنها با بهره گرفتن از شبیه سازی بررسی شده است. در ادامه، انواع روش­های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال­های UWB مورد بررسی قرار گرفته است و به مقایسه و بررسی کارایی آنها با بهره گرفتن از شبیه­سازی پرداخته شده است. در بخش بعدی پایان نامه ، ما دو نوع آشکارسازی ناهمدوس چندسمبولی را برای مدولاسیون موقعیت پالس سیگنال­های UWB پیشنهاد دادیم. در این روش، ما از روش GLR[2] برای استخراج آشکارساز ناهمدوس یک بلوک مشاهده شامل سمبول متوالی استفاده کردیم. در این روش ما به هیچ نوع اطلاعاتی از کانال نیاز نداریم. در ادامه، پس از استخراج آشکارساز GLR، به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی آشکارساز، از تکنیک [3]SDR برای پیاده­سازی آن استفاده کردیم. در ادامه با فرض خاصیت تنک بودن کانال، به بهبود تخمین سیگنال دریافتی پرداختیم و با در نظر گرفتن تخمین جدید سیگنال دریافتی، آشکارساز GLR بهبود یافته را استخراج کردیم. سپس به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی آن، از تکنیک SDR برای پیاده­سازی آن استفاده کردیم. نتایج شبیه­سازی، کارایی و عملکرد آشکارسازهای پیشنهادی را نشان می­دهد. همانطور که خواهیم دید، زمانیکه تعداد سمبول­های ارسالی در یک بلوک مشاهده زیاد می­شود کارایی هر دو آشکارساز پیشنهادی به گیرنده Rake ایده ال نزدیک خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1- تعریف 3

1-2- مزایای سیستم هایUWB 3

1-3- چالش ها 6

1-4- کاربردها 7

1-5- مطالب ارائه شده در این پایان نامه 9

فصل دوم: مدل سیستم UWB 11

2-1- شبکه های ارسال UWB 12

2-2- شبکه چند بانده 13

2-3- مدولاسیون و پالس های IR 13

2-3-1- PPM 15

2-3-2- PAM و OOK 16

2-3-3- OPM 16

2-3-4- روش TRM 17

2-4- تفاوت بین سیستم های UWB و پخش شدگی طیفی(SS) 18

2-4-1- SS دنباله مستقیم (DS) 18

2-4-2- تفاوت مهم بین تکنولوژی های SS و UWB 19

2-5- روش های SS در سیستم های UWB 19

2-5-1- DS-UWB 21

2-5-2- TH-UWB 22

فصل سوم: مدل کانال UWB 25

3-1- مدل کانال بر طبق استاندارد IEEE 802.15.3a 27

3-2- مدل کانال بر طبق استاندارد IEEE 802.15.4a 30

3-3- نتایج شبیه سازی (IEEE 802.15.3a) 36

3-4- نتایج شبیه سازی (IEEE 802.15.4a) 55

فصل چهارم: روش های آشکارسازی متداول سیگنال های UWB 64

4-1- روش آشکارسازی همدوس 65

4-2- گیرنده فیلتر منطبق کلاسیک 65

4-3- گیرنده های Rake 66

4-3-1- گیرنده های Rake ایده ال(I-Rake) 67

4-3-2- گیرنده های Rake انتخابی (S-Rake) 67

4-3-3- گیرنده های Rake نسبی (P-Rake) 67

4-3-4- تکنیک های ترکیب دایورسیتی برای گیرنده های Rake 68

4-4- روش های آشکارسازی ناهمدوس 69

4-5- آشکارسازی سیگنالینگPPM بر اساس آماره های مرتبه چهارم[18] 71

4-6- آشکارسازی سیگنالیگ PPM بر اساس وزن دهی فاصله های انرژی [19] 73

4-7- آشکارسازی انرژی سیگنالینگ PPM با چندین اندازه گیری[20] 74

4-8- آشکارسازی سیگنالینگ PAM بر اساس سیستم های مرجع انتقالی (TR)[21] 78

4-9- آشکارسازی بر اساس توابع ویژه[23،29] 79

4-10- آشکارسازی سیگنالینگ PPM براساس تخمین کوواریانس شکل موج دریافتی[25] 82

4-10-1- گیرندة بهینه برای کانال با پخش کننده های ناهمبسته 85

4-10-2- گیرندة بهینه برای کانال با پخش کننده های همبسته 86

4-10-3- روش مرتبه-1 ماکزیمم واگرایی 86

4-11- نتایج شبیه سازی 88

فصل پنجم: آشکارساز چندسمبولی پیشنهادی براساس روش GLR 97

5-1- مدل سیگنال 100

5-2- فرمولاسیون مسأله واستخراج آشکارساز GLR 101

5-2-1- آشکارسازی GLR براساس تکنیک SDR 103

5-3- آشکارسازی GLR-SDR بهبود یافته 106

5-4- نتایج شبیه سازی 110

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات 120

6-1- نتیجه گیری 121

6-2- پیشنهادات 123

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) بیت های ارسالی و دنباله های شبه تصادفی 3 کاربر 24

جدول (3-1) پارامترهای مربوط به مدل (IEEE 802.15.3a) 29

جدول (3-2) پارامترهای مربوط به یک محیط مسکونی در 2 حالت LOS و NLOS 33

جدول (3-3) پارامترهای مربوط به محیط اداری داخلی در 2 حالت LOS و NLOS 34

جدول (3-4) پارامترهای مربوط به محیط بیرونی در 2 حالت LOS و NLOS 35

جدول (3-5) پارامترهای مربوط به یک محیط بیرونی باز 36

 

فهرست شکل ها

شكل (1-1) باند طیفی اختصاص یافته FCC 5

شكل (1-2) همزیستی سیستمهای UWB با سیستم های باند باریک موجود 6

شكل (2-1) مقایسه سیگنال های مدوله شده با تکنیک های مختلف مدولاسیون به همراه سیگنال غیر مدوله شده 17

شكل (2-2) مثالی از سیگنال ارسالی با تکنیک DSSS 19

شكل (2-3) مقایسه طیف دنباله پالس UWB با و بدون تکنیک تصادفی 21

 

شكل (2-4) پریودهای زمانی مختلف در سیستمهای TH-UWB 23

شكل (2-5) مستطیلهای قرمز، سبز و آبی نشاندهنده پالسهای ارسالی برای 3 کاربر1، 2 و 3 برای حمل 3 بیت ارسالی 24

شكل (3-1) پاسخ ضربه 100کانال مدل (CM1) 37

شكل (3-2) متوسط 100 پاسخ ضربه کانال (CM1) 38

شكل (3-3) Exsees delay    برای 100 کانال مختلف CM1 38

شكل (3-4) RMS delay spread   برای 100 کانال مختلف CM1 39

شكل (3-5) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 39

شكل (3-6) تعداد مسیرهای % 85 انرژی کل (CM1) 40

شكل (3-7) پروفایل نزولی توان (CM1) 40

شكل (3-8) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن (CM1) 41

شكل (3-9) 100 پاسخ ضربه کانال (CM2) 42

شكل (3-10) متوسط 100 پاسخ ضربه کانال (CM2) 42

شكل (3-11) Exsess delay   برای 100 کانال مختلف CM2 43

شكل (3-12) RMS delay spread    برای 100 کانال مختلف CM2 43

شكل (3-13) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM2) 44

شكل (3-14) تعداد مسیرهای % 85 انرژی کل (CM2) 44

شكل (3-15) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM2) 45

شكل (3-16) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن(CM2) 45

شكل (3-17) پاسخ ضربه 100کانال مدل (CM1) 46

شكل (3-18) متوسط 100پاسخ ضربه کانال (CM1) 47

شكل (3-19) Exess delay   برای 100 کانال مختلف CM1 47

شكل (3-20) RMS delay spared   برای 100 کانال مختلف CM1 48

شكل (3-21) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 48

شكل (3-22) تعداد مسیرهای % 85 انرژی کل (CM1) 49

شكل (3-23) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM1) 49

شكل (3-24) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن(CM1) 50

شكل (3-25) پاسخ ضربه 100کانال مدل (CM1) 51

شكل (3-26) متوسط100 پاسخ ضربه کانال (CM1) 51

شكل (3-27) Exess delay برای 100 کانال مختلف CM1 52

شكل (3-28) RMS delay spread برای 100 کانال مختلف CM1 52

شكل (3-29) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 53

شكل (3-30) تعداد مسیرهای % 85 انرژی کل (CM1) 53

شكل (3-31) پروفایل تاخیر نزولی کانال (CM1) 54

شكل (3-32) انرژی کانال به همراه متوسط و انحراف استاندارد آن (CM1) 54

شكل (3-33) قدر مطلق پاسخ ضربه 100کانال مدل (CM1) 56

شكل (3-34) متوسط پاسخ ضربه 100 کانال (CM1) 56

شكل (3-35) Exsess delay برای 100 کانال مختلف CM1 57

شكل (3-36) RMS delay spread برای 100 کانال مختلف CM1 57

شكل (3-37) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM1) 58

شكل (3-38) تعداد مسیرهای بیش از % 85 انرژی کل (CM1) 58

شكل (3-39) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM1) 59

شكل (3-40) قدر مطلق پاسخ ضربه 100 کانال (CM2) 60

شكل (3-41) متوسط پاسخ ضربه حقیقی 100 کانال (CM2) 60

شكل (3-42) Exsess delay برای 100 کانال مختلف CM2 61

شكل (3-43) RMS delay spread برای 100 کانال مختلف CM2 61

شكل (3-44) تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM2) 62

شكل (3-45) تعداد مسیرهای % 85 انرژی کل (CM2) 62

شكل (3-46) پروفایل تاخیر نزولی توان (CM2) 63

شكل (4-1) ساختار گیرنده فیلتر منطبق 66

شكل (4-2) پالس ارسالی با فرض بیت 0 در مدولاسیون PPM و یک نمونه سیگنال دریافتی پس از عبور از کانال UWB 69

شكل (4-3) پالس ارسالی با فرض بیت 1 در مدولاسیون PPM و یک نمونه سیگنال دریافتی پس از عبور از کانال UWB 70

شكل (4-4) مقایسه آشکارساز کورتسیس با آشکارساز انرژی براساس کانال CM1 88

شكل (4-5) مقایسه آشکارساز کورتسیس با آشکارساز انرژی براساس کانال AWGN 89

شكل (4-6) مقایسه آشکارساز انرژی وزن بهینه، زیر بهینه و آشکار انرژی معمولی براساس کانال CM1 90

شكل (4-7) مقایسه آشکارساز انرژی با چندین اندازهگیری بهینه و زیر بهینه و آشکارساز انرژی معمولی براساس کانال CM1 91

شكل (4-8) مقایسه آشکارساز TR کلاسیک و TR متوسط گیری شده براساس کانال CM1 92

شكل (4-9) کارایی گیرنده eigen برای تعداد مختلف 93

شكل (4-10) عملکرد BER برای مدل کانالIEEE 802.15.3a CM1 94

شكل (4-11) عملکرد BER برای مدل کانال IEEE 802.15.3a CM8 95

شكل (4-12) بهترین فیلتر گیرنده معین برای کانال CM1 مطابق بهینه سازی تکراری معیار J-div rank-1 96

شكل (5-1) عملکرد BER آشکارساز GLR و GLR-SDR با تعداد مراحل تصادفی مختلف در حالت …. 111

شكل (5-2) مقایسه عملکرد آشکارساز GLR-SDR و ED و گیرنده ideal Rake با اندازه بلوک های مختلف در حالت کانال CM1 112

شكل (5-3) مقایسه عملکرد آشکارساز GLR-SDR و ED و گیرنده ideal Rake با اندازه بلوک های مختلف در حالت کانال CM2 113

شكل (5-4) عملکرد BER آشکارساز IGLR-SDR با مختلف برای و ….. 114

شكل (5-5) عملکرد BER آشکارساز IGLR-SDR با مختلف برای و …… 115

شكل (5-6) مقایسه عملکرد آشکارساز IGLR-SDR، GLR-SDR، ED و KD برای ، و در حالت کانال CM1 116

شكل (5-7) مقایسه عملکرد آشکارساز IGLR-SDR، GLR-SDR، ED و KD برای ، و در حالت کانال CM2 117

شكل (5-8) مقایسه عملکرد آشکارساز IGLR-SDR، GLR-SDR و ED برای ، و در حالت کانال CM1 118

شكل (5-9) مقایسه عملکرد آشکارساز IGLR-SDR، GLR-SDR و ED برای ، و در حالت کانال CM2 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

ظهور سیستم­های مخابراتی با عرض پالس بسیار باریک و پهنای باند بسیار وسیع و پیداش کاربرد­های متنوع برای آنها، در سالیان اخیر زمینه ساز تحقیقات گسترده­ای در جنبه­ های گوناگون نظری و پیاده­سازی عملی چنین سیستم­هایی گشته است. سیستم­های فراپهن باند (UWB) از حدود 20 سال قبل در مخابرات نظامی، موقعیت یابی و رادار مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا بر روی الکترونیک­های مصرفی و مخابراتی توجه شده است. لیکن با افزایش تقاضا برای کاربرد تجاری این تکنیک و با تلاش­هایی که از اواخر دهه 1990 آغاز شد، در نهایت مجوز استفاده از گستره فرکانسی حدود GHz 10-3، به شرط رعایت محدودیت­های شدید بر سقف توان ارسالی، صادر شد.. در واقع، بسیاری از سیستم­های مخابراتی بی سیم از فرکانس­های باند باریک مجزا به منظور جلوگیری از تداخل با یکدیگر استفاده می­ کنند. به هر حال، برای سیستم­های UWB به منظور جلوگیری از تداخل با دیگر سیستم­ها، به شرط رعایت محدودیت­های شدید بر سقف توان ارسالی و طیف تعریف بر طبق FCC می­توانند به کار روند.

سیستم­های UWB ویژگی­های منحصر به فردی نسبت به سیستم­های مخابراتی دیگر دارند. دو ویژگی منحصر به فرد سیستم­های UWB، پهنای باند بسیار وسیع و Duty Cycle پایین آن می­باشد. پهنای باند بسیار وسیع منجر به انتقال پالس­های بسیار باریک که بیت­های اطلاعاتی را حمل می­ کنند، می­شود. در واقع سیستم­های UWB، به جای استفاده از توان بسیار بالا در رنج فرکانس­های مجزا، از سیگنال­های با توان پایین و در رنج فرکانسی بسیار زیاد استفاده می­ کنند. بنابراین ارسال سیگنال­های UWBبه عنوان یک سیگنال نویزی برای سیستم­های مخابراتی دیگر ظاهر شد. سیستم­های UWB برای کاربرد­های داخلی که نیاز به نرخ دیتای بالا دارند و در رنج فاصله کوتاه 1 تا 10 متر، می­توانند مورد استفاده قرار ­گیرند. Duty Cycle به عنوان نسبتی از زمانی که یک پالس در یک دوره تناوب قرار می­گیرد، تعریف می­شود که در سیستم­های UWB مقدار آن بسیار کم و در حدود 0.005 می­باشد.

تعریف
لفظ UWB علیرغم معنای نسبتا عامی که تا پیش از دهه 1990 داشت به سیگنال­هایی اطلاق شد که دارای پهنای باند حداقل MHz 500 باشند، یا پهنای باند نسبی آنها (نسبت پهنای باند به فرکانس مرکزی) بیش از %20 باشد[3]. پهنای باند نسبی به صورت زیر بیان می­شود:

(1-1)
 
فرکانس­های قطع بالا و پایین می­باشد. در گزارش FCC [3]، کاربرد UWB در سه گروه طبقه ­بندی می­شود: 1. سیستم­های اندازه ­گیری و مخابراتی 2. سیستم­های راداری انتقالی 3. سیستم­های تصویری. در اینجا باند طیفی مربوط به گروه اول در ‏شكل (1-1) آمده است. همانطوری که می­بینید طیف فرکانسی اختصاص یافته برای ارسال UWB 1/3 تا     GHz 6/10 است و ماکزیمم سطح توان مجاز برای ارسال UWB، dBm/MHz 3/41- می­باشد، این سطح توان کمتر از سطح توان نویز برای سیستم­های مخابراتی UWB می­باشد.

مزایای سیستم ­هایUWB
سیستم­های UWB به دلیل استفاده از پهنای باند بسیار زیاد دارای ویژگی­های منحصر به فردی می­باشند که سیستم­های UWB را از دیگر سیستم­های باند باریک کلاسیک متمایز می­سازد[1،2،5،6،14]. این ویژگی­ها عبارتند از:

1- توانایی به کارگیری سیستم­های UWB به همراه وجود سیستم­های بی­سیم دیگر می­باشند. محدودیت توان FCC، نیاز به سیستم­های UWB ی دارد که قادر به ارسال سیگنال­های شبه نویزی باشند که منجر به احتمال کم برای آشکارسازی و تداخل برای سیستم­های دیگر خواهد شد‏شكل (1-2) .

2- قادر به مصالحه بین فاصله و نرخ دیتا هستند. فرض کنید برای حمل یک بیت دیتا پالس ارسال شود، برای فاصله­های زیاد، به منظور ارسال قابل قبول، می ­تواند زیاد باشد و زیاد منجر به نرخ دیتای پایین خواهد شد، به عبارت دیگر، می ­تواند برای فاصله کم کاهش پیدا کند و منجر به نرخ دیتای بالا شود. بنابراین تعداد پالس­های بیشتر بر بیت برای ارسال در فاصله­های زیاد به کار می­رود.

3- توانایی داشتن ظرفیت زیاد را دارند. معادله معروف شانون برای ظرفیت، بینش مربوط به مزیت سیستم­های بی­سیم UWB را به ما می­دهد. مطابق قانون شانون، توانایی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ب.ظ ]
کانون اصلاح و تربیت.. 17

بخش اول سطح فرهنگ و سواد د ززندانهای کشور. 18

بخش دوم نقش فرهنگ سازی د راصلاح و تربیت زندانیان. 19

فصل سوم. 25

نواقض زندانها 25

بخش اول آیا زندانها به اهداف خود که تربیت مددجویان است رسیده اند؟. 26

بخش دوم تغییر تصور ارتکاب جرم و عواقب آن د رزندانیان. 28

بخش سوم مجرمینی كه نبایستی بزندان بروند. 36

فصل چهارم. 43

تاثیر گذاری زندانها درشخصیت زندانیان. 43

تاثیر زندان د ر بهبود یا عدم بهبود شخصیت زندانیان. 44

نتیجه. 51

منابع  52

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:36:00 ب.ظ ]
کلید واژه­ها– ترانسفورماتور قدرت، حفاظت دیفرانسیل، جریان هجومی، جریان خطای داخلی، تابع همبستگی، تابع حداقل مربعات.

فهرست

عنوان…………………………….. صفحه
فصل اول: مقدمه و بیان مساله.. 1
1-1 مقدمه.. 2
1-2 پیشینه تحقیق.. 3
1-3 اهداف پایان نامه.. 4
فصل دوم: جریان هجومی در ترانسفوماتورقدرت و روش­های تشخیص آن از جریان داخلی.. 6
2-1 جریان گذرای هجومی ترانسفورماتور.. 7
2-2 روش­های تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی. 10
2-2-1 روش­هایی که تنها از سیگنال جریان استفاده می نمایند 10
2-2-2 روش­های مبنی بر ولتاژ القایی. 31
2-2-3 روش­های مبنی بر سیگنال شار. 34
2-2-4 روش تبدیل مودال شکل موج های ولتاژ و جریان.. 38
2-2-5 روش­های توان تفاضلی. 40
2-2-6 روش­های مبنی بر اندوکتانس نشتی. 45
2-2-7 روش­های مبتنی بر ریخت شناسی. 51
عنوان…………………………….. صفحه
2-2-8 روش های مبنی بر شبکه های عصبی، فازی و تکنیک تبدیل موجک 52
فصل سوم: تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس تابع همبستگی 57
3-1مقدمه.. 58
3-2 الگوریتم ارائه شده.. 58
3-2-1 جبران اشباع CT.. 58
3-2-2 الگوریتم تشخیص.. 61
3-3 مطالعات موردی.. 65
3-3-1 دادههای شبیه­سازی. 65
3-3-1-1 خط انتقال بدون جبرانسازی سری.. 65
3-3-1-2 سیستم شبیه سازی با جبرانسازی سری خازنی.. 69
3-3-1-3 اشباع شدید CT.. 71
3-3-2 داده­های عملی. 72
3-4 نتیجه­گیری. 75
فصل چهارم: تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس روش حداقل مربعات سینوسی.. 76
4-1- مقدمه.. 77
4-2 الگوریتم ارائه شده.. 78
4-2-1 الگوریتم تشخیص.. 78
عنوان…………………………….. صفحه
4-3 مطالعات موردی.. 83
4-3-1 موارد شبیه­سازی شده. 83
4-3-1-2 سیستم شبیه سازی با جبرانسازی سری خازنی.. 86
4-3-1-3 اشباع شدید CT.. 88
4-3-2 داده­های عملی. 90
4-4 نتیجه­گیری. 93
فصل پنجم: مقایسه­ی مهمترین روش­های کاربردی در تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی.. 94
5-1 مقدمه.. 95
5-2 معرفی روش­های بررسی شده. 95
5-3 مشخصه­های مورد استفاده جهت مقایسه. 97
5-4 مقایسه­ی روش­های مختلف. 99
5-4 نتیجه­گیری. 103
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 104
6-1 نتیجه­گیری. 105
6-2 پیشنهادات.. 106
منابع.. 107فهرست جدول­ها

عنوان……………………………….. صفحه
جدول 2- 1-مشخصه های تمایز در روش همزمانی شار-جریان 37
جدول 3- 1-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای جریان هجومی با با زاویه کلیدزنی و بی بار.. 67
جدول 3- 2-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای جریان خطای داخلی تک فاز با زاویه وقوع خطای …. 68
جدول 3- 3-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری.. 70
جدول 3- 4-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه خطای داخلی سه فاز به زمین ترانسفورماتور در حضور خازن سری.. 71
جدول 3- 5-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه خطای داخلی دو فاز به زمین ترانسفورماتور همراه با اشباع شدید CT 71
جدول 3- 6- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام راه اندازی ترانسفورماتور.. 74
جدول 3- 7-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیم­پیچی به زمین. 75
جدول 4- 1- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور با زاویه کلیدزنی⁰54 و بدون بار. 84

عنوان……………………………….. صفحه
جدول 4- 2- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ⁰54. 85
جدول 4- 3- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ⁰36. 87
جدول 4- 4- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع 88
جدول 4- 5- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT 89
جدول 4- 6- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور عملی.. 91
جدول 4- 7- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای دور سیم­پیچی در ترانسفورماتور عملی. 92
جدول 5- 1- مقایسه­ی الگوریتمهای مختلف با استفاده از شاخص­های معرفی شده.. 99فهرست شکل­ها

عنوان……………………………….. صفحه
شکل (2- 1) : مدار معادل بی بار ترانسفورماتور (الف) شرایط دائمی (ب) حالت گذرا.. 7
شکل (2- 2) :تغییرات و در حالات بی بار.. 9
شکل (2- 3) : منحنی های λ – برای هسته ترانسفورماتور 9
شکل (2- 4) : بلوک دیاگرام شیوه ارائه شده.. 12
شکل (2- 5) :مشخصه ی نسبت مهار حفاظت دیفرانیسل.. 13
شکل (2- 6): منطق مهار.. 14
شکل (2- 7) : نحوه ی تاثیر زاویه ولتاژ بر نسبت R31 18
شکل (2- 8 :(جریان هجومی نامتقارن. 22
شکل (2- 9) : فلوچارت الگوریتم تشخیص جریان هجومی از جریان خطا با استفاده از جریان توالی منفی.. 25
شکل (2- 10):منحنی شبکه ای.. 29
شکل (2- 11) :منحنی φm -∆i با احتصاب هیسترزیس(الف:کار عادی و جریان خطا ب:جریان هجومی).. 35
شکل (2- 12) : مدل خطای اتصال کوتاه سیم پیچ یک ترانسفورماتور تک فاز 36
شکل (2- 13) : الگوریتم تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در شرایط اضافه جریان.. 37
شکل (2- 14): ترانسفورماتور بااتصال Y_Y. 38
شکل (2- 15): شبکه دو ترمیناله.. 43
شکل (2- 16): ترانسفورماتور سه سیم پیچه.. 45
شکل (2- 17): مدار معادل عمومی.. 46
شکل (2- 18): مدار معادل به هنگام خطای داخلی.. 46
شکل (2- 19): نتایج محاسبات اندوکتانس های معکوس انتقالی(الف) و موازی(ب).. 47
عنوان……………………………….. صفحه
شکل (2- 20): مدار معادل عمومی برا ترانسفورماتور دو سیم پیچه 49
شکل (3- 1): شکل موج جریان ثانویه­ی یک CT اشباع شده. 59
شکل (3- 2): مدار معادل تقریبی CT اشباع شده. 59
شکل (3- 3) الگوریتم جبران اثر اشباع CT بر جریان ثانویه­ی آن 61
شکل (3- 4) الگوریتم تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس تابع همبستگی.. 63
شکل (3- 5) سیستم شبیه­سازی شده شکل (3- 6) اتصال­های CT در سیستم قدرت.. 66
شکل (3- 7) جریان تفاضلی بعد از راه اندازی ترانسفورماتور 67
شکل (3- 8) ACFهای یک جریان تفاضلی نمونه بعد از راه­اندازی ترایسفورمر.. 67
شکل (3- 9) جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای تک فاز با زاویه وقوع …. 68
شکل (3- 10) ACFهای یک حالت شبیه­سازی به هنگام وقوع خطای تکفاز با زاویه وقوع …. 68
شکل (3- 11) سیستم شبیه سازی شده همراه با جبرانسازی خازنی سری 69
شکل (3- 12) (a)جریان تفاضلی یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری. (b) ACFهای مربوطه. 70
شکل (3- 13) (a)جریان تفاضلی یک نمونه خطای داخلی سه فاز به زمین ترانسفورماتور در حضور

 

خازن سری. (b) ACFهای مربوطه 70
شکل (3- 14) شکل موجهای اشباع شده و جبران شده مربوط به جریان ثانویه CT در لحظه وقوع خطای داخلی. 72
شکل (3- 15) مقایسه­ی مقادیر معیار مربوط به همه­ی حالات شبیه­سازی شده در زمینه­ جریان هجومی و خطای داخلی. 72
شکل (3- 16) سیستم بکار گرفته شده در آزمایشگاه.. 73
شکل (3- 17) شکل موج جریان تفاضلی یک نمونه­ی عملی به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور.. 73
شکل (3- 18) ACFهای یک نمونه­ی عملی به هنگام راه اندازی ترانسفورماتور.. 73
شکل (3- 19) جریان تفاضلی مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیم­پیچی به زمین. 74
شکل (3- 20) ACFهای مربوط به یک نمونه­ی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیم­پیچی به زمین. 74
عنوان……………………………….. صفحه
شکل (3- 21) مقایسه­ی مقادیر معیار مربوط به همه­ی نمونه­های عملی در زمینه­ جریان هجومی و خطای داخلی. 75
شکل (4- 1) دو نمونه از سیگنال باقیمانده به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور (a) و وقوع خطای داخلی. 80
شکل (4- 2) سیگنال نمونه­ی جریان هجومی. 80
شکل (4- 3) الگوریتم ارائه شده برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور.. 81
شکل (4- 4) جریان دیفرانسیل مربوط به راه­اندازی ترانسفورماتور قدرت با زاویه کلیدزنی و بدون بار.. 84
شکل (4- 5) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC؛ به همراه RSهای مربوطه به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور.. 84
شکل (4- 6) سیگنال­های جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع …. 85
شکل (4- 7) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ؛ به همراه RSهای مربوطه. 85
شکل (4- 8) جریان دیفرانسیل مربوط به راه­اندازی ترانسفورماتور قدرت در حضور خازن سری با زاویه کلیدزنی و بدون بار.. 86
شکل (4- 9) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور قدرت در حضور خازن سری با زاویه کلیدزنی و بدون بار ؛ به همراه RSهای مربوطه 87
شکل (4- 10) سیگنال­های جریان تفاضلی به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع .. 87
شکل (4- 11) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع ؛ به همراه RSهای مربوطه 88

عنوان……………………………….. صفحه
شکل (4- 12) شکل موج­های جریان­های اشباع شده و جبران شده­ی ثانویه­ی CT مربوط به رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالتی که وارد اشباع شده است… 89
شکل (4- 13) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT؛ به همراه RSهای مربوطه. 89
شکل (4- 14) مقادیر معیار مربوط به همه­ی حالات شبیه­سازی شده در زمینه­ جریان هجومی و خطای داخلی.. 90
شکل (4- 15) شکل­موج جریان تفاضلی مربوط به لحظه­ی راه­اندازی ترانسفورماتور عملی.. 91
شکل (4- 16) جریان تفاضلی نرمالیزه شده­ی نیم سیکل و خروجی­های SCF بدون مولفه­ی DC به هنگام راه­اندازی ترانسفورماتور عملی ؛ به همراه RSهای مربوطه. 91

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:35:00 ب.ظ ]
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

عوامل اجتماعی درمجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی
 
عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

2-2-1-ارتباط

ماهیت جهان ممکنات برارتباط استواراست وبه لحاظ وجودارتباط است که رابطه علت ومعلولی به منصه ظهور می رسد. به عبارت دیگرمنشاء هرمعلولی ارتباطی است که باعلت یاعلل محیط اطراف خود دارد. ارتباط دربطن کلمه خود وجود دو طرف به عنوان فرستنده وگیرنده وآنچه راکه این دو رابه هم ربط می دهد، هفته دارد.به لحاظ آنکه هرفضایی تبلورنیازهای جسمی وروحی انسان بشمار می رود وبه زبان دیگر همواره پیوند نزدیکی بین بستررفتاروآن رفتارمعین وجود دارد. بررسی هانشان می دهد که این بستررفتارها هستند که امکان آنچه راکه درمحدوده هایشان قابل اجرا می باشد، بیان کرده وبه خود فرد منتقل می سازند. تنهادرصورتی این بسترهاتبدیل به فضاهای مطلوب می شوند که بنا برویژگیهای رفتاری جمع طراحی شده باشند.

تعریف ارتباط :  عبارت است ازفرآیند انتقال پیام ازسوی فرستنده برای گیرنده مشروط براینکه برای گیرنده پیام،مشابهت معنی بامعنای موردنظرفرستنده پیام ایجاد شود. پس ارتباط یک فرآینداست که میان فرستنده وگیرنده توسط پیام وایجادمعنی ازطریق مسیرانتقال پیام صورت پذیرفته ، باعث بروزعکس العمل درگیرنده شده وگاه برفرستنده نیز تاثیرمی گذارد. ارتباط یک فرآیند است، یعنی رویدادها و روابط میان عناصر آن به صورتی پویا و بطورمداوم درحال تغییراست وآغاز وپایانی ندارد.

2-2-2-اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی

فضای عمومی را بستر مشترکی که مردم فعالیتهای کارکردی ومراسمی راکه پیوند دهنده اعضای جامعه است، درآن انجام می دهند، می دانند چه این فعالیتها روزمره ومعمولی وچه جشنواره ای ودوره ای باشند به عبارت دیگر فضای عمومی صحنه ای است که به روی آن نمایش زندگی اجتماعی، درمعرض دید عموم قرار می گیرد. فضایی است برای سیاست، مذهب، دادوستدو ورزش همچنین فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز وبرخوردهای غیر شخصی. ویژگی اصلی فضای عمومی این است که،”زندگی جمعی، فرهنگ شهری ومباحث روزمره ما را بیان کرده ودر ضمن برآنها نیز تاثیر می گذارد. “[1]انسان با حضور در جمع و رابطه با دیگران، به هستی خود و انسانهای دیگر و امور جزئی و کلی واقف می‌شود. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نمی‌تواند بدون کمک اطلاعاتی دیگران خود را بیابد و به هویت خود دست یابد. فرد با حضور و رشد یافتن در جمع علاوه به آن که دارای هویت فردی‌یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط مشخص با دیگران می‌گردد بلکه با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می‌شود هویت جعی می‌یابد و با مجموعه این مسایل دارای تاریخ مشترک می‌شود. بنابراین ایجاد هویت فردی یک”فرآیند اجتماعی” است، انسان قابلیت آن رادارد که «من» خودرا تبدیل به جزئی از یک «ما» بکند به همین علت «ما» تبدیل به یک ذهنیت در کنار

 

«من» مشخص شده و «وجدان گروهی»را به وجود می‌آورد. [2]در بسیاری از ادبیات مرتبط با زیستگاه های انسانی چون طراحی شهری و شهرسازی مفاهیمی چون محله، واحد همسایگی و زندگی جمعی به گونه‌ای نادرست بجای یکدیگر بکار رفته است. در حقیقت این سه مفهوم دارای معانی متفاوت اما مرتبط با یکدیگر هستند برای مثال مدل واحد همسایگی کلارنس پری و کلارنس اشتاین و مفاهیم حومه های مسکونی و باغ شهرهای هاوراد می توان دریافت که مفهوم واحد همسایگی نزد طراحان هویت و معنای کاربردی و جغرافیایی از فضاهای زیستی را منعکس می‌کند. اما اغلب مفهوم زندگی جمعی همچنین به گروههای خاصی از مردم که با یکدیگر فقط تعامل دارند نیز اطلاق می‌شود. و این مسئله را که زندگی جمعی و اجتماعی مردم هیچ‌گاه نمی تواند بسادگی در یک محدوده جغرافیایی محدود شودرا همیشه همراه دارد.چه عواملی باعث رونق فضاهای جمعی می شود؟

هرچه این فضاهای شهری چشم نوازتر و از لحاظ بصری و کالبدی متنوع‌تر و با سلیقه مردم هم آهنگ ساخته و پرداخته شوند علاقمندی وانس مردم به این فضاها زیادتر می‌شود و با آنها انس می‌گیرند. فعالیت‌های روزانه در حاشیه آن رونق می‌پذیرد و مراودات اجتماعی و آشنایی زیادی در بین مردم بوجود می آید. [3]حضور مردم دراین فضا ها نیز باعث افزایش برخوردهای رودررو درمیان آنها شده وباعث رونق این فضا ها میگردد. در گذشته  فضاهای شهری محل ملاقات و گفتگوی شهروندان بوده، افراد دراین مکان گرد هم می‌آمدند و بر مبنای سنت‌های کهن جشن‌ها، ‌اعیاد، ‌مراسم ‌مذهبی و … با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، معاشرت می‌نمودند. محیط‌های شهری جایی بود که در آن انسان به ارضای نیازهای اجتماعی خود می‌پرداخت و خانواده و مسکن مکان ارضای نیازهای طبیعی محسوب می شد به عبارت دیگر محیط‌های شهری حوزه فرهنگی و خانواده حوزه طبیعی بود. [4]عبورو مکث، استراحت و گذران اوقات فراغت، حضور درمیان دیگران و مشارکت فعال و غیر فعال، در زندگی عمومی شهر نیازهای متفاوتی است که در فضاهای عمومی برآورده می‌شود. فضا تنها ظرف معاشرت ‌ها 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:34:00 ب.ظ ]
Keywords: Chocolate; Ball mill refiner; Experimental design; Optimization; Desirability function
1. Introduction
The current European legislation (Dir. 2000/36/CE; UE,
2000) designates chocolate as the product obtained from
cocoa products and sugars, which contains not less than
35% total dry cocoa solids, including not less than 18%
cocoa butter and not less than 14% dry non-fat cocoa
solids.
The most traditional methods of chocolate-making are
based on the mixing of ingredients, grinding by roll refiners
(refining phase), conching, and tempering. Above all, conching
is carried out in order to remove moisture and undesirable
flavours while developing the pleasant ones. In
addition, since the previous grinding process will have created
many new surfaces not yet covered with fat, the conching
phase coats these new surfaces and improves the flow
properties (Beckett, 1999). The tempering process is a technique
of controlled crystallization that is necessary to
induce the most

 

stable solid form of cocoa butter (which
is a polymorphic fat) in the finished product (Talbot,
1999). Chocolate refining depends on product type (milk,
dark or compound), on process (crumb vs. milk powder)
and on ingredients (granulated or powder sugar). Grinding
operations may be evaluated on the basis of their costs
(capital, maintenance and energy) and the characteristics
with which they provide the product (particle size distribution,
particle shape and minimization of contamination).
The choice of equipment for size reduction depends on
many factors, including feed and final particle size, and
type of material being processed. Chocolate refining is
most often carried out using a five-roll refiner. Four grinding
rolls are aligned vertically, while the feed roll is placed
at an angle to the lowest stack roll. The feed rate determines
the throughput and the final fineness of chocolate,
and is adjusted by changing the feed roll gap at a constant

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:33:00 ب.ظ ]
جناب آقای سید اصغر کیوان­حسینی
 
استادمشاور:
جناب آقای دکتر احمد محقر
 
بهمن 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرهنگ استراتژیک عبارت از یک کلان زمینه­ اندیشه­گانی رفتار، که تمام رفتارهای فردی، گروهی و دولتی در ارتباط با کاربست زور برای رسیدن به اهداف را تحت­تأثیر قرار می­دهد؛می­باشد. این مقوله­ی نظری تقریباً از اوایل دهه 1980 میلادی از آن جهت مورد توجه قرارگرفت که، می­توانست فارغ از تبیین­های یکسان­انگارانه­ی واقع­گرایی به شناخت بهتر علل تصمیمات استراتژیک کشورها و همچنین پیش ­بینی رفتارهای آن­ها نائل آید. ایالات متحده به خاطر وضعیت استثنائی­اش در عرصه روابط بین­الملل از همان ابتدا مورد توجه محققان این حوزه قرارداشت و براین­اساس آثار زیادی مبنی بر شاخص­های اصلی این فرهنگ منتشر شد. اما این پژوهش تلاش دارد با یک دید عمیق­تر به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده، به بررسی مهمترین عوامل سازنده و شکل­دهنده­ی این فرهنگ در بازه­ی زمانی 2014- 2001 بپردازد. سطح بندی تحلیلی جونز به نگارنده این اجازه را داد تا مؤلفه­ های مورد نظر خود را از سه سطح کلان، میانی و خرد ؛ در قالب جغرافیا، مشخصه­های فرهنگی و تمدنی، تاریخ ، امنیت سرزمینی، اتاق­های فکر و برتری طلبی تکنولوژیکی برگزیده و نسبت به اثبات فرضیه اقدام نماید. در پایان پژوهش با برررسی اسناد امنیتی و مواضع اعلامی رهبران آمریکا؛ به این جمع­بندی نائل آمدیم که متغیر جغرافیا در قالب ژئوپلتیک، شاخص­های تمدنی، فرهنگی ، تاریخی در کنار پررنگ شدن مساله امنیت سرزمینی بعد از حادثه سپتامبر 2001، تاثیرگذاری اتاق فکرها به عنوان سطح میانی در پروسه روایت سازی امنیتی و در نهایت تداوم و تقویت فرهنگ سازمان نظامی بر محور اسطوره برتری طلبی تکنیکی از مهمترین عناصر اثرگذار در فرهنگ استراتژیک آمریکا در این بازه­ی زمانی بوده­ است.

واژگان کلیدی : فرهنگ­استراتژیک، امنیت سرزمینی، جغرافیا، ویژگی­های فرهنگی و تمدنی، اتاق فکر، اسطوره برتری طلبی تکنیکی.

 

فصل اول کلیات تحقیق

1-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..   2

2- ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  5

3- اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..   6

4- سئوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………  6

5- فرضیه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

6- پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6: متون مرتبط با حوزه نظری پردازی فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………….  7

2-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در مورد پژوهی غیر از آمریکا …………………. 8

3-6 : متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک ایالات متحده ………………………………………………………………… 10

7- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 12

8- روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 12

9- کاربردهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

10- سازمان دهی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم: چارچوب نظری فرهنگ استراتژیک

مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته ………………………………………………………………………………. 15

تعریف فرهنگ استراتژیک …………………………………………………………………………………………………………….. 15

تاریخچه ظهور و تکامل مقوله­ی فرهنگ استراتژیک  …………………………………………………………………………17

دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک ……………………………………………..17
توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی ………………………………………………………………. 18
تکامل فرهنگ استراتژیک در بستر سازه­انگاری ………………………………………………………………………. 20
رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک…………………………………………………………………………………………….. 23

فرهنگ استراتژیک به عنوان عامل تعیین کننده رفتار استراتژیک…………………………………………… 23
فرهنگ استراتژیک ابزاری برای تثبیت هژمونی…………………………………………………………………… 24
فرهنگ استراتژیک به عنوان یک متغیر مستقل موثر بر رفتار …………………………………………………25
فرهنگ استراتژیک بعنوان محدود کننده رفتار ………………………………………………………………….. 26
فرهنگ جهانی استراتژیک ابزاری برای توفیق بازدارندگی ………………………………………………….. 27
فرهنگ استراتژیک جهان مجازی ……………………………………………………………………………………. 28
تحول در فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………………………………………………………….. 28

حافظان فرهنگ استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………. 30

فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز  …………………………………………………………………………………………..32

الف. سطح کلان……………………………………………………………………………………………………………………………  32

متغیر جغرافیا…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

ویژگی های قومی – فرهنگی و تاریخی  ………………………………………………………………………………33

ب. سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور…………………………………………………….  34

ج. سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه­ شهروندان با نظامیان  ………………………………………………..34

اتاق فکر به مثابه­ی یک نهاد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. 36

اثرگذاری اتاق فکرها در فرهنگ استراتژیک ……………………………………………………………………………………..  37

فصل سوم. فرهنگ استراتژیک آمریکا و عوامل موثر بر آن از جنگ داخلی(1861) تا پایان قرن بیستم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

تاریخچه مختصر ایالات متحده  …………………………………………………………………………………………………….. 40

اول. جنگ داخلی (1865-1861)  …………………………………………………………………………………………………..41

   الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

 

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی……………………………………….. 42

متغیرهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………. 42

بررسی متغیرهای تکنولوژیکی و تسلیحاتی دخیل در جنگ داخلی ……………………………………….. 43

بررسی متغیر میزان تلفات انسانی در جنگ داخلی  ……………………………………………………………… 43

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی………………………………………………………………  44

دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ………………………………………………………………………………………………..  44

الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….  44

ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. 45

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. 45

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………………….46

سوم. جنگ اول جهانی (1918-1914)…………………………………………………………………………………………..  47

  الف. نکات کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی ……………………  48

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. 48

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………………… 49

چهارم. ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (1945-1939 ) …………………………………………………..   50

  الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 50

  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی ………………….   51

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. 51

متغیر تکنولوژی های پیشرفته نظامی  ………………………………………………………………………………… 52

متغیر میزان اعزام نیرو و تلفات   ………………………………………………………………………………………..53

متغیر وضعیت جنگ ……………………………………………………………………………………………………….. 53

متغیر هدف  …………………………………………………………………………………………………………………… 53

پنجم. نبردهای آمریکا در دوره­ی جنگ سرد …………………………………………………………………………………..  54

کلیاتی درباره جنگ سرد………………………………………………………………………………………………………………..   54

جنگ کره ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
   الف. نکات کلی …………………………………………………………………………………………………………………  57

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره ……………………………………. 57

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. 57

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی ………………………………………………………………………………………… 58

میزان اعزام نیرو و تلفات انسانی …………………………………………………………………………………….59

متغیر هدف موثر …………………………………………………………………………………………………………. 59

بحران کوبا ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
الف. نکات کلی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 60

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا……………………………………. 61

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. 61

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  ……………………………………………………………………………………….. 61

جنگ ویتنام …………………………………………………………………………………………………………………….. 61
        الف. نکات کلی…………………………………………………………………………………………………………………   62

       ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام ………………………………….  62

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. 62

متغیر تکنولوژی و تسلیحات  …………………………………………………………………………………………63

متغیر وضعیت صحنه  نبرد …………………………………………………………………………………………… 64

ششم. بحران خلیج فارس 1991  …………………………………………………………………………………………………… 64

الف. نکات کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

ب.بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران خلیج فارس………………………………….   65

متغیر فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………….  65

متغیر تکنولوژیکی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………….. 66

متغیر صحنه نبرد   ………………………………………………………………………………………………………. 66

متغیر هدف…………………………………………………………………………………………………………………. 67

هفتم. بحران کوزوو 1996 …………………………………………………………………………………………………………….  67

الف. نکات کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

ب. بررسی متغیر های موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران کوزوو ……………………………………….. 68

متغیر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………. 68

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی و وضعیت صحنه نبرد  ………………………………………………………. 68

متغیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم. مولفه­های سخت­ – نرم افزاری موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در فضای بعد از 11 سپتامبر

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  71

اول. واقعه سپتامبر 2001 ، مقدمه­ای برای تحول فرهنگ استراتژیک امریکا  ………………………………………. 72

ابعاد محوری استراتژی کلان آمریکا……………………………………………………………………………………………….. 73

تاثیرپذیری از آرمان­های نومحافظه ­کارانه  …………………………………………………………………………………… 73

تامین امنیت سرزمین اصلی آمریکا در برابر حملات تروریستی  ……………………………………………………. 75

تاکید بر چندجانبه گرایی تحت تاثیر باور به جهان تک قطبی ……………………………………………………….. 76

بازنگری در ساختار و ماموریت های ارتش با هدف احیای نقش قدرت نظامی ………………………………. 76

بازنگری در سیاست منع گسترش سلاح­های کشتار جمعی و فناوری­های پیشرفته  ………………………….. 77

ایجاد نظم لیبرال در محیطی بین­المللی، اما بر مبنای روایتی آمریکائی……………………………………………..  77

دوم. بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک آمریکا در ارتباط با اقدامات نظامی بعد از 11 سپتامبر……………… 77

الف. تهاجم نظامی به افغانستان (2001) و عراق (2003) ……………………………………………………………….  78

ویزگی های رفتار نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم ……………………………………………………………………. 79

نگاه عملگرا به حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………………….   80

یکجانبه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 80

عملگرایی و استفاده سریعتر از زور  …………………………………………………………………………………………. 80

تدوام عملیات جنگی  …………………………………………………………………………………………………………….. 81

بازتعریف نقش نیروی نظامی در فرایند دولت – ملت سازی  ………………………………………………………..82

ب. تجزیه و تحلیل فرهنگ استراتژیک آمریکا بر مبنای الگوی تحلیلی جونز  …………………………………… 82

سطح کلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
متغیر جغرافیا………………………………………………………………………………………………………………………….  82

متغیر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 84

متغیر تاریخی …………………………………………………………………………………………………………………………. 85

سطح میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
اتاقهای فکر Think Tank ……………………………………………………………………………………………………  86

3.سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی………………………………………………………………………………………………… 87

پایبندی به اصل موفقیت بر مبنای بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته نظامی……………………………………  87

سند امنیت دفاع  2001 ……………………………………………………………………………………………………  88

سند امنیت دفاع2006 ……………………………………………………………………………………………………..   89

سند امنیت دفاع 2010 ……………………………………………………………………………………………………..  89

سند امنیت دفاع 2014 ……………………………………………………………………………………………………… 90

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………  97

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………  103

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….106

بیان مسئله:

فرهنگ­استراتژیک به زمینه­ای از تفکر راهبردی یک دولت، به عنوان مقدمه یا بستری برای تصمیم ­گیری راهبردی آن خاصه در ارتباط با اهداف امنیتی – نظامی اشاره دارد. پیام اصلی این حوزه­ اندیشه­ورزی را باید در شناسایی دوست یا دشمن و تعیین معیار برای تفکیک آنان از هم دانست؛ کارکردی یا کیفیتی که می ­تواند به سطوح مختلف تصمیم­گیران در مسیر انتخاب راه­های استفاده از زور برای مقابله با عوامل تهدید و هم­چنین در سطحی بالاتر برای رسیدن به اهداف ملی کمک نماید. به سخن دیگر،فرهنگ­استراتژیک مانند یک پیش­زمینه عمل می­ کند، به گونه­ای که تمام سیاست­ها و تصمیمات راهبردی در سطح کلان را سمت و سو می­دهد. بر این مبنا، بیان­شده که فرهنگ­ استراتژیک که در اصل زیرمجموعه­ی فرهنگ ­سیاسی یک کشور است؛ توانائی محدودسازی گزینه­های انتخاب راهبردی را برای نخبگان درپروسۀ تصمیم ­گیری داراست. در عین حال ،  چنین محدودیت­هایی با توجه به افزایش اهمیت پشتیبانی افکارعمومی برای اجرای سیاست­ها قابل پذیرش است. بنابراین دولت­ها اقدام به طراحی و اجراء سیاست­هایی می­نمایند که از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است.

مسئله فرهنگ تا ربع آخر قرن پیش جذابیت چندانی در مطالعات امنیتی نداشت و این امر تا زمانی ادامه یافت که علاقه به فرهنگ و فرهنگ­استراتژیک برای تبیین رفتار دولت­ها مطرح گردید. بخش عمده­ای از تحقیق در این عرصه مدیون جوزف نای و شان لین جونز است که معتقد بودند؛ مطالعات استراتژیک بر مبنای قوم­مداری آمریکایی همراه با نادیده­گرفتن « سبک­های ملی استراتژی» قرار داشته­است . از دهه 1970 میلادی بعضی از محققان و تحلیلگران تلاش کرده­اند تا با بکارگیری مفهوم فرهنگ­استراتژیک فهم و تحلیل غنی­تری(نسبت به رویکرد واقع­گرایی و بعدها نوواقع­گرایی) از رفتارها و انتخاب­های استراتژیک کشوره ارائه دهند. در همین دهه و درپی ناتوانی تحلیلگران آمریکا از پیش ­بینی واکنش­های اتحاد جماهیر شوروی و تشریح درست سیاست بازدارندگی شوروی، جک اسنایدر چنین نتیجه گرفت، تحلیلگران آمریکا به این دلیل نتوانستند واکنش­های شوروی را پیش ­بینی نمایند که این واقعیت را بدیهی فرض کردند که مسکو در موراد خاص دقیقا همانند واشنگتن واکنش نشان می­دهد. در نتیجه این ناکامی برای پیش ­بینی واکنش­ها، وی و تعدادی دیگر از محققان به این نتیجه رسیدند که هر کشوری از شیوه­ای خاص برای تفسیر، تحلیل و واکنش به رخدادهای بین ­المللی برخوردار است. این مسئله موضوع فرهنگ ملی را دوباره در دستور کار قرارداد و توجهات روی فرهنگ استراتژیک به مثابه یک ابزار تحلیل جدید متمرکز شد.

چنانچه بیان شد؛ زمینه ­های مطالعات فرهنگ استراتژیک به سال­های جنگ سرد یعنی دوره­ای که استراتژی بازدارندگی هسته­ای به دستورکار راهبردی دو ابرقدرت تبدیل شده­بود، باز می­گردد. نظریه­پردازان واقعگرای  آمریکایی را باید پیشگام تولید دانش در این مورد دانست. اولین مرحله­ی مطالعات فرهنگ استراتژیک در این کشور بر محور بررسی استراتژی هسته­ای آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی شکل­گرفت. به این معنا که محققان این حوزه براساس تئوری بازی­ها و تصمیم ­گیری عقلائی در سطح تصمیمات هسته­ای، گزینه­های پیش­روی این دولت (درچارچوب راهبرد هسته­ای) را  تنها در محورهای زیر خلاصه می­کردند: عدم استفاده مجدد از سلاح هسته­ای در اثر محاسبه هزینه و سود ؛ استراتژی بازداندگی ؛تسلیح و افزایش توانمندی­های دفاعی قابل کاربرد. در مقابل ، اینان مدعی بودند که استراژی شوروی از قاعده­ی بازی­ها و محاسبه عقلائی مد نظر آمریکا پیروی نمی­­کند ، که همین ویژگی می تواند دنیا را در معرض خطر هسته­ای جدی قرار دهد. بر این اساس، می توان گفت که مطالعات استراتزیک در مقطع یاد شده از نوعی جهت­گیری تقلیل­گرا ومتناظر با بحث­های صرفاً هسته­ای و راهبردی برخوردار بود.

در اواخر دهه­ی 1980  موج انتقاد از نظریه­پردازان واقعگرا به خاطر عدم توانائی پیش بینی بروز زمینه ­های فروپاشی شوروی بالا گرفت . نظریه پردازان آمریکایی به ویژه طیف سازه­انگار، با تأکید بر رابطه فرهنگ و امنیت، مؤلفه­ی فرهنگ استراتژیک را به عنوان تنها عامل توضیح دهندۀ این فروپاشی معرفی کردند.آنان اعلام نمودند علت ناتوانی رئالیستها، درتأکید افراطی بر مفروضۀ یکسان بودن دولت­ها (در قالب نوعی جعبه­ی سیاه) باید پیگیری شود. بر این مبنا، هر دولتی بنا به ارزش­ها، ایستارها، هویت، مذهب، فرایند تشکیل، جامعه­پذیری و حتی موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت­های بنیادینی در ارتباط با نگرش­های راهبردی است. این تفاوت­ها در عرصۀ تصمیم سازی در مورد انتخاب­های پیش روی تصمیم­گیران دارای تأثیر می­باشند. ناگفته نماند که برخی نیز بر امکان استفاده از اعمال فریب­کارانه­ در جهت دستکاری افکار عمومی تأکید داشتند که می تواند ابزار توجیه­گر سیاست­های اعلانی (در قالب فرهنگ استراتژیک) تلقی­گردد. در این ارتباط، به دستکاری افکار عمومی در رابطه با حوادث بندر پرل هاربر ، که به مجوز ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی تبدیل گردید، توجه شد. دومین مرحله­ی تحول در مطالعات­استراتژیک آمریکا تحت­تأثیر ترویج اندیشه­ی قدرت نرم و تعبیه­ی این مفهوم در مطالعات امنیتی این کشور در دهه­ی 1990 پدیدار شد. از این منظر، تصمیم سازان امنیتی، فرهنگ استراتژیک را متغیری وابسته و در عین حال مستقل ارزیابی کردند. ویژگی وابستگی به تأثیرپذیری آن از عناصری چون: تاریخ، ارزش­ها ، ایستارها، هویت و جامعه پذیری و برداشت ذهنی از جایگاه کشور در نظام بین الملل و همچنین متغیر هایی مادی چون جغرافیا و توانمندی تسلیحاتی بازمی­گشت؛ و وجه استقلال طلبی این نوع فرهنگ نیز در این باور ریشه داشت که فرهنگ استراتژیک باید از هویتی مستقل در چارچوب انتخاب­ها و رفتارهای تصمیم­گیران برخوردار باشد. به این ترتیب ، در شرایط نوظهور بعد از جنگ سرد که آمریکا با ضرورت شناسایی کانون­های جدید تهدید  و زمینه ­های شکل­ گیری و تشدید آنان در مناطق مختلف جهان مواجه بود ، توجه به ویژگی­های فرهنگ­استراتژیک دیگر ملت­ها مدنظر قرار می­گرفت. بطور منطقی، از این منظر، افق جدیدی برای شناسایی ریشه ­های موج جدید تهدیدزایی آشکار می­شد و فرصت­های لازم برای شکل دهی به ائتلاف و همکاری با بازیگرانی که فرهنگ استراتژیک مشابهی داشتند، بروز می­کرد. به این ترتیب،  تحول این رویکرد در تسری دادن فرهنگ استراتژیک به سایر حوزه­های اقدامات خارجی دولت­ها ریشه داشت ، که باعث می­شد در کنار اقدامات نظامی، اتحاد و ائتلاف­ها و حتی روابط مبتنی برهمکاری و تعارض را هم در نظر ­آورد.

اما همزمان با احساس نیاز برای شناسائی فرهنگ­استراتژیک سایر ملل برای آمریکا، مطالعه فرهنگ­استراتژیک این کشور نیز در دستور کار ملت­ها قرارگرفت. از نظر لانتیس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:33:00 ب.ظ ]
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده پایان‌نامه:
حضرت مهدی «عج» در تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری به دنیا آمدند پدربزرگوارشان حضرت امام حسن عسکریj و مادر بزرگوارشان حضرت نرجس می‌باشند. با شهادت امام عسگریj دوره غیبت صغری آغاز گردید و تقریباً 69 سال به طول انجامید در طول غیبت صغری 4 وکیل و نائب خاص وظیفه ارتباط شیعیان با حضرت را عهده‌دار بودندبا مرگ چهارمین نائب خاص حضرت ولی عصر دوران غیبت کبری آغاز گردید و تاکنون ادامه دارد. برای ظهور حضرت علائمی در منابع شیعه معرفی گردیده است که شامل علائم حتمی و غیرحتمی می‌شودومنظوراز علایم حتمی این است که قابل تاویل ومشروط به شرطی نمی‌باشد وبا محقق شدن آنهابه فاصله کمی حضرت ظهور میکنند وعلایم غیر حتمی علایمی هستند که ممکن است در طی چندین سال اتفاق بیفتند. در منابع شیعی پنج علامت به عنوان علائم حتمی اشاره شده است که شامل: 1- خروج سفیانی 2- خسف در سرزمین بیداء 3- قتل نفس زکیه 4- ندای آسمانی 5- خروج یمانی میباشدبه غیر از این پنج علامت که در احادیث زیادی بعنوان علائم حتمی اشاره شده است به دگرگونی‌ها، انقلاب‌ها و حوادث خارق‌العاده‌ای اشاره شده است درکناراین علائم اوضاع آخرالزمان دراحادیث به صورت خیلی زیبایی ترسیم شده است که در فصل سوم به آنها اشاره گردیده است.درروایات نشانه‌هایی هم برای بعدازظهور حضرت اشاره شده است.

واژگان کلیدی: علائم، ظهور، مهدی، شیعه، غیبت

فهرست مطالب
مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 4

بیان مساله. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق مطروحه. 6

کیسانیه. 7

ناووسیه. 7

فرقه ى مغیریه. 8

سبائیه. 8

اسماعیلیه. 9

پیروان مشعشع. 9

صاحب‏الظهور. 9

سنوسى.. 10

مهدى سودانى.. 10

بابیه. 11

اهداف مشخص تحقیق.. 11

سؤالات اصلی.. 11

سؤالات فرعی.. 11

فرضیه‌های تحقیق.. 12

تعریف واژه‌ها 12

روش تحقیق.. 12

فصل دوم: آشنایی اجمالی با خورشید غائب… 14

گفتار اول: طلیعه نور. 15

مادر حضرت مهدیf. 17

ولیمه عمومی.. 17

مخفی بودن تولد حضرت… 18

آگاهی برخی از شیعیان از تولد امام. 19

اختلاف پس از رحلت امام حسن عسکریj.. 20

گفتار دوم: مسئله طول عمر حضرت… 22

مرز نهایی عمر متعارف… 22

نوح.. 22

عیسی بن مریم. 22

خضر. 24

اصحاب کهف…. 25

از منظر عقل.. 26

تجربه‌ی تاریخی.. 26

از نگاه علوم تجربی.. 27

تکمله. 29

در قلمرو قدرت الهی.. 30

گفتار سوم: غیبت… 31

معنای غیبت و چگونگی آن. 31

حفظ جان امام توسط خدا 33

آفتاب پشت ابر. 34

دلائل غیبت امام زمانf. 36

آزمایش مردم. 36

خالی نماندن زمین از حجت… 37

نداشتن یار و یاور و عدم آمادگی و استعداد مردم. 38

به گردن نداشتن بیعت… 39

غیبت صغری.. 39

دوره‌ی اختفا 39

شروع غیبت صغری.. 40

سازمان وکالت… 41

1-ابوعمر و عثمان بن سعید عمری.. 41

وفات عثمان بن سعید. 44

2-ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری.. 45

3-ابوالقاسم حسین بن روح.. 45

4- ابوالحسن علی بن محمد سمری.. 47

آغاز غیبت کبری.. 47

فصل سوم: علائم و نشانه‌های قبل از ظهور. 50

گفتار اول: علائم حتمی.. 51

علائم ظهور. 51

الف) نشانه‌های حتمی.. 51

1-خروج سفیانی.. 52

الف) اسم و نسب و خلقیات شخصی.. 52

ب) دین وفرهنگ سفیانی.. 53

کینه سفیانی نسبت به اهل بیت و شیعیان. 54

ج – آغاز جنبش سفیانی.. 55

2- قتل نفس زکیه. 58

3 – خروج یمانی.. 59

4- فریاد و صیحه‌ی آسمانی.. 60

زمان شنیده شدن ندا 60

کیفیت این ندا 61

ندای دوم. 62

خوشحالی مؤمنان از ندای آسمانی.. 62

5- خسف در سرزمین بیداء 63

گفتار دوم: ناآرامی، جنگ، ویرانی.. 64

سید خراسانی.. 64

اصهب و ابقع. 66

عوف سلمی.. 67

مغربی و مصری.. 67

فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام. 69

زمین لرزه‌ای در دمشق و اطراف آن. 72

جنگ جهانی در دوران ظهور. 73

گفتار سوم: علائم غیر حتمی.. 78

دنیاپرستی.. 78

رباخواری.. 78

 

خالی شدن زمین از صالحان. 79

ریاکاری و آراستن ظاهر. 79

وقوع فتنه‌های تاریک… 79

امر به منکر و نهی از معروف… 80

مشارکت در حرام، دوری از احکام مذهبی.. 80

اسلام وارونه می‌گردد. 81

شیوع دروغ. 81

ترویج فحشاء «زنا» 81

تسلط اشرار بر نیکان. 82

آشفتگی کانون مقدس خانواده 82

علنی شدن گناه 83

تکبر و خودپرستی.. 83

تکریم بخاطر ثروت… 83

ترویج غنا و موسیقی.. 83

شراب خواری.. 83

تکریم به خاطر ثروت و گدا 84

از بین رفتن حدود. 84

همسایه آزاری.. 84

لذت گرایی افراطی وغیرمشروع. 85

سیمای مردان و زنان در آخرالزمان. 85

اطاعت مردان از زنان. 85

هم‌جنس بازی.. 86

شبیه شدن مردان به زنان و بالعکس…. 86

معیشت و افتخار. 87

بذل مال در راه فساد و عدم بذل مال در راه خیر. 87

پوشیدن لباس‌های عریان. 88

رواج بیش از حد زنا در بین زنان. 88

محجوریت دین و قرآن. 89

دوری از عرش الهی.. 90

مشخص نبودن زمان ظهور. 91

فصل چهارم: علائم و نشانه‌های بعد ازظهور. 94

گفتار اول: احیای سنت محمدی.. 96

حکومت مستضعفان. 97

امام علیj.. 97

یک دین و یک آئین.. 98

حکم ثروت ها 99

حکم قطایع. 100

کمک برادران دینی به یک دیگر. 100

انتقام از بازماندگان قاتلان امام حسینj.. 100

کشتن دروغگویان. 101

اعدام زناکار و منع کننده از زکات… 101

قضاوت… 102

حکومت بر دل ها 103

گفتار دوم: مکان حکومت و کارگزاران حضرت مهدیf. 105

پایتخت حکومت… 105

کارگزاران دولت مهدی.. 106

مدت حکومت… 108

گفتار سوم: پیشرفت و توسعه. 111

رشد دانش و فرهنگ اسلامی.. 111

شکوفایی دانش و صنعت… 111

گسترش فرهنگ اسلامی.. 114

آموزش قرآن و معارف اسلامی.. 114

رشد معنویت و اخلاق.. 115

امنیت عمومی.. 118

شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماعی.. 119

تقسیم اموال و بخشش دارایی ها 119

ریشه کن شدن فقر از جامعه. 121

عمران و آبادانی.. 122

فراوانی باران. 123

فراوانی محصولات کشاورزی.. 125

گسترش دام پروری.. 127

خاتمه: شهادت یا رحلت امام. 127

چگونگی شهادت امام. 128

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 130

غیبت… 132

1- خروج سفیانی.. 133

2-قتل نفس زکیه. 134

3-خروج یمانی.. 134

4- فریاد و صیحه آسمانی.. 134

5- خسف در سرزمین بیداء. 134

فهرست منابع و مآخذ. 137

مقدمه
حضرت مهدی صاحب‌الزمانf، امام دوازدهم شیعیان در سال 260 هـ در سن 5 سالگی از دیده‌ها نهان گشتند و به غیب صغری رفتند از همان روز آغاز ولادت حضرت، به دلیل اختفای تولد ایشان بحث‌ها بر سر به دنیا آمدن یا نیامدن حضرت آغاز گردید بعد از شهادت امام حسن عسگری امامت حضرت آغاز گردید که شیعیان به چند دسته تقسیم گردیدند از آن روز تاکنون شبهات زیادی در خصوص تولد، امامت و غیبت ایشان در بین شیعه وجود دارد و گروه‌های زیادی از شیعه قائل به غیبت حضرت گشتند بحث در خصوص غیبت ولی‌عصرf مسأله تازه‌ای نیست تا آنجا که بزرگترین علما و فقها نسبت به این موضوع به کنکاش و مداقه پرداختند زین رو مسأله ظهور ولی الله الاعظم وآغاز خلافت آن حضرت بر جهان از اموری است که بیش از 14 قرن بشر منتظر آن است و به دلیل اهمیت فوق‌العاده موضوع هر روز کسانی خود را مهدی معرفی می‌نمایند و یا کسانی دیگری به این اسم برای ظهور حضرت وقت تعیین می‌کنند و دشمنان مهدویت به ستیز با این فرهنگ اصیل پرداخته‌اند به همین سبب است که شناخت حضرت و معرفت نسبت به نشانه‌های ظهور حضرت اهمیت بسیار زیادی دارد تا اسیر جور زمانه نشد و بتوانیم نسبت به شناخت امام زمانf، خود بپردازیم که به مرگ جاهلیت از دنیا نمیریم.

در این نوشتار سعی شده است به موضوع تولد امام عصرf و غیبت ایشان وعوامل غیبت بپردازیم سپس غیب صغری را مورد کنکاش قرار دهیم پس از آن به موضوع اصل پایان‌نامه که شناخت نشانه‌های ظهور در منابع شیعه هست می‌رسیم که شامل نشانه‌های قبل ازظهور که اختصاص به آن دسته ازعلائمی دارد که مقارن باظهور حضرت ولی عصر یا کمی قبل از آن اتفاق می‌افتندونشانه‌های بعداز ظهور که اختصاص به اقدامات حضرت وعلائمی دارد که بعدازظهورایشان به وقوع می‌پیوندند.علایم قبل ازظهور به علائم حتمی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ب.ظ ]
با توجه به این که تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از سود و اجزای آن در فرآیند ارزیابی سهام استفاده می کنند، مدیران ممکن است به منظور تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.

عرضه اولیه سهام : مدیران می توانند به منظور تغییر تصورات سرمایه گذران با استفاده از رویه های حسابداری، سود را در دوره های نزدیک به عرضه اولیه سهام افزایش دهند. تعجب آور نیست که معوقه های بالا در دوره های قبل از عرضه سهام حاکی از کاهش سود پس از عرضه اولیه است. بدین معنا که مدیران سود را به هزینه آینده به حال انتقال می دهند. جالب است که کاهش سود اغلب به اقامه دعوا از سوی سهامداران منجر به هزینه های قانونی هنگفتی شود.

خرید سهام توسط مدیریت : خرید سهام سهامداران توسط مدیریت نیز ممکن است مدیریت سود را ترغیب کنند. مدیران معمولاً از بانک های سرمایه گذاری مستقل می خواهند که ارزش سهام را تعیین کنند. بانک های سرمایه گذاری نیز معمولاً از روش های مبتنی بر سود استفاده و بر این اساس، مبلغی را که باید برای خرید سهام توسط مدیریت پرداخت شود، تعیین می کنند. با توجه به انگیزه مالی مدیران برای حداقل کردن قیمت خرید. تعجب آور نیست که برخی از مدیران، قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود

 

در جهت کمتر از واقع نشان دادن کنند.

 

 

رشد و پیش بینی سود: بازارهای سرمایه نسبت به شرکت هایی که انتظارات تحلیل گران در مورد سود یا پیش بینی های مدیریت در مورد سود را برآورده نمی کنند، حساس هستند. شرکت هایی که در معرض خطر قرار گرفتن سود پایین تر از این سودهای هدف هستد، ممکن است سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری کنند. افزودن بر این ، پژوهش ها حاکی از آن است که مدیریت معمولاً به منظور گزارش سود مثبت و رشد سود اقدام به مدیریت سود می کنند.

هزینه های شست و شوی بزرگ : سرمایه گذاران ممکن است افق دیدشان فراتر از آن باشد که به یک زیان یک دفعه توجه کنند و فقط به سود آتی تاکید کنند. شرکت های دارای سال مالی بد ممکن است مقدار زیادی از هزینه های آتی را در سود سال جاری بگنجانند (شست و شوی بزرگ) و بدین وسیله بازگشت سود در سال های آتی را تضمین کنند. هزینه های شست و شوی بزرگ کاملاً متداول هستند. به ویژه، زمانی که تغییر در مدیریت عالی صورت گرفته است به منظور پاکسازی ترازنامه و شروعی تازه.

2-2-10-3- انگیزه های قانونی

سومین انگیزه بالقوه مدیران برای مدیریت سود، ارتقا اقدامات قانونی مساعد است. انگیزه های قانونی برای مدیریت سود زمانی رخ می دهد که تصور می شود سود گزارش شده بر اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تأثیر بگذارد. مدیران به وسیله دستکاری نتایج عملیات ممکن است بر اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولت تأثیر بگذارند و بدین وسیله وارسی سیاسی و اثرات مقرارت را حداقل کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ب.ظ ]
عنوان :
کاربرد مواد سطح فعال در خوردگی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

مواد سطح فعال یکی از مواد بسیار مفید می باشند که با بهره گرفتن از مقدار

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:30:00 ب.ظ ]
 
بهمن    1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——

فصل اول : اهداف و روند تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله و اهداف تحقیق: 7

1-3-فصول تشکیل دهنده‌ی پایان‌نامه 8

فصل دوم : بررسی سیستم سازه‌ای قاب خمشی

2-1-مقدمه. ..11

2-2-رفتار قاب‌های خمشی در برابر بار جانبی- 12

2-2-1-تغییر شکل ناشی از خمش طره‌ای- 13

2-2-2-تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستون‌ها 13

2-3-رابطه‌ی بار- تغییر مکان در قاب‌های خمشی- 14

2-4-رفتار چرخه‌ای قاب‌ها 14

2-5-شکل‌پذیری قاب‌های خمشی- 15

2-6-مفاصل پلاستیک در قاب‌های خمشی- 16

2-7-ظرفیت دوران پلاستیک– 17

2-8-تعیین موقعیت مفاصل پلاستیک– 18

2-9-مشخص کردن لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک– 19

2-10-کنترل ضابطه‌ی تیر ضعیف – ستون قوی- 19

2-11-چشمه‌ی اتصال- 21

2-12-اتصالات در قاب‌های خمشی: 24

2-12-1-اتصالات غیر مسلح: 25

2-12-2-اتصالات مسلح شده: 29

2-13-عوامل موثر بر عملکرد لرزه‌ای اتصالات: 31

2-13-1-نامعینی (Redundancy) در قاب‌های خمشی و اثر آن بر اتصالات: 32

2-13-2-اثرات نسبت دهانه به عمق بر رفتار اتصالات : 32

2-13-3-اثر ضخامت بال اتصال بر عملکرد اتصال: 34

2-13-4-اثرات تسلیم چشمه اتصال در عملکرد اتصال: 35

2-13-5-اثرات خاصیت فولاد در عملکرد اتصال: 35

2-13-6-اثرات نوع جوش و پروسه جوش کاری بر رفتار اتصال: 35

 

فصل سوم : تحلیل دینامیکی افزایشی

3-1-مقدمه. 38

3-2-تعاریف بنیادی در تحلیل دینامیکی افزایشی تک رکورده[10] 43

3-3-تحلیل دینامیکی افزایشی چند رکورده 46

3-4-انتخاب IM و روش صحیح مقیاس کردن[10] 49

3-5-الگوریتم کلی روش IDA- 51

3-6-مقایسه روش IDA با روش تحلیل بار فزاینده 53

3-7-برآورد ظرفیت سازه‌ای و شرایط حدی بر اساس تحلیل IDA تک رکورده 55

فصل چهارم : ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای

4-1-مقدمه……. 59

4-2-مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد (PBEE) 59

4-3-روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد 62

4-3-1-تخمین مستقیم  و – 64

4-3-2-تخمین  و – 65

4-3-3-کفایت IM : تخمین  و – 67

4-4-چارچوب پیشنهادی PEER برای ارزیابی عملکرد 68

4-5-تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر (IM) 70

4-5-1-ویژگی‌های یک شاخص شدت مطلوب]13[. 71

4-5-2-کلیات و مفاهیم پایه 72

4-5-3-عدم قطعیت (Uncertainty) 73

4-5-4-روش برخورد احتمالاتی با عدم قطعیت‌ها: 77

4-5-5-مدل کردن عدم قطعیت‌های تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای- 78

4-5-6-چارچوب تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای IM : 81

4-5-7-رویکرد FEMA350- 85

فصل پنجم : مدل سازی رفتار قاب‌های خمشی تحت بارهای لرزه ای

5-1-مقدمه……. 98

5-2-مدل سازی بدون در نظر گرفتن زوال سختی و مقاومت- 99

5-2-1-مدل‌های خطی مرکز به مرکز (بدون در نظر گرفتن چشمه اتصال) 99

5-2-2-مدل‌های خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال- 99

5-2-3-مدل غیرخطی مرکز به مرکز 100

5-2-4-مدل غیر خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال- 101

5-3-مدل‌هایی که زوال سختی و مقاومت در بار سیکلی را لحاظ می‌کنند- 103

5-3-1-مدل ایبارا- کراوینکلر (Ibarra – Krawinkler ) : 105

5-3-2-مدل اصلاح شده ایبارا-کراوینکلر (Modified Ibarra – Krawinkler Model) 110

فصل ششم : مشخصات سازه های مورد استفاده و نحوه مدل سازی

6-1-مشخصات سازه های مورد استفاده 118

6-2-معرفی نرم افزار و نحوه مدل سازی- 124

6-3-انتخاب شتاب نگاشت‌ها: 127

6-4-آنالیز دینامیکی غیرخطی افزایشی- 128

6-5-پردازش آماری بر روی اطلاعات منحنی‌های چند رکورده IDA- 130

فصل هفتم : بررسی و مقایسه نتایج

7-1-مقایسه نمودارهای بدست آمده از تحلیل دینامیکی فزاینده و تحلیل استاتیکی غیر خطی- 132

7-2-سازه 3 طبقه 132

7-2-1-بررسی منحنی‌های ظرفیت سازه 132

7-3-سازه 9 طبقه 134

7-4-سازه 20 طبقه 136

7-5-نتیجه گیری: 137

7-6-منحنی‌های آسیب پذیری (Fragility Curves) 139

7-7-تعیین سطوح اطمینان سازه ها به وسیله رویكرد  FEMA350- 145

فصل هشتم : نتایج

8-1-مقدمه 148

8-2-نتیجه گیری- 149

8-3-پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 150

مراجع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 162

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول 2- 1- اتصالات از پیش پذیرفته شده [5] 25

جدول 2- 2- الزامات اتصال RBSاز پیش پذیرفته شده[5] 29

جدول 3- 1-انواع تحلیل در سازه ها و فرایند آن‌ها]8[ 39

جدول 4- 1- کلیات روش ارزیابی عملکردی]8[ 68

جدول 4- 2- ضریب اعتماد λ، تابعی از سطح اعتماد، ضریب خطر، عدم قطعیت]16[. 86

جدول 4- 3- مقادیر قراردادی برای شیب منحنی لگاریتمی خطر ]16[. 87

جدول 4- 4- ضریب بایاس]16[. 88

 

جدول 4- 5- ظرفیت تغییر مکان نسبی بین طبقات کلی و ضریب مقاومت برای ساختمان‌های  منظم]16[. 89

جدول 4- 6- ظرفیت محلی و ضریب ظرفیت محلی و حد کاهش مقاومت برای اتصالات نوع 1 (اتصال شکل‌پذیر) ]16[. 91

جدول 4- 7- ظرفیت محلی و ضریب ظرفیت محلی و حد کاهش مقاومت برای اتصالات نوع 2 (اتصال ترد ) ]16[. 91

جدول 4- 8-ضریب تقاضا]5[. 93

جدول 4- 9-ضریب عدم قطعیت تحلیل در تقاضا]16[. 94

جدول 4- 10– ضریب عدم قطعیت برای ارزیابی تغییر مکان نسبی داخلی محلی]16[. 95

جدول 4- 11-برای ارزیابی تغییر مکان نسبی داخلی کلی]16[. 96

جدول 5- 1- خلاصه ای از قابلیت‌های مدل‌های هیسترزیس معرفی شده  ]20[ . 105

جدول 5- 2- مقادیر پیشنهادی برای نسبت مقاومت خمشی مورد انتظار به موثر و نسبت بعد از تسلیم ]20[ . 113

جدول 5- 3- مقادیر پارامترهای مدلسازی برای تیرهای طبقه دوم سازه سه طبقه (W33X118) 116

جدول 5- 4- مقادیر مربوط به پانل اتصالات تیر به ستون در طبقه دوم سازه سه طبقه 116

جدول 6- 1مشخصات مقاطع سازه 3 طبقه با قاب خمشی- 122

جدول 6- 2-مشخصات مقاطع سازه 9 طبقه با قاب خمشی- 122

جدول 6- 3- مشخصات مقاطع سازه 20 طبقه با قاب خمشی- 123

جدول 6- 4- مشخصات لرزه‌ای رکورد های انتخاب شده 128

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

شکل 2- 1- ساختمان Davis Wing با سیستم قاب خمشی ویژه، ستون‌های W36 و تیرهایW30 [1]. 12

شکل 2- 2- تغییر شکل قاب‌های خمشی[2] 13

شکل 2- 3- روابط بار- تغییر مکان برای قاب خمشی تحت بار ثقلی[3] 14

شکل 2- 4- روابط بار- تغییر مکان قاب‌های خمشی پرتال[2] 15

شکل 2- 5- روابط شکل‌پذیری برای قاب خمشی پرتال[2]. 16

شکل 2- 6- ظرفیت دوران پلاستیک مورد نیاز قاب‌های خمشی[2] 17

شکل 2- 7- محل تشکیل مفاصل پلاستیک[2]. 18

شکل 2- 8- تلاش‌های وارده در محل تشکیل مفاصل پلاستیک[2]. 18

شکل 2- 9- مود گسیختگی و تشکیل طبقه‌ی نرم [2]. 20

شکل 2- 10- چشمه‌ی اتصال[2]. 21

شکل 2- 11- تغییر شکل چشمه‌ی اتصال ]2[ 23

شکل 2- 12- شکست ترد در چشمه‌ی اتصال و شکل 2- 13- تقویت چشمه‌ی اتصال،تشکیل مفصل در تیر [1]. 23

شکل 2- 14- اتصالات جوشی با گیرداری کامل (FR) [5]. 26

شکل 2- 15- اتصالات پیچی با گیرداری کامل (FR) [5]. 27

شکل 2- 16- اتصال با گیرداری نسبی(PR) [5]. 27

شکل 2- 17- نمونه‌هایی از اتصالات صلب ماهیچه ای مسلح[6]. 30

شکل 2- 18- نمونه‌هایی از اتصالات صلب با ورق تقویتی مسلح[6]. 31

شکل 2- 19- توزیع کرنش الاستیک و پلاستیک در تیرهای با عمق متفاوت[6]. 34

شکل 2- 20- اثر طول دهانۀ تیر[6] 34

شکل 3- 1- نتایج حاصل از منحنی‌های IDA برای ساختمانی 20 طبقه با قاب فولادی ممان گیر تحت رکورد زلزله 1940 السنترو… 42

شکل 3- 2- نمودارهای IDA تک رکورده برای یک ساختمان 5 طبقه بادبندی تحت چهار رکورد زلزله مختلف [10] 47

شکل 3- 3- منحنی‌های IDA برای ساختمانی 5 طبقه و بادبندی و پریود 8/1 ثانیه در برابر 30 رکورد [10] 48

شکل 3- 4- پاسخ شکل پذیر قابی با چند درجه آزادی و پریود 1 ثانیه در برابر 20رکورد [10] 50

شکل 3- 5- منحنی‌های IDA برای ساختمانی 9 طبقه با قاب ممان گیر و پریود 2/2 ثانیه [10] 51

شکل 3- 6- الف و ب- منحنی میانه IDA در مقابل منحنی SPA در 2 ساختمان متفاوت [10] 54

شکل 3- 7- قوانین پایه ای متفاوت در ساختمانی 3 طبقه با قاب ممان گیر و پریود 3/1 ثانیه [10]. 56

شکل 4- 1- مدل رگرسیون اعمال شده به جفت داده های شتاب طیفی و تقاضا ]14[ 79

شکل 4- 2- تقریب توانی تقاضا بر حسب شتاب طیفی]14[ 80

شکل 4- 3- نقش عدم قطعیت مدل در تعیین تقاضای لرزه ای]14[ 81

شکل 4- 4- تقریب خطی منحنی خطر لرزه‌ای بر حسب شتاب طیفی در مقیاس دو لگاریتمی]15[ 83

شکل 4- 5- منحنی ممان- انحناء برای اتصال شکل‌پذیر و شکل 4- 6- منحنی ممان- انحناء برای اتصال ترد]16[. 90

شکل 5- 1- مدل قیچی برای در نظر گرفتن چشمه اتصال]17[ 100

شکل 5- 2- مدل غیر خطی بدون در نظر گرفتن چشمه اتصال]17[ 101

شکل 5- 3- مدل سازی چشمه اتصال با بهره گرفتن از المان متوازی‌الاضلاع]18[ 102

شکل 5- 4- رفتار نیرو تغییر مکان چشمه اتصال]18[ 102

شکل 5- 5- مقادیر تسلیم در رفتار سه خطی اختصاص داده شده به دو عضو به وسیله فوتچ و یان (Foutch، Yun) ]17[ 103

شکل 5- 6-منحنی نیرو تغییر مکان بدست آمده از بارگذاری مونوتونیک و سیکلی ]19[ . 104

شکل 5- 7-منحنی پوش هیسترزیس (back-bone) برای مدل‌های هیسترزیس ]19[ . 106

شکل 5- 8- منحنی bilinear با تعریف حد مقاومت ]19[ . 107

شکل 5- 9- قوانین پایه مدل هیسترزیس رأس گرا (Peak – Oriented ) ]19[ . 108

شکل 5- 10- قوانین پایه مدل هیسترزیس چلانده (Pinching ) ]19[ . 108

شکل 5- 11- نمایش چهار مود کاهندگی به صورت جداگانه بر روی مدل رأس گرا (Peak – Oriented ):الف) زوال مقاومت پایه، ب) زوال مقاومت پس از تسلیم، ج) زوال سختی بار برداری د) زوال سختی بارگذاری دوباره ]19[ . 109

شکل 5- 12- مدل اصلاح شده ایبارا-کراوینکلر ( Modified Ibarra – Krawinkler Model) ]20[ . 112

شکل 5- 13- کالیبره کردن مدل اصلاح شده بر روی دو نمونه از منحنی‌های ممان-انحنا آزمایشگاهی بدست آمده توسط الف) پوپوف ب) انگل هارت ]22[ . 114

شکل 6- 1- مشخصات سازه های 9،3 و 20 طبقه با سیستم قاب خمشی [2]. 119

شکل 6- 2- دستگاه مختصات محلی و کلی برای المان‌ها [23] 125

شکل 6- 3-نمودار بیشینه تغییر مکان نسبی برای مقیاس‌های مختلف یک رکورد جهت تعیین ناپایداری سازه 130

شکل 7- 1- مقایسه منحنی حاصل از تحلیل استاتیکی با منحنی پوش آور مرجع [33]. سازه 3 طبقه با قاب خمشی  133

شکل 7- 2 -منحنی drift- برش پایه سازه 3 طبقه با قاب خمشی برای مجموعه 55 رکورد زلزله. 133

شکل 7- 3 -منحنی‌های IDA،16%، 50% و 84% برای مجموعه 55 رکورد زلزله به همراه منحنی پوش آور سازه 3 طبقه با قاب خمشی. 134

شکل 7- 4- مقایسه منحنی حاصل از تحلیل با منحنی پوش آور مرجع [33]. سازه 9 طبقه با قاب خمشی  135

شکل 7- 5- منحنی drift- برش پایه سازه 9 طبقه با قاب خمشی برای مجموعه 55 رکورد زلزله. 135

شکل 7- 6- منحنی‌های IDA، 16%، 50% و 84% برای مجموعه 55 رکورد زلزله به همراه منحنی پوش آور سازه 9 طبقه با قاب خمشی. 136

شکل 7- 7- منحنی drift- برش پایه سازه 20 طبقه با قاب خمشی برای مجموعه 55 رکورد زلزله. 136

شکل 7- 8-منحنی‌های IDA، 16%، 50% و 84%  برای مجموعه 55 رکورد زلزله به همراه منحنی پوش آور سازه 20 طبقه با قاب خمشی. 137

شکل 7- 9-منحنی ظرفیت سازه های مورد مطالعه 138

شکل 7- 10-منحنی آسیب پذیری فرو پاشی کلی قاب خمشی سه طبقه با در نظر گرفتن تصادف. 144

شکل 7- 11-منحنی آسیب پذیری فرو پاشی کلی قاب خمشی نه طبقه با در نظر گرفتن تصادف. 144

شکل 7- 12-منحنی آسیب پذیری فرو پاشی کلی قاب خمشی بیست طبقه با در نظر گرفتن تصاد 145

 

فصل 1 –          اهداف و روند تحقیق
 

1-1- مقدمه
سالیان متمادی هدف آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لرزه ای، معرفی سیستم‌های سازه ای با قابلیت مقاومت در برابر زلزله بدون ویرانی و یا آسیب‌های سازه‌ای عمده بود. برای رسیدن به این هدف یکی از اصول اساسی دست یافتن به مصالح و سیستم سازه ای شکل‌پذیر می‌باشد. منظور از شکل پذیر بودن سازه، قابلیت تحمل تغییر شکل‌های غیرخطی بزرگ، بدون هرگونه کاهش در مقاومت و یا ناپایداری و ویرانی می‌باشد؛ لذا انتظار می‌رود سیستم‌های سازه‌ای با شکل‌پذیری بالا قابلیت مقاومت در برابر تقاضایی بسیار بزرگ‌تر از حد الاستیک خود را داشته باشند.

از اوایل سال 1960، به لحاظ تصوری که از رفتار مناسب و شکل پذیر سیستم قاب خمشی در برابر بارهای جانبی می‌شد، با اقبال عمومی خیره کننده ای روبرو گردید و در اغلب سازه های فولادی بکار برده می‌شد و بسیاری از مهندسان بر این باور بودند که آسیب سازه‌ای عمده ای در هنگام زلزله متوجه قاب‌های خمشی فولادی نخواهد بود و در صورت بروز آسیب، این موضوع به خرابی در سطح اعضاء و اتصالات محدود خواهد ماند.

ضعف عمده قاب‌های خمشی فولادی در زلزله های سال 1994 نورثریچ[1] و 1995 کوبه[2] این تصور را به چالش کشید. بعد از زلزله مشاهده شد که تعدادی از ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متحمل شکست ترد در اتصالات به ویژه در ناحیه جوش شده بال پایین تیر به ستون شده‌اند. دامنه خرابی‌ها بسیار فراگیر بود تا آنجا که ساختمان‌های 1 تا 26 طبقه، ساختمان‌های با عمر ساخت کوتاه و حتی در حال ساخت را شامل می‌شد. نکته قابل توجه این بود که اکثر ساختمان‌های آسیب دیده بر طبق ضوابط آیین نامه‌های معتبر قبل از این زلزله ها طراحی شده بودند و علاوه بر آن در مناطقی با سطح خطر زلزله متوسط قرار داشتند.

پیدایش این قبیل خرابی‌های وسیع و شکست‌های ترد غیر منتظره در اتصالات، منجر به تحقیقات و بررسی‌های بسیاری به منظور بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی گردید که از نتایج آن‌ها می‌توان به معرفی اتصالات جدیدتر و مقاوم‌تر در برابر بارهای لرزه‌ای اشاره کرد.

اما معرفی اتصالات جدید، تنها رویکرد در پیش گرفته برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی نبود چرا که آسیب‌های سازه‌ای مشاهده شده بعد از زلزله های نورثریچ و کوبه، ضعف روش‌های طراحی و ارزیابی قاب‌های خمشی فولادی را هم آشکار نمود و بر ضرورت ارائه روش‌های جدید در طراحی و ارزیابی ساختمان‌ها با توجه به عملکرد مورد انتظار تاکید نمود. در این راستا فلسفه و مبنای آیین نامه ها مورد بازنگری و دگرگونی کلی قرار گرفت و منجر به پیدایش نسل جدیدی از دستورالعمل‌های طراحی بر اساس عملکرد گردید که در آن‌ها از روش طراحی بر اساس عملکرد[3] استفاده شده است، که هدف اصلی آن‌ها – و اغلب تنها هدفشان- این است که مانع فروریزش کلی سازه شوند، اصلاحات قابل توجهی داشته‌اند، اما کاستی‌هایی نیز دارند: این دستورالعمل‌ها بر مبنای سطوح خطر و عملکردی مجزا می‌باشند و وضعیت کمّی عملکرد را برای خطر لرزه‌ای پیوسته مشخص نمی‌کنند. علاوه بر آن تایید کفایت عملکرد در سطح اجزا صورت می‌گیرد نه در سطح کل سیستم و در نتیجه یک تراز عملکردی خاص در صورتی که معیار پذیرش تنها در یک جزء واحد رد شود، ارضا نخواهد شد و در نهایت اینکه ارزیابی عملکرد در این دستورالعمل‌ها، تعیینی است (به استثنای تعیین طیف خطر یکنواخت) و امکان بررسی صریح عوامل عدم قطعیت (ذاتی و دانش) که باید در ارزیابی عملکرد بر مبنای قابلیت اطمینان بررسی شوند، وجود ندارد.

برای رفع کاستی‌های فوق‌الذکر، در روش‌های طراحی بر اساس عملکرد، تحقیقات با هدف توسعه مهندسی زلزله بر اساس عملکرد (PBEE)[4] در حال انجام است تا روشی جامع جهت جایگزینی نسل اول روش‌های مهندسی زلزله که در بالا به آن‌ها اشاره شد، پیشنهاد شود. چشم انداز این روش توسط مؤسسه [5]PEER در قالب چارچوب زیر ترسیم شده است[8]:

*(کلیه پارامتر های معادله فوق در فصل 4 بخش 4 به طور کامل شرح داده خواهد شد)

اهداف نهایی در این چهار چوب تخمین احتمالاتی خسارت، هزینه ها و مدت زمان توقف کاربری می‌باشند. معادله بالا یک ساختار کلی برای هماهنگ سازی و ترکیب تحقیقات متنوع تحلیل خطر لرزه ای، مهندسی زلزله و تحلیل ریسک است و بدین وسیله، مسئله ابتدا به چهار جزء پایه ای تحلیل خطر، پیش بینی تقاضا، مدل سازی حالت‌های آسیب و گسیختگی و تخمین خسارت از طریق معرفی سه متغیر میانی، [6]IM  ،[7]EDP  و [8]DM  تفکیک می‌شود و سپس این اجزا مجدداً از طریق انتگرال گیری روی تمام سطوح متغیرهای میانی به هم مرتبط می‌شوند.

هدف این پایان نامه و یا تحقیقات مشابه یعنی ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM، جزیی از چشم انداز جامع و کلی پیشنهادی برای ارزیابی اهداف عملکردی توسط PEER است که می‌تواند در چارچوب زیر تعریف شود:

*(کلیه پارامتر های معادله فوق در فصل 4 بخش 4 به طور کامل شرح داده خواهد شد)

آگاهی از میزان تقاضای لرزه‌ای در یک سیستم سازه ای یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد لرزه‌ای است که به شدت تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها در حرکات زمین و پاسخ سازه است و تنها راه در نظر گرفتن این عدم قطعیت‌ها مدل کردن دقیق آن‌ها با توجه به تئوری‌های آمار و احتمالات است. در تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM، برای سادگی در برخورد با مسئله عدم قطعیت‌ها، با بهره گرفتن از یک پارامتر واسطه IM، هر یک از عدم قطعیت‌های موجود در حرکت زمین و پاسخ سازه به صورت جداگانه مدل می‌شود و یا به عبارت دیگر، با توجه به کفایت پارامتر واسطه فرض می‌شود که این عدم قطعیت‌ها از هم مستقل باشند. بدین ترتیب مسئله به دو ریز مسئله مجزای تحلیل خطر لرزه‌ای و تعیین توزیع تقاضای لرزه‌ای به وسیله تحلیل غیر خطی سازه تبدیل می‌شود و سپس نتایج نهایی با هم ترکیب می‌شود .

برای محاسبه توزیع تقاضا و ظرفیت لرزه ای، یکی از جدیدترین روش‌ها، روش تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی (IDA)[9] می‌باشد که توانایی پوشش تقاضای لرزه‌ای سازه ای از حالت الاستیک تا ناپایداری کلی را دارا است. در این روش از مفهوم دیرینه مقیاس کردن رکورد ها اما به صورت هدفمند استفاده شده و مدل سازه را تحت یک یا چند رکورد در سطوح متفاوت شدت حرکات زمین قرار می‌دهند.

از آنجا که یکی از اهداف ارزیابی بر اساس عملکرد، درک صحیح از رفتار غیرخطی سازه در سطوح عملکرد نزدیک به فروپاشی سازه می‌باشد، در این راستا ایجاد مدل‌های هیسترزیس که بتواند تمام پدیده های تأثیر گذار روی تعیین تقاضای لرزه‌ای تا فروپاشی سازه را در برگیرد، یکی از چالش‌های ارزیابی بر اساس عملکرد به حساب می‌آید و مدل‌هایی که زوال سختی و مقاومت در بار سیکلی را لحاظ می‌کنند در مدل سازی رفتار غیرخطی سازه از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار می‌باشند که از جدیدترین این مدل‌ها می‌توان به مدل اصلاح شده‌ی ایبارا- کراوینکلر (2008) ‌[20]  اشاره کرد.

نتایج تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM می‌تواند به دو صورت بیان شود که یکی از آن‌ها منحنی‌های آسیب پذیری احتمال وقوع ظرفیت یا حالت حدی بوده و دیگری برآورد احتمال میانگین فراگذشت سالیانه حالت حدی می‌باشد که در میان انواع مختلف حالت حدی، فروپاشی کلی سازه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد و در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ب.ظ ]
فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2

1. کلیات… 3

1- 1- 1.  بیان مسئله. 3

1- 1- 2. پرسش‌های اصلی پژوهش… 3

1- 1- 3. فرضیه‌ها 3

1- 1- 4. روش انجام کار و منابع پژوهش… 4

1- 1-  5. ضرورت و هدف پژوهش… 4

1- 1-  6. سابقه و پیشینه پژوهش… 5

1- 2. مفاهیم. 6

1-2-1 . اخلاق.. 6

1- 2-2. انسان‌شناسی.. 7

1- 2-3. انواع پژوهش‌های اخلاقی.. 8

1- 2-3-1.  اخلاق توصیفی.. 8

1- 2-3-2. فلسفه اخلاق.. 9

1- 2-3-2-1. فرا اخلاق.. 9

1- 2-3-2-2. اخلاق هنجاری.. 9

1- 2-3-2-2-1. مکاتب اخلاقی.. 10

1- 2-3-2-2-1-1. اخلاق فضیلت… 10

1- 2-3-2-2-1-2. اخلاق سودگرا 11

1- 2-3-2-2-1-3. اخلاق وظیفه‌گرا 11

1-2-3-3. علم اخلاق.. 12

1-2-4. انواع انسان‌شناسی.. 12

1- 2-4-1. انسان‌شناسی تجربی.. 12

1- 2-4-2. انسان‌شناسی فلسفی.. 13

1- 2-4-3. انسان‌شناسی عرفانی.. 13

1-2-4-4. انسان‌شناسی دینی.. 14

1-2-5. حقیقت انسان در رویکردهای مختلف… 14

1-2-5-1. حقیقت انسان در عرفان. 14

1-2-5-2. حقیقت انسان در فلسفه. 16

1-2-5-2-1. نفس و مراتب آن. 17

1-2-5-2-1-1. عقل.. 18

1-2-5-2-1-1-1. مراتب عقل نظری.. 19

1-2-5-2-1-1-2. مراتب عقل عملی.. 21

الف. اراده 21

ب. اختیار. 22

1-2-5-2-1- 2. تخیل.. 23

1-2-5-2-1- 3. احساس… 26

1- 2- 6.  خصوصیات و گرایش‌های انسان. 27

1-2-6- 1. فطرت… 28

1-2-6- 2. غریزه 29

1-2-6- 3. عواطف… 29

1-2-6- 4. طبیعت و سرشت و طینت… 31

1-2-6- 5. استعداد بی‌نهایت انسان. 31

1- 2- 7. مسائل اخلاق.. 32

1- 2- 7- 1. منشأ اخلاق.. 32

2- 7- 2. منشأ مفاهیم اخلاقی.. 33

1- 2- 7- 3. سعادت و شقاوت… 34

1- 2- 7- 4.  لذت و الم. 36

1- 2- 7- 5. فضیلت و رذیلت… 37

1- 2- 8. معیار فعل اخلاقی.. 39

1- 2- 8- 1. آگاهی.. 39

1- 2- 8- 2.  نیت… 39

1- 2- 8- 3. قرب به خدا 41

1- 2- 9.  رابطه انسان‌شناسی و اخلاق.. 41

1- 2- 9- 1. تغییرپذیری انسان. 41

1- 2- 9- 2. عقل و وجدان دراخلاق.. 42

1- 2- 9- 3. آزادی انسان. 43

1- 2- 9- 4. عدالت و اعتدال در اخلاق.. 44

فصل دوم: بررسی مبانی نظری مسئله تأثیر انسان‌شناسی بر اخلاق در اندیشه امام خمینی(ره) 45

2-1. اخلاق در نظر امام خمینی(ره) 46

2-2. انسان‌شناسی در نظر امام خمینی(ره) 46

2-2-1. انسان‌شناسی فلسفی.. 47

2-2-1-1. ساحت نفس… 48

2-2-1-2. مراتب و قوای نفس… 51

2-2-1-2-1. عقل.. 53

2-2-1-2-2. اختیار و اراده 55

2-2-1-3. رابطه مراتب و شؤون نفس… 56

2-2-1-4. رابطه نفس و بدن. 57

 

2-2-1-5. بدن تابع نفس… 58

2-2-2. انسان‌شناسی عرفانی.. 60

2- 2- 2- 1. قلب و مراتب آن. 60

2-2-2-1-1. اقسام قلب… 62

2-2-2-1-2. رابطه قلب و بدن. 63

2-3. خصوصیات و گرایشهای انسان. 64

2-3-1. فطرت… 64

2-3-1-1. ویژگی‌های امور فطری.. 65

2-3-2. طینت… 66

2-3-3. استعداد. 67

2-4. بررسی اندیشه اخلاقی امام خمینی(ره) 68

2-4-1. رویکرد فلسفی سعادت‌گرا 68

2-4-2. سعادت و شقاوت… 69

2-4-2-1. سعادت و شقاوت وجودی.. 71

2-4-2-2. سعادت و شقاوت اخلاقی.. 71

2-4-2-3. ملاک سعادت و شقاوت… 72

2-4-2-3-1. علم و معرفت و اقسام آن. 74

2-4-3. عدالت و اعتدال. 75

2-4-3-1.رابطه اعتدال و فضیلت و رذیلت… 76

2-5. رویکرد عرفانی به اخلاق.. 77

2-5-1. مراتب سلوک عرفانی.. 78

2-5-2. راه‌های تهذیب اخلاق و اصلاح نفس… 78

2-5-2-1. تفکر. 79

2-5-2-2. عزم. 80

2-5-2-3. مشارطه، مراقبه، محاسبه. 81

2-5-2-4. تذکر مداوم. 82

نتایج.. 84

فصل سوم: تأثیر انسان‌شناسی بر اخلاق.. 86

3-1. فطرت انسانی منشأ اخلاق.. 87

3-1-1.دین عامل شکوفایی فطرت… 88

3-1-2.عوامل احتجاب فطرت… 89

3-2. حبّ ذات و حب دنیا مانع و عاملی برای رشد اخلاقی.. 90

3-3. تغییرپذیری و اخلاق.. 91

3-3-1. اصلاح نفس و اخلاق.. 92

3-3-2. تربیت دینی و اخلاق.. 93

3-3-2-1. ایمان به خدا 96

3-3-2 -1-1. فقدان ایمان اساس فساد اخلاقی.. 98

3-3-2-1-2. رابطه ایمان و عمل.. 98

3-3-2-1-3. عبادت وتکامل اخلاقی.. 100

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ب.ظ ]
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………   151

چکیده

اثر ادبی به ویژه شعر ازنظر به کارگیری زبان و روش  بیان از اثر غیر ادبی متمایز می شود. ادبی کردن وهنری کردن یک اثر از طریق به کاربردن شگردهاوتمهیداتی صورت می گیرد که شکل گرایان روسی آن را آشنایی زدایی می نامند..به کاربردن لوازمی مانند وزن وقافیه وآهنگین کردن سخن ، مجازهای بیانی شاعرانه مانند تشبیه، استعاره، پارادوکس، کنایه و… همچنین تغییر در ساخت اجزای جمله وساختن ترکیبات جدید شگردهایی است که زبان یک اثر را ادبی وهنری می کند.

پژوهش حاضر بررسی ساخت هنری شعرشهریار است که در آن شعر شهریار ازنظر اصول زیبایی شناسی وبه کارگیری موسیقی ،صورخیال ،نحوۀ اجزای جمله وواژگان مورد تحلیل وبررسی قرارگرفته است.

همچنین طنزپردازی ورمانتیسم که درشعر شاعرجایگاه خاصی دارد،ازمباحث مطرح شده دراین پژوهش است.

بابررسی ساخت هنری شعر شاعر مشخص شدکه موسیقی،صورخیال وزبان شعری شهریار در غالب موارد بازتاب عاطفه واحساس شاعر هستند وعاطفه عنصر غالب ومسلط شعروی به شمار می رود.همچنین

 

شهریار،شاعری طنزپردازاست.

مقدمه

تفاوت متون ادبی بامتون دیگر درشیوۀ به کارگیری زبان درآن است .در متون ادبی زبان معمول ومتداول با شگردها وترفندهایی که هنرمند به کارمی برد شکل دیگری به خود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:27:00 ب.ظ ]
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده:    1

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه    3
1- 1 بیان مسأله:    4
1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:    5
1-3 اهداف تحقیق:    5
1-4 چارچوب نظری:    6
1-5-  سؤالات تحقیق:    7
1-6-  فرضیه‏های تحقیق:    8
1-7 روش تحقیق :    8
1-8 قلمرو تحقیق :    9
1-9  محدودیتهای تحقیق :    9
1-10 واژگان کلیدی :    9

فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه:    12
2-1 تعریف بازاریابی :    12
2-2 ابعاد بازاریابی :    12
2-3 فلسفه های مدیریت بازاریابی:    15
2-3-1 گرایش تولید:    16
2-3-2 گرایش محصول:    16
3-3-3 گرایش فروش:    16
2-3-4 گرایش بازریابی :    16
2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی    18
2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات    18
2-5 روشهای ترفیع:    18
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی:    19
2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع:    19
2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:    20
2-9 انواع بازاریابی    21
2-9-1 بازاریابی خود (شخصی)    21
2-9-2 بازاریابی سازمان    21
2-9-3 بازاریابی مکان    22
2-9-4 بازاریابی ایده    22
2-9-5 بازاریابی خدماتی    22
2-10مفهوم تبلیغات    23
2-11 طبقه بندی تبلیغات:    24
2-12 انواع تبلیغ تجاری    25
2-13عناصر تبلیغ    27
2-14ویژگی های تبلیغ    28
2-15 تمهیدات تبلیغ    28
2-16روش های تبلیغ    30
2-17زبان تبلیغ    31
2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ    32
2-8-1 تعیین هدف:    33
2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ    34
2-8-3 تصمیمات در مورد پیام:    35
2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی:    35
2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی:    36
2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات:    36
2-20 اهداف تبلیغات    40
2-21 اهداف ترغیب مشتریان:    40
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-22ویژگی های تبلیغات نوین    40
2-22-1 اشکال تبلیغات نوین    41
2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت    44
2-23-1 دسته بندی مخاطبان    45
2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی    46
2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها    46
2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها    46
2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی    47
2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی    47
2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان    48
2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد    48
2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها    49
2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام    49
2-23-2 هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف    49
2-24 رفتار مصرف کننده:    52
2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده:    52
2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده    55
2-24-3عناصر مبادله    55
2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده    58
2-25 تصویر محصول:    58
2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده:    61
2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف

 

کنندگان    62
2-27 الگوی رفتار مصرف کننده    66
2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار    67
2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری)    72
2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید    73
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان    75
2-32 مصرف در نمایش    78
2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب    80
2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی:    82
2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو    83
2-35 تاثیر ارتباطات:    86
2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات    86
2-36 روش داگمار    88
2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان    90
2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران    93
2-38 پیشینه تحقیق :    97

فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه    105
3-2 روش تحقیق:    105
3-2-1 قلمرو تحقیق    106
3-3 جامعه آماری:    106
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم    107
3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی    108
3-5-1 مطالعات کتابخانهای :    108
3-5-2 پرسشنامه :    108
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق :    109
3-7 روایی ابزار اندازه گیری :    109
3-8 اعتبار پایایی :    110
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها:    110

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ب.ظ ]
3- اهداف کلی تحقیق کاربردهای آن……………………………………………………………………………..5

4- سوال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….7

5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………7

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………..8

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….10

کلیات………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1- مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..11

1-1-1- تبیین مفهوم دیه………………………………………………………………………………………….11

1-1-1-1- معنای دیه در لغت……………………………………………………………………………………..11

2-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای امامیه…………………………………………………………………12

3-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………13

4-1-1-1- معنای دیه در لسان روایات……………………………………………………………………………14

5-1-1- تعریف مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………14

تعریف مسئولیت در اصطلاح………………………………………………………………………………………15

1-5-1-1- انواع مسئولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………………15

6-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی بیت المال……………………………………………………………………17

1-6-1-1- بررسی پیشینه تاریخی مسئولیت دولت……………………………………………………………18

2-6-1-1- پیشینه مسئولیت بین المال (دولت) در دوران گذشته…………………………………………….19

3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست كه انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایك ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتری داد. از روح خویش در كالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یكدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلكه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نیز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاكمان را نیز مكلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تكلیفی بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یكی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن كریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و… تأكید شده است. چنان حرمتی كه در هیچ یك از مكاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی كه در مرحله‏ی تكوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود كه تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یكدیگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یكدیگر نزدیك نموده و می‏رود كه تمامی انسان‏های كره زمین در یك دهكده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است كه باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حكومت اسلامی را در

 

قرن معاصر حل و فصل نماید.

فقه اسلامی – كه داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین كننده زمان و مكان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص كه لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلكی است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با كفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهكارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مكان و به موضوع همزیستی با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوری اسلامی ایران كه امّ القرای جهان اسلام است نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غیر مسلمانان به تعالیم عالیه‏ی اسلام و گرایش مثبت آنان را به دین توحیدی داشته باشد‏؛ چنان که در تاریخ اسلام نمونه‏های فراوانی از این نوع برخوردهای صحیح و سالم و مألاً جذب غیر مسلمانان به دین اسلام را می‏توان مشاهده كرد‏.

1- طرح موضوع

در منابع شرعی و فقهی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه مواردی از مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بیان گردیده است. مانند موردی كه شخصی در اثر ازدحام جمعیت كشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاضی قرائتی برای نسبت قتل به شخص یا جماعتی نداشته باشد (ماده‏ی 255، ‌قانون مجازات اسلامی).

یا در قتل خطای محض جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏اش نتواند دیه را بپردازد (ماده‏ی 312، قانون مجازات اسلامی) یا در قتل عمد و شبه عمد جانی فرار كند و مال یا بستگانی نداشته باشد (ماده‏ی 313، ‌قانون مجازات اسلامی) یا موردی كه مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون هیچ گونه تخلفی از مقررات تیراندازی كرده باشد و در نتیجه‏ی آن فردی كشته یا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ی 332، قانون مجازات اسلامی و مواد 12 و 13 از قانون به كارگیری سلاح توسط مأمورین نظامی و انتظامی ). سوالی كه در اینجا مطرح می‏گردد آن است كه آیا حمایت بیت المال یا حكومت اسلامی و یا امام مسلمین در فقه اسلامی هر سه واژه تقریبا به یك معنا استعمال گردیده است؟ مراد از جانی، جانی مسلمان است یا اگر جانی، غیر مسلمان نیز باشد دیه‏ی جنایت او در موارد مذكور در فقه جزایی و قوانین موضوعه از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود؟ همچنین اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد وضعیت چگونه است ؟برای تنقیح موضوع فرض كنیم كه شخصی غیر مسلمان به عنوان مهاجرت یا گردشگری و… وارد قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران می‏گردد و یا بیگانه‏ای غیر مسلمان و یا حتی مسلمان كه تابیعت بیگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو كشور مرتكب جنایتی می‏شود یا علیه او جنایتی واقع می‏گردد كه اگر جانی یا مجنی علیه شخصی مسلمان می‏بود براساس قوانین موضوعه و فقه جزایی بیت المال مسئولیت پرداخت دیه‏ی وی را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئولیت بیت المال مقرر در قانون و فقه جزایی ). حال سوال این است كه آیا در چنین مواردی بیت المال مسئولیت و وظیفه‏ای در پرداخت دیه‏ی شخص غیر مسلمان یا بیگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی یك خود دارد یا خیر ؟

در فقه اسلامی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه تصریحی در این زمینه وجود ندارد و در كتابهای حقوقی نیز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا به بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری ایران بپردازد. اهمیت مشكل از آن جهت اساسی است كه محاكم و دادگاه‏های كیفری در مقام رسیدگی به پرونده‏های مربوط به اتباع بیگانه و غیر مسلمان دچار سردرگمی می‏شوند و بر اساس قانون نیز مكلف به رسیدگی به پرونده و صدور حكم می‏باشند (اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قیل و قال و بحث‏های جنجال برانگیز حقوقی و فقهی سرانجام در تبصره‏ی ماده 297 قانون مجازات اسلامی براساس نظر حكومتی ولی امر تكلیف دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و نظر به تساوی و برابری دیده‏ی اقلیت‏های دینی با مسلمانان داد، اما هیچ اشاره‏ای به مسئولیت دولت و بیت المال نسبت به آنان در شرایط مشابه با دیگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم این مشكل موجب انزوای كشور در عرصه‏ی بین المللی گردیده و حقوق كیفری ایران را از دو منظر داخلی و بین المللی با چالش جدی مواجه نموده است‏؛ اولاً اینكه حقوق كیفری ایران باید از نظر داخلی تكلیف حقوق بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان كه به صورت دایم یا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نماید و اصولاً باید مشخص كند كه آیا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه یك كشور از حقوق مقرر در قوانین موضوعه بهره مند می‏باشند یا خیر؟ ثانیاً از نظر بین المللی مطابق با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی كه به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران نیز رسیده است تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمی بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.

عدم اتخاذ سیاست جنایی، تقنینی و قضایی معقول و منطقی نظام عدالت كیفری ایران را مواجه با مشكلاتی فراگیر و حتی محكومیت در عرصه‏ی مجامع جهانی و بین المللی نموده است. به نظر می‏رسد كه از مهمترین عوامل موثر در وقوع این مشكلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاه‏های فقیهان اسلامی ‏باشد‏؛ زیرا از آنجایی كه پایه و اساس و منبع حقوق كیفری ایران را فقه اسلامی تشكیل می‏دهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یك طرف با آموزه‏های فقهی در ارتباط با كفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و كنوانسیون‏های بین المللی كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با یكدیگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلی كه در این مقام در خصوص برخورد با این مشكلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، این است كه فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین كننده‏ی زمان و مكان تصمیم‌گیری نمایند‏؛ زیرا اصولا دیات از احكام امضایی در شرع اسلام بوده و احكام امضایی برخلاف احكام تأسیسی بر حسب ضرورت‏های زمان و مكان قابل تغییر و تطّور می‏باشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ب.ظ ]
را به روی این پدیده‌های نادر دنیا که در ایران شاخص هستند، می­طلبد. از آنجائیکه علم سنجش از دور در مطالعه شاخه­های مختلف زمین­شناسی بسیار موفق عمل کرده است، استفاده از داده­های ماهواره­ای جهت مطالعه گنبدهای نمکی و شناسایی نواحی دارای پتانسیل اقتصادی موجود در آنها، کارآمد و نتیجه­بخش خواهد بود. در این تحقیق که با هدف تهیه نقشه زمین­شناسی و تفکیک واحدهای رسوبی-تبخیری سری هرمز موجود در گنبدنمکی سیاه‌تاق صورت گرفت، از داده‌های بازتابی سنجنده استر مربوط به منطقه لار استفاده شد. گنبدنمکی سیاه‌تاق در 5 کیلومتری شرق روستای کرمستج در شهرستان لار قرار دارد. در ابتدا با پیش پردازش تصحیح جوی میانگین بازتاب نسبی داخلی (IARR) خطای جوی موجود در تصویر برطرف شد، سپس با اجرای الگوریتم تصویر پایه تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) بر روی داده خام (L1B) شناخت کلی از تنوع رخنمون‌های سنگی موجود بدست آمد. انواع نمونه سنگ‌های گردآوری شده از گنبد با توجه به آنالیزهای طیفی (طیف‌های حاصل از ASD) و مطالعه مقاطع میکروسکوپی، به 5 گروه سنگی شامل تبخیری انیدریت-هالیت، تبخیری کربناتی، آواری، آذرآواری و آذرین بیرونی تقسیم­بندی شدند. سه گروه اول در محدوده گنبد دارای رخنمون‌های وسیع بوده، بطوریکه قابل نقشه‌برداری می‌باشند، اما دو نوع آذرین بیرونی مانند آندزیت و دیاباز و آذرآواری­هایی مانند انواع آگلومرا و برش آتشفشانی، از وسعت کمی برخوردار بوده بطوریکه در نقشه تهیه شده نهایی به عنوان یک واحد جداگانه بارز نشده و مخلوط با سایر واحدهای اصلی در نظر گرفته می‌شوند. به منظور تهیه نقشه زمین‌شناسی گنبد، از الگوریتم طیف پایه انطباق سیمای طیفی (SFF) استفاده شد که در آن طیف‌های تصویر استخراج شده به روش PPI و Z-Profile و همچنین طیف نمونه‌های صحرائی به عنوان طیف مرجع معرفی شدند. در نهایت با مقایسه هر سه خروجی و با توجه به بازدید میدانی، خروجی حاصل از طیف‌های استخراج شده به روش PPI به عنوان بهترین خروجی که بیشترین انطباق را با واقعیت میدانی دارد، شناخته شد. نقشه زمین‌شناسی نهایی گنبد که انواع واحدهای سنگی موجود را تفکیک می‌کند، با اجرای فیلتر میانگین 5×5 به روی تصویر خروجی SFF به صورت شماتیک تهیه گردید. از نظر منابع اقتصادی در گنبدنمکی سیاه‌تاق، می‌توان به رخنمون‌های وسیع انیدریت و آبراهه­های فصلی نمک  اشاره کرد و از الیژیست و گوگرد هم به عنوان پتانسیل‌های معدنی احتمالی که نیاز به جستجو و بررسی بیشتر دارند، نام برد.

کلید واژگان: تحلیل سنگ­شناختی، پتانسیل­یابی معدنی، داده­های استر، گنبدنمکی، لار

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات… 2

1-2- طرح موضوع و اهمیت آن.. 3

1-3- هدف و روش تحقیق.. 3

1-4- مطالعات گذشته به روی موضوع موردنظر. 5

1-5- مطالعات پیشین به روی منطقه. 7

1-6- موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه مورد مطالعه. 7

1-6-1- پوشش گیاهی.. 9

1-7- راه­های دسترسی.. 10

1-8- ویژگی­های اجتماعی منطقه مورد مطالعه. 11

 فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه

2-1-مقدمه. 13

2-2-فعالیت ماگمایی زاگرس چین‌خورده 14

2-3-توان اقتصادی زاگرس…. 15

2-4-سازند هرمز. 16

2-5-سن سازند هرمز. 20

2-6-دیاپیریسم یا جریان­های دیاپیری.. 20

2-7-منشاء گنبدهای نمکی.. 21

2-8-بخش‌های مختلف یک گنبدنمکی.. 23

2-9-اشکال متنوع گنبدنمکی.. 23

2-10-پدیده‌های مؤید جریان و شکل­پذیری نمک در گنبدهای نمکی.. 24

2-11-تکتونیک و ارتباط آن با گنبدهای نمکی.. 25

2-12-ساخت­های ایجاد شده پیرامون گنبدهای نمکی.. 27

2-13-پراکندگی گنبدهای نمکی در جهان.. 28

2-14-گنبدهای نمکی ایران.. 29

2-15-گنبدهای نمکی زاگرس…. 31

2-16-گسل‌های مرتبط با رخنمون گنبدهای نمکی در زاگرس…. 32

2-16-1-راندگی اصلی زاگرس…. 32

2-16-2-گسل کازرون.. 32

2-16-3-گسل دنا (دینار) 33

2-16-4-گسل میناب… 33

2-17-دگرگونی در گنبدهای نمکی.. 34

2-17-1-دگرگونی اینفراکامبرین پسین.. 34

2-18-اهمیت ساختمان گنبدهای نمکی در زمین‌شناسی نفت… 36

2-18-1-نفتگیرهای گنبدنمکی.. 36

2-19- انواع نفتگیرهای حاصل از گنبدهای نمکی.. 36

2-19-1-نفتگیر کلاهک گنبدنمکی.. 36

2-19-2-نفتگیرهای دامنه­ای گنبدنمکی.. 37

2-19-3-نفتگیر فوق کلاهک…. 37

2-19-4-نفتگیرهای چینه‌ای.. 37

2-20-تاثیر گنبدهای نمکی بر فرسایش…. 38

2-21-تاثیر گنبدهای نمکی بر محیط زیست… 38

2-22- اهمیت اقتصادی گنبدهای نمکی.. 40

2-23-روش‌های مطالعه گنبدهای نمکی.. 41

2-24-واحدهای چینه‌شناسی منطقه. 42

2-24-1-پرکامبرین پسین.. 42

2-24-2-مزوزوئیک…. 42

2-24-3-سنوزوئیک…. 44

2-24-4-کواترنری.. 49

2-25-تکتونیک منطقه. 49

2-26-پتانسیل­های اقتصادی منطقه. 50

2-27-زمین‌شناسی گنبدنمکی مورد مطالعه. 51

2-27-1-موقعیت زمین‌شناسی ناحیه­ای.. 51

2-27-2-خصوصیات مورفولوژیکی.. 52

2-27-3-خصوصیات هیدرولوژیکی.. 52

2-27-4-خصوصیات سنگ‌شناختی.. 53

 فصل سوم: تحلیل طیفی نمونه سنگ‌های گنبد نمکی سیاه‌تاق

3-1-مقدمه. 63

3-2-مراحل جمع­آوری و طیف‌سنجی نمونه‌ها 66

3-3-بررسی رفتار طیفی کلی سنگ‌های آذرین در محدوده VNIR-SWIR.. 68

3-4- بررسی رفتار طیفی کلی سنگ‌های رسوبی در محدوده VNIR-SWIR.. 69

3-5-رفتار طیفی عوامل بنیادین موثر در طیف سنگ­ها و کانی‌ها در محدوده VNIR-SWIR.. 71

3-6-بررسی طیف‌های بازتابی اندازه‌گیری شده از سطح تازه و هوازده نمونه‌های گنبدنمکی سیاه‌تاق با بهره گرفتن از دستگاه طیف‌سنج ASD.. 72

3-7-طبقه ­بندی طیف‌های بازنویسی شده به 9 باند استر و نمونه سنگ‌های گنبدنمکی سیاه‌تاق  97

3-8-روش‌های مختلف استخراج طیف تصویر. 99

3-8-1-روش Z-Profile. 99

3-8-2-روش PPI 99

3-9-بررسی طیف‌های استخراج شده از تصویر بر اساس Z-Profile. 100

3-10-بررسی طیف‌های استخراج شده از تصویر بر اساس فرایند PPI و n-D.Visulizer 104

 فصل چهارم: پردازش داده‌های ماهواره­ای منطقه

4-1-مقدمه. 107

4-2-پردازش داده‌های ماهواره‌ای.. 109

4-2-1-پیش پردازش داده‌های بازتابی استر……………………………………………………………. 110

4-2-1-1-تصحیح جوی……………………………………………………………………………………………. 110

4-2-2-پردازش اصلی داده­های بازتابی استر…………………………………………………………… 111

4-2-2-1-الگوریتم تصویرپایه تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)………………………… 112

4-2-2-2-اجرای پردازش تحلیل مولفه‌های اصلی به روی داده خام………………. 113

4-2-2-3-الگوریتم طیف پایه انطباق سیمای طیفی (SFF)……………………………. 114

 

4-2-2-4-اجرای پردازش انطباق سیمای طیفی بر روی داده‌های بازتابی………. 114

4-2-2-4-1- اجرای الگوریتم SFF با بهره گرفتن از طیف نمونه سنگ‌های گنبد 115

4-2-2-4-2- اجرای الگوریتم SFF با بهره گرفتن از طیف‌های استخراج شده به

روش Z-Profile…………………………………………………………………………………………………….. 117

4-2-2-4-3- اجرای الگوریتم SFF با بهره گرفتن از طیف‌های استخراج شده به

روش PPI………………………………………………………………………………………………………………. 119

4-2-1-پیش پردازش داده‌های بازتابی استر. 108

4-2-2-پردازش اصلی داده­های بازتابی استر. 109

4-2-3-مرحله پس از پردازش…. 118

 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1-نتایج حاصل از مطالعات طیف‌سنجی و مقاطع میکروسکوپی نمونه سنگ‌های گنبد سیاه‌تاق  120

5-2-نتایج حاصل از پردازش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) 121

5-3-نتایج حاصل از پردازش انطباق سیمای طیفی (SFF) 121

5-4-ارزیابی کیفیت و صحت نتایج.. 122

5-5-بررسی پتانسیل­های اقتصادی گنبد. 123

5-6-نتیجه­گیری.. 124

5-7-پیشنهادها 126

 منابع و مأخذ

منابع فارسی .

منابع انگلیسی ……….

مقدمه

1-1- کلیات

گنبدهای نمکی ساختمان‌های زمین‌شناسی گنبدی شکلی هستند که به واسطه کمتر بودن چگالی لایه‌های نمک نسبت به سنگ‌های اطراف و نیز تحت تاثیر یک لرزش ناگهانی مانند زلزله و یا نیروهای تکتونیکی، شروع به بالا آمدن نموده و به صورت برجستگی‌های دایره­ای و یا بیضوی شکل اغلب در تاقدیس­ها و نقاط ضعف پوسته زمین رخنمون پیدا کرده‌اند. اهمیت اقتصادی آنها به دلیل قرارگیری مخازن نفتی در ساخت­های همراه با گنبدهای نمکی و نیز وجود ذخایر متعددی از نمک، پتاس، اکسیدهای آهن، گوگرد و خاک سرخ است.

سالهاست که پژوهشگران مختلف از جمله زمین­شناسان در پی آنند تا با بهره گرفتن از تکنولوژی‌های پیشرفته به اطلاعات بیشتر و دقیق­تری در خصوص پدیده‌ها و منابع مختلف زمینی از جمله گنبدهای نمکی دست یابند و در این راستا فن­آوری سنجش از دور تحولات عظیمی در پیشبرد این اهداف پدید آورده است. از این فن­آوری می‌توان در اکتشاف مواد معدنی، نفت و آب زیرزمینی، مطالعات زیست محیطی و مهندسی و همچنین نقشه­ برداری منابع زمینی بهره برد. در سنجش از دور، بازتاب امواج الکترومغناطیسی پس از برخورد با پدیده‌های مختلف زمین، بوسیله سنجنده‌هایی که بر روی سکوهای مختلف تعبیه شده ­اند ثبت و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

1-2- طرح موضوع و اهمیت آن

فراوانی گنبدهای نمکی در ایران، بخصوص در پهنه زاگرس چین‌خورده و خلیج فارس، بررسی‌های ویژه‌ای از دیدگاه­های مختلف سنگ­شناختی، زیست محیطی و اقتصادی می­طلبد. با توجه به اینکه ذخایر مناسبی از هالیت، گوگرد، گچ، هماتیت، پتاس (گنبد پل)، خاک سرخ (گنبد هرمز) و … در آنها یافت می‌شود، لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه­ها صورت گیرد تا بتوان مواد باارزش مناسب بسیاری از صنایع را از این گنبدها استخراج و در داخل کشور تولید کرد. داده‌های استر برای محدوده وسیعی از تحقیقات استفاده می‌شود. هدف پروژه استر توسعه شناخت عوارض محلی و ناحیه­ای در سطح زمین و اتمسفر است. یکی از این اهداف مطالعه پدیده‌های زمینی سطوح تکتونیکی و تاریخچه زمین از طریق نقشه‌برداری دقیق توپوگرافی و سازندهای زمین شناختی است. استفاده از داده‌های استر با توجه به کارایی و توان تفکیک طیفی و مکانی بالای آنها، روز به روز در حال افزایش است. تهیه یک نقشه زمین‌شناسی از گنبدنمکی سیاه‌تاق، به گونه‌ای که واحدهای سنگی درهم آمیخته سری هرمز را تا حد امکان تفکیک کند، به عنوان یکی از اهداف این پژوهش، کار جدید و باارزشی محسوب می‌شود. این موضوع بخصوص در زمان شناسایی نقاطی که دسترسی به آنها دشوار بوده و یا زمان­بر می‌باشد، اهمیت و نقش سنجش از دور را پررنگ­تر می‌کند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از نقشه تهیه شده به عنوان خروجی کار، می‌توان در مورد حضور یا عدم حضور پتانسیل اقتصادی در مناطق دور از دسترس با اطمینان بیشتری صحبت کرد.

1-3- هدف و روش تحقیق

گنبدهای نمکی به دلیل نفوذ در لایه‌های  بالایی و به همراه آوردن قطعاتی از آنها به سطح زمین، تنوع سنگ‌شناختی فوق­العاده­ای دارند و از لحاظ نظم و ترتیب، به شدت بهم ریخته­اند، بنابراین تهیه نقشه زمین‌شناسی از یک گنبدنمکی به گونه‌ای که به خوبی واحدهای سنگی را تفکیک کند کار مشکلی است و تنها با تکیه بر کار میدانی نمی‌توان یک نقشه دقیق تهیه کرد. توسعه روش­های نقشه­ برداری انواع سنگها، یکی از هدف­های اصلی سنجش از دور زمین‌شناسی بوده است. در این تحقیق سعی بر آنست که با بهره گرفتن از داده‌های SWIR و VNIR سنجنده استر، به شناسایی ویژگی­های طیفی و بارزسازی دقیق­تر واحدهای سنگ­شناختی پرداخته، به کمک تفاوتهای موجود آنها را رده­بندی کرده تا اندیس­های معدنی معرفی و شناخت بیشتری در خصوص منابع معدنی این گنبد حاصل شود. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه گنبدهای نمکی صورت گرفته، و منابع فراوانی نیز وجود دارد، اما این تحقیق در زمینه بررسی سنگ‌شناسی و اقتصادی در نوع خود جدید می‌باشد. مراحل انجام کار به طور خلاصه به صورت زیر است:

1- گردآوری تصاویر استر و نقشه زمین‌شناسی مناسب از منطقه مورد مطالعه، و همچنین جمع­آوری سایر اطلاعات و منابع

2- بازدید میدانی و برداشت نمونه‌ها

3- تهیه مقاطع نازک و بررسی‌های میکروسکوپی

4- تهیه طیف صحرایی (آزمایشگاهی) و طیف تصویر

5- آنالیزهای طیفی

6- پردازش اولیه تصویر (تصحیح جوی)

7- پردازش­های پیشرفته شامل: تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)، کسر کمترین نوفه (MNF) و اندیس خلوص پیکسل (PPI) به منظور استخراج عضوهای خالص تصویر که می‌توان خالص­ترین طیف پیکسل­ها را در تصاویر بدست آورد، و اجرای الگوریتم انطباق سیمای طیفی (SFF)

8- بررسی و مقایسه داده‌های بدست آمده از مطالعات میکروسکوپی با داده‌های طیفی و تهیه نقشه سنگ‌شناسی به عنوان خروجی الگوریتم‌ها

9- آنالیز XRD  

10- بحث و نتیجه­گیری وجمع­بندی

1-4- مطالعات گذشته به روی موضوع موردنظر

مطالعات زیادی به روی گنبدهای نمکی از زمان­های قدیم تا کنون صورت گرفته، اما نتایجی که  با بهره گرفتن از فن­آوری سنجش از دور به دست آمده باشد بسیار اندک است.

طیبی و همکاران (2011) با تلفیق داده‌های SWIR و VNIR استر و یک نوع پردازش زمین رقمی، نواحی متاثر از دیاپیرهای نمکی در جنوب شرقی شیراز (کنارسیاه و جهانی) را با روشMLP  نقشه­ برداری کرد. در تحقیق ایشان، مدل شبکه عصبی MLP با چندین محدوده آموزشی بین 01/0 و 1/0 به روی داده L1B استر اجرا شد و نتایج به وسیله ماتریس الحاقی مقایسه شدند تا در نهایت واحدهای سنگ‌شناختی این 2 گنبد شناسایی و نقشه‌برداری شود.

در سال 2011 تنگستانی و همکاران با بهره گرفتن از داده‌های بازتابی و گسیلشی سنجنده استر، واحدهای سنگی افیولیت نیریز را نقشه‌برداری کردند. در این تحقیق، داده‌ها با بهره گرفتن از روش طیف مرجع و تصحیح اتمسفری و توپوگرافی (ATCOR-3) کالیبره شده و سپس با الگوریتم SFF مورد ارزیابی قرار گرفتند. طیف‌های واحدهای سنگی بوسیله طیف‌سنج­های ASD و FTIR اندازه‌گیری و به عنوان عضوهای انتهایی در الگوریتم SFF استفاده شدند. انطباق سیمای طیفی (SFF) که تفاوت در شدت بازتاب طیف‌ها را بررسی می‌کند، طبقه ­بندی­های دقیق­تر و بهتری در محدوده SWIR نسبت به VNIR+SWIR و TIR ارائه می‌دهد.

توکلی (2008) با بکارگیری داده‌های استر و TM لندست، روش‌های آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) و نقشه­بردار زاویه طیفی (SAM) را به منظور تفکیک واحدهای سنگ‌شناختی دیاپیرهای نمکی جهانی و کنارسیاه، ادغام کرد. وی همچنین پردازش بسط ناهمبستگی را به روی باندهای حاصل از فاکتور شاخص بهینه اجرا کرد و از طریق نسبت­گیری طیفی با بهره گرفتن از داده‌های گرمایی استر، موفق به بارزسازی هالیت در گنبدهای نمکی شد، بطوریکه در هیچ کدام از پردازش­ها این عمل میسر نبود.

عزیزی و همکاران (1389) با بهره گرفتن از داده‌های فروسرخ کوتاه‌موج (SWIR) استر، دگرسانی­های هیدروترمالی را در ناحیه شرق زنجان استخراج کردند. ایشان از روش وابسته به لگاریتم (LRM) و تبدیل کسر کمترین نویز (MNF) به منظور اجرای شاخص خلوص پیکسل (PPI) استفاده کردند. سه روش وزنی انطباق سیمای طیفی (SFF)، نقشه‌برداری زاویه طیفی (SAM) و رمزگذاری دوتایی (BE) برای شناسایی انواع کانی بکار برده شد. در این تحقیق دو زون اصلی پروپیلی تیک و فیلیک-آرژیلیک از یکدیگر تفکیک شدند.

ملندز-پاستور[1] و همکاران (2010) از تکنیک­های طیف­نمایی تصویری مانند MF و MTMF برای نقشه‌برداری خاک­های شور در ناحیه جنوب شرقی اسپانیا بین شهرهای الچه و آلیکانته استفاده کردند. دو رویکرد متفاوت برای نقشه‌برداری خاکهای شور بکار برده شد: 1) استفاده از طیف تصویر نواحی آموزشی شور و غیر شور و 2) استفاده از طیف نمک به عنوان نماینده طیف خاکهای شور. در نهایت ارزیابی دقت با بهره گرفتن از تکنیک ROC بررسی شد و مشخص گردید که تکنیک MTMF نسبت به MF نتایج بهتری را نشان می‌دهد و رویکرد تصویر پایه به عنوان بهترین روش برای نقشه‌برداری و به تصویر کشیدن خاک­های شور شناخته شد.

داده‌های بازتابی VNIR و SWIR استر برای نقشه‌برداری حاشیه غربی بیابان کالاهاری واقع در نامیبیا موثر واقع شدند. تیم تحقیقاتی گومز[2] (2004) با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) به روی 9 باند استر، به منظور کاهش اطلاعات اضافی در باندهای با همبستگی بالا، موفق به نقشه‌برداری این ناحیه شدند و نتایج قابل قبولی بدست آوردند.

بر اساس بررسی خواص طیفی سنگ‌های تیپیک پوسته زمین، چندین شاخص کانی شناسی شامل شاخص کوارتز (QI)، شاخص کربنات (CI) و شاخص میفیک (MI) به منظور تشخیص ترکیب شیمیایی یا کانی­شناسی سنگ‌های کربناتی و سیلیکاتی با بهره گرفتن از داده‌های استر، پیشنهاد شده‌است. این شاخص­ها به روی تصاویر داده‌های فروسرخ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:24:00 ب.ظ ]
عنوان پایان نامه‌ی عملی
طراحی و ساخت زیورآلات براساس تکنیک و طرح دوره‌ی سلجوقی
استاد راهنمای عملی
استاد کورش قانونی
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                  شماره‌ی صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………1  

فصل اول:  کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………..5                                     

1-2- سؤال پژوهش……………………………………………………………………..6

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………….6

1-4- روش و فنون اجرایی پژوهش…………………………………………7

1-5- پیشینه و ادبیات نظری پژوهش……………………………………………..7    

1-6- معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها………………………………………………..16

1-7- محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………….17

 فصل دوم: تاریخچه، تعاریف، مبانی نظری

2-1- تاریخچه‌ای از ورود اسلام به ایران تا پایان دوره‌ی سلجوقی………………………….20

2-2- اسلام و هنر و بازتاب آن در ایران……………………………………………. 22

2-3- تأثیر هنر ساسانی در هنر دوره‌ی اسلامی در ایران………………………………27

2-4- تأثیر اسلام بر هنرمندان…………………………………………………….29

2-5- فلسفه‌ی وجودی و حکمت حضور زیورآلات در دوران اسلامی…………………………………………………32

2-6- پیشینه‌ی فلزکاری و تاریخچه‌ی زیورآلات در ایران در قرون اولیه‌ی اسلامی…………………………..35

2-7- مراکز فلزکاری دوره‌ی اسلامی در ایران………………………………………………………..44

2-8- جواهرات و زیورآلات…………………………………………………………………..46

2-9- جواهرساز، زرگر، نقره کار………………………………………………………………….52

2-10- قالگر و قال‌گری……………………………………………………………………………….53

2-11- تجهیزات کارگاه زرگری……………………………………………………………………….53

2-11-1- ابزار زرگری………………………………………………………………………………..54

2-11-2- مواد اولیه لازم برای ساخت زیورآلات…………………………………………………………………..56

2-12- تکنیک‌های ساخت وشکل‌دهی زیورآلات در دوران اسلامی…………………………………………………..57

2-12-1-  قالب‌گیری باز……………………………………………………………………………………………64

2-12-2- قالب‌گیری بسته………………………………………………………………………………………. 64

2-13- تکنیک‌های تزیین اشیاء فلزی در دوران اسلامی……………………………………………………………………66

2-13-1- مهرکردن……………………………………………………………………………………………………..67

2-13-2- کنده‌کاری………………………………………………………………………………………………..67

 2-13-3- قلم‌زنی و حکاکی……………………………………………………………………………………..67

2-13-4- فلزکوبی یا ترصیع‌کاری……………………………………………………………………………………68

2-13-5-  سیاه قلم…………………………………………………………………………………………………..69

2-13-6………70

2-13-7- آب کردن ( جوهر کردن یا جوهر کاری)……………………………………70

2-13-8- مینا کاری………………………………………………………………………………………….71

2-13– گوژ کاری………………………………………………………………………………………………..71

2-13-10- ملیله‌کاری………………………………………………………………………………………..72

2-13-11- خاتم‌کاری…………………………………………………………………………………..72

2-14- نقوش موجود در زیورآلات دوره‌ی اسلامی……………………………………………………………..75

2-14-1- نقوش اسلیمی……………………………………………………………………………………………..77

2-14-2- نقوش هندسی……………………………………………………………………………….پ……77 

2-14-3- نقوش کتیبه‌ای………………………………………………………………………………..78

2-14-4- نقوش پیکره‌ای…………………………………………………………………………79

2-14-5- نقوش نمادین……………………………………………………………………………………..80

2-14-6- نقوش مرکب……………………………………………………………………………………81

فصل سوم: توصیف زیورآلات سه موزه‌ی1- موزه‌ی ملی ایران 2- موزه‌ی رضاعباسی 3- موزه‌ی متروپولیتن

3-1- زیورآلات دوران اسلامی تا پایان دوره‌ی سلجوقی…………………………………………………84

3-1-1- موزه‌ی ملی ایران…………………………………………………………………………………….84

3-1-2- موزه‌ی رضاعباسی…………………………………………………………………………………….103

3-1-3-موزه‌‌ی ‌متروپولیتن……………………………………………………………………………………..125

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری

4-1- تحلیل آثار……………………………………………………………………………………………173

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….192

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….197

فهرست منابع تصویر………………………………………………………………………………………201

 

چکیده‌ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………….202

مقدمه

متعاقب با ورود اعراب مسلمان به ایران و انقراض امپراطوری ساسانی، بی‌ثباتی و آشفتگی سراسر این قلمرو پهناور را فرا‌گرفت و به تبع آن ضعف اقتصادی و رکود هنری بر کشور مسلط گشت. ورود اسلام به ایران همچنین ساختار اجتماعی عصر ساسانیان را در هم ریخته و دگرگون ساخت. پس از انقراض امپراطوری ساسانی، سلطه‌ی آسمانی و ایمانی اسلام نفوذ یافت و تغییر و تحولات زیادی در هنر ایران به وجود آورد. لیکن جامعه ایرانی به رغم از دست دادن استقلال سیاسی، هویت فرهنگی خود را برجا نگا‌ه داشته و باعث شد که خلفای اموی و عباسی بسیاری از مراسم و آداب ایرانی را اختیار کنند و کاردانان ایرانی را به خدمت گیرند.                                                                                                                                                

صنعتگران ایران قبل از اسلام در ساختن انواع فلزات مهارت داشته وآثار نفیسی ساخته بودند و این مقام را بعد از آن که ایران جزء ممالک اسلامی شد نیز از دست ندادند. به دلیل علاقه ایرانیان به استفاده از زیورآلات، فلز و سنگ های قیمتی از دیرباز در دست های ماهر صنعت‌گر و هنرمند ایرانی به شکل‌های تزیینی و هنری درآمد تا به عنوان زیور شخصی، اجتماعی یا فریضه‌ی آیینی و دینی به کار برده شود؛ با آنکه با استیلای اعراب مسلمان برسرزمین ایران، تغییرات اساسی در جنس، فرمعشق، جادویم کرد

زهر خود بر من ریخت

از نوک قله زمین افتادم

تازه آمد یادم، من عقابی بودم و تزیینات اشیای فلزی به وجود آمد. «در طول دو قرن اولیه اشغال ایران، که آیین شرع اسلام بر جامعه‌ی ایرانی حکمفرما بود، موازین و مقررات حاکم بر جامعه، تا چند دهه باعث سلب نبوغ و قدرت خلاقیت هنرمندان ایرانی شد. چنین وضعی هنرمندان ایرانی را از تجلیات هنری باز داشت و به علت پراکندگی و مهاجرت آنان، هنر ظریف فلزکاری به دست فراموشی سپرده شد. هنر آفرینان ایرانی پس از ثبات وضع و ایجاد آرامش و طلوع حکومت‌های ملی از پس ابرهای تیره از گوشه و کنار ایران پدیدار شدند تا قریحه ی ملی و نژادی خود را به صحنه‌ی ظهور رساندند» (احسانی،1368، 155).

میراث گرانبهای صنعت فلزکاری را ایرانیان از پیشینیان صنعتگر و هنرمند خود به ارث برده‌اند و در دوره‌ی اسلامی بر اهمیت و ترقی آن افزوده اند. آنان راه سختی را در اثر زحمات پی‌گیر و خستگی ناپذیر، به سرعت درنوردیده و خود را به نهایت اوج کمال رساندند. آن‌ها برای انواع فنون تزیینی و تکنیک‌های پیچیده، طریقه‌ی کاربردی ساده‌تر و سهل‌تری یافتند. این امر موجب شد که هنر فلزکاری ایران بر سایر ممالک اسلامی، وجه پیشرفته ای بخصوص از نظر تکنیک به خود بگیرد.

آثار هنری بسیار ارزشمند و گران‌بهایی که امروزه در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی ایران و جهان نگهداری می شود نمایانگر ذوق هنرمند ایرانی در دوره‌های پیش از تاریخ،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:23:00 ب.ظ ]
دکتر بهزاد کاویانی
 
استاد مشاور
دکتر داود هاشم آبادی
 
تابستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-1- کلیات و گیاه­شناسی……………………………………………………………………………………… 11

1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 12

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم                                                                                                  

بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1- اهمیت گل داوودی……………………………………………………………………………………… 14

2-2- عمر گلجایی گل داوودی………………………………………………………………………………. 14

2-3- انسداد آوندی……………………………………………………………………………………………… 14

2-4- ضدعفونی کننده‏ها………………………………………………………………………………………… 14

2-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 15

2-5-1- نمکهای هیدروکسی کینولین……………………………………………………………………….. 15

2-5-2- اسانسهای گیاهی……………………………………………………………………………………… 17

2-5-3- مس……………………………………………………………………………………………………… 17

2-5-4- هومیک اسید…………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوم

مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………….. 19

3-1- مشخصات طرح………………………………………………………………………………………….. 20

3-2- مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………… 20

3-3- معرفی تیمارها…………………………………………………………………………………………….. 20

3-4- نحوه آماده سازی گل‏ها…………………………………………………………………………………. 20

3-5- اندازه‏گیری صفات……………………………………………………………………………………….. 21

3-5-1- طول عمر گلجایی……………………………………………………………………………………. 21

3-5-2- درصد ماده خشک در پایان عمر گلجایی………………………………………………………. 21

3-5-3- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)………………………………………………………. 21

3-5-4- جذب محلول…………………………………………………………………………………………. 21

3-5-5- کاهش وزن تر………………………………………………………………………………………… 21

3-5-6- شمارش باکتری  ساقه………………………………………………………………………………. 21

3-5-7- شمارش باکتری محلول……………………………………………………………………………… 22

3-5-8- اندازه ­گیری رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ……………………………………………………………. 22

3-5-9- اندازه‏گیری کلروفیل a و b و کل برگ‏ها………………………………………………………. 22

3-5-10- اندازه‏گیری پروتئین گلبرگ………………………………………………………………………. 22

3-5-11- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز……………………………………………………………. 22

3-5-12- اندازه‏گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز……………………………………………… 22

3-6- تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………… 22

فصل چهارم

نتایج………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………. 25

4-2- شمارش باکتری محلول…………………………………………………………………………………. 25

4-3- شمارش باکتری ساقه……………………………………………………………………………………. 26

4-4- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)………………………………………………………….. 27

4-5- جذب محلول……………………………………………………………………………………………… 27

4-6- درصد ماده­ی خشک…………………………………………………………………………………….. 28

4-7- کاهش وزن تر…………………………………………………………………………………………….. 29

4-8- کلروفیل کل……………………………………………………………………………………………….. 29

4-9- پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………… 30

4-10- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ…………………………………………………………………………….. 31

4-11- فعالیت آنزیم پراکسیداز………………………………………………………………………………. 31

4-12- فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز………………………………………………………………… 32

فصل پنجم

بحث…………………………………………………………………………………………………………………. 33

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………………… 34

5-2- نتیجه‏گیری کلی…………………………………………………………………………………………… 38

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 38

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 39

فهرست جداول

جدول 4-1-  تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‏گیری شده بر روی گل شاخه بریده‏ی داوودی   24

 

جدول 4-2- مقایسه‏ی میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات گل شاخه بریده‏ی داوودی……. 24

فهرست اشکال

شکل 4-1- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر عمر گلجایی  گل داوودی         25

شکل 4-2- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  بر میزان باکتری محلول  گل داوودی         26

شکل 4-3- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان باکتری ساقه  گل داوودی   26

شکل 4-4- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر کاهش درجه­ بریکس  گل داوودی       27

شکل 4-5- اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  بر میزان جذب محلول گل داوودی         28

شکل 4-6- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان ماده­ی خشک  گل داوودی 28

شکل 4-7- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کاهش وزن تر  گل داوودی 29

شکل 4-8- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل  گل داوودی   30

شکل 4-9- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پروتئین  گل داوودی        30

شکل 4-10- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کلروفیل کل  گل داوودی 31

شکل 4-11- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان پرکسیداز گل داوودی     32

شکل 4-12- نمودار اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان سوپراکسید دیسموتاز گل داوودی 32

 

چکیده

داوودی (Chrysanthemum morifolum L.)  جز گل­های شاخه بریده­ی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید  فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر(، اسانس گیاهی بهارنارنج در 3 سطح (10، 30 و 50 درصد) و نانو ذرات مس در 3 سطح (5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) همراه با شاهد، در 3 تکرار و 36 پلات و چهار شاخه گل در هر پلات درآزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی انجام شد. دراین آزمایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، درصد ماده‏ی خشک، میزان کلروفیل a و b، کاهش درجه‏ی بریکس، جمعیت باکتری­های انتهای ساقه و محلول گلجایی ، رنگیزه کاروتنوئید و فعالیت آنزیم‏های موجود در گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است.  با توجه به نتایج اثر تیمارهای مورد استفاده نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به نانوذرات مس با میانگین 17 روز و کمترین آن از تیمار اسانس بهار نارنج با میانگین 14 روز  بوده است. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد باکتری‏های محلول نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار شاهد با میانگین 67/90 واحد بوده، و کمترین آن از تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/49 واحد بدست آمد. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر کاهش درجه بریکس نشان داد که بیشترین کاهش درجه بریکس مربوط به تیمار N2 (10 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 39/1 درصد و کمترین آن از تیمار B2 (30 درصد اسانس بهار نارنج) با میانگین 53/0 درصد بدست آمده است.اثر تیمارهای مورد استفاده بر مقدار جذب آب نشان داد که بیشترین جذب آب به تیمار  B1(10 درصد اسانس بهارنارنج) با میانگین 20/1 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر و کمترین آن به تیمار شاهد با میانگین 88/0 میلی‏لیتر بر گرم وزن تر اختصاص داشته است. همچنین بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد ماده‏ی خشک نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار N1 (5 میلی‏گرم در لیتر نانوذرات مس) با میانگین 33/32 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد با میانگین 33/11 درصد بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر تیمارها بر بهبود خصوصیات کیفی پس از برداشت گل داوودی  معنی‏دار  بوده است.

کلمات کلیدی: عمر گلجایی، اسانس گیاهی، فولویک اسید، نانوذرات مس،گل داوودی

فصل اول:

 کلیات

1 –1– کلیات و گیاه‏شناسی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:22:00 ب.ظ ]
2ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها.
3ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.
4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.
ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه‌ای که بتوان در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام برداشت؛ همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. رسانه‌های جمعی، مطبوعات، خانواده و دین از جمله مجاری عمده و اساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.
ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:
یکی دیگر از راه‌کارهایی که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و تعمیم آن در سطح اجتماعی ملی است. این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو گیرند.
این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.
د) یکی دیگر از راهبردهایی که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:
اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.
ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم

 

برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.
ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.
رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنه این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:21:00 ب.ظ ]
مبحث دوم- مصادیق کودک در قوانین متفرقه ایران. 22

فصل سوم- آسیب شناسی بزهکاری اطفال. 24

مبحث اول-  جرایم علیه اموال. 27

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص…. 28

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی.. 29

خلاصه و نتیجه بحث.. 30

بخش دوم-  کودک از نظر حقوقی.. 31

فصل اول- کنوانسیون حقوق کودک.. 32

خلاصه و نتیجه بحث.. 35

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث اول – جرائم تعزیری.. 40

گفتار اول- گروه سنی 9 تا 12 سال. 40

گفتار دوم- گروه سنی 9 تا 15 سال. 41

گفتار سوم- گروه سنی 15 تا 18 سال. 43

مبحث دوم- جرائم حدی و قصاص…. 44

خلاصه و نتیجه بحث.. 51

فصل سوم- مسئولیت کیفری اطفال در نظام فدرال. 53

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال. 53

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا 62

گفتار اول- كودكان زیر ده سال. 65

گفتار دوم- كودكان از ده تا كمتر از چهارده سال. 66

گفتار سوم- اشخاص بین چهاده تا هجده سال. 68

نتیجه گیری و خلاصه بحث.. 68

نتیجه گیری.. 70

منابع. 72

پیوست.. 77

مقدمه
بیان مسئله:

اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره كلی را می توان از یكدیگر متمایز كرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فرض می شدند و از این رو دارای حقوق و تكالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدریج و با افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصیت آنان، این رویكرد تغییر كرد .یافته های علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی، تفاوت های چشمگیركودكان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشكار كرد و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافته های علمی و نیز الزامات بین المللی نشأت گرفته از آنها، حقوق و تكالیف متمایزی را برای كودكان در نظر گرفتند. بدین ترتیب دوران نگرش افتراقی به اطفال آغاز شد كه یكی از مهم ترین محورهای آن، از منظر نوشتار حاضر، رویكرد افتراقی به بزهكاری و بزه دیدگی این گروه سنی است. این نگرش متفاوت، كه زیر مجموعه افتراقی سازی بر مبنای معیار بزهكار محسوب می شود، باعث شده است كه در ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهكارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال اعمال شود. که در این تحقیق تلاش شده است این ابعاد مختلف در حقوق ایران و حقوق فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

1-   شرح و تبیین مسئولیت کیفری اطفال در هر دو نظام حقوقی

2-  بیان حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال

سوال های تحقیق:

1-  آیا در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری می باشد؟

2-  آیا در نظام کیفری فدرال آمریکا طفل از عدم مسئولیت کیفری مطلق برخوردار است؟

3-  سن مسئولیت کیفری در هر یک از این دو نظام تا چه میزان مطابق با آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است مطابقت دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1-  به نظر می رسد کودک در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری نیست.

 

2-  به نظر می رسد کودک در حقوق فدرال از مسئولیت کیفری مطلق برخوردار باشد.

3-  به نظر می رسد هیچ یک از دو نظام در ارتباط با آنچه که در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک عنوان شده است عمل ننموده اند.

 

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

این پایان نامه همانند بسیاری از پایان نامه های رشته انسانی به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده است که مطالب آن از روش کتابخانه ای (گردآوری نوشته ها و پژوهش ها و منابع موجود) جمع بندی و نهایتاً نتیجه گیری شده است

بخش اول- کلیات، مفاهیم
فصل اول- مسئولیت كیفری
شایسته است ابتدا تعریف جامع و دقیقی از مسئولیت کیفری داشته باشیم تا بتوانیم هرچه دقیق تر موضوع و محدوده تحقیق مشخص گردد.

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت»
مسئولیت در فرهنگ های لغت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالبا به معنای تکلیف، وظیفه و آن چه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. به طوری که در فرهنگ جامع نوین مسئولیت به معنای شایسته ی بازخواست آمده است.[1]

مقررات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود: «سَاًلَت مَن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفال» به معنای قابل بازخواست ذکر شده است.[2]

در المجد چنین آمده است: «المسئولیۀ مایکون به الانسان مسئولاً و مطالباًَ عن أمور أو أفعالٍ أتاها؛

 مسئولیت یعنی مورد سوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده.»[3]

در هر صورت بررسی معانی گوناگون مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می­سازد ولی این معنا به تنهایی نمی­تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار، وضع و برقرار می گردد عوامل و شرایط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این خصوص لازم به ذکر است که:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.

ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی- یعنی همان شرایط عامه تکلیف- است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد.

 بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

وجود امر و نهی قانونی
مشروعیت مقام وضع کننده ی قاعده و تکلیف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:20:00 ب.ظ ]
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :  کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………… 6

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 8

1-5- قلمرو های پژوهش(موضوعی،مکانی و زمانی)………………………………………………………… 8

1-6- تعاریف مفاهیم و متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………. 9

1-7- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم : ادبیات و پشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..12

بخش اول : خلاقیت کارکنان…………………………………………………………………………………………………………13

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1- مفهوم شناسی واژه خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2- تعریف خلاقیت از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………………………………… 18

2-3- تفاوت خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4- خلاقیت و اساس وجودی آن در انسان و سازمان………………………………………………………………………… 22

2-5- اهمیت خلاقیت در سازمان ها……………………………………………………………………………………………………….. 24

2-6- دیدگاه های پیرامون  سنجش خلاقیت………………………………………………………………………………………….. 25

2-7- نظریه های مختلف درباره خلاقیت……………………………………………………………………………………………….. 33

2-8- ویژگی‌های افراد اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-9- فرصت‌های خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-10- موانع خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-11- نقش مدیر در پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………………. .40

بخش دوم : مدیریت خیر خواهانه………………………………………………………………………………………………….42

2-12- مدیریت و رهبری در سازمان………………………………………………………………………………………………………. 43

2-13- مهارت های مدیریت و رهبری……………………………………………………………………………………………………. 44
2-14- سبک مدیریتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-15- بررسی سبک های مدیریت………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-16- بررسی نظریه های موقعیتی و اقتضایی در سبک های مدیریتی…………………………………………………. 51

2-17- تئوری های جدید در حوزه رهبری……………………………………………………………………………………………. 59

2-18- رهبران فره مند و وجه تمایز آن ها……………………………………………………………………………………………… 61

2-19- جهانی شدن و خلاقیت…………………………………………………………………………………………………….62

بخش سوم: پیشینه مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………………..65

2-20- تحقیقات پیشین انجام شده در داخل و خارج از کشور…………………………………………………………….. 65

2-21- چارچوب نظری و مدل تحقیق………………………………………………………………………………………….70

فصل سوم : روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..74

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..77

3-3- نمونه ی آماری و روش برآورد حجم آن………………………………………………………………………………..78

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای وغیره)…………………………………………………………….79

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..80

3-6- پرسشنامه (ارتباط سوالات با متغیر های تحقیق)…………………………………………………………………….81

3-7- مقیاس درجه بندی سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………83

3-8- روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………….84

3-9- پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..85

3-10- روش های آماری در جزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………..87

3-11- نرم افزار مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………..89

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….90

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-1- توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………..92

4-2-آزمون کلموگروف –اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده ها ……………………………………………………….97

4-3- آمار استنباط………………………………………………………………………………………………………………………98

 

4-4-آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………98

4-4-5-آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….103

4-5-رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………….105

4-6-تشخیص مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………………..106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پشنهادها ……………………………………………………………………………………………108

5-1-خلاصه تحقیق                      …………………………………………………………………………………………………………………..109

5-2-نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………110

5-3- موانع ومحدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 114

5-4- پیشنهادهای  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..115

 

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….123

منابع فارسی و لاتین………………